Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą

Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą. Vertėjas – VU Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros profesorius Albinas Plėšnys. Knyga skirta teisės filosofija, politine filosofija besidomintiems studentams.

John Finnis, Prigimtinis įstatymas ir prigimtinės teisės, iš anglų k. vertė Albinas Plėšnys. Vilnius: Aidai, 2014, 527 p. Knygos viršelis - parsisiųsti.

Šioje knygoje teisės filosofija glaudžiai siejama su etika, socialinėmis teorijomis ir politine filosofija. Johnas Finnisas plėtoja pagrįstus ir esminius argumentus: jis pateikia ne kitų žmonių argumentų apžvalgą, o aiškina ir kritiškai remiasi klasikine, Viduramžių, moderniųjų laikų ir šiuolaikine etika, socialinėmis bei politinėmis teorijomis ir jurisprudencija.

Read more: Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą

„OpenAIRE2020“ projektui skirta per 13 milijonų eurų

OpenAIREplus logoNaujame ES finansavimo etape tęstiniam „OpenAIRE“ projektui gautos lėšos skirtos skatinti atvirąjį mokslą, užtikrinti lengvą ieškomų mokslinių publikacijų ir duomenų radimą bei didesnę jų panaudą.

Europos Komisijai patvirtinus tolesnį finansavimą „OpenAIRE“ projektui nuo 2015 m. sausio 1 d., daugiau kaip 50 šio projekto partnerių visoje Europoje ir už jos ribų galės nepertraukiamai plėtoti dar 2009 m. pradėtus darbus. „OpenAIRE2020“ projektu bus siekiama skatinti atvirąjį mokslą, užtikrinti lengvą ieškomų mokslinių publikacijų ir duomenų radimą bei didesnę pastarųjų panaudą. Numatytos veiklos apims šias sritis:
•    nacionalinių atvirosios prieigos pagalbos ir informavimo centrų (angl. National Open Access Desks (NOADs)) tinklo sukūrimą;
•    techninės infrastruktūros palaikymą;
•    „Horizon 2020“ programos finansuotų mokslinių tyrimų rezultatų stebėseną ir jų atskaitomybę;
•    paramą įgyvendinant Europos Komisijos pilotinį projektą dėl atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų duomenų (angl. EC’s Open Research Data Pilot);
•    bendradarbiavimą su mokslinius tyrimus Europoje finansuojančiomis organizacijomis bei leidėjais, siekiant integruoti finansavimo programas į „OpenAIRE“ infrastruktūrą;
•    gilinimąsi į pokyčius mokslinėje komunikacijoje ir jų įtaką ateityje;

Read more: „OpenAIRE2020“ projektui skirta per 13 milijonų eurų

Išleista mokomoji knyga „Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose“

Išleista VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorės Irenos Juozeliūnienės, docentės Danutės Tureikytės ir Rūtos Butėnaitės mokomoji knyga „Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose“.

Irena Juozeliūnienė, Danutė Tureikytė, Rūta Butėnaitė. Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 144 p. Knygos viršelis – parsisiųsti.

Read more: Išleista mokomoji knyga „Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose“

VU bibliotekos pranešimai mokslinės komunikacijos tema

VU biblioteka 2014 m. parengė ir paskelbė interneto svetainėje 30 pranešimų mokslinės komunikacijos tema, skirtų akademinei bendruomenei. Naujienos rengiamos tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Dalis jų yra susijusios su mokslo vertinimu, kita dalis – su mokslinės informacijos pasiekiamumu. Detalus 2014 m. pranešimų sąrašas pateikiamas 1 priede - parsisiųsti.

Tikimės, kad skelbiami pranešimai galėtų būti naudingi ir įdomūs mokslininkams.

Kontaktinis asmuo VU bibliotekoje:
Emilija Kučinskaitė
Mokslinės informacijos duomenų skyriaus informacijos vadybininkė
Vilniaus universiteto biblioteka
Saulėtekio al. 5, Vilnius
Tel. (8 5) 219 5060
El. p.

Išleista prof. I. Juozeliūnienės monografija „Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime“

Išleista VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorės Irenos Juozeliūnienės monografija „Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime“.

Irena Juozeliūnienė. Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.- 260p. Knygos viršelis – parsisiųsti.

Monografijoje gvildenami vizualiajai sociologijai priskiriami klausimai. Supažindinama su tyrimo dalyvio balso diskursu, parodoma, kaip vizualus posūkis išryškino žemėlapių metodų vietą vaizdu grįstuose tyrimuose. Aptariami šeimų ir vaikų tyrimui naudojami Koncentrinių apskritimų žemėlapiai ir jų derinimas su piešinių ir siužetų metodais. Plačiau pristatomi Mano šeimos žemėlapio ir Vaidmens darybos žemėlapio metodai, aiškinamas jų teorinis ir metodologinis pagrįstumas bei ypatumai. Remiantis užsienio ir lietuvių autorių tyrimais parodoma, kaip šie metodai yra taikomi šeiminiams santykiams, migracijos poveikiui šeimai ir migracijos pateikimui televizijos laidose analizuoti.

Knyga skiriama tyrėjams, besidomintiems inovacinėmis metodologijomis ir ieškantiems sociologinio žiūros taško psichologijos ir antropologijos užkariautose erdvėse.

Monografija parengta ir publikuota vykdant Lietuvos mokslo tarybos nacionalinės mokslo programos Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas projektą „Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ – VAT- 39/2012.

Kontaktinis asmuo:
Vida Valatkaitė
tel.: +370 5 266 7626
el. paštas:

Išleistas 50 žurnalo „Psichologija“ numeris

Išleistas 50 žurnalo „Psichologija“ numeris.

Publikuojami A. Auškalnytės, P. Skruibio, I. Povilaitienės, D. Grigienės, D. Gailienės, R. Barkauskienės, G. Kundrotaitės, I. Grauslienės, L. Gervinskaitės-Paulaitienės. D. Čekuolienės, A. Zbarauskaitės, N. Dvoryanchikov, I. Bovina, O. Vikhristuk, E. Berezina, G. Bannikov, I. Konopleva, K. Eismontaitės, G. Gintilienės, L. Rakickienės, S. Girdzijauskienės, L. Markevičiūtės, K. Vanagaitės, M.S. Poškaus, A. Grabauskaitės, A. Daugirdienės straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys - parsisiųsti.

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).

Išleistas žurnalo „Problemos“ Priedas (2014)

Išleistas žurnalo Problemos Priedas, skirtas profesoriui, akademikui, ilgamečiam Vilniaus universiteto Rektoriui Rolandui Pavilioniui. Priedo sudarytojas – Jonas Dagys. Žurnalo turinys ir pratarmė - parsisiųsti.

Publikuojami konferencijos „Suprasti pasaulį, kalbą ir save“, skirtos paminėti Rolando Pavilionio 70-tąsias gimimo metines, pranešimų pagrindu parengti G. Kabelkos, R. Berniūno, M. Gilaičio, J. Žalgirytės, R. Davidavičiūtės, C. McCullough-Bennerio, J. Dagio, M. P. Šaulausko ir J. Bujoko moksliniai straipsniai, perspausdinamas prof. R. Pavilionio monografijos Meaning and Conceptual Systems (1990), tapusios bibliografine retenybe, paskutinis skyrius, aktualus ir šiandienei kalbos filosofijai. Leidinyje publikuojamos Profesoriaus nuotraukos iš Filosofijos istorijos ir logikos katedros bei šeimos archyvo, skelbiama profesoriaus žmonos Marijos Aušrinės Pavilionienės kalba, pasakyta konferencijoje.

Maloniai kviečiame įsigyti!

Kontaktinis asmuo:
Gintarė Kurlavičiūtė
el. p.
tel. +370 5 2667617

Išleistas doc. M. Dovydaitienės ir doc. R. Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“

Konsultavimas mokykloje Jusiene Dovydaitiene 3Išleistas VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentės Miglės Dovydaitienės ir docentės Romos Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“ .

Miglė Dovydaitienė, Roma Jusienė. Konsultavimas mokykloje. Vilnius: VU leidykla, 2014. -148 p. Vadovėlio viršelis - parsisiųsti.

Vadovėlis skirtas edukacinės (mokyklų) psichologijos studentams bei mokyklose dirbantiems psichologams. Jame aptariama konsultavimo mokykloje įvairovė ir galimi konsultavimo metodai, apžvelgiami svarbiausi mokyklų konsultantams kylantys konsultavimo iššūkiai bei siūlomi jų sprendimo būdai. Konsultavimo mokykloje problematika diskutuojama remiantis raidos ir sisteminiu požiūriais. Vadovėlyje taip pat pateikiami konsultavimo pavyzdžiai, praktinės užduotys, diskusiniai klausimai, papildomų skaitinių nuorodos.

Read more: Išleistas doc. M. Dovydaitienės ir doc. R. Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“