Stojantiesiems

MAGISTRANTŪRA

Sveiki!

Filosofijos magistrantūros studijų programa visų pirma skirta šiuolaikinės filosofijos tyrinėjimams. Čia studijuojama ne tik Lietuvoje įprastesnė kontinentinė tradicija, bet ir analitinės krypties filosofija. Studijų programa sudaryta taip, kad, esant interesui, galėtumėte gilinti žinias ir sociologijos bei politikos teorijos srityse (detaliau su programa galite susipažinti atsisiuntę tvarkaraščius). Paskaitų, seminarų ir savarankiško darbo metu studentai čia susipažįsta tiek su konkrečiomis naujausiomis filosofinio diskurso problemomis, tiek ir bendromis akademinio gyvenimo (kaip rašyti mokslinį darbą, kaip pristatyti jį auditorijai ir kt.) taisyklėmis, kurių išmanymas yra viena svarbiausių sąlygų sėkmingoms tolesnėms studijoms Lietuvoje ar užsienyje. Taip pat čia studijuojantys ugdosi mokslinio tyrimo, kritinio mąstymo ir įžvalgaus apibendrinimo bei problemų sprendimo įgūdžius, tad studijų metu įgytos žinios gali būti sėkmingai taikomos ne tik akademiniame pasaulyje, bet ir praktikoje. Fakultete dirbančių dėstytojų (FK, FILK) bei vizituojančių užsienio akademikų atliekamų tyrimų įvairovė yra garantas, kad pastarieji įgūdžiai gali būti lavinami gilinantis į rūpimas akademines problemas, nesusiduriant su neįveikiamomis teminėmis ribomis. Kadangi tai gilinamosios studijos, čia jau nebesiklausysite įvadinių kursų, tačiau studijuosite ir gilinsitės į konkrečias filosofines problemas. Kaip tik dėl šios priežasties atitinkamų paskaitų rašto darbus galėsite sieti su savojo būsimo magistrinio darbo tema ir tokiu būdu kryptingai artėti prie sėkmingo jo apsigynimo.

ABCD

Siekti užsibrėžtų akademinių tikslų studentams padeda kolegos: tiek nemažai patirties ir išminties įgiję (dalį jų galite pamatyti katedrų narių J. Dagio ir N. Mileriaus video projekte - dalyse būtis, gamta, gėris, grožis, kalba, kasdienybė, laikas, laisvė), tiek jaunesni – tačiau abejais atvejais garbingoje VU tradicijoje brendę – aukštos kvalifikacijos specialistai. Dėl vykdomos magistrantūros ir doktorantūros studijų integracijos yra sudarytos palankios sąlygos neformaliai konsultuotis su reikiamos srities abiejų katedrų doktorantais, dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose (pvz., studentų vasaros vertimo seminare, analitinės filosofijos seminare bei kituose renginiuose, aprašytuose šios magistrantūros absolventų sukurtame ir prižiūrimame tinklapyje www.filosofija.vu.lt). Tokiu būdu čia formuojasi glaudaus bendradarbiavimo tarp studentų, doktorantų ir dėstytojų  atmosfera, o studentai turi galimybę akis į akį bendrauti ne tik su žymiausiais profesionalais, tačiau ir pasitarti su dar visai neseniai jų kailyje buvusiais – todėl ypač gerai žinančiais iškylančius klausimus ir problemas – jaunaisiais kolegomis doktorantais.

Tarpdisciplininė VU Filosofijos fakulteto aplinka, kurioje vis intensyviau vykdomi tyrimai, peržengiantys ribas tarp filosofijos, kognityvinės ir evoliucinės psichologijos, kognityvinės antropologijos ir kitų disciplinų, paskatino nuo 2014 m. rudens pasiūlyti filosofijos magistrantūros specializaciją "Filosofija ir kognityviniai mokslai". Norintieji įgyti šią specializaciją renkasi specializuojančių dalykų bloką. Specializuojančius dalykus dėsto Bendrosios psichologijos katedros vedėjas prof. Gintautas Valickas, VU Specialiosios psichologijos laboratorijos vadovas prof. Albinas Bagdonas, jaun. mokslo darbuotojas Vilius Dranseika, neseniai po kognityvinės antropologijos doktorantūros studijų Jungtinėje Karalystėje į Lietuvą grįžęs dr. Renatas Berniūnas, VU Psichofiziologijos laboratorijos mokslininkas doc. Rytis Stanikūnas, doc. Jonas Dagys ir kiti Fakulteto mokslininkai. Specializaciją pasirinkę studentai atliks akademinę praktiką keliose skirtingose kognityvinių mokslų laboratorijose. Studentai taip pat turės galimybę įsitraukti į Filosofijos istorijos ir logikos ir kitų fakulteto katedrų vykdomus eksperimentinės filosofijos tyrimus.

Įvairialypė, tarpdalykinė, įvairaus formato (formali ir neformali) studijų aplinka kviečia nuolat stebėti ir būti ne tik dalyviu to, kas vyksta fakulteto kasdieniame gyvenime, bet ir anapus jo. Dvejiems arba, pasirinkę ištęstines studijas, net trejiems metams įsijungę į mūsų gretas – žinoma, jeigu norėsite – tapsite ne tiesiog formaliais studentais, bet tikros universitetinės bendruomenės (apie kurią, be kita ko, vienos rugsėjo pirmosios proga pasakojo magistrantūros studijų kuratorius prof. Marius Povilas Šaulauskas) nariais. Ir – kas žino? – galbūt šių gretų nebepaliksite.

MOKSLO DOKTORANTŪRA

Sveiki!

Jeigu baigėte magistrantūros studijas (nebūtinai filosofijos krypties), tačiau jaučiate, kad prie rūpimų akademinių problemų dar tik vos prisilietėte, kviečiame jungtis prie mūsų - pratęsti mokslus VU filosofijos doktorantūroje.

Ketverius metus studijuojant pagal individualų studijų planą jus lydėsianti veikla - gilinimasis į dominančią problemą. Fakultete ne tik neribojami, bet ir skatinami akademiniai ieškojimai - filotemų įvairove galite įsitikinti peržvelgę šiuo metu ruošiamų (FK, FILK) ir jau apgintų (FK, FILK) disertacijų pavadinimus – aptiksite temas nuo, tarkime, Platono raštų analizės iki giminės (gender) filosofijos ar estetikos tyrinėjimų. Na, o po ketverių metų jūsų ieškojimai turėtų įgauti baigtinį disertacijos pavidalą, kurį apgynę įgysite filosofijos mokslų daktaro laipsnį.

Didžioji dalis doktorantūros studijose privalomų dalykų suformuoti taip, kad leistų nesiblaškyti ir kryptingai gilinti pasirinktos filosofinės problemos supratimą. 1-aisiais metais laikomi pasirenkamųjų bei privalomųjų dalykų egzaminai, 2-aisiais ir 3-iaisiais rengiami vieši pranešimai fakultete (pvz.), dalyvaujama konferencijose, publikuojami bent du straipsniai akademiniuose leidiniuose (pvz.) – visa tai siejant su jūsų disertacijos tema. 96 privalomos valandos, kuomet vesite seminarus studentams, leis mokytis mokant - turėsite galimybę sužinoti, ką žinote, dalintis žiniomis su kitais, įgyti praktinių pedagogikos įgūdžių, o atsiradus magistrantams, rašantiems baigiamuosius jums artimomis temomis, būsite paprašyti pakonsultuoti.

ab2cd

Studijų metu mokama doktoranto stipendija padės atsidėti akademinei veiklai. Visgi bene svarbiausias sėkmingo disertacijos subrandinimo garantas - bendradarbiavimas su darbo vadovu bei konsultantu. Priklausomai nuo dominančios tyrimų srities, jums talkinti ir dalintis patirtimi pasiryžę savo sričių specialistai - FK ir/ar FILK katedrų nariai (dalį veidų galite rasti doc. J. Dagio ir doc. N. Mileriaus video projekte „Klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos problemos“ - pvz., dalyse būtis, gamta, gėris, grožis, kalba, kasdienybė, laikas, laisvė). Esant poreikui galėsite konsultuotis ir su užsienio šalių akademikais.

Kalbant apie jauniesiems mokslininkams būtiną pažinti tarptautinę akademinę erdvę galima paminėti, jog pradėję doktorantūros studijas savo pašto dėžutėje nestigsite kvietimų kreiptis dėl finansavimo (pvz., iš Filosofijos fakulteto doktorantų mobilumo fondo, LMT) dalinėms studijoms, stažuotėms ar konferencijoms užsienyje. Tokios išvykos leis bendradarbiauti su jūsų temą tiriančiais mokslininkais, plėsti akademinių pažinčių ratą, susipažinti su aktualiausiomis akademinio pasaulio tendencijomis ir tyrimų įvairove, pasirūpinti reikalinga literatūra bei naujausia tyrimų medžiaga.

Studijoms reikalingos literatūros gausu ir VU bibliotekoje – popierinių veikalų ar elektroninių išteklių pavidalu. Filosofijos skaitykla nuolat pasipildo naujais leidiniais, kuriuos užsakyti bibliotekai gali kiekvienas doktorantas, taip išvengdamas būtinybės atskirai siųstis trūkstamas knygas iš užsienio leidyklų.

Fakultete verda gyvas mokslinis gyvenimas. Vyksta tarpdisciplininė apykaita - sociologijos, psichologijos bei edukologijos doktorantai organizuoja renginius, kurių tematika artima filosofijai, o filosofijos doktorantai kolegas pasitinka atsiskaitomuosiuose pranešimuose ar filosofijos tęstinio seminaro susitikimuose. Kiti filosofijos katedrų organizuojami renginiai įvairuoja nuo vasaros stovyklų, skirtų įvairių specialybių ratui (pvz., filosofinio teksto vertimo seminaras studentams) iki specializuotų susitikimų (pvz., analitinės filosofijos seminaras). Tarp šiuo metu Filosofijos istorijos ir logikos katedros įgyvendinamų projektų galima paminėti mokslinį projektą „Reduktyvizmo raiška šiuolaikinėje filosofijoje“ bei tyrimus, organizuojamus su Bendrosios psichologijos katedra, kuriuose taikomi eksperimentinės filosofijos metodai. Du kartus per metus vykstantys fakulteto administracijos darbuotojų, dėstytojų bei doktorantų susitikimai neformalioje aplinkoje - dar viena terpė akademinėms diskusijoms.

Kviečiame tapti akademinio pasaulio dalimi prisijungiant prie mūsų bendruomenės!

papildoma informacija

Filosofijos specialybės bakalauro ir magistro studijų programas įgyvendina dvi VU Filosofijos fakulteto katedros – Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra. Filosofijos katedra atsako už bakalauro studijų programą, Filosofijos istorijos ir logikos katedra – už magistro studijų programą. Įgyvendindamos abi programas katedros bendradarbiauja – programas realizuoja abiejų katedrų dėstytojai, iš kurių sudaryti ir abiejų programų studijų komitetai. Už filosofijos doktorantūros studijų programą atsako abi katedros.

Filosofijos Bakalauro studijos >>

Filosofijos Magistro studijos >>

Filosofijos Doktorantūros studijos >>