VU Socialinio darbo katedros dėstytojų mokslinių interesų sritys

 

Informacija socialinio darbo specialybės studentams, besirenkantiems kursinių, bakalauro, baigiamųjų ir magistro

darbų temas

 Dėstytojas  Mokslinių interesų sritis
Adomaitytė-Subačienė Ieva Socialinių paslaugų vadyba, kokybės vadyba, kokybės užtikrinimas, socialinių paslaugų institucijų valdymas, kokybiniai tyrimai socialiniame darbe, socialinių projektų valdymas, ES struktūrinės paramos administravimas ir valdymas.
Beliukevičiūtė Dalia Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, savanoriai socialinio darbo srityje, supervizija, krikščioniškas socialinis mokymas ir socialinis darbas.
Bogdanova Natalija (Socialinių darbuotojų) profesinė tapatybė: veiksniai, dimensijos ir dinamika; egzistencializmo įtaka socialinio darbo raidai ir egzistencialistinis socialinio darbo modelis; paauglių alkoholizmas/narkomanija ir žalingų įpročių prevencija mokykloje; tarpukario Lietuvos socialinis draudimas ir parama.
Dunajevas Eugenijus

Socialinis darbas ir viešasis administravimas (valdymas, ištekliai, išteklių paskirstymo būdai, organizacijų valdymas (rinkodara, žmogiškųjų išteklių valdymas, strateginis planavimas, kokybės užtikrinimo mechanizmai), paslaugų teikimo būdai), socialinio darbo teorijos ir disciplinos problemos, socialinio darbo teorijos ir praktikos skirties problema.

Gevorgianienė Violeta Neįgaliųjų socializacija ir integracija, etninių grupių adaptacija ir integracija, migracijos procesai, socialinis darbas bendruomenėse, verslumas socialiniame darbe.
Gruževskis Boguslavas

Darbo ekonomika, gyventojų užimtumas, nedarbas, darbo rinkos politikos modeliai, subjektyvi gerovė, subjektyvios gerovės vertinimas, skirtingų gyventojų grupių subjektyvios gerovės problemos.

Gvaldaitė Lijana

Socialinio darbo metodai, familistika, šeimos politika, socialinės rizikos šeimų problematika ir darbo su jomis metodai, vaikų globa, įvaikinimas,vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų ugdymas, krikščioniškas socialinis mokymas,  bendruomeniniai judėjimai ir savigalba.

Ivaškaitė-Tamošiūnė Viginta Valstybės mokesčių-išmokų politika, daugialypio skurdo ir galimybių matavimai, namų ūkių gerovė, socialinė-ekonominė nelygybė, mikrosimuliaciniai modeliai
Jakutienė Vida Sergančiųjų lėtinėmis ligomis gyvenimo kokybė, socialinė adaptacija, reabilitacija, socialinių programų taikymas; elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių vaikų socialinės problemos formalaus ir neformalaus švietimo institucijose; vaikų gerovės politika, vaikų socialinis ugdymas, socialinis funkcionavimas; socialinės pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo institucijose sprendžiant įvairias vaikų socialines problemas;  socialiniai projektai ir programos socialiniame darbe; priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ir psichosocialinių veiksnių sąsaja.
Jasiukevičiūtė Toma Psichikos sveikata ir psichosocialinė integracija: įvairios stigmos dimensijos, asmenų su priklausomybės sutrikimais psichosocialinis funkcionavimas visuomenėje, darbo aplinkoje, savigalbos grupės; kokybiniai tyrimai ("grounded theory"); psichologinis konsultavimas socialiniame darbe (egzistencinė terapija, biblioterapija); vienalyčių santuokų teisėtumo ir moralumo problemų aspektai.
Kašalynienė Jolita

Socialinė pedagogika, socialinis darbas mokykloje; socialinės-psichologinės moksleivių/ jaunimo problemos, rizikos veiksniai šioms problemoms atsirasti; neformalusis jaunimo ugdymas.

Laumenskaitė Irena Eglė Bendruomenė globalizacijos kontekste; bendruomenės įgalinimas; pilietinė visuomenė ir dalyvavimas joje; socialinė ir kultūrinė tapatybė; asmens samprata ir jos svarba socialiniame darbe; kultūros sociologija; religija šiuolaikinėje visuomenėje; lytis ir lytiškumas; šiuolaikinė šeima ir jos problemos; kūno sociologija ir antropologija; socialinė antropologija; krikščioniškoji antropologija; krikščioniškas socialinis mokymas ir jo principai.
Lazutka Romas

Socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis.

Lepeškienė Vitalija

Vertybės, vertybių ugdymas, ugdymo psichosocialinės problemos, asmenybės ir profesinės veiklos santykis, emociniai profesinės veiklos aspektai

Navickė Jekaterina Socialinė politika, socialinė atskirtis ir skurdas, savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra
Orlova Urtė Lina Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybė
Petružytė Donata

Pagalbos psichologija

Radžiūnienė Lina Lyčių problematika socialiniame darbe, maskulinizmo (vyriškumo) studijos, seksualinių mažumų socialinės problemos.
Skučienė Daiva

Socialinės gerovės analizė (ekonominė gerovė, pajamų nelygybė, skurdas, gerovės tyrimai); socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika); Gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas.

Šumskienė Eglė

Žmogaus teisės ir socialinis darbas, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos, vystomasis bendradarbiavimas.

Švedaitė-Sakalauskė Birutė

Socialinio darbo profesija ir jos raida; socialinio darbo metodai; socialinio darbo teorija; socialinis darbas su vaikais ir jaunimu; supervizija.

Tonkūnaitė Agnė

Užsienio šalių socialinė apsauga, socialinė nelygybė, migracija.

Vareikytė Audronė

Bendruomeninių plėtra, nevyriausybinių organizacijų veikla, socialinės paramos (piniginės išmokos ir socialinės paslaugos) įgyvendinimas savivaldybėse, socialinių paslaugų sistemos veiksmingumas, socialinių paslaugų planavimas, socialinio darbo plėtra, socialinių darbuotojų profesinė veikla.

Žalimienė Laimutė

Socialinių paslaugų sistema ir jos pokyčiai; socialinių paslaugų prganizavimas įvairioms klientų grupėms; socialinių paslaugų kokybė; socialinių paslaugų ekonomizavimas, rinkos plėtra; socialinio darbo vadyba; socialinės paramos problemos.