Stojantiesiems

MAGISTRANTŪRA

Sveiki!

Filosofijos magistrantūros studijų programa visų pirma skirta šiuolaikinės filosofijos tyrinėjimams. Čia studijuojama ne tik Lietuvoje įprastesnė kontinentinė tradicija, bet ir analitinės krypties filosofija. Studijų programa sudaryta taip, kad, esant interesui, galėtumėte gilinti žinias ir sociologijos bei politikos teorijos srityse (detaliau su programa galite susipažinti atsisiuntę tvarkaraščius). Paskaitų, seminarų ir savarankiško darbo metu studentai čia susipažįsta tiek su konkrečiomis naujausiomis filosofinio diskurso problemomis, tiek ir bendromis akademinio gyvenimo (kaip rašyti mokslinį darbą, kaip pristatyti jį auditorijai ir kt.) taisyklėmis, kurių išmanymas yra viena svarbiausių sąlygų sėkmingoms tolesnėms studijoms Lietuvoje ar užsienyje. Taip pat čia studijuojantys ugdosi mokslinio tyrimo, kritinio mąstymo ir įžvalgaus apibendrinimo bei problemų sprendimo įgūdžius, tad studijų metu įgytos žinios gali būti sėkmingai taikomos ne tik akademiniame pasaulyje, bet ir praktikoje. Fakultete dirbančių dėstytojų (FK, FILK) bei vizituojančių užsienio akademikų atliekamų tyrimų įvairovė yra garantas, kad pastarieji įgūdžiai gali būti lavinami gilinantis į rūpimas akademines problemas, nesusiduriant su neįveikiamomis teminėmis ribomis. Kadangi tai gilinamosios studijos, čia jau nebesiklausysite įvadinių kursų, tačiau studijuosite ir gilinsitės į konkrečias filosofines problemas. Kaip tik dėl šios priežasties atitinkamų paskaitų rašto darbus galėsite sieti su savojo būsimo magistrinio darbo tema ir tokiu būdu kryptingai artėti prie sėkmingo jo apsigynimo.

ABCD

Siekti užsibrėžtų akademinių tikslų studentams padeda kolegos: tiek nemažai patirties ir išminties įgiję (dalį jų galite pamatyti katedrų narių J. Dagio ir N. Mileriaus video projekte - dalyse būtis, gamta, gėris, grožis, kalba, kasdienybė, laikas, laisvė), tiek jaunesni – tačiau abejais atvejais garbingoje VU tradicijoje brendę – aukštos kvalifikacijos specialistai. Dėl vykdomos magistrantūros ir doktorantūros studijų integracijos yra sudarytos palankios sąlygos neformaliai konsultuotis su reikiamos srities abiejų katedrų doktorantais, dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose (pvz., studentų vasaros vertimo seminare, analitinės filosofijos seminare bei kituose renginiuose, aprašytuose šios magistrantūros absolventų sukurtame ir prižiūrimame tinklapyje www.filosofija.vu.lt). Tokiu būdu čia formuojasi glaudaus bendradarbiavimo tarp studentų, doktorantų ir dėstytojų  atmosfera, o studentai turi galimybę akis į akį bendrauti ne tik su žymiausiais profesionalais, tačiau ir pasitarti su dar visai neseniai jų kailyje buvusiais – todėl ypač gerai žinančiais iškylančius klausimus ir problemas – jaunaisiais kolegomis doktorantais.

Tarpdisciplininė VU Filosofijos fakulteto aplinka, kurioje vis intensyviau vykdomi tyrimai, peržengiantys ribas tarp filosofijos, kognityvinės ir evoliucinės psichologijos, kognityvinės antropologijos ir kitų disciplinų, paskatino nuo 2014 m. rudens pasiūlyti filosofijos magistrantūros specializaciją "Filosofija ir kognityviniai mokslai". Norintieji įgyti šią specializaciją renkasi specializuojančių dalykų bloką. Specializuojančius dalykus dėsto Bendrosios psichologijos katedros vedėjas prof. Gintautas Valickas, VU Specialiosios psichologijos laboratorijos vadovas prof. Albinas Bagdonas, jaun. mokslo darbuotojas Vilius Dranseika, neseniai po kognityvinės antropologijos doktorantūros studijų Jungtinėje Karalystėje į Lietuvą grįžęs dr. Renatas Berniūnas, VU Psichofiziologijos laboratorijos mokslininkas doc. Rytis Stanikūnas, doc. Jonas Dagys ir kiti Fakulteto mokslininkai. Specializaciją pasirinkę studentai atliks akademinę praktiką keliose skirtingose kognityvinių mokslų laboratorijose. Studentai taip pat turės galimybę įsitraukti į Filosofijos istorijos ir logikos ir kitų fakulteto katedrų vykdomus eksperimentinės filosofijos tyrimus.

Įvairialypė, tarpdalykinė, įvairaus formato (formali ir neformali) studijų aplinka kviečia nuolat stebėti ir būti ne tik dalyviu to, kas vyksta fakulteto kasdieniame gyvenime, bet ir anapus jo. Dvejiems arba, pasirinkę ištęstines studijas, net trejiems metams įsijungę į mūsų gretas – žinoma, jeigu norėsite – tapsite ne tiesiog formaliais studentais, bet tikros universitetinės bendruomenės (apie kurią, be kita ko, vienos rugsėjo pirmosios proga pasakojo magistrantūros studijų kuratorius prof. Marius Povilas Šaulauskas) nariais. Ir – kas žino? – galbūt šių gretų nebepaliksite.