Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Socialinių paslaugų plėtra ir socialinis darbas
 • Užimtumas ir socialinė politika

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

 • Socialinės politikos, inovatyvių socialiniodarbo ir socialinių paslaugų paradigmų ir modelių tyrimai atliepiant visuomenės raidos pokyčius ir kuriant gerovės visuomenę
Tikslas                      Tirti užimtumo ir darbo rinkos pokyčius, gyventojų pajamų pasiskistymą, socialinio draudimo, socialinės paramos poveikį socialinės atskirties mažinimui. Tirti socialinio darbo profesijos bei socialinių paslaugų institucionalizavimo problemas bei siūlyti jų sprendimo modelius, atliepiant gerovės visuomenės kūrimo poreikius.  
Pradžia 2015.01.01
Pabaiga 2018.12.31
Darbo pobūdis Taikomasis tyrimas
Užduotis 2017 metams Tirti socialinės politikos pokyčius ir jų poveikį skurdo, socialinės atskirties, nelygybės mažinimui; socialinių paslaugų sistemos deinstitucionalizavimo procesą; socialinio darbo profesionalizavimo veiksnius nacionaliniame bei palyginamajame ES šalių kontekste.
 • Efektyvių socialinio darbo strategijų paieška organizuojant socialines paslaugas gerovės pliuralizmo sąlygomis
Tikslas Tirti įvairių socialinio darbo strategijų taikymo galimybes bei efektyvumą, socialinių paslaugų organizavimo rinkos sąlygomis dilemas.
Pradžia 2011.01.01
Pabaiga 2014.12.31
Darbo pobūdis Taikomasis tyrimas
Užduotis 2012 metams Tirti socialinio darbo profesijos ir socialinių paslaugų plėtros tendencijas bei ypatumus Lietuvoje.
 •  Darbo rinka ir socialinės gerovės sistemos modernizacija
Tikslas Tirti užimtumo programų ir paramos bedarbiams rezultatyvumą. Socialinės apsaugos pritaikymo prie demografinių ir ekonominių pokyčių problemas.
Pradžia 2009.01.01
Pabaiga 2014.12.31
Darbo pobūdis Taikomasis tyrimas, eksperimentinis darbas
Užduotis 2012 metams Užimtumo ir piniginės socialinės paramos priemonės socialinės atskirties mažinimo politikoje.

Mokslo renginiai

 Pavadinimas  Data  Atsakingi asmenys  Kitos institucijos, dalyvaujančios renginio organizavime
Tarptautinis grupės santykių seminaras  "Galia ir pažeidžiamumas: derybis nelygiaverčiuose santykiuose organizacijose, bendruomenėse ir tautose arba tarp jų" (Eng. "Power and Vulnerability: Negotiating Unequal Relations within and
between Organizations, Communities and Nations")
2015 m. rugpjūčio 22-26 d.d. Doc. dr. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra, tel. +370 69883434 el. p. Tavistock'o žmogiškųjų santykių institutas
Tarptautinis grupės santykių seminaras „Šviesa istorijos šaltiniuose: lyderystė ir tapatumas organizacijose ir bendruomenėse\" (Eng. „A Light in the Shadow of History. Leadership & Identity in Organisations & Communities\") 2014 m. birželio 28 - liepos 2 d. Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra , tel. +370 5 2667610, el. p.   Tavistock‘o žmogiškųjų santykių institutas
Mokslinė diskusija \"Iššūkiai visuomenės psichikos sveikatos srityje:mokslo žinių teikiamos galimybės\" 2013 m. gruodžio 4 d. Doc. Eglė Šumskienė, Socialinio darbo katedra, tel. +370 5 2667610, el. p. t Lietuvos Mokslo Taryba
Seminaras „Piniginių išmokų irpaslaugų derinimo dilema – optimalios socialinės paramos sistemos kūrimas“  2013 m. lapkričio 15 d. Prof. Laimutė Žalimienė, Socialinio darbo katedra, tel. +370 5 2667610, el. p.  
Tarptautinė mokslinė konferencija \"Socialinis darbas ir galia\" 2013 m. lapkričio 8 d. Doc. B. Švedaitė-Sakalauskė, Socialinio darbo katedra, tel. +370 5 2667610, el. p.  
Tarptautinis grupės santykių seminaras „Organizacijų ir bendruomenių pokyčiai: motyvacija ir pasipriešinimas“ (Eng. „Motivation, Resistance & Change in Organizations & Communities“) 2013 m. rugpjūčio 21-25 d. Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra , tel. +370 5 2667610, el. p. Tavistock‘o žmogiškųjų santykių institutas
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ar aš pažįstu jauną žmogų?“ 2012 m. rugsėjo 26-27 d. Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra , tel. +370 5 2667610, el. p. Jaunimo reikalų departamentu (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM),VšĮ Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Tarptautinis grupės santykių seminaras „Neapibrėžtumo valdymas organizacijose ir bendruomenėse: vaidmenys ir rizikos“ (Eng. „Managing in Uncertainty in Organizations and Communities:  Roles and Risks“) 2012 m. rugpjūčio 24- 26 d. Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra , tel. +370 5 2667610, el. p. Tavistock‘o žmogiškųjų santykių institutas

Leidiniai/Publikacijos

Mokslo žurnalai:

STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

 •       STEPP 1 - 2001 m.
 •       STEPP 2 - 2003 m.
 •       STEPP 3 - 2006 m.
 •       STEPP 4 - 2007 m.
 •       STEPP 5 - 2009 m.
 •       STEPP 6 - 2012 m.
 •       STEPP 7 - 2013 m.                         
 •       STEPP 8 - 2014 m.
 •       STEPP 9 - 2014 m. 
 •       STEPP 10 - 2015 m.
 •       STEPP 11 - 2015 m.
 •       STEPP 12 - 2016 m.
 •       STEPP 13 - 2016 m.

Mokslo projektai

1. Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką. Lietuvos mokslo taryba. SIN-16/2012/LSS-250000-1384. Vadovas prof. D. Pūras. 2012 – 2013 m.

2. Socialinis darbas - tarp priklausomybės ir autonomijos.  Lietuvos mokslo taryba. Vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. SIN-04/2012/ LSS-250000-620. Vadovė doc. B. Švedaitė-Sakalauskė.  2012 – 2013 m.

3. Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema - optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas. Lietuvos mokslo taryba. SIN-15/2012/LSS-250000-1446. Vadovė prof. L. Žalimienė. 2012 – 2013 m.

4. EMSWA: Employees on a Move, Social Work in Action. Sutarties nr. 2011-0019-ERA10-IP-7. Vadovė doc. V. Gevorgianienė. 2011 – 2012 m.

5. European Master in Social Work. Sutarties nr. 503611-LLP-1-2009-1-NL-ERASMUS ECDSP/250000-1866. Vadovė doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė. 2009 - 2012 m.

6. Erasmus intensyvi programa (IP) \"Tarpdalykiniai požiūriai į darbą su jaunais žmonėmis Europoje\". Sutarties nr. 2009/IP/2/28878. Vadovė doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė. 2009 - 2012 m.

Katedroje rengiamos disertacijos

Socialinio darbo katedros doktorantai, jų rašomų disertacijų temos bei vadovai:

Doktorantas

Disertacijos tema

Vadovas

Ieva Adomaitytė-Subačienė

Socialinių paslaugų kokybės standartizavimo ir subjektyvios kliento gerovės problema

Prof. L. Žaliemienė

Jūratė Charenkova Sėkmingo senėjimo veksniai socialinės globos įstaigose Doc. dr. V. Gevirgianienė
Rasa Genienė Socialinių paslaugų vystymas ir teikimas psichikos neįgaliesiems stacionarių globos institucijų deinstitucionalizacijos perspektyvoje.  Doc. dr. E. Šumskienė

Daiva Mažeikaitė

Skirtingų kartų Lietuvos gyventojų vertybinių pokyčių įtaka darbo pasirinkimams

Prof. B. Gruževskis

 

Katedroje parengtos ir apgintos disertacijos

Pavardė, vardas Darbovietė Mokslo sritis,mokslo kryptis Disertacijos pavadinimas Mokslo institucijų pavadinimai (steigiančių doktorantūrą) Gynimo ir mokslinio laipsnio suteikimo data
ŠABANOVAS Simonas VU FilosF Sociologijos katedros doktorantas Socialinių m. sr., Sociologijos kr. Šiuolaikinės Lietuvos teritorijų socialinė raida Vilniaus Universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras 2016.12.09
KRUTULIENĖ Sandra VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė

Socialinių m. sr.,

Sociologijos kr.

Epilepsija sergančių asmenų gyvenimo kokybė

Vilniaus Universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras

2015.12.18
NAVICKĖ Jekaterina

VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė

Socialinio darbo katedros lektorė

Socialinių m. sr.,

Sociologijos kr.

The Role of Cash Social Benefits in Poverty Reduction in Lithuania: Discipline, Redistribute, Include, Invest

Vilniaus Universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras

2015.12.04

ŠUMSKAITĖ Lina

VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė

Socialinio darbo katedros lektorė

Socialinių m. sr.,

Sociologijos kr.

Vyrų tėvystės praktikos

Vilniaus Universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras

2014.10.24

ORLOVA, Urtė Lina

VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Sociologijos kr. Socialiai globojamų vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės veiksniai

Vilniaus universitetas,

Lietuvos socialinių tyrimų centras
2014.03.08

JASIUKEVIČIŪTĖ Toma

VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Sociologijos kr. Priklausomų nuo alkoholio asmenų tapatumo rekonstravimas blaivybės periodu

Vilniaus universitetas,

Lietuvos socialinių tyrimų centras
2014.02.14

TONKŪNAITĖ-THIEMANN Agnė

VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Sociologijos kr. Socialinės nelygybės profiliai Rytų ir Vidurio Europos valstybėse

Vilniaus universitetas,

Lietuvos socialinių tyrimų centras
2013.04.05
KOTOVA Liubov VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Sociologijos kr. Socialinio darbopaslaugų privatizavimas

Vilniaus universitetas,

Lietuvos socialinių tyrimų centras
2013.02.15
IVAŠKAITĖ-TAMOŠIŪNĖ Viginta VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Sociologijos kr. Pajamų perskirstymasformuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje

Vilniaus universitetas,

Lietuvos socialinių tyrimų centras
2013.02.15
MATAITYTĖ-DIRŽIENĖ Jurga VU FilosF Sociologijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Sociologijos kr. Sutrikusios psichikos asmenų vaizdavimas Lietuvos žiniasklaidoje Vilniaus universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras 2011.04.08
DUNAJEVAS Eugenijus VU FilosF Sociologijos katedros doktorantas 

Socialinių m.sr.,

Sociologijos kr.
Asmeninių socialinių paslaugų sistemos raida postkomunistinėje Lietuvoje 

Vilniaus universitetas,

Lietuvos socialinių tyrimų centras 
2011.04.08
MOSKVINA Julija

VU FilosF

Sociologijos katedros doktorantė

Socialinių m.sr.,

Sociologijos kr.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka bedarbių socialinei

Vilniaus universitetas,

Socialinių tyrimų institutas
2009.01.09
PETRUŽYTĖ Donata

Socialinių tyrimų

Socialinių m.sr.,

Sociologijos kr.

Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių

Vilniaus universitetas,

Socialinių tyrimų institutas
2009.12.21
ŠVEDAITĖ Birutė VU FilosF Socialiniodarbo katedros lektorė(doktorantė eksternu) Socialinių m.sr.,Sociologijos kr. Socialinis darbas Lietuvoje: naujos funkcinės sistemosvisuomenėje atsiradimo irvystymosi prielaidų sociologinė analizė Vilniaus universitetas, Socialinių tyrimųinstitutas 2006.10.13
RIMŠAITĖ Eglė

VU FilosF

Sociologijos katedros doktorantė
Socialinių m.sr.,Sociologijos kr. Nuo tradicinės prie modernios globos: sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų atvejis Vilniaus universitetas, Socialinių tyrimųinstitutas 2006.11.03
SKUČIENĖ Daiva

VU FilosF Sociologijos

katedros doktorantė

Socialinių m.sr.,

Sociologijos kr.

Pensijų sistemos poveikis

socialinei-ekonominei nelygybei Lietuvoje 
Vilniaus universitetas, Socialinių tyrimų institutas 2005.06.27