Marijus Arvydas Šliogeris

Pradinis

Profesorius emeritas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Filosofijos istorija

Metafizikos prigimtis ir esmė

Mass media metafiziniai pagrindai

Kalbos filosofija

Meno kūrinio prigimtis

Technomokslo ištakos

Publikacijos

Knygos ir monografijos

Bulvės metafizika: iš filosofo dienoraščių, Vilnius: Apostrofa, 2010, 276 p., ISBN 978-9955-605-57-7.

Melancholijos archipelagai, Vilnius: Apostrofa, 2009, 168 p., ISBN 978-9955-605-54-6.

The Thing and Art. Two Essays on the Ontotopy of the Work of Art, Amsterdam-New York: Rodopi, 2009, 156 p., ISBN 978-90-420-2564-6.

A. Mickūnas, A. Šliogeris, Filosofijos likimas, Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 551, ISSN 1822-6949, ISBN 978-9955-23-214-8

Names of Nihil, Amsterdam: Rodopi, 2008, 134 p., ISBN 978-90-420-2402-1.

Būtis ir pasaulis: tyliojo gyvenimo fragmentai, 2-oji patais. laida, Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 557, ISBN 9986-09-309-0.

Niekis ir Esmas, Vilnius: Apostrofa, 2005, 2 tomai, ISBN 9955-605-08-1 (1 tomas), ISBN 9955-605-09-X (2 tomas).

Post Scriptum (vok.k.), Stuttgart: Athena Verlag, 2001, 107 p. ISBN 3-932740-84-X.

Kas yra filosofija?, Vilnius: Strofa, 2001, 152 p. ISBN 9986-751-41-1.

Alfa ir omega. Vilnius: Pradai, 1999.

Niekio vardai. Vilnius: Pradai, 1997.

Transcendencijos tyla. Vilnius: Pradai, 1996.

Konservatoriaus išpažintys. Vilnius: Pradai, 1996.

Sietuvos. Vilnius: Mintis, 19 

Būtis ir pasaulis. Vilnius: Mintis, 1990.

Daiktas ir menas. Vilnius: Mintis, 1988.

Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas. Vilnius: Mintis, 1985.

Egzistencijos filosofija: istorija ir dabartis. Vilnius: Mintis, 1981.

 

Straipsniai

1.   Tragiškasis herojus ir lietuviškoji jo atmaina (neolitinė A. Maceinos apologija su paleolitine tragiškojo gesto urologija) // Problemos, Nr. 74, 2008

2.    Patyrimo teritorija // Problemos, Nr.71, 2007

3.    Nietzsche: antifilosofija // Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės teorinėsinterpretacijos, Vilnius: „Versus aureus" l-kla, 2007.

4.    Tikėjimo paradoksas Kierkegaardo filosofijoje // EGZISTENCIJOS PARADOKSAI: Kierkegaardo filosofijos interpretacijos. Vilnius: Versus aureus. 2006.

5.    Patyrimo link // Problemos, Nr. 70, 2006

6.    Kantiškoji patyrimo samprata // Problemos, Nr. 68. 2005

7.    Niekio sūnus // Problemos, Nr. 67, 2005, p. 9-23.

8.    Nothing and Isness // In: Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies, IV. Ed.Jurate Baranova. Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IVA, Central And EasternEurope, volume 26. -  Vashington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2005, p.343-353.

9.   Nigilizm v poliach povsednevnosti // TOPOS/filosofsko-kulturologičeskij žurnal), Minsk, 2004, Nr.2, p.161-181.

10.  Загадка Сократа. // Современная литовская философия, отв. ред. Шамолин Р.В., cост. Качераускас Т. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004. c. 5-34.

11.  Metafizika ir visuotinybė // Problemos, Nr. 66, 2004.

12.  Lithuanian Philosophical Thought Between East and West // Lithuanian Philosophy: Persons and Ideas. (Lithuanian Philosophical studies, II), Washington, D.C.20064; 2000.

13.  Laisvojo šaulio taku, in:Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, Vilnius: Baltos lankos, 2000

14.  Tikrovė ir tikėjimas // Problemos, 1999, Nr. 56

15.  Teorijos ir technologijos prigimtis // Humanistika, 1999, Nr. 1-2

16.  Tikėjimas kaip filosofijos problema // Filosofija, Sociologija, 1998, Nr. 2

17.  Kastalijos dienoraščiai // Naujoji Romuva, 1997, Nr. 5-6

18.  Apie Ulro žemę // Naujoji Romuva, 1997, Nr. 1-2

19.  Mažvydas ir Lietuva // Literatūra ir menas, 1997, Nr.25

20.  Grynosios sąmonės odisėja, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dvasios fenomenologija, Vilnius: Pradai, 1997

21.  Bronius Radzevičius: tarp pagonybės ir krikščionybės // Kultūros barai, 1996, Nr.5, 6, 7, 8, 9

22.  Absurdo patirtis ir Kafkos skaičiuotojai // Naujoji Romuva, 1995, Nr.2

23.  Filosofija ir mokslas, in: Žmogus ir visuomenė, Vilnius: VPU leidykla, 1995, Nr. 1

24.  Filosofijos prasmė ir vieta žmogaus pasaulyje, in: Žmogus ir visuomenė, Vilnius: VPU leidykla, 1994, Nr. 2

25.  A Nyugat es Litvania kulturaja, (vengrų k.) in: 2000 irodalmies tarsadalmi havilap, Budapest, 1955

26.  A.Schopenhauerio filosofija, in: Arthur Schopenhauer, Pasaulis kaip valia ir vaizdinys, Vilnius: Pradai, 1995

27.  Laisvės paslaptis, in: F. Schelling, Žmogaus laisvės filosofija,  Vilnius: Pradai, 1995

28.  Lietuvos kelias į laisvę: sunkumai ir problemos // Akiračiai, 1992, Nr. 1, 2, 3

29.  Apie laisvę, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

30.  Apie laiką, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

31.  Apie daiktus, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

32.  Apie tiesą, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

33.  Lietuvos kultūra šiandien ir rytoj // Santara, 1992, Nr. 2

34.  Tylioji kalbos galybė // Mūsų kalba, 1992, Nr. 6

35.  Blyksniai Greimo horizontuose // Baltos lankos, 1992, Nr.2

36.  Antano Maceinos sugrįžimas, in: A.Maceina, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1991

37.  Apie Friedrichą Nietzschę, in: Frydrichas Nietzsche, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 1992

38.  G.Hegelio istorijos filosofija, in: G. Hegelis, Istorijos filosofija, Vilnius: Mintis, 1991

39.  Vakarų filosofija, in: Europa, Vilnius: Mintis, 1991

40.  Juozas Girnius ir egzistencinė filosofija, in: J.Girnius, Raštai,  t.1, Vilnius: Mintis, 1991

41.  Gelmė ir paviršius // Krantai, 1991, Nr. 4

42.  Ar meno kūrinys yra vertybė? // Krantai, 1990,

43.  Filotopijos metmenys, Respublikinės filosofų konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1990

44.  Laisvė ir įstatymas // Metai, 1990, Nr. 2

45.  Kultūra ir asmens laisvė // Atgimimas, 1990, Nr. 3

46.  Kultūra ir valstybė // Atgimimas, 1990, Nr. 14

47.  Martin Heidegger: kaukė ir būtis // Metmenys, Nr. 54

48.  Parmenido tezė // Metmenys, Nr. 56

49.  Kanto filosofijos ontologiniai aspektai, in: Kanto filosofijos profiliai, Vilnius: Mintis, 1988

50.  S.Kierkegaard: etika ir tikėjimo paradoksas, in: Pasaulėžiūros etiudai, Vilnius: Mintis, 1988

51.  M.Heideggerio ontologija, in: Sąmonės problemos šiuolaikinėje filosofijoje (rusų k.), Vilnius: Mintis, 1988

52.  Žmogaus egzistencinė situacija ir dabarties romanas // Pergalė, 1988, Nr. 4

53.  Karlo Jasperso filosofija, in: Karlas Jaspersas, Filosofijos įvadas, Vilnius: Mintis, 1987

54.  Egzistencinė žmogaus samprata, In: Žmogus šiuolaikinėje filosofijoje, Vilnius: Mintis, 1984

55.  Būties mąstymas M.Heideggerio filosofijoje // Problemos, 1980, Nr. 2

56.  Estetizmo problema S.Kierkegaardo filosofijoje // Problemos, 1979, Nr. 1

57.  M.Heidegger apie meno kūrinio prigimtį //Problemos, 1979, Nr. 2

58.  Ironijos principas S.Kierkegaardo filosofijoje // Problemos, 1978, Nr.2

59.  Būties problema Hegelio ir Kierkegaardo filosofijoje // Problemos, 1977, Nr. 2

60.  Mokslo ir filosofijos koncepcija H.Marcuses socialinėje doktrinoje // Problemos, 1976, Nr. 1

61.  Apie V.Solovjovo ontologiją // Problemos, 1975, Nr. 1

62.  Naujojo racionalumo ieškojimai //Problemos, 1975, Nr. 2

63.  V.Solovjovo ir tomizmo idėjos A.Dambrausko-Jakšto filosofijoje // Problemos, 1974, Nr.1

64.  V.Solovjovo gnoseologijos bruožai // Problemos, 1973, Nr. 1

65.  V.Solovjovo etikos bruožai // Problemos, 1973, Nr. 2

66.  V.Solovjovo filosofijos įtaka S.Šalkauskiui // Problemos, 1973, Nr. 2 (Respublikinės filosofų konferencijos tezės)

67.  Krikščioniškoji filosofija ir jos kritikai, Vilnius: Žinija, 1972, 34 p.

68.  V.Solovjovo idealiosios visuomenės modelis // Problemos, 1972, Nr.2

 

Vertimai

 1. Karl Jaspers, Filosofijos įvadas (Einfuhrung in die Philosophie), Vilnius: Mintis, 1987
 2. Georg Hegel, Istorijos filosofija (Philosophie der Geschichte), Vilnius: Mintis, 1990
 3. Friedrich Nietzsche, Stabų sutemos (Gotzen-Dammerung), Vilnius: Mintis, 1991
 4. Martin Heidegger, Rinktiniai raštai (Gesammelte Werke), Vilnius: Mintis, 1991
 5. Robert A. Dahl, Demokratija ir jos kritikai (Democracy and its critics), Vilnius: Pradai, 1994
 6. Hannah Arendt, Tarp praeities ir ateities (Betweenpast and future), Vilnius: Aidai, 1995
 7. Arthur Schopenhauer, Pasaulis kaip valia ir vaizdinys (Die Welt als Wille und Vorstellung), Vilnius: Pradai, 1995
 8. Georg Hegel, Dvasios fenomenologija (Phanomenologie des Geistes), Vilnius: Pradai, 1997
 9. Harold J. Berman, Teisė ir revoliucija (Law and Revolution), Vilnius: Pradai, 1998
 10. Karl Popper, Atvira visuomenė ir jos priešai  (The Open Sodiety and its Enemies), Vilnius: Pradai, 1999
 11. Karl Popper, Rinktinė (Popper Selections), Vilnius: Pradai, 2001.

     Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Tyrimai ir kita veikla

Inf. ruo6iama...

Studentams

Inf. ruošiama...