Mokslas

 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Visuomenė, bendruomenė ir asmuo: gyvenimo kokybės ir vertybių kaita
 • Žmogaus biomedicininis ir psichologinis pažinimas bei gydymo metodų plėtra
 • Žmogaus ir visuomenės sveikata, gyvenimo kokybė ir aplinka.

Mokslo darbuotojai

 
Darbuotojas Pareigos El. paštas
Dr. Danguolė Čekuolienė Vyresnioji mokslo darbuotoja
Lina Gervinskaitė Specialistė  
Dr. Vilmantė Pakalniškienė Mokslo darbuotoja
Goda Rukšaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Ieva Vaskelienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Psichologinių tyrimų etika

Psichologinių tyrimų etikos komitetas Parsisiųsti
Psichologinių tyrimų etikos leidimų suteikimo tvarka Parsisiųsti
Prašymas suteikti leidimą vykdyti psichologinį tyrimą Parsisiųsti

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

 • Darbuotojų veiklos ir gerovės psichologiniai, socialiniai ir organizaciniai veiksniai šiuolaikinėse organizacijose

Tikslas Tirti įvairių organizacijų darbuotojų veiklos, elgesio formų bei gerovės darbe veiksnius ir jų sąveikas
Pradžia 2017
Pabaiga 2021
Darbo pobūdis Taikomasis tyrimas
Užduotis 2016 metams Analizuoti darbuotojų elgesio formas organizacinėje aplinkoje; sistemiškai nagrinėti elgesio ir gerovės darbe veiksnius; rengti empirinių tyrimų metodus

 

 • Psichosocialinio streso ir psichologinių sutrikimų rizikos ir įveikos veiksniai ir pagalbos efektyvumas

Tikslas

Nustatyti psichologines disfunkcijas lemiančius veiksnius ir adekvačius pagalbos būdus.

Pradžia

2016.01.01

Pabaiga

2020.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2016 metams

Įvertinti skirtingų patirčių grupių psichologines disfunkcijas ir pagalbos poreikį.

Užduotis 2017 metams

Psichologinio pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo psichosocialiniams stresui sąsajos su pagalbos efektyvumu

 

 • Psichologinių disfunkcijų ir ribinių patirčių psichosocialinės prielaidos, intrapsichinė dinamika ir įveikos procesai.

Tikslas

Įvertinti ribinių patirčių poveikį ir įveikos būdus.

Pradžia

2011.01.01

Pabaiga

2015.12.31

Darbo pobūdis

Taikomasis tyrimas

Užduotis 2011   metams

Įvertinti sunkios   stresinės patirties poveikį šeimoms ir antrajai kartai. Ištirti trauminės ir autodestruktyvios   patirties dėsningumus psichosocialinės deprivacijos (laisvės atėmimo vietose)   sąlygomis.

Užduotis 2012   metams

Analizuoti   tarpgeneracinio trauminės patirties perdavimo tyrimų rezultatus, deprivacinės   patirties tyrimo rezultatus. Įvertinti suicidinės patirties šeimų psichosocialinę   būklę. Įvertinti psichologinės ir psichoterapinės pagalbos potrauminio streso   atvejais metodų efektyvumą.
Užduotis 2013 metams Įvertinti ribinių patirčių (mėginusiųjų žudytis, patyrusių artimojo savižudybę ir kt.) asmenų trauminės patirties ir įveikos ypatumus, lyginant su atitinkamo amžiaus ir socialinio statuso normalios adaptacijos asmenimis
Užduotis 2014 metams Skirtingų socialinių grupių stresinės patirties, subjektyvaus gerbūvio ir įveikos procesų sąsajų nustatymas
Užduotis 2015 metams Apibendrinti tyrinėjimų duomenis ir paskelbti Lietuvos ir tarptautinėse mokslo konferencijose, (žodiniai ir stendiniai pranešimai), recenzuojamuose Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose; organizuoti mokslinę konferenciją.

Moksliniai renginiai

 Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys/
Responsible persons
Kitos institucijos, dalyvaujančios renginio organizavime 
X Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija

„Psichologiniai tyrimai. Reikšmė visuomenei – iššūkis tyrėjui“

2014-04-25

Paulina Želvienė, Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė, tel. + 3705 266 71 26

Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)
V-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija „Psichologinės traumos ir savižudiškas elgesys besikeičiančioje visuomenėje“

2013-03
  21-22 d.

Dr. P.Skruibis, prof. D.Gailienė, dr. E.Kazlauskas, dr. N.Grigutytė, dr. I.Vaskelienė, P.Želvienė, O.Geležėlytė

Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)Konferencija 
finansuojama Europos socialinio 
fondo lėšomis pagal 
visuotinės dotacijos priemonę
Respublikinė konferencija miego tematika
National conference on sleep topic
2012-11 Doc. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir ekperimen tinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC), tel. +370 8 5 2687254  
IX Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija
The 9th conference for young scientists in psychology
2012-05 Doc. dr. E. Kazlauskas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology,tel. + 3705 266 76 05 mob. tel. +370 600 48 669 Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)
Praktinis – darbinis seminaras „Psichologinė pagalba studentams: universitetinių konsultavimo centrų patirtis“
Practical seminar „Psichological help for students: consulting expierience of academical centres“
2012-04 Doc. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir ekperimen tinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC), tel. +370 8 5 2687254  
Metinė VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros ir Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos konferencija
Annual Conference of VU Clinical and organizational department and International Society of Individual Psychology

2012-03

16-17 d.

Doc. R.Bieliauskaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology, tel. + 370 5 2667605 Lietuvos individualiosios psichologijos draugija
Tarptautinė konferencija apie vaikų psichikos sveikatą
International conference on childrens mental health
2012-10 Doc. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir ekperimen tinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC), tel. +370 8 5 2687254  
Tarptautinė konferencija – Trečioji Europlat‘o konferencija „Europinė psichologijos mokymo ir mokymosi konferencija“
International conference - Third Europlat conference „European Psychology Learning and Teaching conference“
2012-06-28 06-30 d. Dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology, mob. tel. +370 689 37355, EUROPLAT tinklas
Tarptautinis simpoziumas„Savižudybės ir kultūra“
International symposium „Suicide and Culture“
2012-05 Prof. D.Gailienė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology, tel. + 3705 266 76 05 Tarptautinė savižudybių prevencijos asociacija (IASP)
Tarptautinė konferencija „3-oji tarptautinė Vilniaus Traumų psichologijos konferencija“
International conference „3rd Annual International Vilnius Trauma Psychology Conference“
2012-03-23 Doc. dr. E. Kazlauskas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology, tel. + 3705 266 76 05  

Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija:
Nuo 2003 m. kasmet organizuojama jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, kurioje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos universitetų Psichologijos doktorantūros studijų doktorantai ir jaunieji mokslininkai.

Svarbiausi katedros darbuotojų išleisti vadovėliai, mokomosios priemonės, monografijos

Katedros dėstytojų svarbesnieji leidiniai

 1. Gudaitė G. Santykis su autoritetu ir asmeninės galios pajauta. Vilnius: VU leidykla, 2016.
 2. Gailienė D. (sud.). Gyvenimas po lūžio. Kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas, 2015.
 3. Gailienė D. (edit.). Lithuanian Faces after Transition. Psychological Consequences of Cultural Trauma. Vilnius: Eugrimas, 2015.
 4. Gudaitė G.(sud.) Psichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgyvenami pokyčiai. Vilnius: VU leidykla, 2013.
 5. Gailienė D. Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. Vilnius: Tyto alba, 2008.
 6. Sargautytė R. Skausmo psichologija: vadovėlis. Vilnius: VU leidykla, 2008.
 7. Gudaitė G. (sud.) Santykis ir pokytis. Tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Vilnius: VU leidykla, 2008.
 8. Gudaitė G. Klinikinis psichologinis vertinimas. Užduotys ir taikymo principai. Vilnius: VU leidykla, 2007.
 9. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms. Vilnius, 2008.
 10. Kočiūnas R. (sud.) Gydyti gyvenimu. Vilnius: Lgotipas, 2008.
 11. Suslavičius A. Socialinė psichologija .Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: VU leidykla, 2006.
 12. Gailienė D. (Ed.) The Psychology of Heavy Traumatisation: the Aftermath of Political Repression. Vilnius: Akreta, 2005.
 13. Gailienė D.(sud.) Sunkių traumų psichologija. Politinių represijų padariniai. Vilnius:Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004.
 14. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Psichologijos pagrindai. Vadovėlis IX-X klasėms. Vilnius, 2003.
 15. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2002.
 16. Kočiūnas R. Psichologičeskoje konsultirovanije. Moskva: Akademičeskij projekt, 2002. 
 17. Gudaitė G. Įvadas į analitinę psichologiją. Vilnius: VU leidykla, 2002. 
 18. Gudaitė G. Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose. Vilnius: Tyto alba, 2001.
 19. Gailienė D. (sud.) Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001.
 20. Suslavičius A. Paremiamoji psichologija. Kaunas: Šviesa, 2000.
 21. Kočiūnas R. Psichoterapevtičeskije grupy : teorija i praktika. Moskva: Akademičeskij projekt, 2000.
 22. Kočiūnas R. Osnovy psichologičeskogo konsultirovanija. Moskva : Akademičeskij projekt,1999 (nauji leidimai - 2002, 2003, 2004 ir 2005 m.).
 23. Kočiūnas R. Grupinė psichoterapija Lietuvoje: teoriniai modeliai ir jų taikymas. Vilnius: Via Recta, 1999.
 24. Sargautytė R. (sud.) Psichologijos dėstymas: principai ir metodai. Metodinė priemonė dėstytojams. Vilnius: VU leidykla, 1999.
 25. Gailienė D. Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje. Vilnius: Tyto alba, 1998.
 26. Kočiūnas R. Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika. Vilnius: VU leidykla, 1997.
 27. Gailienė D. H.Roršacho metodika asmenybei tirti.Vilnius: VU leidykla, 1997
 28. Kočiūnas R. Psichologinis konsultavimas. Vilnius: Lumen, 1995.
 29. Bieliauskaitė R. Asmenybės psichologija. Kaunas: Šviesa, 1993.

 

Projektai

 

Lietuvos vaikų ir paauglių naudojimasis internetu: grėsmių ir galimybių tendencijos ES šalių kontekste". Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. S-MIP-17-1/LSS-250000-1087. Vadovė doc. dr. Neringa Grigutytė. 2017-2020 m.

Paauglių, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, psichosocialinis funkcionavimas ir mentalizacija. Lietuvos mokslo taryba. Ncionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“. GER-004/2017/LSS-250000-1941. Vadovė doc. dr. Rasa Barkauskienė. 2017-2018 m.

Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė.Lietuvos mokslo taryba. Atviros partnerystės mokslo projektai. APP-9/2016/LSS-250000-473. Vadovė lekt. dr. Ieva Urbanavičiūtė. 2016-2019 m.

Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. Vadovas doc. dr. Evaldas Kazlauskas. 2015-2017 m.

Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. MIP-008/2015. Vadovė dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė. 2015-2018 m.

Trumpalaikės psichosocialinės  adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. MIP-079/2014/LSS-250000-644/03-21. Vadovas dr. P. Skruibis. 2014-2016 m.

Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. MIP-080/2014 Vadovė. prof. dr. Gražina Gudaitė. 2014-2016 m.

Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai. Vadovė dr. G.Gudaitė. 2012-2014 m.

Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika. Lietuvos mokslo taryba. Visuotinė dotacija. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023. Vadovė habil.dr. D.Gailienė. 2012-2015 m.

Vilniaus BEPP veiksmingumo studija: palyginimas su internetine psichotraumatologijos programa. Lietuvos mokslo taryba. Mokslinikų grupių projektai. MIP-011/2012/ LSS-250000-425. Vadovas dr. E.Kazlauskas. 2012-2014 m.

Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai. Lietuvos mokslo taryba. Mokslinikų grupių projektai. MIP-015/2012/ LSS-250000-429. Vadovė dr. D.Bagdžiūnienė. 2012-2014 m.

Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo. Lietuvos mokslo taryba. Mokslinikų grupių projektai. MIP-016/2012/ LSS-250000-428. Vadovė dr. R.Barkauskienė. 2012-2014 m.

Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinės mokslo programos/Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui. SIN-01/2012/ LSS-250000-621. Vadovas dr. E.Kazlauskas. 2012-2013 m.

 Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste. Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinės moslo programos/Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui. SIN-05/2012/ LSS-250000-619. Vadovė dr. D.Bagdžiūnienė. 2012-2013 m.

Ambulatorinis psichologinis įvertinimas psichotraumatologijoje. Lietuvos mokslo taryba. Mokslinkų grupių projektai. MIP-19/2010/LSS-250000-1082. Vadovas dr. E.Kazlauskas. 2010-2011 m.

Psichologinių traumų tarpgeneraciniai padariniai visuomeninių transformacijų kontekste (VU ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras)

Potrauminės simptomatikos klinikinis psichologinis įvertinimas (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas)

Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės (VU ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras)

Prevention of Suicide and Life-Threatening Behaviour (Assembly of European Regions)

Išsiskyrusių šeimų psichosocialinės problemos ir pagalbos modeliai (VU Klinikinės psichologijos katedra ir Išsiskyrusiųjų sielovados centras "Bendrakeleiviai")

Šeimos psichologinės problemos, gimus pirmam vaikui (VU Klinikinės psichologijos katedra ir Lietuvos šeimos centras)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo tyrimai (VU Klinikinės psichologijos katedra su VUMF Visuomenės sveikatos katedra, Romos La Sapenza universitetu, M.Riomerio universitetu)

Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijų, priežasčių, rizikos veiksnių ir duomenų patikimumo tyrimas. Kompleksinis tyrimas kartu suLietuvos filosofijos ir sociologijos institutu, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutu, Lietuvos vėžio registru (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas)

Įgyvendinti tarptautiniai ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuoti projektai, kurių vykdyme dalyvavo katedros darbuotojai:

Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas. (ESSF BPD 2.5 priemonė, 2006-2008 m.). Projekto vadovė doc. L.Bulotaitė.

Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete. (ESSF BPD 2.5. priemonė, 2006-2008 m.). Projekto vadovas prof. A. Dobryninas.

Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas. (ESSF BPD 2.5. priemonė, 2006-2008 m.). Projekto vadovas prof. M. P. Šaulauskas.

Neįgalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiųjų poreikių, profesinių gebėjimų) įvertinimo metodikų ir jų taikymo rekomendacijų parengimas. (ESSF BPD 2.3. priemonė, 2005-2008 m.). Projekto vadovas prof. A. Bagdonas.

Baltijos ir Šiaurės šalių psichologijos doktorantūros tinklas. (2006 - 2008 m.)

Katedroje rengiamos disertacijos

Eil

Pavardė, vardas

Tema

Mokslinis vadovas

 1.

 

Dzimidienė Agnė

Darbuotojų įsitraukimo į darbą Lietuvos organizacijose problematika: raiška ir organizacinių bei psichologinių prielaidų ir padarinių sisteminė analizė

Doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė

 2.

Eimontas Jonas

Trumpalaikės informacinėmis technologijomis grįstos adaptacijos sutrikimo intervencijos veiksmingumas

Doc. dr. Evaldas Kazlauskas

 3.

Geležėlytė Odeta

Nusižudžiusiųjų artimieji: intrapsichiniai ir socialiniai veiksniai, susiję su vyrų ir moterų pagalbos siekimo elgsena

Prof. habil.dr. Danutė Gailienė

 4.

Grauslienė Izabelė

Vaiko asmenybės bruožų ir elgesio bei emocijų sunkumų sąveika

Doc. dr. Rasa Barkauskienė

 5. Gegieckaitė Goda

Potrauminio streso reakcijų kompleksiškumas: konstrukto validumas ir prognostiniai veiksniai

Doc. dr. Evaldas Kazlauskas
 6. Grigienė Dovilė

Santykis su tėvu: bandžiusių žudytis reprezentacijos ir sąsajos su suicidiškumu

Doc. dr. Rasa Bieliauskaitė
 7. Latakienė Jolanta

Psichologinių intervencijų po bandymo nusižudyti veiksmingumas

Lekt. dr. Paulius Skruibis

 8.

Miselytė Marija

Proaktyvus elgesys darbe: prielaidos ir padariniai

Doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė

 9. Petraškaitė Karolina Depresija sergančių asmenų taikiųjų pažintinių gebėjimų pokyčiai vyresniame amžiuje Doc. dr. Neringa Grigutytė

 10.

Petronytė-Kvedarauskienė Dovilė

Asmenybės sutrikimų psichoterapija: narcisizmo problema ir santykių su autoritetu plėtotė

Prof. dr. Gražina Gudaitė

 11.

Tomkevičienė Raimonda

Sergančiųjų priklausomybės ligomis gyvenimo problemų unikalumo fenomenas

Prof. dr. Rimantas Kočiūnas

 12. Vaštakė Marija Refleksyvumo pokyčiai supervizijoje Prof. dr. Rimantas Kočiūnas

Katedroje parengtos ir apgintos disertacijos

Lina Gervinskaitė-Paulaitienė. „Mentalizacija ankstyvoje paauglystėje ir sąsajos su prieraišumu, smurto patyrimu ir emociniais bei elgesio sunkumais“. Vadovė doc. dr. R. Barkauskienė. 2018. Disertacijos anotacija.

Eglė Rašytinė-Mažulytė. „Šeimos istorinių traumų ilgalaikiai padariniai: vėlesnių kartų psichologinio atsparumo tyrimas“. Vadovė prof. habil. dr. D. Gailienė. 2017. Disertacijos anotacija.

Said Dadašev. „Mėginusių nusižudyti savižudybės proceso patirtis“. Vadovė prof. habil. dr. D. Gailienė. 2017. Disertacijos anotacija.

Paulina Želvienė. „Adaptacijos sutrikimo struktūra ir rizikos veiksniai Lietuvos populiacijoje. Vadovas doc. dr. . Kazlauskas. 2017. Disertacijos anotacija.

Vaiva Klimaitė. „Dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų gedulo patyrimas“. Vadovė prof. habil. dr. D.Gailienė. 2015. Disertacijos anotacija.

Birutė Jakubkaitė. „Būsimųjų grupės terapeutų patirties daugialypiškumas ilgalaikėje patirtinėje grupėje“. Vadovas - prof. dr. R. Kočiūnas. 2014. Disertacijos anotacija.

Mantas Tvarijonavičius. „Psichologinis darbuotojų įgalinimas: jo prielaidos ir vaidmuo organizacijoje“. Vadovė - doc. dr. D. Bagdžiūnienė. 2014. Disertacijos anotacija.

Ieva Bieliauskienė. „Psichoterapijos veiksmingumo kokybinė analizė: vyrų ir moterų terapinių veiksnių refleksija“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. dr. G. Gudaitė. 2014. Disertacijos anotacija.

Juliana Lozovska. „Psichoterapinių pokyčių refleksijos: terapiniai veiksniai ir pykčio raiškos kaita“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. dr. G. Gudaitė. 2014. Disertacijos anotacija.

Vėjūnė Domanskaitė-Gota. „Dalyvavimo karo veiksmuose ilgalaikiai psichologiniai padariniai“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. habil. dr. D. Gailienė. 2014. Disertacijos anotacija.

Monika Skerytė-Kazlauskienė. „Mokymosi sutrikimų turinčių paauglių emociniai sunkumai ir jų kaita: individualūs ir tarpasmeniniai veksniai“. Vadovė - doc. dr. R. Barkauskienė. 2013. Disertacijos anotacija.

Agnė Matulaitė. „Kai „tavo kūnas tiesiog išprotėja“: įkūnytas nėštumo patyrimas“. Daktaro disertacija. Vadovė - doc. dr. R. Bieliauskaitė. 2013. Disertacijos anotacija.

Ieva Vaskelienė. „Politinių represijų Lietuvoje ilgalaikės psichologinės pasekmės antrajai kartai“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. habil. dr. D.Gailienė. 2012. Disertacijos anotacija.

Ieva Povilaitienė. „Pirmą psichozę išgyvenusiųjų artimieji: ligos situacijos vertinimo, socialinės paramos ir psichologinės kančios ryšys laikui bėgant". Daktaro disertacija. Vadovė - prof. habil.dr. D.Gailienė. 2012. Disertacijos anotacija.

Jelena Šalaj. „Gyvumo išgyvenimas buvimo patyrime: interpretacinis-fenomenologinis tyrimas". Daktaro disertacija. Vadovas - prof. dr. R.Kočiūnas. 2012. Disertacijos anotacija.

J.Lazauskaitė-Zabielskė „Suvoktas organizacijos teisingumas: jo prielaidos ir vaidmuo organizacijoje“. Daktaro disertacija. Vadovė - doc. dr. D.Bagdžiūnienė. 2011. Disertacijos anotacija. 

M.Giedraitytė. „Vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, psichosocialinis funkcionavimas viduriniojoje vaikystėje“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr. R.Bieliauskaitė. 2011 m. Disertacijos anotacija.

 T.Lazdauskas. „Vaikų psichologinis prisitaikymas ir jo kaita vaikų išsiskyrimo su tėvais kontekste“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr. R.Bieliauskaitė. 2011 m. Disertacijos anotacija.

N.Grigutytė. „Seksualinę prievartą patyrusių paauglių merginų traumos įveikos ir motinos komplekso sąsajos“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr.(HP) G.Gudaitė. 2010 m. Disertacijos anotacija.

I. Žukauskaitė. „Naujų darbuotojų socializacijos organizacijoje veiksniai: mentoriaus vaidmuo". Daktaro disertacija. Vadovas - doc dr. D.Bagdžiūnienė. 2009 m. Disertacijos anotacija.

P. Skruibis. „Ryšys tarp nuostatų savižudybių atžvilgiu ir suicidinių tendencijų". Daktaro disertacija. Vadovas - prof. habil. dr. D. Gailienė. 2008 m. Disertacijos anotacija.

V. Kalpokienė. „Elgesio sutrikimų turinčių paauglių Ego funkcijų ryšys su paauglystės krizės įveika". Vadovas - doc. dr. G. Gudaitė. 2008 m. Disertacijos anotacija.

V.Keturakis. „Kognityvinis stilius ir depresija: kognityvinių depresijos pažeidžiamumo veiksnių analizė". Daktaro disertacija. Vadovas - prof. emeritus V.J.Bieliauskas. 2007 m. Disertacijos anotacija.

R. Rekašiūtė Balsienė. „Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės“. Daktaro disertacija. Vadovas - soc. m. dr. V. Lepeška. 2006 m. Disertacijos anotacija.

E. Kazlauskas „Politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasekmės“. Daktaro disertacija. Vadovas - prof. habil. dr. D. Gailienė. 2006 m. Disertacijos anotacija.

R. Jusienė. „Fenilketonurija ir įgimta hipotiroze sergančių vaikų bei jų tėvų psichologinis prisitaikymas“. Daktaro disertacija. Vadovė - doc. dr. R. Bieliauskaitė. 2002 m.

D. Gailienė. „Savižudybės Lietuvoje: socialiniai - psichologiniai paplitimo aspektai ir prevencijos modelis“. Habilitacinis darbas. - Vilnius, 2000. (Apgintas VDU, 2001).

A. Diržytė. „Onkologinių pacientų kognityvinės schemos, ligos įveika ir ląstelinis imunitetas“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. habil. dr. D. Gailienė. 2001 m.

G. Markevičius. „Blaiviai gyvenančių priklausomų nuo alkoholio asmenų gyvenimo įprasminimo ypatumai“. Daktaro disertacija. Vadovas - prof. dr. R. Kočiūnas. 2001 m.

E. Dereškevičiūtė. „Pradinių sąlygų ir grupės procesų įtaka komandos efektyvumui“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr. G. Chomentauskas. 2000 m.

A. Deltuva. „Asmenybės pokyčiai jaunimo lyderių mokymo grupėje : proceso ir efektyvumo įvertinimas“. Daktaro disertacija. Vadovas - prof. dr. R. Kočiūnas. 1999 m.

S. Biveinytė. „Psichologinis įveikimas vainikinių širdies kraujagyslių operacijos atveju“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. E. Laurinaitis. 1997

A. Punis. „Savaiminės - išorinės veiklos motyvacijos ypatybės“. Daktaro disertacija. Darbo vadovė - prof. habil. dr. D.Katiliūtė-Boydstun. 1996.

V. Lepeška „Savęs suvokimo bendravimo grupėse dinamikos ypatumai“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr. R. Kočiūnas. 1993.

R. Sargautytė. „Skausmo suvokimo ryšys su somatinių ligonių psichologiniais ypatumais“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr. R. Kočiūnas. 1993.

G. Gudaitė. „Sergančiųjų šizofrenija savęs vaizdo kitimas“. Daktaro disertacija. Vadovė - doc. dr. D. Gailienė. 1993.