Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

Katedros mokslinio tyrimo kryptis: Lietuvos švietimo politika ir švietimo kultūra

Tikslas: Tirti nacionalinę švietimo politiką ir švietimo kultūrą

Trukmė: 2015-2019 metai

Mokslo-tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. dr. Lilija Duoblienė, Edukologijos katedros vedėja

Tyrimo kryptys:

Mokslo tiriamojo darbo užduotys 2017 metams:

Seminarų „Consilium Educationis“ suvestinė

Eil. Nr.

Pranešimo pavadinimas

Pranešėjas

Seminaro data

1.

Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme

Prof. habil. dr. L. Jovaiša 

2007-10-25

2.

Ugdymas kaip vadyba

Prof. habil. dr. B. Bitinas

2007-12-13

3.

Naujosios mokyklos: ištakos ir metodologinės prieigos

Doc. dr. S. Valatkienė

2008-02-21

4.

Projekcinės pedagogikos eskizo brėžtis

Prof. habil. dr. V. Targamadzė

2008-03-31

5.

Viltis - ugdymo variklis. Tačiau kokia viltis? Popiežiaus Benedikto XVI enciklika "Spe salvi"

K. J. Pranciškus 

2008-04-29

6.

1.Mokymo procesas kaip asmenybės raidos veiksnys J. Vaitkevičiaus didaktikoje

2.Šiuolaikinio žmogaus socializacijos problema J. Vaitkevičiaus  socialinėje pedagogikoje

Prof. R. Vasiliauskas, prof. habil. dr. V. Aramavičiūtė

2008-10-30

7.

A. Maceinos fundamentinės ugdymo idėjos šiuolaikiniame  diskurse

Prof. habil. dr. E. Martišauskienė

2008-11-27

8.

Kibernetika ir radikalus konstruktyvizmas edukologijoje

Doc. dr. D. Kirvelis

2008-12-11

9.

Kontrolė švietime: ko siekiama ir kam ji naudinga ? (M.Foucault perspektyva)

Doc. dr. L. Duoblienė

2009-02-26

10.

Experiential Educology in Developing Democracies in the World

Prof. J. Fisher

2009-03-26

11. Švietimo politikos ir politizavimo demarkacija Švietimo politikos centro vadovė V. Būdienė 2009-05-28
12. Ugdymo bendrosios programos ir bręstančios smegenys: optimalios atitikties paieškos Prof. A. Bagdonas 2009-10-22
13. Švietimas ir rinkos ekonomikos dėsniai -  (ne)galima ignoruoti G. Kadziauskas 2009-11-12
14. Lyčių skirtumai  švietime ir moksle: kokios problemos Doc. dr. G. Purvaneckienė 2009-12-10
15. Individualizmo problematika bendrojo lavinimo mokykloje Dr. P. Gudynas 2010-02-18
16. Designing and evaluating serious games for people with learning disabilities and sensory impairments (Tikslinių žaidimų, skirtų žmonėms su mokymosi ir jutimo sutrikimais, konstravimas ir vertinimas) D. Brown (Notingemo Trent Universitetas) 2010-03-18
17. Kolektyvinės monografijos "Lietuvos švietimo politikos transformacijos" pristatymas Doc. L. Duoblienė, doc. T. Bulajeva 2010-04-22
18. Mokyklos (įsi)vertinimas. Prasmės ir naudos paieškos G. Kazakevičius 2010-05-20
19. Darnus vystymasis švietime Dr. L. Galkutė 2010-10-21
20. Kultūrinis saugumas: Azijos kultūros adoracijos ir grėsmės Doc. V. Jaskūnas 2010-12-16
21. Monografijos "Ideologizuotos švietimo kaitos teritorijos" pristatymas Prof. L. Duoblienė 2011-03-31
22. Disertacinis tyrimas: tikrovės nuotrauka ir kūrybinis projektas Prof. B. Bitinas 2011-04-27
23. Pedagogikos istorija: kryžkelėj ar pakelėj? Doc. dr. I. Stonkuvienė 2011-10-27
24. Profesijos filosofija-universitetinių studijų (ne) opozicija Prof . dr. V. Žydžiūnaitė 2012-02-23
25.  Masinis aukštasis išsilavinimas: Iššūkiai edukologijos mokslininkams Prof. dr. L.  Sajienė 2012-04-05
26. Kinas ir filosofinė edukacija Prof. dr. J. Rubavičienė 2012-05-03
27. Prof. A. Helmkės knygos  „Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas“ pristatymas Prof. V. Targamadzė 2012-10-25
28. Integruotų tarpdisciplininių temų rengimo ypatumai Prof. I. Tavkhelidze 2012-11-08
29. Šiuolaikinis virtualus mokymasis: metodikų ir technologijų darna Prof. habil. dr. A. Targamadzė

 2012-12-13

30. Krikščionybė tik iš praeities paveldėtas antikvarinis dalykas ar veikiau kitokio gyvenimo galimybė Dr. A. Navickas

 2013-03-21

31. Koučingas - XXI amžiaus (ne)simuliakras Rina G. Singh

 2013-05-16

32. Mokslo studijos „Leonas Jovaiša: nuo pedagogikos edukologijos link“ pristatymas  

 2013-06-14

33. Ugdymo teorijos taikymas dėstyme: kognityvinis krūvis, Aš veiksmingumas ir savireguliacija Dr. Kristina Mattis

 2013-10-29

34. Švietimo pagalba bendrojo ugdymo mokykloje: problemos ir jų sprendimo galimybės Dr. Rolandas Zuoza, prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, lekt. dr. Eglė Celiešienė, doc. dr. Violeta Rimkevičienė, Asta Malakauskienė, Gintarė Juzukonienė

 2013-12-19

35. Globalizacijos iššūkiai šiuolaikiniam žmogui ir jų įveikos alternatyvos Kun. fil. dr. Vladimir Solovej

2014-02-27 

36. Irenos Stonkuvienės monografijos „Augti Lietuvoje: ugdymo kaip inkultūracijos eskizai“ pristatymas Doc. dr. Irena Stonkuvienė

 2014-03-27

37.
Testavimas: tikrovė ir iliuzijos
Doc. dr. Zita Mažuolienė

2014-10-30

38.
Mokyklinė matematika: matematinis raštingumas, samprotavimų loginis tikslumas ir vertybių ugdymas
Prof. dr. Rimas Norvaiša

2015-02-26

39.

Valstybiniai brandos egzaminai - vientisos švietimo sistemos dalis

Prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė 2015-10-29
40. Ne(rodoma) ir (ne)matoma mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė Prof. dr. Lilija Duoblienė, doc. dr. Irena Stonkuvienė, dr. Šarūnė Nagrockaitė 2015-12-10
41. Jungtinės edukologijos krypties doktorantūros veiklos optimizavimo diskursas Prof. dr. Jonas Ruškus 2016-02-18
42. Acta Paedagogica Vilnensia linkmės: istoriniai, komerciniai ir akademiniai iššūkiai prof. habil. dr. Vanda Aramavičiūtė, doc. dr. Irena Stonkuvienė 2016-10-06
43.  Tarp Scilės ir Charibdės: aukštasis mokslas permainų metais  prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius  2016-11-10
44. Etinės gairės socialiniams tyrimams prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė 2017-03-29
45. Matematika ir jos mokymas prof. habil. dr. Rimas Norvaiša 2017-04-20
46. Ritualas ugdyme. Berlyno ritualų ir gestų studija prof. dr. Christoph Wulf 2017-11-16

Leidžiami mokslo darbai


Mokslo žurnalai

Acta Pedagogica

 

ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA (ISSN 1392-5016)

 

                       

 

Kiti leidiniai

Vanda Aramavičiūtė. Vertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo. Mokslo studija. 2016.

Vilija Targamadzė, Sigita Girdzijauskienė, Aida Šimelionienė, Palmira Pečiuliauskienė, Zita Nauckūnaitė. Naujoji (Z) karta - prarastoji ar dar neatrastoji? Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas. Mokslo studija, 2015.

Vilija Targamadzė. Bendrojo ugdymo mokykla kryžkelėje: akivarai ir kūlgrinda. Monografija. 2014.

Irena Stonkuvienė. Augti Lietuvoje: ugdymo kaip inkultūracijos eskizai. Monografija. 2013.

Mokslo studija. LEONAS JOVAIŠA: nuo pedagogikos edukologijos link. Sudarė Vanda Aramavičiūtė. 2013.

Vilija Targamadzė. Vitalija Gražienė. Projektinio ir probleminio mokymo(si) taikymo edukologijos studijų baigiamuosiuose darbuose rekomendacijos. Metodinė priemonė. 2012.

Lilija Duoblienė. Ideologizuotos švietimo kaitos teritorijos. Monografija. 2011.

Vilija Targamadzė. Švietimo organizacijų kultūra. Metodinė priemonė. 2011.

Monografija. Moteris fiziniuose ir technologiniuose moksluose: mokinė, studentė, mokslininkė. Sudarė: Aurelija Novelskaitė, Giedrė Purvaneckienė. 2011.

Vilija Targamadzė. Alternatyvi bendrojo lavinimo mokykla: mokyklos naratyvo kontūrai. Monografija. 2011.

Tatjana Bulajeva ir kt. Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo metodika. V., 2011.

Tatjana Bulajeva ir kt. Studijų programų vadovas. Metodinė priemonė studijų programų komitetų nariams ir dėstytojams. V., 2011

Monografija. Lietuvos švietimo politikos transformacijos. Sudarė: Tatjana Bulajeva, Lilija Duoblienė. 2009.

Lilija Duoblienė. Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link. Mokymo priemonė. 2006.

Vanda Aramavičiūtė. Auklėjimas ir asmenybės dvasinė branda. Monografija. 2005.

Projektai

Tyrimo santrauka

Tyrimo ataskaita

Tyrimo rezultatų pristatymas.

Apgintos disertacijos

Pavardė, Vardas Disertacijos pavadinimas Gynimo data
BARTAŠEVIČIUS Robertas Neoliberalizuotos bendrojo ugdymo politikos transformacijos: kritinė diskurso analizė 2015 09 25
NAGROCKAITĖ Šarūnė Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinio samprata: diskurso analizė 2015 09 22
VENSLOVAITĖ Vita Mokytojo naratyvo įtaka mokinio estetiniam suvokimui: muzikinės raiškos fenomenologinė perspektyva 2013 09 20
VORONOVIČ Roman Mokinių pažintinių mokėjimų ugdymas panaudojant realų ir virtualų eksperimentą chemijos pamokose 2013 09 20
BANKAUSKIENĖ Inga Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir jos tobulinimo prielaidos Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje 2013 06 21
ZYGMANTAS Janete Atvykusių į Lietuvą suaugusių lietuvių kalbos mokymosi sunkumai: etnografinis atvejo tyrimas 2011 06 29
ČIULADIENĖ Gražina Paauglių konfliktai ir jų sprendimo pedagoginės strategijos 2008 02 08
TINFAVIČIENĖ Ingrida Lietuvos universitetinio aukštojo mokslo paradigmų kaita: edukologijos magistrantūros studijų atvejis 2008 10 15
BUZAITYTĖ KAŠALYNIENĖ Jolita Socialinių paslaugų teikimo moksleiviams poreikių prielaidos 2003 04 09
BULAJEVA Tatjana Pedagogų saviugdos veiksniai švietimo kaitos sąlygomis 2001 03 02
DUOBLIENĖ Lilija Mąstymo ugdymas mokant filosofijos gimnazijoje 2000 12 29
SPRINDŽIŪNAS Andrius X-XII klasių mokinių ugdymas 2000 12 29

Save

Save

Save

Save