VU Organizacinės psichologijos tyrimų grupė

VU Organizacinės psichologijos tyrimų grupė yra VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros mokslininkų grupė, kuri tyrinėja darbo ir organizacinės aplinkos, darbuotojų ir socialinių grupių sąsajas optimalaus ir palankaus organizacijai bei darbuotojams funkcionavimo kontekste.

Grupės nariai vykdo mokslinius projektus pilietiško elgesio organizacijose, psichologinio nesaugumo dėl darbo temomis, vykdomi tyrimai Lietuvos verslo ir valstybinėse organizacijose, teikiamos personalo vystymo konsultacijos, kuriami ir adaptuojami organizacinės psichologijos srities tyrimo metodai.

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami moksliniuose straipsniuose, Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, grupės nariai aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslininkais, yra Lietuvos ir tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

Nariai

daliaDoc. dr. Dalia Bagdžiūnienė
Vilniaus universiteto docentė, Organizacinės psichologijos magistrantūros programos komiteto pirmininkė, Lietuvos psichologų asosiacijos narė, Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos narė (European Association of Work and Organizational Psychology), Vilniaus universiteto mokslinio leidinio „Psichologija“ redakcinės kolegijos narė, vadovauja moksliniams projektams, doktorantų, studentų moksliniams darbams.

Mokslinių interesų sritis – darbuotojų nuostatos apie darbą ir organizaciją, pilietiškas darbuotojų elgesys, psichologinis nesaugumas darbe, darbinės elgsenos individualūs bei organizaciniai veiksniai.

jurgitaDoc. Dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Vilniaus universiteto docentė ir mokslo darbuotoja, registruota Europos psichologė.
2011 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Suvoktas organizacijos teisingumas: jo prielaidos ir vaidmuo organizacijoje“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Lietuvos psichologų sąjungos Valdybos narė, Europos psichologo diplomo (EuroPsy) nacionalinio suteikimo komiteto narė, Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (European Association for Work and Organizational Psychology) ir Tarptautinės teisingumo tyrimų asociacijos narė (International Society for Justice Research). Šešerius metus vadovavo Lietuvos psichologų sąjungos Organizacinės psichologijos komitetui. Yra nacionalinių ir tarptautinių organizacinės psichologijos konferencijų organizacinių komitetų narė. 2014 metais paskirta Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos kongreso 2015 Tarptautinio organizacinio komiteto nare.

Mokslinių ir praktinių interesų sritys – organizacinė ir socialinė psichologija, pagrindinė tyrimų tema – organizacinis teisingumas.

ritaDr. Rita Rekašiūtė Balsienė
Vilniaus universiteto lektorė.
2006 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 1995 metų dirba organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje, yra nepriklausoma vadybos konsultantė. R.Rekašiūtė Balsienė baigusi metus trukusią „NTL Institute” (JAV) organizacijų plėtros sertifikavimo programą, 2011 metais įgijo tarptautiniu mastu pripažintą vadybos konsultanto sertifikatą (The Certified Management Consultant, CMC), mokėsi komandos ugdymo (angl. Team coaching) metodikos pas vieną žymiausių individualaus bei komandos ugdymo (angl. Coaching) ir mentorystės specialistų pasaulyje prof. David Clutterbuck (Didžioji Britanija).

R.Rekašiūtė Balsienė yra Lietuvos psichologų sąjungos narė, 2012-1014 buvo Lietuvos verslo konsultantų asociacijos valdybos narė

ievaDr. Ieva Urbanavičiūtė
Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto bei Lietuvos edukologijos universiteto lektorė.

2010 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Profesinio kelio rinkimosi vidiniai ir išoriniai veiksniai“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Dirbo Vilniaus universiteto vykdytuose ir vykdomuose įvairiuose moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose profesijos pasirinkimo, karjeros kompetencijų įvertinimo bei organizacinės elgsenos srityse.

Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (European Association for Work and Organizational Psychology) narė

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: nesaugumas darbe, darbo ir mokymosi motyvacija, profesinio pasirinkimo ir kaitos ypatumai, psichologinė gerovė.

IrenaDoc. Dr. Irena Žukauskaitė
Vilniaus universiteto docentė.
2009 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Naujų darbuotojų socializacijos organizacijoje veiksniai: mentoriaus vaidmuo“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Dirbo Vilniaus universiteto vykdytuose projektuose: „Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“, „Profesinio tinkamumo testų vertimo į lietuvių kalbą, jų adaptavimo ir standartizavimo Lietuvai“, „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“.

Lietuvos psichologų sąjungos narė, Tarptautinės taikomosios psichologijos asociacijos (International Association of Applied Psychology) narė.

Mokslinių ir praktinių interesų sritys – personalo psichologija, psichologinis įvertinimas.

Projektai

Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste (2015 – 2018). Projektą finansuoja Lietuvos  mokslo taryba. Projektą vykdo: dr. J. Lazauskaitė-Zabielskė (vadovė),  dr. I. Urbanavičiūtė ir dr. R. Rekašiūtė Balsienė. Projektu siekiama  ištirti psichosocialinių darbo veiksnių raišką, jų teigiamą ir neigiamą poveikį darbuotojui bei šio poveikio ypatumus determinuojančias sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo kontekste.

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama  su Lietuvos verslo ir valstybinėmis organizacijomis ir Roterdamo Erasmus universiteto (Nyderlandų Karalystė) mokslininkais.

Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai (2012 – 2014). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovė doc. dr. D. Bagdžiūnienė, vykdytojai dr. J. Lazauskaitė - Zabielskė, dr. I. Urbanavičiūtė.  Įgyvendinant projektą rengiamas Lietuvos organizacijų funkcionavimo kontekstą bei sąlygas atitinkantis psichologinio nesaugumo dėl darbo raiškos ir pasekmių tyrimo modelis bei metodika, analizuojami įvairių organizacijų darbuotojų psichologinio nesaugumo dėl darbo ypatumai ir padariniai darbuotojams bei organizacijoms.

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su Lietuvos verslo ir valstybinėmis organizacijomis bei Leuveno universiteto (Belgija) tyrimų grupe (Research Group Work, Organizational and Personnel Psychology).

Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste (2012 – 2013). Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ mokslinių tyrimų projektas, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovė doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, vykdytojai dr. J. Lazauskaitė - Zabielskė, dr. I. Urbanavičiūtė. Įgyvendinant projektą sukurtas darbuotojų pilietiško elgesio organizacijoje vertinimo instrumentas, išnagrinėti pilietiško elgesio motyvacijos aspektai, projekto rezultatai paskelbti mokslinėse publikacijose, Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose.

Publikacijos

2017

 

Lazauskaitė-Zabielskė J. Naudinga, vadinasi – teisinga? Žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų suvokiamo teisingumo prielaidų empirinė analizė. Psichologija 2017, Nr. 55, p. 56-71

 Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Rekašiūtė Balsienė, R. Meistriškumo dirbti strategijų vaidmuo išsekimo ir darbo išteklių sąsajoms: pedagogų imties tyrimas. Psichologija 2017, Nr. 56, p.20-36

Miselytė, M., Bagdžiūnūienė, D. Socialinės paramos ir vadovo proaktyvaus elgesio reikšmė darbuotojų proaktyviam elgesiui. Psichologija 2017, Nr. 56, p. 37-55

Žukaukaitė, I. Pretendentų bendrųjų gebėjimų įvertinimo sąsajos su karjera Lietuvos valstybės tarnyboje. Psichologija 2017, Nr. 56, p. 56-71

2016

Peceliuniene J., Žukauskaitė I., Kasiulevicius V., Norkus A., Bunevicius R. Predictive values for obesity and diabetes in primary care. Journal of hypertension, 2016, Vol. 34., p. 200-201.

Peceliuniene J., Žukauskaitė I., Kasiulevicius V., Norkus A., Bunevicius R. Pain and its predictive value for obesity and diabetes in primary care. Baltic endocrinology, 2016, Vol. 9., p. 12-18.

Tvarijonavičius M., Bagdžiūnienė D., Žukauskaitė I. Patikslinto lietuviškojo darbuotojų psichologinio įgalinimo klausimyno (PĮKL-9) psichometriniai rodikliai. Psichologija, 2016, Nr.54, p. 24–42.

2015

Dzimidienė, A., Bagdžiūnienė, D. Darbuotojų socializacijos, darbinio ir pilietiško elgesio bei tapatumo organizacijai sąsajos. Psichologija, 2015, Nr.51, p. 29–43.

Jokubauskaitė E., Lazauskaitė-Zabielskė JDarbuotojų psichologinis įgalinimas ir jo dimensijos: teorija ir praktika. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 2015, Nr. 74, p. 67-83.

Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I., Bagdziuniene, D. The role of prosocial and intrinsic motivation in employees' citizenship behaviour. Baltic Journal of Management, 2015, Vol. 10, Issue 3, p. 345–365

Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė-Zabielskė, J., De Witte, H., Van der Elst, T. The Role of Career Factors in Qualitative and Quantitative Job Insecurity: A Study in Different Organizational Contexts. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 2015, T. 16, p. 23–45

Urbanaviciute, I., Lazauskaite-Zabielske, J., Vander Elst T., De Witte H., Bagdziuniene, D.  Qualitative Job Insecurity, Job Satisfaction, And Organizational Commitment: The Mediating Role Of Control Perceptions.  Psihologia Resurselor Umane, 2015, Vol. 13, p. 217–231.

Valickas A., Chomentauskas G., Dereškevičiūtė E., Žukauskaitė I., Navickienė L. Asmeninės karjeros valdymas. STUDENTUI. Vilnius, AB spasutuvė "Titnagas", 2015.

2014

Bagdžiūnienė, D., Kazlauskienė, A., Liniauskaitė, A., Nasvytienė, D., Sakadolskienė, E., Šečkuvienė, H. Staojančiųjų į pedagogines specialybes motyvacijos tapti pedagogu vertinimas. Pedagogika, 2014, T.113 Nr.3 p.247–257.

Česnauskas, V., Lazauskaitė-Zabielskė, J. Darbo ir šeimos konfliktas: individualių ir organizacinių veiksnių svarba. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 2014, Nr. 72, p. 23–43.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Bagdžiūnienė, D., Rekašiūtė Balsienė R., D. Urbanavičiūtė, I., Žukauskaitė I. Darbas - darbuotojas - organizacija: tyrimų problematika ir gairės. Metodinė priemonė. Vinius, Vilniaus universiteto leidykla, 2014

Urbanaviciute, I., Bagdziuniene, D., Lazauskaite-Zabielske, J., Vander Elst T., De Witte H. The Role of Career Factors in Qualitative and Quantitative Job Insecurity: A Study in Different Organizational Contexts. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 2014, Vol. 16, p. 23–46.

Tumėnė, R., Žukauskaitė, I., Židonis, Ž. Naujoji valstybės tarnautojų atranka: pirmieji rezultatai ir įžvalgos. Viešoji politika ir adminitravimas, 2014, T.13, Nr. 4, p. 601–617.

Tvarijonavičius, M., Bagdžiūnienė, D. Vadovo įgalinančio elgesio ir struktūrinio įgalinimo reikšmė darbuotojų psichologiniam įgalinimui. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 2014, T.14, p.113–138.

Valickas A., Chomentauskas G., Dereškevičiūtė E., Žukauskaitė I., Navickienė L. Asmeninės karjeros. valdymas. Metodinė priemonė dėstytojui. Vilnius, Lodvila, 2014.

Žukauskaitė, I. Mentorystė ir naujų darbuotojų socializacija: laikas galvoti apie mentorių atranką? Acta Paedagogica Vilnensia, 2014, t 33, p. 79–95.

2013

Bagdžiūnienė, D., Urbanavičiūtė, I., Lazauskaitė-Zabielskė, J. Darbuotojų pilietiškas elgesys organizacijoje: lietuviško klausimyno kai kurios psichometrinės charakteristikos. Psichologija, 2013, t. 47, p.7–23.

Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I. Pilietiškas darbuotojų elgesys organizacijoje – prabanga ar būtinybė? Spectrum, 2013, 1 (18).

Kairys, A., Pociūtė, B., Urbanavičiūtė, I., Liniauskaitė, A. Vyresniųjų klasių mokinių ir studentų laiko perspektyvos ir karjeros planavimo gebėjimų sąsajos.  Acta Paedagogica Vilnensia, 2013, 31, 30–46.

Tvarijonavičius, M., Bagdžiūnienė, D. Darbuotojų psichologinis įgalinimas: lietuviškojo tyrimo metodo psichometrinės charakteristikos. Psichologija, 2013, t. 47, p.44–60.

Urbanaviciute, I., Kairys, A., Juodkune, I., Liniauskaite, A.  The Lithuanian Version of the Global Motivation Scale: Testing Its Reliability and Factorial Validity. Baltic Journal of Psychology, 2013, 14 (1, 2), 38–52.

2012

Bagdonas, A., Urbanavičiūtė, I., Kairys, A., Liniauskaitė, A., Girdzijauskienė, S. Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė: struktūros paieškos studentų imtyje. Psichologija,2012, 45, 22-41.

Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I. Pilietiškas elgesys organizacijoje ir jo vertinimo galimybės. Mokslas praktikai – praktika mokslui: Lietuvos psichologų kongresas : kongreso pranešimų santraukų leidinys, Klaipėda, 2012 m. gegužės 10-13 d.

Lazauskaitė-Zabielskė J., Bagdžiūnienė, D.Darbuotojų suvokiamo žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų teisingumo prielaidos. Tarptautinis verslas: Inovacijos, psichologija, ekonomika, 2012, 3, 1(4), p. 57 – 71.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Teisingumas organizacijoje – misija neįmanoma? Spectrum. 2012, nr. 1 (16), p. 22-23.

Liniauskaitė, A., Kairys, A., Urbanavičiūtė, I., Bagdonas, A., Pakalniškienė, V. Suaugusiųjų psichologinės gerovės sąsajos su socialiniais ir demografiniais kintamaisiais. Tiltai, 2012, 60 (3), 35-53.

Valickas A., Chomentauskas G., Dereškevičiūtė E., Žukauskaitė I., Navickienė L. Asmeninės karjeros valdymo pagrindai. Vilnius, Lodvila, 2012.

Valickas A., Chomentauskas G., Dereškevičiūtė E., Žukauskaitė I., Navickienė L. Karjeros valdymo vadovas studentui. Vilnius, Lodvila, 2012.

Žukauskaitė I., Bagdžiūnienė, D. Informacijos įgijimo skirtumai tarp mentorius turėjusių ir jų neturėjusių naujų darbuotojų“. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 2012, Nr. 10, p. 9-26.

2011

Bagdonas A., Gruževskis B., Kairys A., Liniauskaitė A., Pociūtė B., Urbanavičiūtė I. Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis ir diegimo rekomendacijos. 2011, Nepublikuota LMITKC vykdomo projekto Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 medžiaga.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Suvoktas organizacijos teisingumas: jo prielaidos ir vaidmuo organizacijoje. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011.

Žukauskaitė, I. Psichologinis aikido: 4 smūgiai konfliktams atlaikyti. Psichologija tau, 2011 liepa / rugpjūtis, p. 54-56.

Žukauskaitė, I. Žaidimai, kuriuos žaidžiame darbe. Psichologija tau, 2011 kovas / balandis, p. 60-62.

Žukauskaitė, I. "Jūs atleistas!" Kaip pranešti blogą žinią darbuotojams. Psichologija tau, 2011 sausis / vasaris, p. 50-53.

Žukauskaitė, I. Ar skalsi sportininko duona? Psichologija tau, 2011 rugsėjis / spalis, p. 54-59.

2010

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Suvokto atlygio už darbą teisingumo prielaidos viešajame ir privačiajame sektoriuje. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2010, Nr. 55, p. 103–117.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Suvokto atlygio už darbą teisingumo ypatumai viešajame ir privačiajame sektoriuje. Psichologijos tyrimai: menas ar amatas? VII Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos medžiaga. 2010, p. 101–110.

Žukauskaitė, I. Naujų darbuotojų socializaciją organizacijoje prognozuojantys veiksniai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2010, T. 58, p. 133-150.

Žukauskaitė, I., Kudabienė N. Konkurencija ir komanda: ar įmanoma suderinti? Psichologija tau, 2010, lapkritis / gruodis, p. 66-69.

Žukauskaitė, I. Paslapties virusas. Psichologija tau, 2010 rugsėjis / spalis, p. 42-45.

Žukauskaitė, I. Naujo vadovo ABC. Psichologija tau, 2010 rugsėjis / spalis, p. 60-63.

Žukauskaitė, I. Laipteliu aukščiau už kitus. Psichologija tau, 2010 liepa / rugpjūtis, p. 46-49.

Žukauskaitė, I., Dzimidas R. Noriu čia dirbti! Psichologija tau, 2010 liepa / rugpjūtis, p. 68-71.

Žukauskaitė, I. Keturios ausys. Kodėl mes girdime tai, ką norime girdėti. Psichologija tau, 2010, gegužė / birželis, p. 46-49.

Žukauskaitė, I., Kudabienė N. "Auklėtojai" šiuolaikinėje organizacijoje. Psichologija tau, 2010, gegužė / birželis, p. 68-70.

Žukauskaitė, I., Kudabienė N. Naujų darbuotojų kaita. Ar galima to išvengti? Psichologija tau, 2010, kovas / balandis, p. 60-62.

2009

Urbanavičiūtė, I. Vidiniai ir išoriniai profesinio kelio rinkimosi veiksniai. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Urbanavičiūtė, I. Bakalauro pakopos studentų ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu ypatumai: dviejų imčių analizė. Psichologija, 2009, 39, 45–58.

Urbanavičiūtė, I. Studentų lūkesčių, susijusių su darbu pagal specialybę, ypatumai. VI Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Žmogus XXI amžiuje: kas naujo?" : konferencijos medžiaga : Vilniaus universitetas, 2009 m. gegužės 8 d., Vilnius, 2009, p. 106-112.

Žukauskaitė, I. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykių svarba naujų darbuotojų socializacijai organizacijoje. VI Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Žmogus XXI amžiuje: kas naujo?" : konferencijos medžiaga : Vilniaus universitetas, 2009 m. gegužės 8 d., Vilnius, 2009, p. 128-135.

Žukauskaitė, I. Naujų darbuotojų socializacijos organizacijoje veiksniai: mentoriaus vaidmuo. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

2008

Bagdžiūnienė, D., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. Jaunimo nedarbo problemos socialiniai ir psichologiniai aspektai. Tiltai: humanitariniai ir socialiniai mokslai. 2001, Nr. 4 (17), p. 61-69.

Lazauskaitė, J. Organizacinis teisingumas kaip įsitraukimo į profsąjungų veiklą prielaida. // Tarp krypčių ir disciplinų: V Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos medžiaga. 2008, p. 88–94.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Bagdžiūnienė, D. Organizacinio teisingumo vaidmuo paaukštinimo sprendimuose. Psichologija, 2008, Nr. 38, p. 48-62.

Urbanavičiūtė I. Psichologinės studentų profesinių tikslų kėlimo prielaidos. 2008, Socialinis darbas, 7(3), 110–118.

Veniūtė, M., Pūras, D., Bagdžiūnienė, D. Požiūris į psichikos negalią turinčių žmonių socialinę integraciją Lietuvoje. Sveikatos mokslai, 2006, Nr.6 (16), p.573-581.

Žukauskaitė, I., Bagdžiūnienė, D. Skirtingą darbo patirtį turinčių asmenų socializacijos organizacijoje ypatumai. Psichologija, 2008, Nr. 37, p. 26-43.

Žukauskaitė, I. Naujų darbuotojų kaita: ryšys su organizacine socializacija. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, T. 48. p.153-169.

2007

Lazauskaitė, J. Teisingumo paradoksas: ar formalios procedūros užtikrina teisingumą organizacijoje? // Psichologijos tyrimai Lietuvoje: vieta pasaulyje ir ateities vizija. Vilnius, 2007, p. 28–34.

Urbanavičiūtė I. et al. Guidance and Counselling in Higher Education: National Report for Lithuania. In: Guidance and Counselling in Higher Education in EU Member States. Ed. by Katzensteiner M. et al. University of Aarhus, 2007, pp. 198–210.

2006

Rekašiūtė Balsienė, R. Tikslinga organizacijos klimato kaita ir jos įvertinimas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2006 (37), 127-139.

Žukauskaitė, I. Darbuotojų socializacijos įvertinimo problematika. III Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Psichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės" : konferencijos medžiaga : Vilniaus universitetas, 2006 m. balandžio 28 d., Vilnius, 2006, p. 129-132.

2005

Rekašiūtė Balsienė, R. Verslo organizacijų klimato įvertinimo galimybės. Psichologija, 2005, 31. 86 – 100.

Žukauskaitė, I. Darbuotojų socializacija organizacijoje – prielaidos sėkmei. II Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Psichologijos tyrimai Lietuvoje: atradimai ir perspektyvos" : konferencijos medžiaga : Vilniaus universitetas, 2005 m. gegužės 6 d., Vilnius, 2005, p. 60-61.

Pranešimai konferencijose

 

2017

 Lazauskaitė-Zabielskė, J. Urbanavičiūtė, I., Rekašiūtė Balsienė R. Ar asmeninis gyvenimas lieka namuose? Darbo ir namų sąveikos sąsajų su įsitraukimu į darbą ir perdegimu empirinė analizė. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, 2017 m. gegužės 11-13 d.

Lazauskaite-Zabielske, J. The Role Of Prosocial Motivation In Public Servants’ Well-Being: Testing Jd-R In Three Samples. The 18th European Congress of Work and Organizational Psychology, Dublin, Ireland 17-20 May.

Lazauskaite-Zabielske, J. Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R. The Role of Strength Use Behaviour in The Relationship Between Working Conditions and Work Engagement. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11-14 July.

Lazauskaite-Zabielske, J. Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R. When Job Resources are Important for Work Engagement? The Moderation by Personal Resources. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11-14 July.

 Miselytė, M., Bagdžiūnienė, D.. Darbuotojų pasitenkinimo, socialinės paramos ir proaktyvaus elgesio pavyzdžio reikšmė proaktyviam elgesiui organizacijoje. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, 2017 m. gegužės 11-13 d.

Rekašiūtė Balsienė, R. Personalo valdymo sistemos – darbuotojų gerovės kūrimui? Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, 2017 m. gegužės 11-13 d.

 Rekasiute Balsiene, R. Work -family interference: examining the psychometric properties of the SWING (Survey Work-home Interaction-NijmeGen) questionnaire in Lithuania. The 18th European Congress of Work and Organizational Psychology, Dublin, Ireland 17-20 May.

Urbanaviciute, I. Job Resources, Job Demands, And Exhaustion In Different Types Of Job Crafters. The 18th European Congress of Work and Organizational Psychology, Dublin, Ireland 17-20 May.

Urbanaviciute, I. Why And When Does Qualitative Job Insecurity Relate To Turnover Intentions? Testing The Role Of Basic Need Satisfaction And Sectoral Differences. The 18th European Congress of Work and Organizational Psychology, Dublin, Ireland 17-20 May.

Urbanavičiūtė, I., Lazauskaitė-Zabielskė, J. Rekašiūtė Balsienė R.Nesaugumas dėl darbo ir įsitraukimas: koks bazinių poreikių vaidmuo? Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, 2017 m. gegužės 11-13 d.

Zukauskaite, I., Bagdziuniene, D. Effects of Leader Member Exchange on Relationship between Structural Empowerment and Work Engagement: Do We Need Different Leadership Style for Newcomers? The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11-14 July.

Zukauskaite, I., Bagdziuniene, D. Transformational Leadership and Work Engagement in Civil Service: The Mediating Effect of Role Clarity. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11-14 July.

2016

 

Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R., Work engagement and job performance: testing JD-R model in two samples in public and private sector. 8th Conference on Positive Psychology. Angers, France, June 28-July 1, 2016

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Rekašiūtė Balsienė, R. Ar įsitraukę darbuotojai geriau dirba? Empirinė analizė viešajame ir privačiame sektoriuje. Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei". Kaunas, 2016 gegužės 6-7 d.

Liniauskaitė, A., Kairys, A., Urbanavičiūtė, I., Pociūtė, B.. Bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokinių karjeros adaptyvumas ir profesijos pasirinkimo motyvacija. Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei". Kaunas, 2016 gegužės 6-7 d. 

Rekasiute Balsiene, R., Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I. Work engagement in Lithuania: examining the psychometric properties of the Utrecht Work Engagement Scale. 8th Conference on Positive Psychology. Angers, France, June 28-July 1, 2016.

Rekašiūtė Balsienė R., Lazauskaitė-Zabielskė J., Urbanavičiūtė I. Įsitraukimas į darbą: lietuviškosios UWES versijos psichometrinių charakteristikų tikrinimas. Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei". Kaunas, 2016 gegužės 6-7 d.

Urbanaviciute, I., Lazauskaite-Zabielske, J., Rekasiute Balsiene, R. What do we talk when we talk about job crafting? Validation of the Job Crafting Scale in Lithuania. 8th Conference on Positive Psychology Angers, France, June 28-July 1, 2016

Žukauskaitė, I., Girdzijauskienė, S., Gintielienė, G., Dragūnevičius, K., Butkienė, D.  Thinking outside the box: the relations with the individual, family and environmental factors. XXXI International Congress of Psychology, Yokohama, Japan, 24-29 July 2016.

Žukauskaitė, I. Relationship between characteristics of mentor and newcomer socialization. XXXI International Congress of Psychology, Yokohama, Japan, 24-29 July 2016.

2015

Bagdžiūnienė, D. Darbuotojų nesaugumo dėl darbo psichologiniai aspektai: prielaidos, padariniai, tyrimų perspektyvos. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

Dzimidienė, A., Bagdžiūnienė D., Žukauskaitė, I. Relationship between organizational socialization, organizational identification and in-role behaviour. The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy, 7-10 July.

Geležinytė, R., Bagdžiūnienė, D.Perceived work characteristics as contextual factors of employee flow experience. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015

Gintilienė, G., Butkienė, D., Dragūnevičius, K., Girdzijauskienė, S., Žukauskaitė, I. Gender differences in school achievement impacted by reasoning ability and creativity. The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy, 7-10 July.

Girdzijauskienė, S., Žukauskaitė, I., Gintilienė, G., Butkienė, D., Dragūnevičius, K. Ar mokykla vertina kūrybiškus paauglius? Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

Kairys, A., Urbanavičiūtė, I.,Globaliosios motyvacijos ir laiko perspektyvos sąsajos. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. The role of justice types in overall justice: an examination of perceived justice across different HRM decisions. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D. The relationship between job insecurity and employee withdrawal: Examining the role of overall justice. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D. Kad nesaugūs darbuotojai nenutoltų: organizacijos teisingumo svarba. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

Miselytė, M., Bagdžiūnienė, D. Darbuotojų suvokiamos proaktyvaus elgesio darbe prielaidos ir padariniai: fokusuotų grupių tyrimas.Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

Miselytė, M., Bagdžiūnienė, D. An Explaratory Research of Employee Perception of Proactive Behavior. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015.

Pociūtė, B., Urbanavičiūtė, I., Kairys, A., Liniauskaitė, A. Lietuvos universitetų studentų profesinio tapatumo raiškos ypatumai. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

Rekašiūtė Balsienė, R., Lazauskaitė-Zabielskė, J., Possibilities of planned organizational climate change: Longitudinal field study. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015.

Urbanavičiūtė, I., Lazauskaitė-Zabielskė, J., Bagdžiūnienė, D. The effect of qualitative job insecurity on employee attitudes: Testing the role of employability and perceived control. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015.

Tuskenyte, D., Bagdžiūnienė, D ., Urbanavičiūtė, I., Lazauskaitė-Zabielskė, J. Does organizational climate count? Testing its impact upon positive work outcomes. The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, 20–23 May 2015.

Žukauskaitė, I., Gintilienė, G., Girdzijauskienė, S., Dragūnevičius, K., Butkienė, D. Asmens, šeimos ir aplinkos veiksnių sąsajos su mokinių kūrybiškumu: mitai ir tikrovė. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, Vilnius, 2015 gegužės 8–9 d.

2014

Kairys, A., Urbanavičiūtė, I., Pociūtė, B., Liniauskaitė, A. Karjeros adaptyvumo skalė: daugelio indikatorių–daugelio pasekmių modelio analizė. Lietuvos psichologų kongresas „Quo vadis psichologija?“, Kaunas, 2014 m. gegužės 9-11 d.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D. Prosocialios ir vidinės motyvacijos vaidmuo darbuotojų pilietiškam elgesiui. Lietuvos psichologų kongresas „Quo vadis psichologija?“, Kaunas, 2014 m. gegužės 9-11 d.

Pociūtė, B., Urbanavičiūtė, I., Kairys, A. The role of time perspective in career planning: does time really matter? 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 8-13 July, 2014

Tvarijonavičius, M., Bagdžiūnienė, D. The effect of structural empowerment on the relationship between leadership empowering behavior and employee psychological empowerment. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 8-13 July, 2014.

Urbanavičiūtė I., Kairys, A., Pociūtė, B., Liniauskaitė, A. Karjeros adaptyvumas: samprata ir reikšmė mokinių profesiniam pasirinkimui. V-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo sistemoje dirbančių psichologų geroji patirtis ir inovacijos“, Vilnius, 2014 kovo 21 d.

Urbanavičiūtė, I., Lazauskaitė-Zabielskė, J., Bagdžiūnienė, D. Du psichologinio nesaugumo darbe veidai: kokybinio ir kiekybinio nesaugumo raiškos įvertinimas Lietuvos darbuotojų imtyje. Lietuvos psichologų kongresas „Quo vadis psichologija?“, Kaunas, 2014 m. gegužės 9-11 d.

Urbanavičiūtė, I., Bagdziūnienė, D. Lazauskaitė-Zabielskė, J. Fighting job insecurity in the times of change: the role of work-based social support and organizational communication. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 8-13 July, 2014.

Žukauskaitė, I. Relationship between New Employee, Mentor and Leader: Three to Tango? 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 8-13 July, 2014.

2013

Bagdžiūnienė, D.; Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I. The Role of Job Satisfaction and Burnout in the Relationship Between Work Characteristics and OCB. The 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 9-13 July, 2013.

Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I. Attitudes as antecedents of organizational citizenship behaviour of Lithuanian employees. 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Münster, Germany. 22-25May, 2013.

Bagdžiūnienė, D. Pilietiško darbuotojų elgesio organizacijoje mozaika –organizacijos ir psichologų indėlis. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, Vilnius, 2013 m. balandžio 25-27 d.

Geležinytė, R., Bagdžiūnienė, D. Darbuotojų tėkmės patyrimo atliekant darbo užduotis ir užduoties charakteristikų sąsajos. X-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologija sveikatai ir gerovei“. Vilnius, 2013 m. balandžio 26 d.

Girdzijauskienė S., Gintilienė G., Žukauskaitė I., Butkienė D., Dragūnevičius K. Gabumai, kūrybiškumas ir pasiekimai: ką atpažįsta mokytojai? Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, Vilnius, 2013 m. balandžio 25-27 d.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I.; Bagdžiūnienė, D. The Relationship Between Organizational Justice and Citizenship Behavior: the Social Identity Perspective. The 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 9-13 July, 2013.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D. The relationship between job insecurity and employee attitudes: The moderating role of overall justice. 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Münster, Germany, 22-25 May, 2013.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų suvokiamas teisingumas: sprendimo palankumo vaidmuo. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, Vilnius, 2013 m. balandžio 25-27 d.

Tvarijonavičius, M., Bagdžiūnienė, D. Darbuotojų psichologinis įgalinimas: definicijos detektyvas ir klausimyno sudarymas. X-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologija sveikatai ir gerovei“. Vilnius, 2013 m. balandžio 26 d.

Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė-Zabielskė, J. The role of career development factors in job insecurity perceptions. 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Münster, Germany, 22-25 May, 2013.

Urbanavičiūtė, I., Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė-Zabielskė, J. Suvokto nesaugumo dėl darbo individualios prielaidos: nuostatų ir įsitikinimų apie darbą vaidmuo. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, Vilnius, 2013 m. balandžio 25-27 d.

Urbanavičiūtė I. Hope for the best but expect the worst: does it apply to undergraduates' career expectations? International Association for Educational and Vocational Guidance Conference, Montpellier, France, 24-27 September 2013.

Girdzijauskienė, S., Gintilienė, G., Butkienė, D., Žukauskaitė, I. Characteristics of gifted vs high achievers in teachers’ nomination. The 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland, September 3-7, 2013.

Žukauskaitė, I. Organizational Tenure: Does New Employee Socialization Matter? The 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 9-13 July, 2013.

Žukauskaitė, I. Lietuviško piešimo testo kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) rezultatai: gabus = talentingas?Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, Vilnius, 2013 m. balandžio 25-27 d.

2012

Bagdžiūnienė, D., Lazauskaitė–Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I. Pilietiškas elgesys organizacijoje ir jo vertinimo galimybės. Lietuvos psichologų kongresas „Mokslas praktikai – Praktika mokslui“, Klaipėda, 2012 gegužės 11-13

Kairys, A., Urbanavičiūtė, I. Time perspective and career decision self-efficacy: A cluster analysis approach. Ist international conference on time perspective, Coimbra, Portugal, 8 September 2012.

Kairys A., Urbanavičiūtė I., Liniauskaitė A.. Motyvacijos, darbo vertybių ir poţiūrio į vertikalią / horizontalią karjerą sąsajos. Lietuvos psichologų kongresas„Mokslas praktikai – Praktika mokslui“, Klaipėda, 2012 gegužės 11-12.

Žukauskaitė I., Gintilienė G., Girdzijauskienė S. Creativity of Gifted Children: Is It Different? XXX International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, 21-27 July 2012.

2011

Kairys A., Urbanavičiūtė I., Liniauskaitė A. Time Perspective, Career Decision Self-Efficacy and Preference for Vertical/Horizontal Career. 12th European Congress of Psychology, Istanbul, Turkey, 4-8 July 2011.

Lazauskaitė-Zabielskė, J., Bagdžiūnienė, D. Justice rules as antecedents of perceived compensation fairness in public and private sector. 15th European Congress of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Maastricht, The Netherlands, 25-28 May, 2011.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Organizacijų psichologo profesinės kompetencijos: europiniai metmenys“. Konferencija „Psichologas organizacijoje: patirtis ir iššūkiai“. Vilnius, 2011 m. balandžio 2 d.

Urbanavičiūtė, I. Karjeros kompetencijos: perspektyvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sektoriuje. Euroguidance konferencija-diskusija „Karjeros valdymo kompetencijos: koncepcija ir tarpsektorinis tolydumas“, Vilnius 2011 spalio 21 d.

Urbanavičiūtė, I. Social-Cognitive and Contextual Predictors of Undergraduates' Approach Towards Their Initial Career Choice: a Study at Lithuanian Universities. 12th European Congress of Psychology, Istanbul, Turkey, 4-8 July 2011.

Žukauskaitė I., Bagdžiūnienė D. Acquisition of information among new employees in Lithuania: the role of the mentor. 12th European Congress of Psychology, Istanbul, Turkey, 4-8 July 2011.

Žukauskaitė, I. Ar tikrai „Naujokas + Mentorius = Geresnė socializacija?“. I-oji organizacinės psichologijos konferencija„Psichologas organizacijoje: Patirtis ir iššūkiai“, Vilnius, 2011 m. balandžio 2 d.

2010

Bagdonas A., Gruževskis B., Kairys A., Liniauskaitė A., Pociūtė B., Urbanavičiūtė I. Ugdymo karjerai modelis bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose. LMITKC konferencija „Karjera be sienų mokymosi visą gyvenimą kontekste“, Vilnius, 2010 gruodžio 16.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Teisingas lyderis: prabanga ar būtinybė?. Lietuvos psichologų sąjungos suvažiavimas „Lyderystė Lietuvos organizacijose ir politikoje“, Vilnius. 2010 m. kovo 6 d.

Lazauskaitė-Zabielskė, J. Testų taikymas organizacijoje: problemos ir galimybės. Konferencija „Testų taikymas psichologijoje: mokslas, studijos, praktika“, Vilnius, 2010 m. lapkričio 26 d.

Urbanavičiūtė, I. The Underlying Factors of the Undergraduates‘ Career Choice Satisfaction and Commitment. 3rd International Conference Children and Youth in Changing Societies, Thessaloniki Greece, 2-4 December, 2010.

Urbanavičiūtė I. Situacija aukštajame moksle: psichologiniai studentų karjeros valdymo veiksniai. Euroguidance konferencija „Kompetencijų valdymo reikšmė profesiniam efektyvumui ir karjeros pasirinkimui“, Vilnius, 2010 m. spalio 18.

Žukauskaitė, I. Naujų darbuotojų socializacija organizacijose: mokslinis žvilgsnis į Lietuvoje taikomą praktiką“. Konferencija „Darbuotojų adaptavimas Lietuvoje ir pasaulyje – patirtis, galimybės ir nauda Lietuvos verslui“, Vilnius, 2010 m. balandžio 15 d.

2009

Gintilienė, G., Butkienė, D., Girdzijauskienė, S., Žukauskaitė, I. Environmental Factors Affecting Intelligence Scores of Lithuanian Children. 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10 July 2009.

Lazauskaitė, J., Bagdžiūnienė, D. The role of organizational justice in promotion decisions. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiagode Compostela, Spain, 13 – 16 May, 2009.

Urbanavičiūtė, I. To Be or Not to Be: The Underlying Factors of the Undergraduates’ Career Choice Commitment. IVth Annual Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology Meeting, Helsinki, Finland, 26 August 2009.

Urbanavičiūtė, I. Do High Hopes Matter? The Link between Profession Related Expectations, Career Choice Satisfaction, and Commitment. XIV European Conference on Developmental Psychology, Vilnius, Lithuania, 18-22 August, 2009.

Urbanavičiūtė, I. The Role of Self-Efficacy Beliefs in Career Choice Satisfaction and Commitment. International Conference of Psychology and Education, Covilha, Portugal,26-28 March 2009.

2008

Dragūnevičius, K., Gintilienė, G., Bagdžiūnienė, D., Žukauskaitė, I. Psychometric properties of Lithuanian version of the Intelligence Structure Test 2000-R. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany, 20-25 July 2008.

Renginiai

2016

2016 m. balandžio mėn. vyko kasmetinė konferencija psichologams praktikams „Psichologas organizacijoje: Informacinių technologijų pasaulyje“.

2015

2015 m. gegužės mėn. Lietuvos psichologų kongrese „Ieškoti, atrasti, dalintis“, dr. J. Lazauskaitė-Zabielskė, kartu su psichologėmis M. Miselyte ir G. Genevičiūte-Janoniene pravedė diskusiją tema „Organizacinės psichologijos mados: ar tai, kas madinga šiandien, bus madinga rytoj?"

2015 m. balandžio mėn. vyko kasmetinė konferencija psichologams praktikams „Psichologas organizacijoje: Inovacijų iššūkiai ir sprendimo galimybės“.

2014

2014 m. gegužės mėn. Lietuvos psichologų kongrese „Quo vadis psichologija?“ doc. D.Bagdžiūnienė, dr. J.Lazauskaitė – Zabielskė ir dr. I.Urbanavičiūtė pravedė diskusiją tema „Kai „dangus griūva“ – psichologinis nesaugumas darbe ir jo prevencijos aspektai“, kurioje buvo pristatyti įvairių Lietuvos organizacijų darbuotojų psichologinio nesaugumo darbe tyrimo rezultatai, aptarti individualūs ir organizaciniai veiksniai galintys užkirsti kelią neigiamam nesaugumo dėl darbo poveikiui arba jį sušvelninti bei priemonės, kuriomis darbuotojas, darbdavys ar socialinės ir užimtumo politikos formuotojai gali užtikrinti, jog darbuotojų išgyvenamas nesaugumas turėtų kuo mažiau neigiamų pasekmių individui, organizacijoms bei visuomenei.

2014 m. balandžio mėn. vyko kasmetinė konferencija psichologams praktikams „Psichologas organizacijoje: Originalių sprendimų link“.

2013

2013 m. balandžio mėn Lietuvos psichologų kongrese „Psichologija sveikatai ir gerovei“ doc. D. Bagdžiūnienė, dr. J. Lazauskaitė-Zabielskė ir dr. I. Urbanavičiūtė pravedė diskusiją tema „Pilietiško darbuotojų elgesio organizacijoje mozaika – organizacijos ir psichologų indėlis“. Diskusijoje buvo pristatytos pilietiško darbuotojų elgesio tyrimų kryptys, lietuviškas pilietiško darbuotojų elgesio organizacijoje vertinimo metodas, Lietuvos organizacijų tyrimuose nustatyti individualūs ir organizaciniai pilietiško elgesio veiksniai, aptartos organizacinės darbuotojų pilietiško elgesio formavimo priemonės ir psichologų indėlis, jas vystant ir įgyvendinant.

2013 m. balandžio mėn. vyko kasmetinė konferencija psichologams praktikams „Psichologas organizacijoje: Sprendimai darbuotojų gerovei kurti“.

2012

2012 m. gegužės mėn. Lietuvos psichologų kongrese „Mokslas praktikai – Praktika mokslui"dr. J.Lazauskaitė – Zabielskė ir dr. I.Urbanavičiūtė pravedė diskusiją tema „Psichologinis (ne)saugumas šiuolaikinėje organizacijoje“, kurioje buvo aptarta psichologinio nesaugumo dėl darbo reiškinio samprata, jo dimensijos, išskiriant darbuotojų reakcijų į nesaugumą įvairovę, grėsmės prarasti darbą ir/ar palankias darbo sąlygas suvokimo veiksniai (prielaidos), pasekmės bei „saugikliai“, sušvelninantys neigiamas reakcijas nesaugumo situacijoje.

2012 m. balandžio mėn. vyko kasmetinė konferencija psichologams praktikams „Psichologas organizacijoje: Lyderystės teorija ir praktika“.

Papildomai konferencijos dalyviams buvo organizuotas Jungtinės Karalystės verslo konsultantų Terry Gregory ir Michael Guttridge vienos dienos seminaras „Resilient Leadership and its Impact upon staff Performance and Organisational Effectiveness“.

2011

2011 m. balandžio mėn. vyko pirmoji konferencija psichologams praktikams „Psichologas organizacijoje: Patirtis ir iššūkiai“, kurioje dalyvavo Lietuvos organizacijose dirbantys psichologai, buvo aptarta jų darbo patirtis bei problemos, dalijamasi pažangia darbo patirtimi bei naujovėmis.

Naudinga informacija

Darbo ir organizacinio psichologo kompetencijų aprašas

 

Kviečiame savo tyrimuose naudoti šiuos instrumentus:

Lietuviškasis darbuotojų psichologinio įgalinimo klausimynas (PĮKL-9) (Tvarijonavičius, Bagdžiūnienė, Žukauskaitė, 2016)

Įsitraukimo į darbą skalė (UWES ilgoji ir trumpoji versijos; oficialus lietuviškas vertimas; Schaufeli, Baker, 2003)

Tyrimai

Informacija ruošiama...

Kontaktai

Kontaktai
VU organizacinės psichologijos tyrimų grupė
Vilniaus universitetas
Filosofijos fakultetas
Universiteto 9/1 – 202 kab.
Vilnius 01513
Tel. + 370 5 266 7605
El. paštas: dalia.bagdziuniene[eta]fsf.vu.lt