Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

  • Visuomenė, bendruomenė ir asmuo: gyvenimo kokybės ir vertybių kaita
  • Žmogaus biomedicininis ir psichologinis pažinimas bei gydymo metodų plėtra
  • Žmogaus ir visuomenės sveikata, gyvenimo kokybė ir aplinka.

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

 • Standartizuotų atrankos ir įvertinimo instrumentų kūrimas ir adaptavimas
Tikslas Kurti ir adaptuoti standarizuotus instrumentus, skirtus vaikų, turinčių elgesio ir emocinių problemų, raidos ir mokymosi sunkumų, atpažinimui
Pradžia 2017
Pabaiga 2020
Darbo pobūdis Taikomasis tyrimas
Užduotis 2017 metams 1. Sudaryti naujas SDO –T ir SDQ –M normas ir patikrinti psichometrines charakteristikas.
2. Parengti SON R 5-17 versiją vaikų, turinčių klausos ir kalbos sutrikimus, įvertinimui.
 • Pažinimo procesų veikimo principų tyrimas

Tikslas

Tirti pažinimo procesų veiklą, nustatant informacijos įvesties, laikymo, apdorojimo bei panaudojimo principus   

Pradžia

2016

Pabaiga

2020

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2016 metams

Dėmesio ir laukimų įtaka spalvinių stimulų laikinio skyrimo slenksčiui

Užduotis 2017 metams Bistabilių figūrų suvokimo ir regimųjų stimulų laikinės moduliacijos sąsajos
 •  Psichosocialinių sąveikų ir priimamų sprendimų veiksniai bei padariniai

Tikslas

Atskleisti  psichosocialinių sąveikų ir priimamų sprendimų veiksnius, taip pat galimus  jų padarinius

Pradžia

2016

Pabaiga

2020

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2016 metams

Tirti:

1. Ginčo šalių suvokto procedūrinio teisingumo (baudžiamojoje, civilinėje ir administracinėje justicijoje) ypatumus;
2. Pataisos įstaigų ir pareigūnų suvokto įvaizdžio ypatumus;
3. Maisto produktų (papildų) pasirinkimo veiksnius;
4. Mmogaus psichosocialinio funkcionavimo asmenybinius ir kognityvinius veiksnius.

Užduotis 2017 metams

Tirti:
1. Asmenybės teisinės ir finansinės socializacijos veiksnius;
2. Pataisos įstaigų ir pareigūnų suvokto įvaizdžio ypatumus;
3. Lietuvos gyventojų biopsichosocialinio funkcionavimo komponentų sąveikas;
4. Jaunuolių alkoholio vartojimo ypatumus įtakojančius psichologinius veiksnius;
5. Plėtoti tyrimų metodologiją – adaptuoti ir standartizuoti atminties, asmenybės ir psichikos sutrikimų įvertinimo instrumentus.

 •  Vaikų savireguliacija, kasdienis elgesys ir sąveikos su motinomis

Tikslas

Analizuoti kaip motinų sąveikos su vaikais siejasi su vaikų kasdieniu elgesiu ir savireguliacija

Pradžia

2015

Pabaiga

2017

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2015 metams

1. Aiškintis individualius ikimokyklinio amžiaus vaikų ir motinų veiksnius, susijusius su jų sąveikomis bendros veiklos metu.

2. Įvertinti, kaip ir kiek vaikų ir motinų sąveikos leidžia numatyti vaikų elgesio bei emocinius sunkumus ateityje.

Užduotis 2016 metams

1. 1,5 ir 4 metų amžiaus vaikų sąveikas su motinomis tyrinėti priklausomai nuo motinų emocinės savijautos ir gimdymo būdo.
2. Rezultatus pristatyti mažiausia vienoje (planuojama – dviejose) tarptautinėje konferencijoje ir vienoje nacionalinėje konferencijoje.

Užduotis 2017 metams 1. Atlikti tęstiniame tyrime dalyvaujančių (apie 200) septynių metų amžiaus vaikų psichologinio prisitaikymo bei artimiausios socialinės aplinkos vertinimą.
2. Analizuoti tų pačių vaikų, kai jiems buvo 4 metai amžiaus, sąveikų ir tęstinio jų ankstyvosios raidos bei socialinės aplinkos vertinimo duomenų sąsajas su pirmokų fizine bei psichikos sveikata, jų psichologiniu prisitaikymu pradėjus lankyti mokyklą.
 •  Instrumentų, skirtų individo ir grupės psichologinėm charakteristikom aprašyti, adaptavimas ir standartizavimas

Tikslas

Įvertinti ribinių patirčių poveikį ir įveikos būdus.

Pradžia

2014-01-02

Pabaiga

2016-12-31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2015 metams

1.Sudaryti TCT-DP orientacines normas 5-11 metų vaikų amžiaus grupei.

2.Patikrinti Mokinio stiliaus klausimyno lietuviškos versijos psichometrines charakteristikas.

3.Patikrinti SDQ-T ir SDQ-M lietuviškos versijos tinkamumą 4-16 metų vaikų emocinių ir elgesio problemų identifikavimui.

Užduotis 2016 metams

1. Sudaryti TCT-DP normas vaikų (5-11 metų) atskiroms amžiaus grupėms.

2. Parengti testo d2 R kompiuterinę ir popieriaus versiją, tinkamą studentų pratyboms ir moksliniams tyrimams.

3. Tobulinti lietuvišką Mokinio stiliaus klausimyno versiją remiantis konstrukto ir turinio validumo tyrimais

 •  Psichologiniai socialinių sąveikų veiksniai ir padariniai

Tikslas

Atskleisti įvairių socialinių sąveikų psichologinius veiksnius, taip pat galimus šių sąveikų padarinius

Pradžia

2011.01.01

Pabaiga

2015.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2012 metams

1) Įvertinti žmonių požiūrio į įstatymus, teisėsaugos institucijas ir pareigūnus klausimyno psichometrines charakteristikas.

2) Standartizuoti žmonių psichologinės gerovės įvertinimo metodiką.

3) Įvertinti žmonių ir teisėsaugos pareigūnų (teisėjų ir policininkų) tarpusavio sąveikos ypatumus.

Užduotis 2013 metams

 1. Papildyti „Žmonių požiūrio į įsakymus, teisėsaugos institucijas ir pareigūnus“ klausimyną ir patikslinti jo psichometrines charakteristikas;

2. Ištirti administracinių, civilinių ir baudžiamųjų bylų dalyvių požiūrį į įsakymus, teismus ir teisėjų darbą. Tyrimas apims visus šalies teismus (bendrosios kompetencijos ir specializuotus);

3. Atlikti lėtinėmis ligomis sergančių vaikų šeimų psichosocialinės situacijos tyrimą, baigti MMPI-2 adaptaciją ir standartizaciją (klinikinės imties tyrimas), atlikti išmanumo testo ikimokyklinukams WPPSI-IV adaptaciją ir standartizaciją (testo vertimas, užduočių adaptavimas, pilotinio tyrimo pradžia).

Užduotis 2014 metams

 1. Teismo posėdžių audio įrašų analizės metodikų parengimas ir šių audio įrašų analizė.

2. Skirtingo amžiaus grupių tiriamųjų suvokto teisėjų / teismų įvaizdžio įvertinimo metodikų parengimas ir tiriamųjų apklausa.

3. Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų intelekto struktūros ir jų sąsajų su sociodemografiniais kintamaisiais tyrimas.

4. Vyresnio amžiaus asmenų funkcionavimo tyrimas ACE-R metodika. Kompiuterizuotos metodikos pažintinėms funkcijoms tirti parengimas ir psichmetrinių charakteristikų nustatymas.

5. Motinų ir mažų vaikų sąveikų tyrimas, ypač jų kokybinių aspektų, bei jų reikšmė vaikų psichosocialinei raidai;

6. Lėtinėmis ligomis sergančiųjų socialinės paramos ir santykių su artimaisiais bei medicinos personalu svarbos gydymo nurodymų laikymuisi (ligos kontrolei) tyrimas.
Užduotis 2015 metams

1. Teismo posėdžių (baudžiamasis ir administracinis procesas) audio įrašų analizė.

2. Skirtingo amžiaus grupių tiriamųjų suvokto teisėjų / teismų įvaizdžio tyrimas ir duomenų analizė.

 • Studentų psichologinė savijauta: mokymosi, elgesio ir sveikatos problemos

Tikslas

Ištirti studentų psichologinę savijautą lemiančius veiksnius bei numatyti mokymosi, elgesio ir sveikatos problemų prevencijos galimybes

Pradžia

2011.01.01

Pabaiga

2015.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2012 metams

Socialinių mokslų studentų adaptacijos universitete psichologiniai ypatumai

Užduotis 2013 metams

Studentų rizikinga elgsena

Užduotis 2014 metams

Psichologiniai rizikingos elgsenos veiksniai

Užduotis 2015 metams Studentų alkoholio vartojimo ypatumai
 •  Žmogaus pažinimo procesų statinių ir dinaminių charakteristikų tyrimas

Tikslas

Nustatyti kokią įtaką žmogaus suvokimui turi statiniai objektų parametrai bei dinaminės nervų sistemos procesų charakteristikos

Pradžia

2010.01.01

Pabaiga

2015.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2012 metams

Nustatyti trumpos trukmės spalvotų stimulų, esančių skirtingose erdvės vietose, suvokimo ypatumus, keičiant fono spalvą

Užduotis 2013 metams

Laike moduliuotų regimųjų stimulų suvokimo ypatumai: laikinių, erdvinių, spalvinių ir krosmodalinių parametrų sąveika

Užduotis 2014 metams

Skirtingo dažnio regimųjų ir garsinių stimulų tarpusavio sąveika
Užduotis 2015 metams Regimųjų ir garsinių procesų integracija laikiniame informacijos apdorojime
 • Testų adaptavimas ir standartizavimas

Tikslas

Įvairaus amžiaus tiriamųjų intelektinių gebėjimų tyrimas formalizuotos atrankos tikslais

Pradžia

2011.01.01

Pabaiga

2013.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2012 metams

Raveno progresuojančių matricų (SPM ir APM) validumo tyrimai

Užduotis 2013 metams

Padidinto jaudrumo klausimyno (OEQ-II) ir Temperamento stilių klausimyno validumo tyrimai

 • Ankstyvosios savireguliacijos raidos psichosocialiniai ir biologiniai veiksniai

Tikslas

Analizuoti kūdikių ir mažų vaikų savireguliacijos gebėjimus lemiančius veiksnius nuo prenatalinės raidos

Pradžia

2009.01.01

Pabaiga

2012.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2012 metams

Toliau sekamos abi 2009 metais pakviestos dalyvauti tyrime dalyvių imtys. Pirmoji imtis - "pilotinė", tai yra savanorių moterų ir jų vaikų, 189 porų. Tolesniuose tęstinio tyrimo etapuose dalyvauja per 70 vaikų ir jų motinų. Šis tyrimas atliekamas Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro lėšomis. Antroji imtis - kohortinė, tai yra Kauno medicinos universiteto klinikose gimdžiusių 2009 metų gegužės - rugsėjo mėnesiais moterų ir jų vaikų, viso 622 poros. Tolesniuose tęstinio tyrimo etapuose dalyvauja per 250 vaikų ir jų motinų. Šio tyrimo atskiriems etapams 2009-2010 metais buvo gautas Lietuvos mokslo tarybos finansavimas. 2012 metais bus atliekami tokie matavimai: pilotinio tyrimo imties vaikų (kai jiems trys metai amžiaus) socialinės ir raidos aplinkos, emocinių ir elgesio problemų bei temperamento, taip pat vaiko motinos psichologinės savijautos, auklėjimo būdų. Kohortinės imties tyrimo dalyvių - vaikų, kai jiems du metai amžiaus, elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimas, raidos ir socialinės aplinkos matavimas bei vaikų motinų psichologinės savijautos ir auklėjimo būdų matavimas. Svarbiausi tyrimo uždaviniai - aiškintis mažų vaikų psichologinės ir socialinės raidos ypatumus bei tai, kaip jų raida susijusi su artimiausia aplinka (motinos psichologine savijauta, socialiniais veiksniais, santykiais šeimoje, tėvų naudojamais vaiko ugdymo būdais ir pan.). Toliau rinkti ankstyvosios raidos ir socialinės aplinkos duomenis, kurie bus siejami su vėlesne vaikų savireguliacijos raida. 2012 metais taip pat numatoma parengti savireguliacijos įgūdžių vertinimo metodiką. Vaikų savireguliacijos įgūdžiai bus vertinami, kai jiems sukaks ketveri metai.

Katedros organizuojamos mokslinės konferencijos

Pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Organizuojama kartu su Lietuvos psichologų sąjunga vyksta kas antri metai.

Baltijos šalių psichologų konferencija. Organizuojama kartu su LPS, Rygos bei Tartu universitetais. Vyksta kas metai vienoje iš Pabaltijo šalių.

Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Vyksta kiekvienais metais Vilniuje.

Katedroje rengiamos disertacijos

 Eil. Nr.  Pavardė, Vardas  Tema  Vadovas
 1. Ambrulaitienė Giedrė Jaunesniųjų karininkų sprendimo priėmimo veiksniai šiuolaikinio mūšio operacijų imitavimo aplinkoje

Prof. dr. A. Bagdonas 

Konsultantas -
Prof. dr. G. Valickas

 2. Baukienė Edita Vaikų miego kokybė ir šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas: sąveika ankstyvos raidos požiūriu Prof. dr. R. Jusienė
 3. Cimalanskaitė Violeta Sprendimų priėmimas vykdant ir tiriant nusikaltimus Prof. dr. G. Valickas
 4. Jančiūrė Donata Suvokto procedūrinio teisingumo priežasčių atribucijos  Prof. dr. G. Valickas
 5. Jasiulionė Jurgita Smiltė Gimimo aplinkybių, motinų sąveikų su vaiku kokybės ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinės, emocinės ir socialinės raidos sąsajos Prof. dr. R. Jusienė
 6. Labanienė Katažyna Skaitymo sutrikimų ankstyvieji prognostiniai veiksniai Doc. dr. G. Gintilienė
 7. Klimukienė Virginija Jaunuolių kriminalinės rizikos veiksniai bei jų valdymo galimybės Doc. dr. I. Laurinaitytė
 8. Maceina Tomas Socialinės informacijos apdorojimas priimant sprendimus skirtingose profesinės veiklos srityse Prof. dr. G. Valickas
 9. Narmontienė Jurgita  Narkotines medžiagas vartojančių paauglių gerovės ypatumai  Prof. dr. A. Bagdonas 
10. Sadauskaitė Raimonda Pasirengimas pensijai: finansinių ir karjeros sprendimų veiksniai bei pasekmės Doc. dr. A. Kairys
11. Šorytė Dovilė Aplinką tausojančio požiūrio ir elgesio prognostiniai veiksniai bei intervencijos veiksmingumas doc. dr. V. Pakalniškienė
12. Žiedelis Arūnas Slaugytojų įsitraukimas į darbą: psichosocialinės prielaidos, prognostinės galimybės ir ryšys su sveikata Prof. dr. L. Bulotaitė

Katedroje apgintos disertacijos

 • Jurkuvėnas Vytautas. Informacijos apdorojimo greičio struktūra ir veiksniai. Vadovas prof. dr. Albinas Bagdonas. 2016. Disertacijos anotacija.
 • Petkevičiūtė-Barysienė Dovilė. Teisėjų elgesio teisingumo vertinimo veiksniai civilinėje justicijoje. Vadovas. prof. dr. G. Valickas. 2016. Disertacijos anotacija.
 • Zamalijeva Olga. Sergančiųjų lėtinėmis ligomis gydymo nurodymų laikymąsi prognozuojantys veiksniai. Vadovė prof. dr.  R. Jusienė. 2016. Disertacijos anotacija.
 • Lauryna Rakickienė. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų vykdomosios funkcijos ir mokyklinė sėkmė. Vadovė. doc. dr. S. Girdzijauskienė. 2015. Disertacijos anotacija.
 • Kaliatkaitė Justina. Išgyventi restruktūrizavimą: slaugytojų psichologinė savijauta. Vadovė doc. dr.  L. Bulotaitė. 2015. Disertacijos anotacija.
 • Breidokienė Rima. Ankstyvosios savireguliacijos psichosocialiniai ir biologiniai veiksniai. Vadovė - doc. dr. R. Jusienė. 2014. Disertacijos anotacija.
 • Ksenija Čunichina. Nusikaltimo aukų suvoktas teisėjo elgesio teisingumas. Vadovas - prof. G. Valickas. 2014. Disertacijos anotacija.
 • Vita Mikuličiūtė. Karinių komandų veiklos efektyvumo psichologiniai veiksniai. Vadovas - prof. dr. G.Valickas. 2013. Disertacijos anotacija.
 • Aldona Radzevičienė. Atkarpos fragmentų pakrypos ir padėties erdvėje suvokimo mechanizmai . Vadovas - prof. habil.dr. H.Vaitkevičius. 2012. Disertacijos anotacija.
 • Aida Šimelionienė. Intelektualiai gabių vaikų pasiekimų veiksniai. Daktaro disertacija. Vadovė - doc. dr. G.Gintilienė.2012. Disertacijos anotacija.

 • Živilė Šarakauskienė. Mokinių psichologinės gerovės veiksnių analizė. Daktaro disertacija. Vadovas - prof. dr. A.Bagdonas. 2012. Disertacijos anotacija.

 • V.Tarozienė. Socialinės informacijos apdorojimas ir nusikalstamas elgesys. Darbo vadovas  - prof. dr. G.Valickas. 2011. Disertacijos anotacija.  

 • A.Miškinytė. Požiūrio į savo kūną sąsajos su asmenybės savybėmis ir subjektyvia gyvenimo kokybe Darbo vadovas  - prof. dr. A.Bagdonas. 2011. Disertacijos anotacija.
 • D.Noreika „Akių konkurencijos ir dviprasmių figūrų suvokimo laikinės savybės“. Darbo vadovas - prof. habil.dr. P.H.Vaitkevičius. 2010 m. Disertacijos anotacija. 
 • A.Kairys „Laiko perspektyva: sąsajos su asmenybės bruožais, amžiumi ir lytimi“. Darbo vadovas - prof. dr. A.Bagdonas. 2010 m. Disertacijos anotacija.
 • I.Gabrialavičiūtė „Aklųjų ir silpnaregių vaikų intelektiniai gebėjimai“. Darbo vadovė - doc. dr. G.Gintilienė. 2010 m. Disertacijos anotacija.
 • A.Zbarauskaitė „Globos namuose gyvenenčių paauglių tapatumo išgyvenimas: biografinio pasakojimo interpretacinė analizė“. Darbo vadovė - doc. dr. D.Čekuolienė.  2009 m. Disertacijos anotacija
 • I.Urbanavičiūtė „Profesinio kelio rinkimosi vidiniai ir išoriniai veiksniai“. Darbo vadovas - prof. dr. A.Bagdonas. 2009 m.  Disertacijos anotacija
 • R.Povilaitis „Mokinių dalyvavimo patyčiose ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos“. Darbo vadovė - doc. dr. L.Bulotaitė. 2008 m.  Disertacijos anotacija
 • K. Vanagaitė „Įtariamojo veido atpažinimo ypatumai". Vadovas - prof. dr. G.Valickas. 2006 m. Disertacijos anotacija.
 • Ž. Grakauskas ,,Stresas ir elgesio savireguliacija: teoriniai sąveikos aspektai". Vadovas - prof. dr. G.Valickas. 2006 m. Disertacijos anotacija.
 • A. Laurinavičius ,,Procedūrinio teisingumo psichologiniai veiksniai: teisėjo sprendimo prognozės įtaka teisingumo vertinimams". Vadovas - prof. dr. G.Valickas. 2006 m. Disertacijos anotacija.
 • I.Čėsnienė „Ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai". Vadovas - prof. dr. G.Valickas. 2004 m.
 • S.Girdzijauskienė. „The structure of Intelligence of Lithuanian children: Analysis of WISC-III LT Results". Daktaro disertacija. Vadovė - doc. dr. G.Gintilienė. 2002 m.
 • M.Dovydaitienė. „Tėvų skyrybas patyrusių vaikų pažeidžiamumas ir jo įveika ". Daktaro disertacija. Vadovė - doc. habil.dr. D.Gailienė. 2001 m.
 • D.Čekuolienė. Prieraišumo kontekstas: kūdikių ir motinų bendravimo būdai ir motinų vertybės. Daktaro disertacija. Vadovė - I.Čepėnaitė-Užgiris. 1997 m.

Svarbiausi katedros darbuotojų išleisti vadovėliai, mokomosios priemonės, monografijos

Monografijos:

 • Bulotaitė L. Rizikingas elgesys: samprata, paplitimas, veiksniai. Vilnius: VU leidykla, 2014. -168 p.
 • Bagdonas A., Kairys A., Liniauskaitė A., Pakalniškienė V. Lietuvos gyventojų psichologinė gerovė ir jos
  veiksniai. Vilnius: VU leidykla, 2013. -332 p.
 • Valickas G., Justickis V., Vanagaitė K., Voropaj K. Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis. Vilnius: VU leidykla, 2013. - 388 p.
 • Justickis V., Valickas G. Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Vilnius: MRU leidybos centras, 2006. - 338 p. 
 • Vaitkevičius H. Pojūčiai ir suvokimas. Vilnius: VU leidykla, 2001. - 350 p. 

Vadovėliai:

 • Dovydaitienė M., Jusienė R. Konsultavimas mokykloje. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. - 148 p.
 • Jusienė R. Mažų vaikų savireguliacija. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. - 232 p.
 • L. Bulotaitė, R. Jusienė, N. Žemaitienė, A. Veryga. Sveikatos psichologija. Vilnius: Tyto alba, 2011. - 423 p.
 • Čekuolienė D. Prieraišumas: teoriniai aspektai, tyrimai, intervencija. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 135p.
 • L. Bulotaitė (sudarytoja). Vaikų psichologinis konsultavimas. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 309 p. ISBN 978-9955-33-319-7
 • Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Psichologijos pagrindai. Vadovėlis IX-X klasių moksleiviams. Vilnius: Tyto Alba, 2003. - 276 p.
 • Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vilnius: Tyto alba, 2002. - 278 p.

Psichologijos istorija:

 • Vladas Lazersonas. Rinktiniai raštai (sud. A.Bagdonas, P.Pailis). Vilnius: VU leidykla, 2014. - 464 p.

Mokomosios priemonės:

 • Birutė Pociūtė, Ieva Urbanavičiūtė, Antanas kairys, Audronė Liniauskaitė. Karjeros planavimas: teorija, tyrimai, taikymai. Vilnius: VU leidykla, 2015. - 84 p.
 • Algimantas Švegžda, Rytis Stanikūnas. Pojūčiai, suvokimas, dėmesys ir atmintis. Laboratoriniai darbai psichologijos specialybės studentams. Vilnius: VU leidykla, 2014. - 68 p.
 • Lazauskaitė-Zabielskė J., Bagdžiūnienė D., Rekašiūtė-Balsienė R., Urbanavičiūtė I., Žukauskaitė I. Darbuotojas – darbas – organizacija. Tyrimų problematika ir gairės. Vilnius: VU leidykla, 2014. - 176 p.
 • Pakalniškienė V., Girdzijauskienė S., Čėsnienė I., Bagdžiūnienė D. Psichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos. Vilnius: VU leidykla, 2014. - 56 p.
 • Vaitkevičienė G., Vaitkevičius H. Pojūčiai ir suvokimas: uodimas, skonis, lyta. Vilnius: VU leidykla, 2014. - 216 p.
 • Bagdonas A., Rimkutė E. Anglų-lietuvių kalbų psichologijos žodynas. Vilnius: VU leidykla, 2013. -284 p.
 • Norvilas A. Tauta, kalba ir tapatybė. Vilnius: VU leidykla, 2012. -149 p.
 • Pakalniškienė V. Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymas. Vilnius: VU leidykla, 2012. -144 p.
 • Bagdonas A. Neuropsichologija: sąvokos ir schemos. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 42p.
 • Bulotaitė L. Narkotikai ir narkomanija. Vilnius: Tyto Alba, 2004. - 222 p.
 • Čekuolienė D. Stebėjimas psichologijoje: moksliniai tyrimai, diagnostika ir korekcija. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 54p.
 • Čekuolienė D. Šeimos psichologinio konsultavimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai . Vilnius: VU leidykla, 2008. - 50p.
 • Dovydaitienė M. Skyrybas išgyvenę vaikai. Psichologinės pagalbos ir paramos galimybės. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 63p.
 • Dovydaitienė M. Trumpalaikio konsultavimo principai. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 62p.
 • Gintilienė G. Vaiko psichologinis įvertinimas. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 39p.
 • Gintilienė G. Vaikų testavimas WISC-III LT. Vilnius: VU leidykla, 2004. - 70 p.
 • Gintilienė G., Černiauskaitė D., Girdzijauskienė S., Dragūnevičienė R. Wechslerio intelekto skalė vaikams. Trečias leidimas. Vadovas. Vilnius: VU leidykla, 2002. - 226 p.
 • Girdzijauskienė S. Kokybinis interviu : metodiniai nurodymai. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2006. - 31 p.
 • Girdzijauskienė S. Mokymosi negalės: samprata ir įvertinimas. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 33p.
 • Laugalys F. Darbo veiklos tyrimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai. Vilnius: VU leidykla, 2007. - 38p.
 • Navickas V. Mirties samprata vaikystėje. Vilnius, 2003. - 64 p.
 • Pociūtė B. Konsultavimas renkantis profesiją. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 23p.
 • Pakalniškienė V. Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymas. Vilnius: VU leidykla, 2012. - 144 p. 
 • Vaitkevičius H. Fiziologinių signalų registravimas. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 27p.
 • Valickas G. Teisės psichologo profesinės etikos dilemos. Vilnius: VU leidykla, 2008. - 31p.
 • Vanagaitė K., Valickas G. Įtariamojo veido atkūrimas ir atpažinimas. Vilnius: Eugrimas. - 58p.

Psichologinės literatūros vertimai

 • Albert Bandura. Socialiniai minties ir veiksmo pagrindai. Socialinė kognityvi teorija. Vertė R. Bliumas. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2009. -1061 p.
 • John B. Watson. Psichologija biheivioristo požiūriu. Iš anglų k. vertė R. Bliumas. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2004. - 381 p.
 • B.F.Skinner. Apmąstymai apie biheiviorizmą ir visuomenę. Iš anglų k. vertė R. Bliumas. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2006. - 246 p.