Mokymosi visą gyvenimą programos

Mokymasis visą gyvenimą – mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas.

Turintiems aukštąjį išsilavinimą ir siekiantiems kelti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas siūlo tikslines mokymo(si) programas – kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, mokymus – Socialinio darbo ir Psichologijos srityse.

Asmenims, išklausiusiems mokymosi visą gyvenimą programas ar studijų dalykus, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

S O C I A L I N I O    D A R B O    S T U D I J O S

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

VU Senato komisija š. m. spalio 23 d. patvirtino Socialinio darbo katedros parengtus kvalifikacijos tobulinimo (neformaliųjų studijų) kursus ir jų įkainius. Atsižvelgiant į 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuriame pažymima, jog „Socialinis darbuotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją (...) dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose neformaliųjų studijų būdu jis įgyja teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose neformaliųjų studijų būdu jis įgyja praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus“ Socialinio darbo katedra parengė 11 kvalifikacijos tobulinimo (neformaliųjų studijų) kursų. Įkainis apskaičiuotas atsižvelgiant į numatomas išlaidas patalpoms, mokomajai medžiagai, administracinėms išlaidoms, darbo užmokesčiui su mokesčiais ir kt. Taip pat įtrauktos institucinės išlaidos (15 proc.) nuo viso įkainio. Išlaidos patalpoms, mokomoji medžiaga, administracinės išlaidos ir kt. apskaičiuotos atsižvelgiant į programos trukmę bei numatomos grupės dydį, o išlaidos darbo užmokesčiui - į programos trukmę ir dėstytojų kvalifikaciją.

Siūlomų kursų sąrašas

Eil. Nr.

Dėstytojai

Programos pavadinimas

Valandų skaičius

Įkainis, Eur

1.

Prof. A. Bagdonas, doc. L. Žalimienė, lekt. A. Vareikytė, lekt. dr. D. Skučienė, prof. R. Lazutka

 Sauga ir sveikata socialiniame darbe

40 val.

 4054,68

2.

Doc. dr. L. Žalimienė, lekt. dr. D. Skučienė

 Socialinio darbo vadyba

16 val.

 1650,82

3.

Doc. dr. M. Rubaževičienė, S. Krutulienė

 Socialinio darbuotojo ir kliento efektyvaus bendravimo mokymas (su videotreniruotės elementais)

14 val.

 1650,83

4.

 Lekt. dr. E. Šumskienė

 Žmogaus teisės socialiniame darbe

 16 val.

 1650,83

5.

 Lekt. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

 Sisteminiai socialinio darbo metodai

 24 val.

 2490,73

6.

 Lekt. dr. B. Švedaitė

 Socialinio grupinio darbo metodas

 24 val.

 2490,73

7.

 Lekt. dr. B. Švedaitė

 Grupinė supervizija socialinio darbo specialistams

 40 val.

 3736,10

8.

 Doc. dr. V.Gevorgianienė, lekt. V. Jakutienė

 Socialinis darbas su neįgaliaisiais: integracijos projektas

 16 val.

 1650,83

9.

 Lekt. dr. L. Gvaldaitė

 Bendruomeninis atvejo vadybos metodas dirbant su šeima

 16 val.

 1650,83

10.

 Prof. A. Bagdonas

 Socialinio darbuotojo klientų psichologiniai savumai

 24 val.

 2490,73

11.

 Doc. dr. M.  Rubaževičienė

 Prasminga senatvė

 6 val.

 724,05

Susidomėjus kreiptis

Socialinio darbo katedra

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 309 kab., 310 kab.

Vilnius, 01513   

Tel. +370 5 2667610, +370 5 2667609

GRUPIŲ SANTYKIŲ SEMINARAS PAGAL TAVISTOCK‘O INSTITUTO METODOLOGIJĄ

Seminaro organizatoriai - Tavistock‘o Žmogiškųjų santykių institutas ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedra (doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė). Seminaro programa patvirtinta VU Filosofijos fakulteto Taryboje ir VU Senate 2011 m.

Seminaro paskirtis - kvalifikacijos kėlimas įvairaus lygmens vadovams, administratoriams, koordinatoriams, organizatoriams, konsultantams ir kt. dirbantiems įvairių sričių ir tipų organizacijose. Seminaro taikymo, naudojimo sritis: organizacijų ir bendruomenių valdymas.

Seminaro tikslai

1) Sudaryti galimybes dalyviams didinti savo neapibrėžtų situacijų, pokyčių valdymo organizacijų bei bendruomenių veikloje ir asmeninio streso įveikos kompetencijas, leidžiančias konstruktyviai veikti kintančioje aplinkoje.
2) Didinti supratimą apie lyderio ir pasekėjo vaidmenis būtinus konstruktyviam veikimui tiek organizacijos viduje tiek tarp organizacijų, lavinti šių vaidmenų atlikimo įgūdžius, kurti veiksmingas šių vaidmenų atlikimo strategijas
3) Sudaryti galimybes dalyviams didinti savo supratimą apie sąmoningus bet paslėptus, kartais nesąmoningus motyvus ir pasipriešinimą užduoties (darbo) grupėms, kai grupės įsitraukia į bendradarbiaujančius arba konkuruojančius tarpusavio santykius.

Seminaro metu įgyjamos žinios ir gebėjimai

Seminaro programa sudaryta kaip galima lanksčiau, siekiant sudaryti maksimalias galimybes išmokti apie:
• Organizacijos dinamiką, kuri palengvina arba trukdo konstruktyviai veikti organizacijoje;
• Organizacijos veikloje būti inovatyviam, atstovauti save ir kitus;
• Stresą stengiantis išlaikyti tradicijas ir įtampą bei kylantį pasipriešinimą planuojant ir įgyvendinant inovacijas bei pokyčius;
• Jausmus, įspūdžius, lūkesčius, mintis, baimes, simpatijas ir antipatijas, kurios kyla dalyvavimo programoje metu ir pateikia pradinę medžiagą, padedančią suprasti, pokyčių motyvus, streso, įtampos (pasipriešinimo) pokyčiams šaltinius bei jų įveikos galimybes;
• Iššūkio priėmimą suprasti matomus ir nematomus įtampą, stresą (pasipriešinimą) keliančius procesus organizacijose;
• Bendradarbiaujančius ir konkurencinius ryšius organizacijose, jų socialinėje, politinėje ir ekonominėje aplinkose.

Dalyviai lavina šiuos gebėjimus:

•Išbandyti ir įvaldyti įvairius lyderio vaidmenis, būtinus atlikti esant dideliam tarpasmeninio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo poreikiui;
•Suprasti ir valdyti pasipriešinimą pokyčiams / naujovėms savyje ir kituose;
•Išbandyti ir suprasti asmenines streso įveikos strategijas;
•Priimti sprendimus ir konstruktyviai veikti neapibrėžtose situacijose;
•Panaudoti emocinį intelektą savo veiksmams ir jų motyvams paaiškinti;
•Tyrinėjant laikinos organizacijos gyvavimo dinamiką, prisiimti formalius ir neformalius lyderio ir pasekėjo vaidmenis.

Programos trukmė ir baigimas


3 kreditai, viso 84 akad. val. (iš jų 42 aud. val., t.y., 5 dienų seminaras).

Baigus seminarą išduodamas Vilniaus universiteto pažymėjimas.

Susidomėjus kreiptis


Mokymo paslauga parduodama suinteresuotoms įstaigoms bei atskiriems specialistams, galimas bendradarbiavimas organizuojant ir įgyvendinant programą.
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, 85 266 76 10,

P S I C H O L O G I J O S    S T U D I J O S

PSICHODINAMINĖ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOTERAPIJA: BAZINIS LYGIS


Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų – psichologų ir gydytojų – kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Ji suteikia žinių apie vaikų psichodinaminę asmens ir jo raidos sampratą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos teoriniai principai bei metodai. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Susidomėjus kreiptis


Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC)

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 116 kab.

Vilnius 01513

El. paštas: Tel. +370 5 268 72 54

PSICHODINAMINĖ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOTERAPIJA: KVALIFIKACINIS LYGIS


Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos kvalifikacinio lygio (toliau - PVPK) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų), jau susipažinusių su psichodinaminėmis raidos teorijomis ir gebančių šias žinias taikyti vertinant vaikų ir paauglių psichologinius sunkumus, o taip pat žinančių pagrindinius psichodinaminės psichoterapijos principus, kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Susidomėjus kreiptis


Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC)

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas
Universiteto g. 9/1, 116 kab.
Vilnius 01513
El. paštas:
Tel. +370 5 268 72 54

PSICHOANALITINĖS PSICHOTERAPIJOS MOKYMO PROGRAMA


Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa (toliau - PPMP) sudaryta, remiantis Europos Pschoanalitinės Psichoterapijos Federacijos standartais, skirta asmenims turintiems universitetinį psichologijos magistro arba medicinos gydytojo diplomą, specialistų (psichologų ir gydytojų) profesiniam mokymui.
Pagrindinis PPMP programos tikslas yra  psichoanalitinės psichoterapijos žinių bei praktinių įgūdžių suteikimas, ruošimas kvalifikuotai dirbti psichoterapinį darbą. PPMP  siekia suteikti gilesnių žinių apie psichoanalitinę paradigmą, jos sąvokas, siekia ugdyti psichoanalitinį asmenybės suvokimą, padėti pagrindus dabartiniam ir ypač vėlesniam šių teorinių žinių pritaikymui praktikoje. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Susidomėjus kreiptis


Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC)
Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas
Universiteto g. 9/1, 116 kab.
Vilnius 01513
El. paštas:
Tel. +370 5 268 72 54

KLINIKINĖ PSICHOANALIZĖ


Klinikinės psichoanalizės studijų programa skirta psichoterapeutų kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Klinikinės psichoanalizės mokymo programa siekiama suteikti besimokančiajam gebėjimą individualiai pažvelgti į atskiro paciento ar kliento problemas, bendradarbiauti su pacientu terapinėje aplinkoje, skatinti asmenines paciento įžvalgas bei brandų savarankiškumą.
Klinikinės psichoanalizės studijos itin svarbios specialistams, mokantiems psichoterapijos, konsultuojantiems bei supervizuojantiems kolegas, dirbančius psichikos sveikatos paslaugų sektoriuje. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Susidomėjus kreiptis


Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC)
Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas
Universiteto g. 9/1, 116 kab.
Vilnius 01513
El. paštas:
Tel. +370 5 268 72 54

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PIEŠINIŲ PSICHODINAMINIS INTERPRETAVIMAS


Programa skirta sveikatos priežiūros ir ugdymo specialistams, dirbantiems su vaikais. Jos metu bus mokoma naudoti vaikų piešinių interpretavimą kaip pagalbinę psichodiagnostinę priemonę, analizuoti pagrindinius reikšminius ženklus vaikų ir paauglių piešiniuose, dirbti su vaikų piešinių metodais. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Susidomėjus kreiptis


Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC)
Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas
Universiteto g. 9/1, 116 kab.
Vilnius 01513
El. paštas:
Tel. +370 5 268 72 54

WISC-III NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ KURSAS


Šio kurso tikslai - remiantis  intelekto testavimo samprata, metodinėmis „žingsnis po žingsnio“ gairėmis ir atvejų analize, suteikti įvertinimo, naudojant WISC-III, pagrindus.

Baigę kursus dalyviai turėtų žinių apie intelekto įvertinimo principus ir WISC-III administravimo, duomenų interpretavimo, gautų duomenų integravimo į bendrą įvertinimo koncepciją įgūdžius.

Programos turinys


Kursuose dalyviams pateikiama Wechslerio intelekto skalių istorinė apžvalga,  teorinis skalių pagrindas, pristatoma WISC-III paskirtis ir struktūra, lietuvių reprezentacinės imties rezultatų analizė. Dalyviai išmoksta bendrųjų testavimo WISC-III principų, pagrindinių procedūrų ir rezultatų skaičiavimo. Kursų metu supažindinama su WISC-III rezultatų interpretaciniais lygiais: bendrųjų intelektinių gebėjimų įvertinimu, verbalinės ir neverbalinės skalės rezultatų palyginimu, faktorių analize, WISC-III profilio analize ir kokybinė rezultatų analize. Aptariama intelekto tyrimo rezultatų reikšmė bendrame vaiko psichologinio įvertinimo kontekste, WISC-III panaudojimas tiriant ypatingus vaikus. Kursų dalyviai pristato individualų atvejį ir parengtą tyrimo išvadą.

Mokymosi ypatumai


Į kursus priimami tik psichologai - turintieji psichologijos magistro laipsnį arba vientisųjų psichologijos studijų diplomą.

Kursai trunka vidutiniškai 2 mėn. Auditorinės valandos: paskaitų - 32 ir laboratorinių darbų - 32 val.

Kursų vadovės: doc. dr. Gražina Gintilienė ir dr. Sigita Girdzijauskienė.

Susidomėjus kreiptis


Specialiosios psichologijos laboratorija

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 115 k.

Vilnius, 01513

El. paštas:
Tel.: +370 5 2687255
Faksas: +370 5 2687255

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos