Studijos

Reikalavimai socialinės politikos ir socialinio darbo kursiniams ir baigiamiesiems darbams

Reikalavimai socialinės politikos kursiniams ir baigiamiesiems darbams Parsisiųsti

Reikalavimai socialinio darbo kursiniams ir baigiamiesiems darbams Parsisiųsti

VU Socialinio darbo katedros dėstytojų mokslinių interesų sritys

Informacija socialinio darbo ir socialinės politikos specialybės studentams, besirenkantiems kursinių, bakalauro, baigiamųjų ir magistro darbų temas

Dėstytojas

Mokslinių interesų sritis

Adomaitytė-Subačienė Ieva

Socialinių paslaugų vadyba, kokybės vadyba, kokybės užtikrinimas, socialinių paslaugų institucijų valdymas, kokybiniai tyrimai socialiniame darbe, socialinių projektų valdymas, ES struktūrinės paramos administravimas ir valdymas.

Aidukaitė Jolanta Palyginamoji socialinė politika, gerovės valstybė, būsto politika, skurdas ir socialinė nelygybė, šeimos politika.

Buzaitytė - Kašalynienė Jolita

Socialinė pedagogika, socialinis darbas mokykloje; socialinės-psichologinės moksleivių/ jaunimo problemos, rizikos veiksniai šioms problemoms atsirasti; neformalusis jaunimo ugdymas; socialinio darbuotojo profesinio identiteto problemos.

Charenkova Jūratė Sutrikusio intelekto asmenų padėtis visuomenėje, jų socializacija ir integracija; vyresnio amžiaus asmenų įvaizdis visuomenėje, jų socialinės problemos, sėkmingo ir sveiko senėjimo veiksniai.

Dunajevas Eugenijus

Teorija ir praktika socialiniame darbe, socialinių paslaugų administravimas, organizacijų teorija, gerovės sistemų kaita.

Gajdosikienė Indrė Socialinio darbo praktikos refleksija, socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, post-totalitarinis kontekstas, inovacijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai

Genienė Rasa

Deinstitucionalizacija, stacionarių globos institucijų reforma, bendruomeninių paslaugų kūrimas, psichikos neįgaliųjų integracija į bendruomenę

Gevorgianienė Violeta

Negalią turinčių asmenų ugdymas, socialinė pagalba šiems asmenims ir jų šeimoms, diskriminuojamų asmenų/grupių integracija, studentų ir specialistų kompetencijų ugdymas, migracijos aspektai.

Gruževskis Boguslavas

Gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika (DRP), DRP priemonės ir jų efektyvumas, skirtingų gyventojų grupių užimtumo ir nedarbo problemos. Gyventojų migracija: priežasčių analizė, tendencijos, pasekmės, integracijos problemos. Socialinis dialogas: socialiniai partneriai, kolektyviniai darbo santykiai, užimtumo saugumas ir lankstumas. Įmonių socialinė atsakomybė (CSR). Subjektyvi gerovė, subjektyvios gerovės vertinimas, skirtingų gyventojų grupių subjektyvios gerovės problemos.

Gvaldaitė Lijana

Socialinio darbo metodai, familistika, socialinės rizikos šeimų problematika ir darbo su jomis metodai, vaikų globa, įvaikinimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas, krikščioniškas socialinis mokymas, bendruomeniniai judėjimai ir savigalba.

Jakutienė Vida

Lėtinėmis ligomis sergančių vaikų šeimų psichosocialinė situacija; lėtinėmis ligomis susirgusių vaikų/paauglių psichosocialinė adaptacija; elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių vaikų socialinės problemos formalaus ir neformalaus švietimo institucijose; socialinės pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo institucijose sprendžiant įvairias vaikų socialines problemas; socialiniai projektai ir programos socialiniame darbe; priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ir psichosocialinių veiksnių sąsaja.

Lazutka Romas

Socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis.

Mataitytė-Diržienė Jurga

Psichikos sveikata, sveikatos sistema, negalia, socialinio darbo klientai ir žiniasklaida

Mažeikaitė Daiva

Darbo modelių kaita, mobilumas darbo rinkoje, gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika, užimtumo saugumas ir lankstumas, vertybių suvokimas skirtingose kultūrose.

Navickė Jekaterina

(motinystės atostogose)

Socialinė politika, socialinė atskirtis ir skurdas, savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

Orlova Urtė Lina

Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybė.

Petružytė Donata

Terapinės bendruomenės; konsultavimas ir psichoterapija socialiniame darbe; gyvūnų įtraukimas į socialinės pagalbos procesą; menas ir socialinis darbas (įvairios sąsajos); pagalbos psichologija; socialinė psichologija ir socialinis darbas; socialinių problemų teorija; ​kolektyvinės emocijos ir jų vaidmuo visuomeniniame gyvenime, socialiniuose procesuose; profesinių sąjungų veikla; ​studentų siūlomos originalios temos.

Skubiejūtė Greta Psichikos sveikata, žmogaus teisės, socialinis darbas sveikatos srityje, darbas su vaikais ir jaunimu, šeimos sociologija

Skučienė Daiva

Socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas); socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika); Gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas.

Šumskaitė Lina

Vyriškumo, lyčių studijos, tėvystės, šeimos ir darbo derinimas, lyčių lygybės politika, LGBT asmenų teisės

Šumskienė Eglė

Žmogaus teisės ir socialinis darbas, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos.

Žalimienė Laimutė

Socialinės paslaugos gerovės valstybėje; socialinė atskirtis ir socialinė integracija; socialinių paslaugų organizavimas įvairioms klientų grupėms; socialinių paslaugų rinka ir žmogaus teisės; socialinės paslaugos ir aplinkos apsauga; socialinio darbo vadyba; socialinės problemos ir socialinės paramos sistema.

 

Praktikos dokumentai

 

VILNIAUS UNIVERSITETO SOCIALINIO DARBO KATEDROS VYKDOMŲ SOCIALINIO DARBO IR SOCIALINĖS POLITIKOS STUDIJŲ PROGRAMŲ PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO TVARKA Parsisiųsti

 

Socialinio darbo bakalauro programos studentams:

Socialinio darbo magistro programos studentams:

Socialinės politikos bakalauro studentams:

Socialinės politikos magistro programos studentams:

Neformalios studijos

Socialinio darbo Neformalios Studijos >>

Skelbimai stojantiesiems


Studentams įstojusiems į Socialinio darbo magistro programą ir nebaigusiems Socialinio darbo bakalauro programos per pirmąsias 2 savaites nuo įstojimo privaloma kreiptis į Socialinio darbo magistro studijų komiteto pirmininką* dėl išlyginamųjų studijų (papildomų dalykų išklausymo). Suderinus dalykus, kreiptis į Studijų skyriaus vedėją* dėl Laisvojo klausytojo sutarties pasirašymo.

Esant objektyvioms aplinkybėms studentams gali būti suteikiama galimybė studijuoti pagal Individualų studijų planą, kuris derinamas su Studijų programos komitetu.


*Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė prof. dr. Laimutė Žalimienė

Socialinio darbo katedra (309 kab.)

Universiteto g. 9/1, Vilnius, LT-01315

El. p.:

Tel.: 85 266 7610, Mob. +370 699 25126


*Studijų skyriaus vedėja Rūta Dragūnevičienė

Studijų skyrius (108 kab.)

Universiteto g. 9/1, Vilnius, LT-01315

El. p.:

Tel.: 85 266 7606