Mokslo naujienos

Sveikiname LMT stipendijas gavusius doktorantus!

LMTlogoSveikiname Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantus, 2017 m. gavusius Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus!

Filosofijos mokslo doktorantūros stipendijas gavo:
• Simas Čelutka (vadovas prof. A. Jokubaitis);
• Živilė Pabijutaitė (vadovas doc. J. Dagys, konsultantas prof. M. P. Šaulauskas).

Psichologijos mokslo doktorantūros stipendijas gavo:
• Jolanta Latakienė (vadovas doc. P. Skruibis);
• Odeta Geležėlytė (vadovė prof. D. Gailienė);
• Jonas Eimontas (vadovas doc. E. Kazlauskas);
• Lina Gervinskaitė-Paulaitienė (vadovė doc. R. Barkauskienė).

Sociologijos mokslo doktorantūros stipendijas gavo:
• Renata Giedrytė-Mačiulienė (vadovas prof. A. Dobryninas);
• Irma Budginaitė (vadovė prof. I. E. Juozeliūnienė).

Dr. J. Navickės disertacijai - LMA pagyrimo raštas

Navicke JekaterinaSveikiname dr. Jekateriną Navickę, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros lektorę, pelniusią Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštą už daktaro disertaciją „Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje: disciplinuoti, perskirstyti, įtraukti, investuoti“. Disertacijos vadovas – prof. Romas Lazutka.

Disertacijoje nagrinėjamas piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje, atsižvelgiant į akademinių ir politinių požiūrių į skurdo problemą įvairovę. Pirmoje disertacijos dalyje pasiūlyta teorinė analizės schema apima keturias skurdo mažinimo strategijas: disciplinarinę, perskirstomąją, socialinės įtraukties ir socialinio investavimo. Skurdo įveikimo strategijos, jų kaita, sąsajos ir socialinių išmokų vaidmuo analizuojami remiantis pasiūlyta teorine schema. Empirinėje disertacinio tyrimo dalyje analizuojami pasirinkti disciplinariniai, perskirstomieji, socialinės įtraukties ir investiciniai Lietuvos piniginių socialinių išmokų sistemos elementai. Atlikta kiekybinė analizė remiasi 2005–2013 m. reprezentatyviais Lietuvos namų ūkių pajamų ir gyvenimo sąlygų (PGS) tyrimo skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenimis. Empirinio tyrimo strategijos naujumą rodo ne tik pritaikyta originali analizės schema, bet ir iki šiol skurdo tyrimuose Lietuvoje mažai naudotų PGS išilginio pjūvio duomenų analizė, naudoti mikrosimuliacijos instrumentai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos socialinių išmokų sistema pasižymi santykinai plačia ir besiplečiančia aprėptimi, ypač socialinio draudimo srityje. Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje yra neigiamai veikiamas sistemos poveikio darbo paskatoms, santykinai mažo perskirstymo ir pajamų apsaugos lygio, nepakankamo investavimo į vaikus nepasiturinčiose šeimose.

Disertacios santrauka

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ priedas

Išleistas žurnalo Problemos priedas, skirtas kinų filosofijai bei kinų intelektualinės tradicijos filosofiniam priėmimui Europoje. Priedo sudarytojas – Vytis Silius. Žurnalo turinys ir pratarmė.

Publikuojami įžanginės Kinų Filosofijos Asociacijos Europoje organizuotos konferencijos „Mąstymas peržengiant sienas: Filosofija ir Kinija“ pranešimų pagrindu parengti C. Defoort, J. S. Rošker, J. Ciaudo, L. Indraccolo, F. Carpanini, R. J. Sage bei T. Sernelj straipsniai, atrinkti iš daugiau nei 60 konferencijoje pristatytų pranešimų. Vienas pagrindinių Kinų Filosofijos Asociacijos Europoje tikslų yra sukurti platesnį priėjimą prie europiečių tyrimų kinų ir komparatyvinės filosofijos srityse. Asociacija taip pat siekia skatinti tarpusavio ryšį ir atpažinimą tarp filosofų, besidominčių mąstymo tradicija ir Europoje, ir už Europos ribų. Šiame leidinyje publikuojami straipsniai yra puikus kinų intelektualinės tradicijos gyvavimo, įvairovės bei turtingumo Europos universitetuose pavyzdys.

Skaityti daugiau...

Tomasz Mróz „Selected Issues in the History of Polish Philosophy: Erasmus Lectures at Vilnius University“

Vilniaus universiteto leidykla išleido Tomasz Mróz knygą „Selected Issues in the History of Polish Philosophy: Erasmus Lectures at Vilnius University“. Sudarytoja doc. Nijolė Radavičienė. Knygos viršelis

Knygoje pateikiamas išplėstinis paskaitų apie lenkų filosofijos istoriją variantas. Šis paskaitų ciklas buvo skaitytas Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2013 ir 2015 m., autoriui atvykus pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą. Pirmojoje paskaitoje nagrinėjamas klausimas apie „nacionalinės filosofijos“ galimybę, apie skirtį tarp sąvokų „lenkiška filosofija“ ir „filosofija Lenkijoje“. Antrojoje paskaitoje analizuojama Platono recepcija lenkų filosofijoje XIX-XX a. Trečiojoje paskaitoje pristatoma profesoriaus W. Lutosławskio (1863-1954) veikla ir idėjos, vystytos Vilniuje 1919-1931 metais Stepono Batoro universitete. Dauguma cituojamų dokumentų yra saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve ir buvo autoriaus ištyrinėti 2005 m.

Tarptautinių programų ir ryšių skyrius, finansavęs šios knygos leidimą, siekdamas aktyvinti dėstytojų mainus pagal Erasmus programą bei užtikrinti, kad atvežtosios idėjos pasiektų platesnį besidominčiųjų ratą, ketina ir ateityje paremti atvykusių dėstytojų paskaitų ar kitos metodinės medžiagos publikavimą.

Išleista kolektyvinė monografija „Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta“

Vilniaus universiteto leidykla išleido Laimutės Žilinskienės (sudarytoja), Sigitos Kraniauskienės, Irenos Šutinienės kolektyvinę monografiją „Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta“. Monografija parengta ir jos leidyba finansuota Lietuvos mokslo tarybos remiamo projekto „Vėlyvasis sovietmetis gyvenimo istorijose: pirmoji sovietmečio karta“ (sutartis Nr. LIT-9-3/LSS-250000-354) lėšomis. Monografijos viršelis

Vykdyto projekto tikslas buvo parengti mokslo studiją, toliau nagrinėjančią sovietmečio interpretacijas autobiografiniame diskurse kartų tyrimo perspektyvoje – tęsiant ankstesnius sovietmečio atminties tyrimus, atliktus vykdant projektą „Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai“ (D. Leinartė, L. Žilinskienė, S. Kraniauskienė, I. Šutinienė, I. Gečienė).

Parengtoje kolektyvinėje monografijoje aiškinamasi, kokie yra išskirtiniai vadinamosios pirmos sovietmečio kartos, gimusios 1946 - 1959 m., bruožai. Nagrinėjama, kokie instituciniai veiksniai lėmė šios kartos formavimąsi – kaip sovietinis „atšilimo“ laikotarpis struktūrino jos gyvenimo scenarijus, kokias prisitaikymo strategijas ji rinkosi, kokį vaidmenį jai prisitaikant atliko šeima. Taip pat aptariami dabartinio kartos santykio su sovietmečiu poreiškiai – kartos sovietmečio atminties bruožai, sovietmečio patirčių įtraukimo į dabartinį asmens tapatumo vaizdinį strategijos.

Skaityti daugiau...

Citavimų duomenimis pagrįstas mokslinių tyrimų vertinimo įrankis – „InCites“

VU biblioteka logoVilniaus universitetas atnaujino sutartį su „Web of Science“ ir papildomai prenumeruoja „InCites“ analitinį įrankį.

Pasirašius Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ sutartį, Vilniaus universitetas atnaujino prieigą prie „Web of Science“ bei papildomai pradėjo prenumeruoti naują šios duomenų bazės modulį „InCites“. Tai individualizuotas, žiniatinkliu pagrįstas mokslinių tyrimų vertinimo įrankis, pateikiantis „Web of Science“ indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. Pažymėtina, kad integruotų Journal Citation Reports“ ir „Essential Science Indicators“ analitinių įrankių teikiami duomenys prieinami tiesiogiai iš „InCites“ platformos.

Remiantis citavimu grįstais duomenimis „InCites“ analitinis vertinimo įrankis padeda nustatyti mokslo produkcijos ilgalaikes vizijas ir kryptis. Taip pat suteikia išsamią analitinę informaciją apie naujausias mokslo bei mokslinių tyrimų tendencijas.

Skaityti daugiau...

Vilniaus universitetas deklaravo mokslinių tyrimų duomenų valdymo svarbą

Senatui patvirtinus Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gaires, VU stojo į vieną gretą su pirmaujančiais Europos universitetais.

Vilniaus universitetas, 2016 m. spalio 18 d. Senato nutarimu Nr. S-2016-9-3 patvirtindamas Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gaires (toliau – Gairės), stojo į vieną gretą su pirmaujančiais Europos universitetais: Kembridžo, Oksfordo, UCL, ETH Zurich ir kitais. Visi šie universitetai yra patvirtinę principus, kaip turi būti tvarkomi mokslinių tyrimų duomenys, ir teikia atitinkamas paslaugas duomenų valdymo procese.

Gairėse įvardyti principai apima visą mokslinių tyrimų duomenų gyvavimo ciklą: nuo planavimo iki pakartotinio panaudojimo. Dokumente akcentuojami reikalavimai rengti duomenų valdymo planus laikantis remiančių institucijų ar kitų šaltinių reikalavimų, dokumentuoti mokslinių tyrimų duomenis, kad jie galėtų būti panaudoti pakartotinai, duomenis pateikti saugojimui Nacionalinio atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinėje sistemoje (MIDAS), jeigu remianti institucija ar kitas šaltinis nenustato kitaip, nesant kliūčių – juos viešinti. Gairėse atkreipiamas dėmesys į teisinius, finansinius bei techninius aspektus, susijusius su duomenų valdymu.

Skaityti daugiau...

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (Nr. 90)

Išleistas 90 žurnalo „Problemos“ numeris.

Publikuojami A. Jokubaičio, A. Dovydėno, A. Laurukhin, T. N. Mickevičiaus, G. Rogonyan, I. Šatkausko, D. Jonkaus, N. Milerio, J. Čiurlionio, M. López-Astorga, bendraautorių A. Čepo ir A. Dobrynino straipsniai, 2 tekstų vertimai, 4 recenzijos bei N. Kardelio straipsnis prof. L. Donskiui atminti.

Detalus naujojo numerio turinys.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:

The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

2016-2019 leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiamos ir recenzijos bei filosofinio gyvenimo kronika. Straipsnius (anonimiškai) įvertina du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prenumerata: VU Leidybos direkcija, . Tel. +370 5 268 7184

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos