Studijos

Sociologijos bakalauro ir magistro darbų temos

Baigiamųjų dabų temas ir vadovus studentai pasirenka savarankiškai arba pasitardami su atitinkamą temą išmanačiu dėstytoju.

Rinktis temą ir vadovą galima pagal Sociologijos katedros narių mokslinių interesų sritį bei jų dėstomus dalykus, kuriuos rasite užėję į katedros narių asmeninius puslapius.

Svarbiausios datos ir reikalavimai sociologijos bakalauro darbams

1. Bendrieji reikalavimai bakalauro darbui, svarbiausios datos

Kurso seniūnas iki 4 kurso rudens semestro spalio 15 d. įteikia Sociologijos katedrai studentų sąrašą su pasirinktomis bakalauro darbų temomis (lietuvių ir anglų kalbomis) ir dėstytojų, pas kuriuos studentai susitarė rašyti darbą, pavardėmis. Bakalauro darbų temas ir vadovus tvirtina Sociologijos katedra po spalio 15 d. Savarankiškai nesusitarusiems ir neturintiems vadovo, katedra jį paskiria.

Visi studentai, rašantys bakalauro darbus, iki 4 kurso rudens semestro pabaigos privalo pateikti Sociologijos katedrai su vadovu suderintą išplėstinį bakalauro darbo planą (ne mažiau 3-4 psl.). Plane turi būti: išsikeltas darbo tikslas bei uždaviniai arba pagrindinė darbo problematika; numatytos darbe naudoti literatūros bibliografinis aprašas (3-4 pagrindiniai bakalauro darbo literatūros šaltiniai ar autoriai turi būti aprašyti detaliau, aptariant jų turinį bei svarbiausias problemas). 4 kurso rudens semestro sesijos metu studentas turi gauti vadovo įvertinimą už atliktą darbo projektą. Neigiamas vadovo įvertinimas arba įvertinimo nebuvimas prilyginamas akademinei skolai.

Pirmas bakalauro darbo variantas (pilnos apimties tekstas, įskaitant santraukas lietuvių ir anglų kalbomis, įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą) turi būti įteiktas darbo vadovui iki balandžio 15 d. Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti studentui, jeigu jis laiku neįvykdė šios užduoties. Pataisytas ir reikiamai įformintas galutinis bakalauro darbo variantas (1 egzempliorius) su vadovo parašu turi būti įteiktas Sociologijos katedrai iki gegužės 30 d. 17 val. Neįteikus bakalauro darbo nurodytu laiku, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais. Darbo recenzentą skiria Sociologijos katedra. Studentas asmeniškai susisiekia su recenzentu ir jam patogiu būdu įteikia darbą ne mažiau kaip likus 5 darbo dienoms iki gynimo. Recenzentas darbo recenziją pateikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki gynimo.

Jeigu bakalauro darbo vadovas darbą įvertina neigiamai, darbas atiduodamas vertinti dviems recenzentams. Jeigu abudu recenzentai darbą įvertina neigiamai, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais.

Bakalauro darbų gynimo datą bei komisijos sudėtį tvirtina Filosofijos fakulteto Dekanas. Studentai darbus gina pagal sąrašą, sudarytą abėcėlės tvarka.

2. Bakalaurinio darbo pobūdis

Bakalauro darbai yra teoriniai ir teoriniai empiriniai. Teoriniai bakalauro darbai skirti sociologijos teorinių bei metodologinių klausimų analizei. Teoriniai – empiriniai darbai skirti aktualių socialinių problemų analizei, juose panaudojama empirinė medžiaga. Teorinėje dalyje (kuri turi sudaryti ne mažiau 50% darbo apimties) aptariama pasirinkta problema (šios problematikos darbų kontekste), išryškinamas jos aktualumas. Empirinėje dalyje pateikiami ir analizuojami statistiniai duomenys, studento atlikto empirinio tyrimo rezultatai, gali būti atlikta antrinė duomenų analizė.

3. Darbo struktūra ir apiforminimas

Darbą sudaro: titulinis lapas, turinys, santraukos (lietuvių ir anglų kalbomis), įvadas, ne mažiau kaip du skyriai (skyriai turi susidaryti iš kelių poskyrių), išvados, literatūros sąrašas (gali būti priedai, kuriuose pateikiama papildoma empirinės dalies medžiaga: apklausos anketos, statistiniai duomenys ir pan.).

Bakalauro darbo apimtis - 70–80 tūkst. spaudos ženklų.

Įvade būtinai turi būti suformuluota tyrimo problema, pagrįstas jos aktualumas ir svarba, trumpai apžvelgta literatūra (teorinės diskusijos) nagrinėjama tema ir suformuluotas darbo tikslas bei uždaviniai. Įvado pabaigoje turi būti trumpai aptarta darbo struktūra (apie ką bus rašoma kiekvienoje dalyje).

Visas dėmesys darbe turi būti sutelktas atsakymų į iškeltą problemą paieškai; darbo tekstas negali būti paprastas kitų autorių teiginių atpasakojimas, autorius turi savarankiškai analizuoti literatūrą, logiškai pagrįsti savo mintis ir aiškiai formuluoti išvadas.

Išvados (ne daugiau 2 psl. apimties) turi būti ne darbo santrauka, o trumpas ir aiškus atsakymas į įvade iškeltą problemą.

Į literatūros sąrašą (jis turi apimti ne mažiau 8-10 pozicijų - autorinių publikacijų) įtraukiama tik darbo tekste minima arba cituojama literatūra. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nurodant autorių, leidimo metus, leidinio pavadinimą (jeigu tai straipsnis - knygą ar žurnalą, kuriame jis skelbtas), leidimo vietą, leidyklą ir metus (žurnalams - tomą ir /arba numerį). [Pvz.: Beirne, P., Messerschmidt, J., 1991. Criminology. New York: HBJ]

Minint kūrinį darbo tekste, nurodomas jo autorius ir leidimo metai, pvz.: (Giddens, 1993). Jeigu autorius cituojamas, būtina nurodyti ir puslapį, pvz.: (Giddens, 1993, p.23).

Negalima tekste remtis kitų autorių mintimis ir teiginiais (juo labiau, juos cituoti), nenurodant šaltinio, tai yra laikoma plagiatu. Nustačius bent vieną plagiato atvejį darbe, jis gali būti vertinamas neigiamai.

Svarbiausios datos ir reikalavimai sociologijos magistro darbams

1. Bendrieji magistro darbų reikalavimai, svarbiausios datos

Kurso seniūnas iki 1 kurso gruodžio 1 d. įteikia Sociologijos katedrai studentų sąrašą su pasirinktomis magistro darbų temomis (lietuvių ir anglų kalbomis) ir dėstytojų, pas kuriuos studentai susitarė rašyti darbą,  pavardėmis. Magistro darbų temas ir vadovus tvirtina Sociologijos katedra. Savarankiškai nesusitarusiems ir neturintiems vadovo, katedra jį paskiria.

Visi studentai, rašantys magistro darbus, iki 1 kurso pavasario semestro sesijos pabaigos privalo pateikti Sociologijos katedrai su vadovu suderintą išplėstinį magistro darbo planą (ne mažiau 3-4 psl.). Plane turi būti: išsikeltas darbo tikslas bei uždaviniai arba pagrindinė darbo problematika; numatytos darbe naudoti literatūros bibliografinis aprašas (3-4 pagrindiniai magistro darbo literatūros šaltiniai ar autoriai turi būti aprašyti detaliau, aptariant jų turinį bei svarbiausias problemas. Studentas turi gauti vadovo įvertinimą už atliktą darbo projektą. Neigiamas vadovo įvertinimas arba įvertinimo nebuvimas prilyginamas akademinei skolai.

Pirmas magistro darbo variantas (pilnos apimties tekstas, įskaitant santraukas lietuvių ir anglų kalbomis, įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą) turi būti įteiktas darbo vadovui iki 2 kurso pavasario semestro balandžio 15 d. Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti studentui, jeigu jis laiku neįvykdė šios užduoties. Pataisytas ir reikiamai įformintas galutinis magistro darbo variantas (1 egzempliorius) su vadovo parašu turi būti įteiktas Sociologijos katedrai iki gegužės 30 d. 17 val. Neįteikus magistro darbo nurodytu laiku, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais. Darbo recenzentą skiria Sociologijos katedra. Studentas asmeniškai susisiekia su recenzentu ir jam patogiu būdu įteikia darbą ne mažiau kaip likus 5 darbo dienoms iki gynimo. Recenzentas darbo recenziją pateikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki gynimo.

Jeigu magistro darbo vadovas darbą įvertina neigiamai, darbas atiduodamas vertinti dviems recenzentams. Jeigu abudu recenzentai darbą įvertina neigiamai, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais.

Magistro darbų gynimo datą bei komisijos sudėtį tvirtina Filosofijos fakulteto Dekanas. Studentai darbus gina pagal sąrašą, sudarytą abėcėlės tvarka.

2. Darbo pobūdis

Magistriniai darbai yra teoriniai ir teoriniai empiriniai.

Teoriniai magistro darbai skirti sociologijos teorinių bei metodologinių klausimų analizei. Teoriniai-empiriniai darbai skirti aktualių socialinių problemų analizei; juose panaudojama empirinė medžiaga. Teorinėje dalyje (kuri turi sudaryti ne mažiau 50% darbo apimties) aptariama pasirinkta problema (šios problematikos darbų kontekste), išryškinamas jos aktualumas. Empirinėje dalyje pateikiami ir analizuojami statistiniai duomenys, studento atlikto empirinio tyrimo rezultatai, gali būti atlikta antrinė duomenų analizė.

3. Darbo struktūra ir apiforminimas

Magistro darbą sudaro: titulinis lapas, turinys, įvadas, ne mažiau kaip du skyriai (skyriai turi susidaryti iš kelių poskyrių), išvados, literatūros sąrašas (gali būti priedai, kuriuose pateikiama papildoma empirinės dalies medžiaga: apklausos anketos, statistiniai duomenys ir pan.).

Magistro darbo apimtis - 100–120 tūkst. spaudos ženklų.

Įvade turi būti suformuluota tyrimo problema, pagrįstas jos aktualumas ir svarba, apžvelgta literatūra (teorinės diskusijos) nagrinėjama tema, suformuluoti darbo tikslas, uždaviniai ir hipotezės, aptarti darbo metodologiniai principai bei numatomi rezultatai. Pabaigoje turi būti trumpai aptarta darbo struktūra (apie ką bus rašoma kiekvienoje dalyje).

Magistro darbo temos pristatymas turi atitikti įvade iškeltus tikslus, uždavinius bei pasirinktą metodologiją. Dėstymas turi būti nuoseklus, logiškas, turintis aiškią struktūrą. Magistro darbe turi matytis magistranto gebėjimas savarankiškai formuluoti bei analizuoti nagrinėjamas problemas, deramai naudotis moksline literatūra bei kitais akademiniais šaltiniais.

Išvadose pateikiami pagrindiniai darbo rezultatai, atitinkantys įvade apsibrėžtus šio darbo tikslus bei uždavinius.

Į literatūros sąrašą įtraukiami tik magistro darbo tekste minimi arba cituojami šaltiniai. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nurodant autorių, leidimo metus, leidinio pavadinimą (jeigu tai straipsnis - knygą ar žurnalą, kuriame jis skelbtas), leidimo vietą, leidyklą ir metus (žurnalams - tomą ir /arba numerį); pvz.: Beirne, P., Messerschmidt, J., 1991. Criminology. New York: HBJ

Minint šaltinį darbo tekste, nurodomas autorius (jam nesant, leidinio redaktorius, sudarytojas ir pan.) ir leidimo metai; pvz.: (Giddens, 1993). Jeigu autorius cituojamas, būtina nurodyti ir puslapį; pvz.: (Giddens, 1993, p.23).

Draudžiama tekste kartoti kitų autorių mintis ir teiginius nenurodant šaltinio.

Sociologijos ir sociologijos ir kriminologijos magistrantūros praktikos organizavimo ir atlikimo tvarka

Pagal Sociologijos ir Sociologijos kriminologijos magistrantūros studijų programą tiriamojo darbo praktika yra privalomas dalykas. Praktika atliekama nuo vasario 5 d. iki balandžio 30 d. ir sudaro iš viso 160 val.

 Studijų programa  Praktikos trukmė: institucijoje (val./semestrą) Praktikos trukmė: auditorijoje/individualiai (val./semestrą)  Kreditai
Sociologija  130  30  6
Kriminologija   146  14

 6


Praktikos planas

Sociologijos magistrantūros trišalė praktikos sutartis

Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros trišalė praktikos sutartis

Tiriamoji darbo praktika organizuojama pagal tokią tvarką:

Kiekviena praktika yra dviejų dalių: studento praktinė veikla ir praktinės veiklos aptarimas. 

Praktikos atlikimo vietą parengia Sociologijos katedra, atsižvelgus į studentų pageidavimus specializuotis pagal pasirinktą sociologijos arba kriminologijos profilį.

Studento praktikai vadovauja ir ją vertina du praktikos vadovai: vienas iš institucijos (įstaigos), kurioje atliekama praktika, kitas - iš universiteto dėstytojų. Pageidautina, kad institucijos praktikos vadovas turėtų tiriamojo ir/arba analitinio darbo patirtį.

Studentas kartu su vadovais per 10 dienų iki praktikos pradžios parengia ir pristato praktikos planą (į jį surašomi pagrindiniai tikslai, užduotys, jų vykdymo planas).

Pasibaigus praktikai studentas pateikia Sociologijos katedros praktikos vadovui ataskaitą kartu su Institucijos praktikos vadovo įvertinimu, kuriame atsižvelgiama į konkrečią studento veiklą - efektyvumą, sąžiningumą, gebėjimą taikyti ir derinti žinias, vertybes ir įgūdžius ir pan.

Studentų praktikos ataskaitos ginamos paskutiniame auditoriniame užsiėmime, kurio laikas derinamas su Sociologijos katedros praktikos vadovu. Galutinį įvertinimą rašo Sociologijos katedros praktikos vadovas, remdamasis:

a) institucijos vadovo įvertinimu;

b) studento parengta praktikos ataskaita ir jos gynimu;

Praktikos ataskaitos gynimas prilyginamas egzaminui ir vertinamas pagal 10-balę skalę.

Praktikos ataskaitos struktūra ( tai yra rašto darbas, aprašantis tyrimą, veiklą, paslaugų organizavimą ir pan.):

1. Įvadas (jame išdėstomi praktikos pasirinkimo motyvai, tikslai, pristatomas praktikos planas);

2. Institucijos pristatymas (glaustas aprašymas įstaigos, kurioje atliekama praktika: darbuotojai, struktūra, teikiamos paslaugos, klientai, taikomi tiriamojo-analitinio darbo metodai);

3. Atliktos veiklos aprašymas (jau išsamiai aprašoma praktikos metu atlikta veikla, spręstos tyrimo problemos, gauti rezultatai ir išvados);

4. Apibendrinimas (glaustai aptariama visa praktika, daromos dalykinės ir organizacinės išvados, pateikiamos rekomendacijos);

5. Priedai (pridedami praktikai svarbūs dokumentai, studento parengti ir praktikos metu naudoti aprašai, protokolai, metodikos, rezultatai).

Apgintos ataskaitos saugomos VU Sociologijos katedroje 5 metus.

Studento (praktikanto) ir institucijos praktikos vadovo nesutarimai sprendžiami kartu su Sociologijos katedros praktikos vadovu. Studento ir Sociologijos katedros praktikos vadovo nesutarimai ar konfliktai sprendžiami  Sociologijos katedroje arba VU Filosofijos fakulteto Apeliacijų komisijoje.

Praktikos planas sociologijos bakalaurantams

Pagal Sociologijos bakalauro studijų programą pažintinė praktika yra privalomas dalykas. Praktika atliekama 4 kurso rudens semestre nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. ir sudaro iš viso 344 val.

 Studijų programa  Praktikos trukmė: institucijoje/individualiai (val./semestrą) Kreditai
Sociologija  344  15

Pažintinės praktikos aprašymas

Pažintinės praktikos planas

Pažintinės praktikos sutartis