Išleistas žurnalo „Psichologija“ 53 numeris

Psich zurnalas 53Išleistas žurnalo „Psichologija“ 53 numeris.

Publikuojami V. Jurkuvėno, A. Bagdono ir A. Germanavičiaus, T. Ragelienės ir V. Justickio, M. S. Poškaus, R. Geležinytės ir D. Bagdžiūnienės, K. Vildžiūnaitės ir L. Šinkariovos, E. Baukienės ir R. Jusienės, I. Bieliauskienės ir G. Gudaitės straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys bei straipsniai

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).

Išleista prof. E. Nekrašo monografija „The Positive Mind. Its Development and Impact on Modernity and Postmodernity“

Nekrasas virselisCentrinio Europos universiteto leidykla išleido prof. Evaldo Nekrašo monografiją „The Positive Mind. Its Development and Impact on Modernity and Postmodernity“, Central European University Press, 2016, psl. 365.

Prof. E. Nekrašo monografija skirta pozityvistinei filosofijai. Joje autorius patikslina pozityvizmo sampratą, pristato pozityvizmą kaip mąstymo kryptį, kuriai rūpėjo ne vien tik pažinimo teorijos ir mokslo filosofijos, bet taip pat ir etikos, socialinės ir politinės filosofijos problemos ir kurios atstovai dažnai manė, kad antrųjų neįmanoma išspręsti neišsprendus pirmųjų. Prof. Nekrašas knygoje apžvelgią pozityvizmo, kaip tą pačią tradiciją plėtojusio ir palyginti vientiso judėjimo, raidą pradedant jo užgimimu XVIII a. Apšvietos epochoje iki XX a. jo atmainos – loginio pozityvizmo. Monografijoje atskleidžiami pozityvizmo raidos išoriniai veiksniai bei jo vidinė logika, apžvelgiami įvairių jo formų skirtumai bei ryšiai, aiškinamasi, koks yra pozityvizmo santykis su kitomis filosofijos srovėmis, tokiomis kaip marksizmas, pragmatizmas, kritinis racionalizmas, istorinė mokslo filosofijos mokykla, analitinė filosofija, postmodernizmas, analizuojama pozityvaus proto įtaka tokiems kultūros reiškiniams kaip gamtos ir socialiniai mokslai, teisė, politika, menas, religija bei kasdienis gyvenimas. 

Kontaktinis asmuo:
Renata Bikauskaitė
Tel.: +37052667617
El. paštas:

Kijeve išleista Sociologijos katedros prof. Z. Norkaus knyga

norkus coverNorkus Nepasiskelbusi imperijaLeidykla „Kritika“ Kijeve išleido Sociologijos katedros prof. habil. dr. Zenono Norkaus monografijos „Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu“ (Vilnius: Aidai, 2009) vertimą į ukrainiečių kalbą:

Зенонас Норкус. Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій [Монографія] / Пер. з лит. Петро Білинський, наукова редакторка Олена Русина, мапи та генеалогічна таблиця Дмитра Вортмана. – Київ: Критика, 2016. – 440 с., бібл., мапи, іл.   

Knygos leidybą  parėmė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Harvardo universiteto (JAV) Ukrainos tyrimų institutas (Ukrainian Research Institute).

Daugiau informacijos

Išleistas žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

Journal of Comparative Family Studies 2016Išleistas tarptautinio žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialus numeris „Reshaping Families in Northern Europe“, Volume XLVII, No. 1, 2016 (ISSN 0047 – 2328).

Šio specialaus numerio sudarytojos ir redaktorės yra VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorė Irena Juozeliūnienė ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Aušra Maslauskaitė. Tai jau antras specialus žurnalo numeris, kurį sudaro prof. I. Juozeliūnienė. 2013 metais buvo išleistas pirmasis numeris „Family and Migration“ Volume XLIV, No. 6.

Publikuojami Jan Trost (Švedija), Hannele Forsberg ir Ritva Natkin (Suomija), Artūro Tereškino (Lietuva), Irenos Juozeliūnienės ir Irmos Budginaitės (Lietuva), Allan Puur, Leen Rahnu, Aušros Maslauskaitės ir Vlados Stankūnienės (Estija ir Lietuva), Kadri Rootalu, Kairi Kasearu ir Liina-Mai Tooding (Estija) moksliniai straipsniai.

Žurnalo viršelis
Detalus žurnalo numerio Turinys.pdf
Įvadinis redaktoriaus straipsnis

Read more: Išleistas žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtino Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires. Šios gairės taikomos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų mokslo publikacijoms ir projektų įgyvendinimo metu gautiems duomenims. Gairių nuostatos taikomos Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos projektams, kuriems įgyvendinti skirti konkursai skelbiami po jų įsigaliojimo dienos.

Pagal šių gairių nuostatas mokslo publikacijos (viso teksto failai) turi būti įkeliamos į talpyklas (pvz., eLABa), kuriose jos tampa pasiekiamos nemokamai bei laisvai, ir (ar) skelbiamos atvirosios prieigos žurnaluose. Skaitmeninės publikacijų kopijos privalo būti pateiktos talpyklai iš karto po jų priėmimo publikuoti, tačiau pasiekiamumui per atvirąją prieigą leistini 6 mėnesių (biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslo publikacijoms) arba 12 mėnesių (humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo publikacijoms) embargo periodai. Jei publikacijų autoriai rinktųsi įgyvendinti auksinį atvirosios prieigos kelią, patiriamos išlaidos gali būti dengiamos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų lėšomis, numatant tai projekto išlaidų sąmatose.

Read more: LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

SPAN projekto naujienos

Span logoVU Bendrosios psichologijos katedra dalyvauja Science for Prevention Academic Network (SPAN) projekte, kurio tikslas – sukurti prevencijos srityje dirbančių mokslininkų tinklą. Projekte dalyvauja ekspertai iš 32 Europos institucijų, esančių 25-iose Europos šalyse.

Š. m. kovo 2 d. Briuselyje įvyko baigiamoji SPAN konferencija, kurioje dalyvavo fakulteto prof. Laima Bulotaitė ir lektorius Kęstas Dragūnevičius.

Š. m. kovo 1 d., prieš baigiamąją projekto konferenciją, vyko seminaras doktorantams ir jauniesiems mokslininkams „Conducting Systematic Reviews“. Seminare, gavęs SPAN stipendiją, dalyvavo ir Bendrosios psichologijos katedros doktorantas Arūnas Žiedelis.

Daugiau informacijos apie baigiamąją konferenciją – projekto informaciniame biuletenyje

Skelbiamas jaunojo filosofijos mokslininko publikacijos konkursas

LFD logoLietuvos filosofų draugija (LFD) skelbia Jaunojo mokslininko publikacijos konkursą. Konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje (šiemet konferencija vyks Vilniaus universitete gegužės 6-7 dienomis).

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai ir doktorantai. Jei šiuo metu nesate LFD narys/-ė, bet norėtumėte dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2016 m. vasario 29 d. pateikti stojimo į draugiją paraišką. LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2015 metais.

Straipsniai pateikiami e-paštu iki 2016 m. vasario 29 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą, publikacijos bibliografinius duomenis bei pridedant skenuotą straipsnio versiją.

Konkurso nugalėtojas bus skelbiamas balandžio 30 d.

Informacijos šaltinis: Lietuvos filosofų draugijos tinklalapis

LMT skelbia preliminarų gairių projektą dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba paskelbė atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gairių projektą (atsisiųsti .docx) ir kviečia mokslo bendruomenę dalyvauti viešame svarstyme. Siūlymus prašoma išsakyti komentaruose arba siųsti el. p. brigita.serafinavič iki 2016 m. vasario 17 d. 17 val.

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija. Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvoje plėtojamas atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus plėtros aspektus, dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą. 2014 m. Taryba tapo tarptautinio projekto „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ partnere („Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research“, PASTEUR4OA).

Pranešimas parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos pateiktą informaciją.