Išleistas naujas mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ numeris

Išleistas mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ naujas numeris T. 35, 2015 (ISSN 1392-5016). Žurnalo vyriausioji redaktorė – VU Edukologijos katedros docentė Irena Stonkuvienė. Kviečiame susipažinti su naujausio žurnalo turiniu ir straipsniais.

Acta Paedagogica Vilnensia – akademinis žurnalas, gvildenantis teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus. Žurnale taip pat pristatomi naujausi edukologiniai tyrimai. Ypač didelis dėmesys skiriamas švietimo politikos ir kultūros analizei.

Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik edukologų, bet ir sociologų, psichologų, antropologų ir kitų mokslininkų straipsniai švietimo ir ugdymo tematika.

Žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.
Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Acta Paedagogica Vilnensia publikuoti straipsniai yra referuojami šiose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse:
• Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L;
• EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier);
• MLA International Bibliography.

LMTlogo
Žurnalo tomo leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal paramą leidiniams išleisti.

 

Išleista prof. Skirmanto Jankausko monografija „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“

Jankauskas Platonas virselisVilniaus universiteto leidykla išleido prof. Skirmanto Jankausko monografiją „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 516 p. Knygos viršelis – parsisiųsti. Knygos turinys – parsisiųsti.

Monografija apibendrina maždaug dešimtmetį trukusius Platono dialogų tyrinėjimus. Šiame tyrinėjime yra susitelkta ties tais dialogais, kuriuos sąlygiškai būtų galima vadinti dialogais apie sielą. Nūdieniškai formuluojant, tai – dialogai, kuriuose yra santykinai išdidinta filosofavimo subjekto problematika. Šis probleminis aspektas interpretuojant antikos tekstus tradiciškai yra ignoruojamas, mat remiamasi požiūriu, kad antikinis mąstymas plėtojosi kaip pasyvi veikla, kuri numatė vien pažinimo dalyką. Monografijoje sekama dekartiškuoju požiūriu, kad  mąstymo subjektas įsisteigia kaskart, kai tik pamąstoma. Todėl daroma ne tik išvada, kad ir antikos filosofavimas visgi numano mąstymo subjektą, bet ir išvada, kad specifinė šio subjekto konstitucija lemia antikos filosofijos samprotavimų kryptį ir turinius. Šios išvados detalizuojamos ir grindžiamos pirmajame šios monografijos skyriuje, kuriame pateikiama konceptualinė tyrinėjimų schema ir sutrauktai pademonstruojama, kas, žvelgiant tokios koncepcijos perspektyva, lemia problemines slinktis tarp tyrinėjime pasirinktų Platono dialogų ir kaip galimai konstruojasi dialoguose gvildenamų problemų platoniškieji sprendimai. Monografija išsiskiria tuo, kad joje naujai interpretuojama platoniškoji kilnios meilės samprata. Apmąstydamas sielos kaip filosofavimo subjekto būdą, Platonas nustato meilę esant palankiausia natūralia būsena filosofavimo siekiams realizuoti. Santykyje tarp brandaus vyro ir gražaus berniuko, t. y. grožio akivaizdoje, eksploatuojant ir pažabojant tarp seksualumo ir dieviškumo tarpstantį erotiškumą, filosofuojančiojo mąstymui prieinama tampa etinės prigimties būtis.

Read more: Išleista prof. Skirmanto Jankausko monografija „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“

LMT parama leidiniams išleisti

LMT logoLietuvos mokslo taryba, pagal tikslinį kvietimą gauti paramą leidiniams išleisti, skyrė paramą šiems Filosofijos fakulteto leidiniams:

  • Afilijuotojo profesoriaus Česlovo Kalendos monografijai „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“;
  • Profesoriaus Skirmanto Jankausko monografijai „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“;
  • Mokslo žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ 35 tomui (redaktorė doc. Irena Stonkuvienė);
  • Mokslo žurnalo „Psichologija“ 52 numeriui (redaktorius prof. Gintautas Valickas).

Paramą Lietuvos mokslo taryba skiria, siekdama paskatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms būsimus tyrėjus rengti remiantis naujausiais, pažangiausiais, pasaulinio lygio taikomaisiais darbais.

Mokslininke, nori būti matomas? – naudok ORCID!

orcid logoIeškant mokslinės informacijos dažnai susiduriama su autoriaus identifikavimo problema. Įvairios duomenų bazės bei sistemos tą patį autorių pateikia skirtingai. Paiešką apsunkina mokslinės veiklos eigoje pasikeitusi to paties autoriaus pavardė ar inicialai. Šioms problemoms spręsti siūlomi ORCID identifikatoriai.

Kas yra ORCID?
ORCID (angl. Open Researcher Contributor Identification Initiative) – atvira, nepelno siekianti ir į visuomenę orientuota iniciatyva, kurios tikslas sukurti mokslininkų unikalių identifikacijos numerių registrą bei skaidriu būdu susieti šiuos identifikatorius su jų kuriama moksline produkcija – straipsniais, monografijomis, konferencijų pranešimų medžiaga, recenzijomis, mokslinių tyrimų duomenimis, patentais ir kt.
ORCID identifikacijos numeris (angl. Open Researcher and Contributor ID) – tai 16 skaitmenų unikalus ir nekintantis numeris (pvz., 0000-0003-2414-6278). Šis numeris tampa pagrindu, kuris jungia ne tik visus mokslininko publikuotus darbus, bet ir jo mokslinėje veikloje registruotus įvairius dokumentus, tokius kaip stipendijų paraiškos, dalyvavimai projektuose, rankraščiai publikavimui, registravimui pateikti patentai ir kt.

Read more: Mokslininke, nori būti matomas? – naudok ORCID!

Fakulteto mokslininkai išleido karjeros planavimo metodinę priemonę

Karjeros planavimas VUIšleista VU Filosofijos fakulteto mokslininkų: Birutės Pociūtės, Ievos Urbonavičiūtės, Antano Kairio ir Audronės Liniauskaitės parengta metodinė priemonė „Karjeros planavimas: teorija, tyrimai, taikymai“. Metodinę priemonę sudaro dvi dalys, kuriose asmens karjeros raidai ir planavimui svarbūs reiškiniai analizuojami trimis lygiais: teoriniu, tyrimų ir praktiniu. Viršelis – parsisiųsti

Pirmoje dalyje aptariamos keturios šiandien aktualios teorinės paradigmos (bruožų, karjeros raidos, socialinė kognityvinė ir konstruktyvistinė). Antroje dalyje pateikiami leidinio autorių atlikto tyrimo rezultatai.

Metodinė priemonė skiriama visų pakopų studentams, praktikams, teikiantiems karjeros konsultavimo paslaugas, ir visiems besidomintiems karjeros raida.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 84 p., ISBN 978-609-459-541-6.

Išleistas 51 žurnalo „Psichologija“ numeris

Išleistas 51 žurnalo „Psichologija“ numeris.

Publikuojami A. Norvilo, J. Miller, A. Dzimidienės, D. Bagdžiūnienės, L. Šeibokaitės, D. Genutytės, M. S. Poškaus, R. Sadauskaitės, I. Arūnaitės, K. Žardeckaitės-Matulaitienės, V. Jurkuvėno straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys.

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Read more: Išleistas 51 žurnalo „Psichologija“ numeris

Išleista straipsnių rinktinė „Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos“

Juozeliunienes knygaIšleista VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorės Irenos Juozeliūnienės ir britų profesorės Julie Seymour sudaryta kolektyvinė straipsnių rinktinė „Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos“. Rinktinė išleista lietuvių ir anglų kalbomis.

Juozeliūnienė, I. ir J. Seymour (sud.) (2015). Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos [Family Change in Times of the De-Bordering of Europe and Global Mobility: Resources, Processes and Practices]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 380p. Rinktinės viršelis – parsisiųsti.

Bendram darbui buvo suburta tarptautinė mokslininkų grupė, atstovaujanti skirtingas šeimų tyrimo mokyklas. Kolektyvinėje straipsnių rinktinėje dalyvauja lietuvių autoriai: Irena Juozeliūnienė, Vida Česnuitytė, Danutė Tureikytė, Laima Žilinskienė, Rūta Butėnaitė ir pasaulinio lygio užsienio autoriai: vokiečių profesorius Bernhardas Nauckas, britų profesorė Julie Seymour bei jaunos britų mokslininkės Benedicte Brahic ir Julie Walsh. Rinktinės turinys lietuvių ir anglų kalbomis – parsisiųsti.

Atstovaudami tris teorines perspektyvas – kartų solidarumo, šeiminių praktikų ir simbolinės sąveikos – rinktinės autoriai analizuoja globalios migracijos sąlygojamus šeiminius pokyčius ir aptaria šeiminius resursus, praktikas ir procesus. Tarptautinis autorių kolektyvas pateikia įvairiose šalyse atliktų kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenis ir atskleidžia, koks yra santykių tarp kartų, giminės ir asmeninių tinklų, šeiminės atminties vaidmuo kuriant naujus šeiminius ryšius. Parodoma, kaip keičiasi šeimos sampratos ir šeimos narių elgsena, kaip formuojasi šeiminis „mes“ ir vyksta šeimos daryba abipus sienų.

Kolektyvinė straipsnių rinktinė parengta ir publikuota vykdant Lietuvos mokslo tarybos nacionalinės mokslo programos Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas projektą „Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ – VAT- 39/2012.

Kontaktinis asmuo:
Vida Valatkaitė
tel.: +370 5 266 7626
el. paštas:

Mokslinių tyrimų duomenų publikavimo būdai

bibliotekaTyrėjai, viešai skelbdami savo mokslinių tyrimų duomenis, renkasi tarp mokslinių duomenų talpyklų arba žurnalų.

Daugelis mokslą finansuojančių institucijų lėšų gavėjams yra nustatę reikalavimus dėl mokslinių duomenų valdymo ir sklaidos. Taip pat mokslinius straipsnius publikuojančių žurnalų leidėjai vis dažniau reikalauja autorių pateikti duomenis, kuriais remiantis buvo rengiama publikacija. Dalis jų to reikalauja privalomai, kiti prieigos suteikimą prie duomenų tik skatina bei remia kaip pageidautiną gerąją praktiką. Pagaliau patys mokslininkai, suvokdami duomenų dalijimosi naudą, renkasi viešai skelbti savo mokslinių tyrimų duomenis.

Read more: Mokslinių tyrimų duomenų publikavimo būdai