Socialinio darbo katedra

Laimute zalimieneSocialinio darbo katedros vedėja

Prof. Laimutė Žalimienė

Adresas: Universiteto g. 9/1, 309 kab.

Telefonas: +370 5 2667610; +370 6 9925126

El. paštas:

309 kab.

 

Julija OrlovskajaSocialinio darbo katedros

Vyresnioji specialistė Julija Orlovskaja

Telefonas:  +370 5 2667610

El. paštas:

 

 

 

Darbo laikas:

I - IV 830-1730 val.

V      830-1630 val.

Pietų pertrauka 1300-1345 val.

 

FaceBook
VU Socialinis darbas  



Socialinio darbo studijų ir katedros istorija

Vilniaus universitetas buvo pirmasis Lietuvoje, parengęs ir pradėjęs vykdyti socialinio darbo (toliau SD) studijų programas. Pirmoji SD programa Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete buvo parengta dar 1992 m. pavasarį. Tuomet prasidėjo studijos pagal sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai buvo perkvalifikavimo programa aukštąjį universitetinį išsilavinimą jau turintiems asmenims. 1994 metais 14 programos klausytojų gavo pirmuosius Lietuvoje socialinio darbuotojo diplomus. Tais pačiais metais buvo priimti pirmieji studentai į socialinio darbo magistrantūros programą.

1995 m. buvo įregistruotos SD bakalauro dieninių ir neakivaizdinių studijų programos, o 1996 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Socialinio darbo katedra.

1998 m. buvo parengta nauja SD magistrantūros studijų programa, skirta asmenims, turintiems SD pagrindinių studijų diplomą arba profesinę socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Lygiagrečiai buvo parengta vienerių metų SD specialiųjų profesinių studijų programa, kuri po poros metų buvo pertvarkyta į 1,5 metų trukmės analogišką, bet jau antrosios studijų pakopos programą. Ji buvo skirta kitų krypčių išsilavinimą turintiems, bet SD srityje dirbantiems asmenims. Profesinių studijų programą baigę studentai toliau gali studijuoti socialinio darbo magistrantūroje. 1999 m. VU buvo pradėtos tikrosios (be perkvalifikavimo komponento) dviejų pakopų SD studijos.

Nuo 2006 m. priėmimas į Specialiųjų profesinių socialinio darbo studijų programą nutraukiamas ir pradedamas kitų krypčių specialistų (bakalaurų) priėmimas į SD magistratūrą. Neturintys SD bakalauro diplomo asmenys magistratūroje privalės studijuoti pagal papildomą programą.

2009 m. buvo įregistruota nauja Socialinės politikos magistrantūros studijų programa, o nuo 2012 m. – Socialinės politikos bakalauro studijų programa ir priimti pirmieji studentai.

Nuo 2015 m. socialinio darbo bakalauro studijų programoje sudaryta galimybė pasirinkti gretutines studijas. Ir studentams, pasirinkusiems tam tikrų studijų dalykų grupę, suteikiama darbo su jaunimu specializacija.

Nuo 2011 metų nutraukiamas priėmimas į neakivaizdines (ištęstines-sesijines) socialinio darbo bakalauro studijas.
Šiuo metu Vilniaus universitete yra dvi socialinio darbo ir dvi socialinės politikos studijų programos:
•    bakalauro (pagrindinių) - nuolatinės;
•    magistro (II pakopos) - nuolatinės;

Ir socialinės politikos gretutinės bakalauro studijos.

Socialinio darbo katedra priklauso Filosofijos fakultetui, lygiai kaip ir sociologijos, psichologijos ir edukologijos katedros, sudarančios puikią kaimynystę SD programų vykdymui ir SD moksliniams tyrimams. Kita vertus, VU nėra atskiro socialinių mokslų fakulteto. Taigi, nors dažnas nustemba SD katedrą radęs Filosofijos fakultete, esant dabartinei VU struktūrai tokiai katedrai sąlygos palankiausios būtent šiame fakultete. SD katedra daugiausia bendradarbiauja su Sociologijos, Bendrosios psichologijos, Klinikinės psichologijos, Edukologijos, Filosofijos katedromis. Kviečiami dėstytojai ir iš kitų fakultetų: Teisės, Ekonomikos, Filologijos, Matematikos, Medicinos.
Socialinio darbo katedroje dirba dvidešimt dėstytojų, studijuoja apie 400 studentų. Nuo pat 1992 metų Vilniaus universitete socialinio darbo studijas, o vėliau ir katedrą įkūrė ir iki 2005 m. rudens jai vadovavo profesorius Albinas Bagdonas. 2005-2009 m. katedros vedėju buvo profesorius Romas Lazutka. Nuo iki 2010-2015 metų Socialinio darbo katedros vedėjos pareigas užėmė doc. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė. Šiuo metu katedros vedėja dirba profesorė Laimutė Žalimienė.

Studijos

Reikalavimai socialinio darbo ir socialinės politikos kursiniams ir baigiamiesiems darbams

Reikalavimai socialinio darbo ir socialinės politikos kursiniams ir baigiamiesiems darbams Parsisiųsti

VU Socialinio darbo katedros dėstytojų mokslinių interesų sritys

Informacija socialinio darbo specialybės studentams, besirenkantiems kursinių, bakalauro, baigiamųjų ir magistro darbų temas

Dėstytojas

Mokslinių interesų sritis

Adomaitytė-Subačienė Ieva

Socialinių paslaugų vadyba, kokybės vadyba, kokybės užtikrinimas, socialinių paslaugų institucijų valdymas, kokybiniai tyrimai socialiniame darbe, socialinių projektų valdymas, ES struktūrinės paramos administravimas ir valdymas.

Aidukaitė Jolanta Palyginamoji socialinė politika, gerovės valstybė, būsto politika, skurdas ir socialinė nelygybė, šeimos politika.

Buzaitytė - Kašalynienė Jolita

Socialinė pedagogika, socialinis darbas mokykloje; socialinės-psichologinės moksleivių/ jaunimo problemos, rizikos veiksniai šioms problemoms atsirasti; neformalusis jaunimo ugdymas; socialinio darbuotojo profesinio identiteto problemos.

Charenkova Jūratė Sutrikusio intelekto asmenų padėtis visuomenėje, jų socializacija ir integracija; vyresnio amžiaus asmenų įvaizdis visuomenėje, jų socialinės problemos, sėkmingo ir sveiko senėjimo veiksniai.

Dunajevas Eugenijus

Teorija ir praktika socialiniame darbe, socialinių paslaugų administravimas, organizacijų teorija, gerovės sistemų kaita.

Gajdosikienė Indrė Socialinio darbo praktikos refleksija, socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, post-totalitarinis kontekstas, inovacijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai

Genienė Rasa

Deinstitucionalizacija, stacionarių globos institucijų reforma, bendruomeninių paslaugų kūrimas, psichikos neįgaliųjų integracija į bendruomenę

Gevorgianienė Violeta

Negalią turinčių asmenų ugdymas, socialinė pagalba šiems asmenims ir jų šeimoms, diskriminuojamų asmenų/grupių integracija, studentų ir specialistų kompetencijų ugdymas, migracijos aspektai.

Gruževskis Boguslavas

Gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika (DRP), DRP priemonės ir jų efektyvumas, skirtingų gyventojų grupių užimtumo ir nedarbo problemos. Gyventojų migracija: priežasčių analizė, tendencijos, pasekmės, integracijos problemos. Socialinis dialogas: socialiniai partneriai, kolektyviniai darbo santykiai, užimtumo saugumas ir lankstumas. Įmonių socialinė atsakomybė (CSR). Subjektyvi gerovė, subjektyvios gerovės vertinimas, skirtingų gyventojų grupių subjektyvios gerovės problemos.

Gvaldaitė Lijana

Socialinio darbo metodai, familistika, socialinės rizikos šeimų problematika ir darbo su jomis metodai, vaikų globa, įvaikinimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas, krikščioniškas socialinis mokymas, bendruomeniniai judėjimai ir savigalba.

Jakutienė Vida

Lėtinėmis ligomis sergančių vaikų šeimų psichosocialinė situacija; lėtinėmis ligomis susirgusių vaikų/paauglių psichosocialinė adaptacija; elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių vaikų socialinės problemos formalaus ir neformalaus švietimo institucijose; socialinės pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo institucijose sprendžiant įvairias vaikų socialines problemas; socialiniai projektai ir programos socialiniame darbe; priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ir psichosocialinių veiksnių sąsaja.

Lazutka Romas

Socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis.

Mataitytė-Diržienė Jurga

Psichikos sveikata, sveikatos sistema, negalia, socialinio darbo klientai ir žiniasklaida

Mažeikaitė Daiva

Darbo modelių kaita, mobilumas darbo rinkoje, gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika, užimtumo saugumas ir lankstumas, vertybių suvokimas skirtingose kultūrose.

Navickė Jekaterina

(motinystės atostogose)

Socialinė politika, socialinė atskirtis ir skurdas, savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

Orlova Urtė Lina

Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybė.

Petružytė Donata

Terapinės bendruomenės; konsultavimas ir psichoterapija socialiniame darbe; gyvūnų įtraukimas į socialinės pagalbos procesą; menas ir socialinis darbas (įvairios sąsajos); pagalbos psichologija; socialinė psichologija ir socialinis darbas; socialinių problemų teorija; studentų siūlomos originalios temos.

Skubiejūtė Greta Psichikos sveikata, žmogaus teisės, socialinis darbas sveikatos srityje, darbas su vaikais ir jaunimu, šeimos sociologija

Skučienė Daiva

Socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas); socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika); Gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas.

Šumskaitė Lina

Vyriškumo, lyčių studijos, tėvystės, šeimos ir darbo derinimas, lyčių lygybės politika, LGBT asmenų teisės

Šumskienė Eglė

Žmogaus teisės ir socialinis darbas, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos.

Žalimienė Laimutė

Socialinės paslaugos gerovės valstybėje; socialinė atskirtis ir socialinė integracija; socialinių paslaugų organizavimas įvairioms klientų grupėms; socialinių paslaugų rinka ir žmogaus teisės; socialinės paslaugos ir aplinkos apsauga; socialinio darbo vadyba; socialinės problemos ir socialinės paramos sistema.

 

Praktikos dokumentai

VILNIAUS UNIVERSITETO SOCIALINIO DARBO KATEDROS VYKDOMŲ SOCIALINIO DARBO IR SOCIALINĖS POLITIKOS STUDIJŲ PROGRAMŲ PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO TVARKA Parsisiųsti

 

Socialinio darbo bakalauro programos studentams:

Socialinio darbo magistro programos studentams:

Socialinės politikos bakalauro studentams:

Socialinės politikos magistro programos studentams:

Skelbimai stojantiesiems


Studentams įstojusiems į Socialinio darbo magistro programą ir nebaigusiems Socialinio darbo bakalauro programos per pirmąsias 2 savaites nuo įstojimo privaloma kreiptis į Socialinio darbo magistro studijų komiteto pirmininką* dėl išlyginamųjų studijų (papildomų dalykų išklausymo). Suderinus dalykus, kreiptis į Studijų skyriaus vedėją* dėl Laisvojo klausytojo sutarties pasirašymo.

Esant objektyvioms aplinkybėms studentams gali būti suteikiama galimybė studijuoti pagal Individualų studijų planą, kuris derinamas su Studijų programos komitetu.


*Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė prof. dr. Laimutė Žalimienė

Socialinio darbo katedra (309 kab.)

Universiteto g. 9/1, Vilnius, LT-01315

El. p.:

Tel.: 85 266 7610, Mob. +370 699 25126


*Studijų skyriaus vedėja Rūta Dragūnevičienė

Studijų skyrius (108 kab.)

Universiteto g. 9/1, Vilnius, LT-01315

El. p.:

Tel.: 85 266 7606


 

 

 

 

 

 

Socionomų klubas

Socionomų klubas vienija socialinės plėtros srityje dirbančius profesionalus, mėgstančius pagarbiai diskutuoti socialinės teorijos, politikos bei praktikos temomis, siekiančius neformaliai šviestis, tarpusavyje keistis patirtimi ir kolegiška parama. Klubo nariai – socialinių mokslų tyrėjai, dėstytojai ir studentai, socialinės apsaugos, socialinio darbo ir kitų socialinės plėtros sričių praktikai. Klubo veikloje nariai nesiekia materialios naudos ir nesiangažuoja partinėje politikoje. Narystė remiasi moraliniu įsipareigojimu remti klube organizuojamas veiklas, kurti jaukią atmosferą, būti tolerantišku.Klubas glaudžiasi prie Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros.  

2008 m. gruodžio 15 d. įvyko steigiamasis Socionomų klubo susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta klubo idėja, aptarta būsima veikla. Nutarta klubo narių susitikimus rengti kartą per mėnesį pagal iš anksto suplanuotą grafiką ir paskelbtas temas.Susirinkimo metu suformuota Steigiamoji socionomų klubo taryba, kurią sudaro:

- Boguslavas Gruževskis;

- Romas Lazutka;

- Jūrate Rapalavičiūtė;

- Edmundas Vaitiekus;

- Audronė Vareikytė;

- Rūta Viržonienė.

2009 m. vasario 10 d. susitikimas. Socialinė pagalba ekonomikai leidžiantis nuo kalniuko

 

 Socionomai  Socionomai6  Socionomai11
 Socionomai13  Socionomai16  Socionomai19
 Socionomai1  Socionomai10

2009 m. kovo 24 d. susitikimas Socialinis darbas Lietuvoje: nei velnias, nei gegutė?

2009 m. gegužės 28 d. susitikimas Krizė krizei, o socialinę apsaugą reikia tobulinti

2009 m. spalio 27 d. susitikimas Ar socialinis darbas - dar vienas Kinijos stebuklas?

2009 m. gruodžio 8 d. susitikimas Nugalėti AIDS

2010 m. gruodžio 1 d. susitikimas Post-komunizmo pabaiga ir socialinio teisingumo paieškos Lietuvoje

2011 m. kovo 15 d. susitikimas Socialinis darbas - investicija į žmogų ir valstybės ateitį

Europos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentės Prof. PhD Annamaria Campanini sveikinimas Tarptautinės socialinio darbo dienos proga.

 

socionomai socionomai1 socionomai2
socionomai3 socionomai4 socionomai5
socionomai6 socionomai7 socionomai8


2011 m. birželio 7 d. susitikimas "Asmeninių socialinių paslaugų (ASK) raida postkomunistinėje Lietuvoje ir kiti klausimai"

2011 m. rugsėjo 28 d. susitikimas.

Jame buvo apsvarstyti Lietuvos socialinio darbo Tarybos veiklos nuostatai bei iškelti kandidatai į Tarybą. Jais tapo:

1. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė;

2. Laimutė Žalimienė;

3. Birutė Švedaitė-Sakalauskė;

4. Eugenijus Dunajevas;

5. Dalia Beliukevičiūtė;

6. Linas Kukuraitis;

7. Gytis Baltrūnas;

8. Paulius Godvadas;

9. Diana Stankaitienė;

10. Rasa Naujanienė;

11. Aldona Šumskienė;

12. Violeta Toleikienė;

13. Daiva Buivydaitė;

14. Ramunė Jurkuvienė.

2011 m. lapkričio 8 d. susitikimas "Kaip mes matome savo klientą ir kam jį rengiame. Paternalistinė valstybės globa ir versus socializacija bendruomenėje"

2012 m. kovo 27 d. susitikimas "Kodėl klientų savarankiškumo skatinimas yra geroji patirtis, bet ne bendroji praktika?"

Susirinkusius socialinio darbo studentus, praktikus ir mokslininkus su Socialinio darbo diena sveikino Socialinio darbo katedros vedėja Jolita Kašalynienė, forumo iniciatorius Romas Lazutka prisiminė kaip prieš trejetą metų katedroje kilo mintis kurti šią diskusijų erdvę.

Pratęsiant ankstesniame susitikime aptartas paternalistinio požiūrio į klientą problemas, buvo pakviestos dvi pranešėjos, turinčios unikalios patirties siekiant individualių pokyčių sutrikusio intelekto asmenų gyvenime ir visoje socialinės globos sistemoje.

Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato socialinė darbuotoja Snieguolė  Butrimavičienė kalbėjo apie tai, ką gali socialinio darbuotojo iniciatyva paternalistinėje psichikos negalią turinčių asmenų globos sistemoje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė pasidalijo mintimis apie nematomas valdžios struktūrų pastangas skatinti iniciatyvas ir pokyčius stacionarioje sutrikusios psichikos asmenų globoje.

Nenuosekliosios studijos

Papildomosios socialinio darbo studijos

Tie bakalauro studijų absolventai, kurie neturi pakankamo išsilavinimo kurioje nors iš socialinių mokslų krypčių, privalo studijuoti papildomose studijose ir jų metu įgyti pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms (šių studijų programos turinys pateiktas žemiau):

(programa skirta Socialinio darbo magistrantūros studentams, neturintiems VU Socialinio darbo bakalauro)

Dalyko pavadinimas   Kred.  P  K  S Pr   L Prk  Atsisk. 
 1 

 Socialinio darbo įvadas

Introduction to Social Work

 4  32       32       E
 2

 Socialinio darbo teorija

Theory of Social Work

 4  32  32  E
 3

 Socialinio darbo metodai

Methods of Social Work

 3  32  16  E
 4

 Konsultavimas socialiniame darbe

Counseling in Social Work

 3  32  16  16  E
 5

 Socialinė politika

Social Policy

 3  32  16  E
 6

 Socialinės paslaugos

Social Services

 3  32  16  E

 Iš viso:

 20

Kvalifikacijos tobulinimo (nenuosekliųjų studijų) kursai

VU Senato komisija š. m. spalio 23 d. patvirtino Socialinio darbo katedros parengtus kvalifikacijos tobulinimo (nenuosekliųjų studijų) kursus ir jų įkainius. Atsižvelgiant į 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuriame pažymima, jog „Socialinis darbuotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją (...) dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus“ Socialinio darbo katedra parengė 11 kvalifikacijos tobulinimo (nenuosekliųjų studijų) kursų. Įkainis apskaičiuotas atsižvelgiant į numatomas išlaidas patalpoms, mokomajai medžiagai, administracinėms išlaidoms, darbo užmokesčiui su mokesčiais ir kt. Taip pat įtrauktos institucinės išlaidos (15 proc.) nuo viso įkainio. Išlaidos patalpoms, mokomoji medžiaga, administracinės išlaidos ir kt. apskaičiuotos atsižvelgiant į programos trukmę bei numatomos grupės dydį, o išlaidos darbo užmokesčiui - į programos trukmę ir dėstytojų kvalifikaciją.

Nr.

Dėstytojai

Programos pavadinimas

Val.

Kaina vienam žmogui

1.

Prof. A.Bagdonas, doc. L.Žalimienė, lekt. A.Vareikytė, lekt. dr. D.Skučienė,

prof. R. Lazutka

Sauga ir sveikata socialiniame darbe

40

290 Lt

2.

Doc. dr. L. Žalimienė

Lekt. dr. D. Skučienė

Socialinio darbo vadyba

 16

190 Lt

3.

Doc. dr.M.  Rubaževičienė,

S. Krutulienė

Socialinio darbuotojo ir kliento efektyvaus bendravimo mokymas (su videotreniruotės elementais)

14

390 Lt

4.

Lekt. dr. E. Šumskienė

Žmogaus teisės socialiniame darbe

16

190 Lt

5.

Lekt. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

Sisteminiai socialinio darbo metodai

24

190 Lt

6.

Lekt. dr. B. Švedaitė

Socialinio grupinio darbo metodas

24

290 Lt

7.

Lekt. dr. B. Švedaitė

Grupinė supervizija socialinio darbo specialistams

40

900 Lt

8.

Doc. dr. V.Gevorgianienė,

lekt. V. Jakutienė

Socialinis darbas su neįgaliaisiais: integracijos projektas

16

190 Lt

9.

Lekt. dr. L.Gvaldaitė

Bendruomeninis atvejo vadybos metodas dirbant su šeima

16

190 Lt

10.

Prof. A. Bagdonas

Socialinio darbuotojo klientų psichologiniai savumai 

24

290 Lt

11.

Doc. dr.M.  Rubaževičienė

Prasminga senatvė

6

90 Lt

Informacija apie konkrečius mokymus bus pateikta vėliau.

 

Doktorantūra

Priėmimo į VU sociologijos mokslo doktorantūrą tvarka 2012 m.

Socialinio darbo katedros doktorantai, jų rašomų disertacijų temos bei vadovai:

Doktorantas   Disertacijos tema  Vadovas 
Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė Perskirstymas formuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje Prof. dr. R. Lazutka
Liubov Kotova Socialinių paslaugų privatizavimas, kaip viešosios politikos problema Prof. dr. L. Žalimienė
Sandra Krutulienė Neurologinių ligonių gyvenimo kokybė Prof. dr. R. Lazutka
Angė Tonkūnaitė Socialinės nelygybės profiliai Rytų ir Centrinės Europos valstybėse Prof. dr. A. Poviliūnas
Lina Radžiūnienė Tėvo tapatybė Lietuvoje Prof. dr. R. Lazutka
Natalija Bogdanova Lietuvos socialinių darbuotojų profesinis identitetas Doc. dr. J. Aidukaitė
Toma Jasiukevičiūtė Identiteto rekonstravimas gydantis priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų: mikro ir makro veiksnių sąveika Doc. dr. V. Gevorgianienė
Urtė Lina Orlova Pagyvenusių asmenų gyvenimo kokybė Prof. dr. B. Gruževskis
Jekaterina Navickė Skurdo prevencija ir mažinimas: Lietuvos socialinės apsaugos piniginių išmokų vaidmens analizė Prof. dr. R. Lazutka