Mokymosi visą gyvenimą programos

Filosofijos fakultetas siūlo Neformaliąsias studijas Socialinio darbo ir Psichologijos srityse.

Socialinio darbo:

APIE STUDIJAS

VU Senato komisija š. m. spalio 23 d. patvirtino Socialinio darbo katedros parengtus kvalifikacijos tobulinimo (neformaliųjų studijų) kursus ir jų įkainius. Atsižvelgiant į 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuriame pažymima, jog „Socialinis darbuotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją (...) dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose neformaliųjų studijų būdu jis įgyja teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose neformaliųjų studijų būdu jis įgyja praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus“ Socialinio darbo katedra parengė 11 kvalifikacijos tobulinimo (neformaliųjų studijų) kursų. Įkainis apskaičiuotas atsižvelgiant į numatomas išlaidas patalpoms, mokomajai medžiagai, administracinėms išlaidoms, darbo užmokesčiui su mokesčiais ir kt. Taip pat įtrauktos institucinės išlaidos (15 proc.) nuo viso įkainio. Išlaidos patalpoms, mokomoji medžiaga, administracinės išlaidos ir kt. apskaičiuotos atsižvelgiant į programos trukmę bei numatomos grupės dydį, o išlaidos darbo užmokesčiui - į programos trukmę ir dėstytojų kvalifikaciją.

SIŪLOMOS PROGRAMOS

Eil. Nr.

Dėstytojai

Programos pavadinimas

Valandų skaičius

Įkainis

1.

Prof. A.Bagdonas, doc. L.Žalimienė, lekt. A.Vareikytė, lekt. dr. D.Skučienė, prof. R. Lazutka

Sauga ir sveikata socialiniame darbe

40 val.

14 000 Lt

2.

Doc. dr. L.Žalimienė, lekt. dr. D.Skučienė

Socialinio darbo vadyba

16 val.

5 700 Lt

3.

Doc. dr.M.  Rubaževičienė, S. Krutulienė

Socialinio darbuotojo ir kliento efektyvaus bendravimo mokymas (su videotreniruotės elementais)

14 val.

5 700 Lt

4.

 Lekt. dr. E. Šumskienė

 Žmogaus teisės socialiniame darbe

 16 val.

 5 700 Lt

5.

Lekt. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

 

 Sisteminiai socialinio darbo metodai

 24 val.

 8 600 Lt

6.

 Lekt. dr. B. Švedaitė

 Socialinio grupinio darbo metodas

 24 val.

8 600 Lt

7.

 Lekt. dr. B. Švedaitė

 Grupinė supervizija socialinio darbo specialistams

 40 val.

 12 900 Lt

8.

Doc. dr. V.Gevorgianienė, lekt. V. Jakutienė

 

Socialinis darbas su neįgaliaisiais: integracijos projektas

 

 16 val.

5 700 Lt

 

9.

 Lekt. dr. L.Gvaldaitė

 Bendruomeninis atvejo vadybos metodas dirbant su šeima

 16 val.

 5 700 Lt

10.

 Prof. A. Bagdonas

 Socialinio darbuotojo klientų psichologiniai savumai

 24 val.

 8 600 Lt

11.

 Doc. dr.M.  Rubaževičienė

Prasminga senatvė

 

 6 val.

2 500 Lt

 

SUSIDOMĖJUS KREIPTIS

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 309 k., 310 k. Socialinio darbo katedra

Vilnius 01513   

Tel. +370 5 2667610, +370 5 2667609

Psichologijos:

1. PSICHODINAMINĖS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOTERAPIJOS (BAZINIO LYGIO) PROGRAMA


APIE PROGRAMĄ

 • skirta psichologų ir gydytojų, dirbančių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos ir ugdymo srityse, kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui
 • suteikia žinių apie vaikų psichodinaminę asmens ir jo raidos sampratą, diagnostiką
 • pristato pagrindinius psichodinaminės psichoterapijos teorinius principus bei metodus

 Asmeninis patyrimas mažose grupėse bei supervizuojama ankstyvųjų santykių stebėjimo praktika parengia sėkmingam darbui su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis.

PROGRAMOS TURINYS

Pateikiamos žinios

 • Naujausios tarpdisciplininės žinios apie vaikų normalios ir sutrikusios raidos trajektorijas, apsauginius ir rizikos veiksnius, psichodinaminius požiūrius į raidos psichologiją ir psichopatologiją
 • Raidos psichodinaminis peracionalizavimas ir įvertinimas
 • Vaikų psichoterapijos mokyklos ir metodai
 • Žinios apie savo ankstyvų santykių raidos patologiją ir raidos sutrikimus

FORMUOJAMI GEBĖJIMAI IR ĮGŪDŽIAI

 • Gebėjimas diagnozuoti ir aprašyti normalios ir nukrypusios raidos psichodinamiką
 • Gebėjimas derinti psichodinaminės (OPD) ir simptominės (DSM, TLK) diagnostikos sistemas
 • Gebėjimas atpažinti, kai reikalinga ankstyva intervencija, numatyti jos būdus
 • Ankstyvų santykių stebėjimo ir intervencijos būdai
 • Asmeninio augimo ir savirefleksijos įgūdžiai: gebėjimas reflektuoti savo asmeninius jausmus, suvokinius, mintis stebint ankstyvus santykius

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Suteikti pagrindinių vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos teorinių ir praktinių žinių bei ugdyti atitinkamus įgūdžius specialistams (psichologams ir gydytojams), dirbantiems vaikų ir paauglių psichikos sveikatos ir ugdymo srityse
 • Rengti psichologus ir gydytojus kvalifikacinėms psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos studijoms siekiant vaikų ir paauglių psichoterapeuto kvalifikacijos

MOKYMO METODAI

teoriniai ir praktiniai seminarai, pratybos; grupinės supervizijos, asmeninė terapija bei asmeninės supervizijos.

PROGRAMOS TRUKMĖ IR BAIGIMAS

 

Trukmė: 2 metai, 1022 val., 28 kreditai, 14 sesijų.

 

Programos baigimas: Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos baigiamojo darbo gynimas ir baigiamasis egzaminas.

SUSIDOMĖJUS KREIPTIS

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 114k, 116k PTMC
Vilnius 01513

El. paštas. Tel. +370 5 268 72 54

 2. WISC-III NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ KURSAS

APIE PROGRAMĄ

Šio kurso tikslai - remiantis  intelekto testavimo samprata, metodinėmis „žingsnis po žingsnio“ gairėmis ir atvejų analize, suteikti įvertinimo, naudojant WISC-III, pagrindus.

Baigę kursus dalyviai turėtų žinių apie intelekto įvertinimo principus ir WISC-III administravimo, duomenų interpretavimo, gautų duomenų integravimo į bendrą įvertinimo koncepciją įgūdžius.

PROGRAMOS TURINYS

Kursuose dalyviams pateikiama Wechslerio intelekto skalių istorinė apžvalga,  teorinis skalių pagrindas, pristatoma WISC-III paskirtis ir struktūra, lietuvių reprezentacinės imties rezultatų analizė. Dalyviai išmoksta bendrųjų testavimo WISC-III principų, pagrindinių procedūrų ir rezultatų skaičiavimo. Kursų metu supažindinama su WISC-III rezultatų interpretaciniais lygiais: bendrųjų intelektinių gebėjimų įvertinimu, verbalinės ir neverbalinės skalės rezultatų palyginimu, faktorių analize, WISC-III profilio analize ir kokybinė rezultatų analize. Aptariama intelekto tyrimo rezultatų reikšmė bendrame vaiko psichologinio įvertinimo kontekste, WISC-III panaudojimas tiriant ypatingus vaikus. Kursų dalyviai pristato individualų atvejį ir parengtą tyrimo išvadą.

MOKYMOSI YPATUMAI

Į kursus priimami tik psichologai - turintieji psichologijos magistro laipsnį arba vientisųjų psichologijos studijų diplomą.

Kursai trunka vidutiniškai 2 mėn. Auditorinės valandos: paskaitų - 32 ir laboratorinių darbų - 32 val.

Kursų vadovės: doc. dr. Gražina Gintilienė ir dr. Sigita Girdzijauskienė. 

SUSIDOMĖJUS KREIPTIS

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 114k, 116k PTMC
Vilnius 01513

El. paštas. Tel. +370 5 268 72 54

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information