Geriausio 2015 m. kokybinio rašto darbo Lietuvoje konkursas

Laiptai 2015Fenomenologinių tyrimų institutas skelbia geriausio 2015 m. kokybinio rašto darbo Lietuvoje konkursą:

Jei Jūs 2015 metais Lietuvoje apgynėte savo bakalauro, magistro ar daktaro darbą socialinių mokslų srityje, taikydami kokybinius tyrimo metodus, tuomet galite jį teikti „Geriausio kokybinio darbo Lietuvoje 2015“ konkursui.

Darbų priėmimas:
2016 m. vasario 1 d. – 2016 m. balandžio 1 d.

Konkurso komisija

Darbų vertinimo komisiją sudaro Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbantys mokslininkai, kurie patys sėkmingai apgynė kokybinius darbus socialinių mokslų srityje.
Iškilus klausimui dėl vieno ar kito darbo pranašumo, bus konsultuojamasi su tarptautine komisija – Fenomenologinių tyrimų instituto mokslinio komiteto nariais:
prof. dr. E. Spinelli (Londono Regent’s universitetas),
doc. dr. V. Eatough (Londono Birkbeck‘o universitetas),
doc. dr. M. Larkin (Birmingham‘o universitetas),
prof. dr. N. King (Huddersfield‘o universitetas).

Read more: Geriausio 2015 m. kokybinio rašto darbo Lietuvoje konkursas

Išleistas 52 žurnalo „Psichologija“ numeris

Išleistas 52 žurnalo „Psichologija“ numeris, kuriame publikuojami V. Tidikio, M. S. Poškaus, T. Maceinos, A. Lošakevičiaus, G. Genevičiūtės-Janonienės, R. Skučaitės, A. Endriulaitienės,  A. Kairio, V. Jurkuvėno, K. Petraškaitės, A. Germanavičiaus, A. Bagdono straipsniai.
Detalus naujojo numerio turinys – parsisiųsti

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.
„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).

 LMTlogo
Žurnalo tomo leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal paramą leidiniams išleisti.

 

Išleistas naujas mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ numeris

Išleistas mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ naujas numeris T. 35, 2015 (ISSN 1392-5016). Žurnalo vyriausioji redaktorė – VU Edukologijos katedros docentė Irena Stonkuvienė. Kviečiame susipažinti su naujausio žurnalo turiniu ir straipsniais.

Acta Paedagogica Vilnensia – akademinis žurnalas, gvildenantis teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus. Žurnale taip pat pristatomi naujausi edukologiniai tyrimai. Ypač didelis dėmesys skiriamas švietimo politikos ir kultūros analizei.

Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik edukologų, bet ir sociologų, psichologų, antropologų ir kitų mokslininkų straipsniai švietimo ir ugdymo tematika.

Žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.
Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Acta Paedagogica Vilnensia publikuoti straipsniai yra referuojami šiose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse:
• Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L;
• EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier);
• MLA International Bibliography.

LMTlogo
Žurnalo tomo leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal paramą leidiniams išleisti.

 

Išleista prof. Skirmanto Jankausko monografija „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“

Jankauskas Platonas virselisVilniaus universiteto leidykla išleido prof. Skirmanto Jankausko monografiją „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 516 p. Knygos viršelis – parsisiųsti. Knygos turinys – parsisiųsti.

Monografija apibendrina maždaug dešimtmetį trukusius Platono dialogų tyrinėjimus. Šiame tyrinėjime yra susitelkta ties tais dialogais, kuriuos sąlygiškai būtų galima vadinti dialogais apie sielą. Nūdieniškai formuluojant, tai – dialogai, kuriuose yra santykinai išdidinta filosofavimo subjekto problematika. Šis probleminis aspektas interpretuojant antikos tekstus tradiciškai yra ignoruojamas, mat remiamasi požiūriu, kad antikinis mąstymas plėtojosi kaip pasyvi veikla, kuri numatė vien pažinimo dalyką. Monografijoje sekama dekartiškuoju požiūriu, kad  mąstymo subjektas įsisteigia kaskart, kai tik pamąstoma. Todėl daroma ne tik išvada, kad ir antikos filosofavimas visgi numano mąstymo subjektą, bet ir išvada, kad specifinė šio subjekto konstitucija lemia antikos filosofijos samprotavimų kryptį ir turinius. Šios išvados detalizuojamos ir grindžiamos pirmajame šios monografijos skyriuje, kuriame pateikiama konceptualinė tyrinėjimų schema ir sutrauktai pademonstruojama, kas, žvelgiant tokios koncepcijos perspektyva, lemia problemines slinktis tarp tyrinėjime pasirinktų Platono dialogų ir kaip galimai konstruojasi dialoguose gvildenamų problemų platoniškieji sprendimai. Monografija išsiskiria tuo, kad joje naujai interpretuojama platoniškoji kilnios meilės samprata. Apmąstydamas sielos kaip filosofavimo subjekto būdą, Platonas nustato meilę esant palankiausia natūralia būsena filosofavimo siekiams realizuoti. Santykyje tarp brandaus vyro ir gražaus berniuko, t. y. grožio akivaizdoje, eksploatuojant ir pažabojant tarp seksualumo ir dieviškumo tarpstantį erotiškumą, filosofuojančiojo mąstymui prieinama tampa etinės prigimties būtis.

Read more: Išleista prof. Skirmanto Jankausko monografija „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“

LMT parama leidiniams išleisti

LMT logoLietuvos mokslo taryba, pagal tikslinį kvietimą gauti paramą leidiniams išleisti, skyrė paramą šiems Filosofijos fakulteto leidiniams:

  • Afilijuotojo profesoriaus Česlovo Kalendos monografijai „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“;
  • Profesoriaus Skirmanto Jankausko monografijai „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“;
  • Mokslo žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ 35 tomui (redaktorė doc. Irena Stonkuvienė);
  • Mokslo žurnalo „Psichologija“ 52 numeriui (redaktorius prof. Gintautas Valickas).

Paramą Lietuvos mokslo taryba skiria, siekdama paskatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms būsimus tyrėjus rengti remiantis naujausiais, pažangiausiais, pasaulinio lygio taikomaisiais darbais.

Mokslininke, nori būti matomas? – naudok ORCID!

orcid logoIeškant mokslinės informacijos dažnai susiduriama su autoriaus identifikavimo problema. Įvairios duomenų bazės bei sistemos tą patį autorių pateikia skirtingai. Paiešką apsunkina mokslinės veiklos eigoje pasikeitusi to paties autoriaus pavardė ar inicialai. Šioms problemoms spręsti siūlomi ORCID identifikatoriai.

Kas yra ORCID?
ORCID (angl. Open Researcher Contributor Identification Initiative) – atvira, nepelno siekianti ir į visuomenę orientuota iniciatyva, kurios tikslas sukurti mokslininkų unikalių identifikacijos numerių registrą bei skaidriu būdu susieti šiuos identifikatorius su jų kuriama moksline produkcija – straipsniais, monografijomis, konferencijų pranešimų medžiaga, recenzijomis, mokslinių tyrimų duomenimis, patentais ir kt.
ORCID identifikacijos numeris (angl. Open Researcher and Contributor ID) – tai 16 skaitmenų unikalus ir nekintantis numeris (pvz., 0000-0003-2414-6278). Šis numeris tampa pagrindu, kuris jungia ne tik visus mokslininko publikuotus darbus, bet ir jo mokslinėje veikloje registruotus įvairius dokumentus, tokius kaip stipendijų paraiškos, dalyvavimai projektuose, rankraščiai publikavimui, registravimui pateikti patentai ir kt.

Read more: Mokslininke, nori būti matomas? – naudok ORCID!

Fakulteto mokslininkai išleido karjeros planavimo metodinę priemonę

Karjeros planavimas VUIšleista VU Filosofijos fakulteto mokslininkų: Birutės Pociūtės, Ievos Urbonavičiūtės, Antano Kairio ir Audronės Liniauskaitės parengta metodinė priemonė „Karjeros planavimas: teorija, tyrimai, taikymai“. Metodinę priemonę sudaro dvi dalys, kuriose asmens karjeros raidai ir planavimui svarbūs reiškiniai analizuojami trimis lygiais: teoriniu, tyrimų ir praktiniu. Viršelis – parsisiųsti

Pirmoje dalyje aptariamos keturios šiandien aktualios teorinės paradigmos (bruožų, karjeros raidos, socialinė kognityvinė ir konstruktyvistinė). Antroje dalyje pateikiami leidinio autorių atlikto tyrimo rezultatai.

Metodinė priemonė skiriama visų pakopų studentams, praktikams, teikiantiems karjeros konsultavimo paslaugas, ir visiems besidomintiems karjeros raida.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 84 p., ISBN 978-609-459-541-6.

Išleistas 51 žurnalo „Psichologija“ numeris

Išleistas 51 žurnalo „Psichologija“ numeris.

Publikuojami A. Norvilo, J. Miller, A. Dzimidienės, D. Bagdžiūnienės, L. Šeibokaitės, D. Genutytės, M. S. Poškaus, R. Sadauskaitės, I. Arūnaitės, K. Žardeckaitės-Matulaitienės, V. Jurkuvėno straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys.

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Read more: Išleistas 51 žurnalo „Psichologija“ numeris

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information