Mokslas

Vilniaus universitete (ir visoje Lietuvoje) Filosofijos fakultetas yra unikalus jame suburtų mokslo disciplinų įvairove ir yra pagrįstai vadinamas „universitetu universitete“. Ta įvairovė primena tuos laikus, kai „filosofija“ ir „mokslas“ dar reiškė tą patį.

Istoriškai žvelgiant, galima teigti, kad iš VU Filosofijos fakulteto sienų išėjo visas Lietuvos mokslas, nes jis yra seniausio Lietuvos universiteto seniausias fakultetas. Apie tai siūlome pasiskaityti ilgamečio mūsų fakulteto profesoriaus Romano Plečkaičio (1933-2009) straipsnyje „Filosofijos fakulteto istorijos bruožai“ knygoje „Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. 1579-1989-2009“, kuri buvo išleista, kai fakultetas kartu su Vilniaus universitetu šventė savo 430 metų gimimo ir 20 metų atgimimo sukaktį.

Šiuo metu fakultete vykdomi net trijų (B000 – biomedicinos mokslai, H000 – humanitariniai mokslai, S000 – socialiniai mokslai) iš šešių šiuo metu Lietuvoje išskiriamų mokslo sričių tyrimai. Filosofijos, edukologijos, psichologijos, socialinio darbo ir sociologijos dirvonus plėšia apie 80 mokslininkų, iš kurių 2012 m. 17 buvo profesoriai. Jiems talkina virš 60 doktorantų, iš kurių apie 15 kasmet sėkmingai apgina daktaro disertacijas. Fakultetas yra lyderis filosofijos, psichologijos, sociologijos mokslo šakose Lietuvoje, ką liudija šiose šakose savarankiškai vykdomos doktorantūros studijos.

Fakulteto mokslinė veikla grindžiama akademinės laisvės ir atsakomybės, studijų ir mokslo vienovės, aktyvaus dalyvavimo Lietuvos ir užsienio akademinėje bendrijoje, atsakomybės už Lietuvos kultūrą ir atvirumo kitoms kultūroms principais.


Aktualūs mokslo veiklos dokumentai:

Filosofijos fakulteto tarybos nutarimas dėl Vilniaus universiteto Leidybos nuostatų taikymo tvarkos VU Filosofijos fakultete

Filosofijos fakulteto mokslininkų ir kitų tyrėjų skatinimas už aukščiausio lygio mokslo rezultatus, mokslininkų rengimą ir mokslo organizacinę veiklą