Reikalavimai socialinio darbo kursiniams ir baigiamiesiems darbams

P A T V I R T I N T A

Socialinio darbo katedros posėdžio protokolu

2010 m. lapkričio 9 d. Nr. 77

 

1. Bendrosios nuostatos

Šie reikalavimai taikomi socialinio darbo bakalauro ir magistro studijų programų kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

Reikalavimai parengti remiantis Filosofijos fakulteto Rašto darbų rengimo, vertinimo ir saugojimo Filosofijos fakultete tvarka. Ją galima rasti Filosofijos fakulteto internetinėje svetainėje:

Studentu_darbai.doc

2. Kursiniai darbai ir jų pateikimas  

Nuolatinių/dieninių studijų studentams  Ištęstinių/neakivaizdinių studijų studentams 
1. Iki spalio 5 d. 3 kurso seniūnas Socialinio darbo katedrai pateikia viso kurso kursinių darbų sąrašą, kuriame nurodyta vadovų pavardės ir su jais suderintos darbų temos lietuvių bei anglų kalbomis Iki rudens sesijos pabaigos 3 kurso seniūnas Socialinio darbo katedrai pateikia viso kurso kursinių darbų sąrašą, kuriame nurodyta vadovų pavardės ir su jais suderintos darbų temos lietuvių bei anglų kalbomis
2. Iki 3 kurso pavasario sesijos pradžios pateikti vadovui kursinį darbą ir patvirtinti kursinio darbo temą bei vadovą informacinėje sistemoje. Iki sesijos pabaigos vadovas peržiūri kursinį darbą. 4 kurso rudens sesijos pirmą dieną pateikti vadovui kursinį darbą ir patvirtinti kursinio darbo temą bei vadovą informacinėje sistemoje. Iki sesijos pabaigos vadovas peržiūri kursinį darbą.
3. Iki 3 kurso pavasario sesijos pabaigos įkelti kursinį darbą į informacinę sistemą. Tik įkėlus darbą, vadovas gali rašyti įvertinimą. Iki 4 kurso rudens sesijos pabaigos įkelti kursinį darbą į informacinę sistemą Tik įkėlus darbą, vadovas gali rašyti įvertinimą.

3. Baigiamieji darbai ir jų pateikimas

 BAKALAURO DARBAI 

  Nuolatinių/dieninių studijų studentams  Ištęstinių/neakivaizdinių studijų studentams 

Trečias kursas

1.   Iki 3 kurso pavasario sesijos pabaigos Socialinio darbo katedrai pateikti bakalaurinio darbo vadovo pavardę ir su juo suderintą darbo temąlietuvių bei anglų kalbomis

Ketvirtas kursas

1. Iki rugsėjo 25 d. Socialinio darbo katedrai pateikti bakalaurinio darbo vadovo pavardę ir su juo suderintą darbo temąlietuvių bei anglų kalbomis
  Vadovui sutikus, du studentai gali rengti vieną bakalaurinį darbą. Toks darbas turi būti didesnis apimtimi (30 proc.), daroma platesnė tiriamosios problemos analizė (daugiau literatūros šaltinių) arba didesnis tyrimas (didesnė tiriamųjų imtis arba dagiau tyrimo aspektų/uždavinių).
2. Iki rudens sesijos pabaigos studentasatsiskaito vadovui už padarytąbakalauro darbo dalį(kurioje turi būti aptartas darbo tikslas, uždaviniai, pateikta darbo struktūra-turinys, pirminis literatūros sąrašas ir kt., kaip suderinta su vadovu) Iki pavasario sesijos pabaigos studentasatsiskaito vadovui už padarytą bakalauro darbo dalį(kurioje turi būti aptartas darbo tikslas, uždaviniai, pateikta darbo struktūra-turinys, pirminis literatūros sąrašas ir kt., kaip suderinta su vadovu)
3. Iki balandžio 15 d. pristatyti vadovuipirmą bakalauro darbo variantą(pilnos apimties tekstą, įskaitant įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą). Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti bakalauro darbui, jeigu studentas laiku neįvykdė šios užduoties arba įvykdė nekokybiškai. Apie tokį savo sprendimą darbo vadovas raštu informuoja Socialinio darbo katedrą ne vėliau kaip iki gegužės 5 d. Socialinio darbo katedra iki gegužės 10 d. priima sprendimą, ar leisti studentui ginti bakalauro darbą einamaisiais metais.
4. Bakalauro darbų temos bei vadovai Socialinio darbo katedroje galutinai tvirtinamos gegužės 1 d.
  Iki gegužės 15 d. studentas turi informacinėje sistemoje patvirtinti bakalauro darbo temą bei vadovą. To nepadarius, studentui nebus patvirtinta tema bei vadovas ir jis einamaisiais metais negalės gintis bakalauro darbo.
5. 10 dienų iki pirmos bakalauro darbų gynimo dienos (ši diena kiekvieną pavasarį nustatoma Rektoriaus įsakymu) Socialinio darbo katedrai pateikti tris bakalauro darbo egzempliorius su studento ir vadovo pasirašytu pateikties lapu. Neįteikęs bakalauro darbo nurodytu laiku, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais.
  Visą laikotarpį nuo bakalauro darbo temos pasirinkimo iki jo pristatymo gynimo komisijoje studentas turi bendradarbiauti su darbo vadovu ir laikytis šiuose reikalavimuose numatytų darbo etapų bei terminų.
6. Vėliausiai likus 1 parai iki baigiamojo darbo gynimostudentas turi įkelti visą bakalauro darbą su santraukomis į informacinę sistemą ir, patvirtinęs bei atsispausdinęs ten esančią garantiją, ją pateikti gynimo posėdžio sekretorei iki gynimo posėdžio pradžios.

MAGISTRO DARBAI 

  SOCIALINIO DARBO studijų studentams  SOCIALINĖS POLITIKOS studijų studentams 

Pirmas magistrantūros kursas

1. Iki kovo 5 d. Socialinio darbo katedrai pateikti mokslo tiriamojo darbo vadovo pavardę ir su juo suderintą darbo temą lietuvių bei anglų kalbomis Iki spalio 5 d. Socialinio darbo katedrai pateikti mokslo tiriamojo darbo vadovo pavardę ir su juo suderintą darbo temą lietuvių bei anglų kalbomis
2. Iki pirmo kurso pavasario sesijos pradžios patvirtinti mokslo tiriamojo darbo temą bei vadovą informacinėje sistemoje Iki pirmo kurso rudens sesijos pradžios patvirtinti mokslo tiriamojo darbo temą bei vadovą informacinėje sistemoje
3. Iki pirmo kurso pavasario sesijos pabaigos atsiskaityti vadovui už mokslo tiriamojo darbo dalį (ne mažiau 7000 ženklų), kurioje turi būti aptarta tyrimo objekto problematika, trumpa literatūros apžvalga, planuojamo tyrimo metodologija ir darbų atlikimo terminai bei gauti įskaitą. Iki pirmo kurso rudens sesijos pabaigos atsiskaityti vadovui už mokslo tiriamąjį darbą(ne mažiau 20000 ženklų), kuriame turi atsispindėti pagrindiniai tiriamojo darbo rezultatai. Mokslo tiriamąjį darbą sudaro įvadas, teorinės dalies aprašymas, detalus empirinio tyrimo planas (išsamus metodikos aprašymas, instrumentas), tolimesnio darbo aptarimas, preliminarūs rezultatai bei literatūros sąrašas. Mokslo tiriamąjį darbą studentas turi įkelti į informacinę sistemą

Antras magistrantūros kursas

4. Iki antro kurso rudens sesijos pradžios patikslinti mokslo tiriamojo darbo temą (jei ji keičiasi) ir patvirtinti temą bei vadovą informacinėje sistemoje  
5. Iki antro kurso rudens sesijos pabaigos atsiskaityti už mokslo tiriamąjį darbą (ne mažiau 20000 ženklų), kuriame turi atsispindėti pagrindiniai pirmųjų magistrantūros metų tiriamojo darbo rezultatai. Mokslo tiriamąjį darbą sudaro įvadas, teorinės dalies aprašymas, detalus empirinio tyrimo planas (išsamus metodikos aprašymas, instrumentas), tolimesnio darbo aptarimas, preliminarūs rezultatai bei literatūros sąrašas. Mokslo tiriamąjį darbą studentas turi įkelti į informacinę sistemą Iki spalio 5 d. Socialinio darbo katedrai pateikti magistro darbo vadovo pavardę ir su juo suderintą darbo temą lietuvių bei anglų kalbomis (jeigu tema skiriasi nuo mokslo tiriamojo darbo)  
6. Iki gegužės 1 d. pristatyti vadovui pirmą magistro darbo variantą (pilnos apimties tekstą, įskaitant įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą). Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti magistrantui, jeigu studentas laiku neįvykdė šios užduoties arba įvykdė nekokybiškai. Apie tokį savo sprendimą darbo vadovas raštu informuoja Socialinio darbo katedrą ne vėliau kaip iki gegužės 5 d. Socialinio darbo katedra iki gegužės 10 d. priima sprendimą, ar leisti magistrantui ginti magistro darbą einamaisiais metais. Iki gruodžio 15 d. pristatyti vadovui pirmą magistro darbo variantą (pilnos apimties tekstą, įskaitant įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą). Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti magistrantui, jeigu studentas laiku neįvykdė šios užduoties arba įvykdė nekokybiškai. Apie tokį savo sprendimą darbo vadovas raštu informuoja Socialinio darbo katedrą ne vėliau kaip iki gruodžio 20 d. Socialinio darbo katedra iki sausio 5 d. priima sprendimą, ar leisti magistrantui ginti magistro darbą einamaisiais metais.
7. Magistro darbų temos bei vadovai Socialinio darbo katedroje galutinai tvirtinamos gegužės 5 d. Magistro darbų temos bei vadovai Socialinio darbo katedroje galutinai tvirtinamos gruodžio 20 d. 
8. Iki gegužės 15 d. studentas turi informacinėje sistemoje patvirtinti baigiamojo darbo temą bei vadovą. To nepadarius, studentui nebus patvirtinta tema bei vadovas ir jis einamaisiais metais negalės gintis magistro darbo. Iki sausio 5 d. studentas turiinformacinėje sistemoje patvirtinti magistro darbo temą bei vadovą. To nepadarius, studentui nebus patvirtinta tema bei vadovas ir jis einamaisiais metais negalės gintis magistro darbo.
9. 10 dienų iki pirmos magistro darbų gynimo dienos (ši diena kiekvieną pavasarį nustatoma Rektoriaus įsakymu) Socialinio darbo katedrai pateikti tris magistro darbo egzempliorius su studento ir vadovo pasirašytu pateikties lapu. Neįteikęs magistro darbo nurodytu laiku, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais.
  Visą laikotarpį nuo magistro darbo temos pasirinkimo iki jo pristatymo gynimo komisijoje, studentas turi bendradarbiauti su darbo vadovu ir laikytis šiuose reikalavimuose numatytų darbo etapų bei terminų.
10. Vėliausiai likus 1 parai iki magistro darbo gynimo įkelti jį į informacinę sistemą ir, patvirtinęs bei atsispausdinęs ten esančią garantiją, ją pateikti gynimo posėdžio sekretorei iki gynimo posėdžio pradžios.

4. Baigiamųjų darbų vertinimas ir gynimas

Baigiamuosius darbus vertina recenzentas ir baigiamųjų darbų gynimo komisija.

Baigiamųjų darbų recenzentus tvirtina Socialinio darbo katedra. Recenzijoje recenzentas turi visapusiškai išnagrinėti pateiktą darbą, nurodyti jo privalumus ir trūkumus, įvertinti temos aktualumą, originalumą, pareikšti nuomonę apie ginamo darbo atitikimą baigiamųjų darbų reikalavimams.

Su recenzija studentas turi teisę susipažinti vėliausiai vieną dieną prieš darbo gynimą. 

Recenzentas savo vertinimus praneša darbų gynimo komisijai iki darbų gynimo pradžios.

Darbų gynimo komisijas tvirtina socialinio darbo katedra. Komisiją sudaro pirmininkas ir trys arba keturi nariai. Komisijos pirmininkas kviečiamas iš kitos katedros, kito universiteto arba socialinių partnerių institucijos.

Baigiamojo darbo gynimo procedūra susideda iš šių dalių: trumpo darbo pristatymo, recenzijos skaitymo, atsakymų į recenzento pastabas ir klausimus, diskusijos, t.y. komisijos narių pasisakymų, klausimų ir studentų atsakymų.

Baigiamojo darbo pristatymas (10 minučių) turi atitikti įvade iškeltus tikslus, uždavinius bei pasirinktą metodologiją. Dėstymas turi būti nuoseklus, logiškas, turintis aiškią struktūrą. Baigiamajame darbe turi matytis studento gebėjimas savarankiškai formuluoti bei analizuoti nagrinėjamas problemas, deramai naudotis moksline literatūra bei kitais akademiniais šaltiniais, taikyti įvairius analizės metodus ir gerai išmanyti dalyko terminologiją.

Sprendimą dėl baigiamojo darbo pažymio priima gynimo komisija.

5. Darbo pobūdis ir apimtis

Baigiamieji darbai gali būti empirinio ir teorinio pobūdžio.

Teorinio pobūdžio baigiamieji darbai skirti socialinio darbo bei socialinės apsaugos politikos  teorinių bei metodologinių klausimų analizei. Šio pobūdžio darbuose empirinė medžiaga gali būti panauduota kaip pavyzdys, iliustruojantis baigiamojo darbo teorinius bei metodologinius principus.

Empirinio pobūdžio baigiamieji darbai skirti aktualių socialinių, socialinio darbo bei socialinės apsaugos politikos problemų analizei, pagrįstai empirine medžiaga. Šio pobūdžio darbus sudaro teorinė ir empirinė dalys.

Empiriniuose darbuose gali būti pateikta pirminių, t.y. darbo autoriaus atliktų arba antrinių, t.y. kitų autorių atliktų tyrimų arba įvairių statistinių duomenų analizė. 

Magistro darbo apimtis - 50-60 psl. (apie 100 000-120 000 spaudos ženklų).

Bakalauro darbo apimtis - 35-40 psl. (apie 70 000-8 0000 spaudos ženklų). 

6. Darbo struktūra ir apiforminimas

Magistro/bakalauro baigiamąjį darbą sudaro šios dalys: antraštinis lapas, pateikties lapas, turinys, santraukos, įvadas, teorinė dalis, tyrimo metodika, rezultatai ir jų aptarimas, išvados, pasiūlymai (socialiniam darbui, socialinei politikai, tolimesniems tyrimams), literatūra. Darbe gali būti priedai, kuriuose pateikiama papildoma empirinės dalies medžiaga: apklausos anketos, tyrimo duomenys, reikšmingi, bet per platūs ir sudėtingi, kad būtų pateikti pačiame darbe, statistiniai duomenys ir pan. 

Antraštiniame lape nurodomas universitetas, fakultetas, katedra, studijų programos pavadinimas, darbo tipas ir pavadinimas, autoriaus ir darbo vadovo pavardė (su pareigomis ir moksliniu laipsniu), darbo rašymo vieta ir metai.

Pateikties lapas. Pateikiant darbą jame turi būti studento ir vadovo parašai.

Turinyje pateikiamas darbo dalių antraščių sąrašas su jų puslapių nuorodomis. Kai pagrindinės darbo dalys skirstomos smulkiau ir pavadinamos, jas būtina pažymėti turinyje.

Santraukos turi būti dvi - lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje turi būti trumpai apibūdinama tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo metodika (empiriniame darbe) ir svarbiausi rezultatai. Santraukų apimtis ne mažesnė nei 2000 spaudos ženklų. 

Įvade (1-2 psl.) dėstomi temos pasirinkimo motyvai, turi būti suformuluota tyrimo problema, pagrįstas jos aktualumas ir reikšmingumas socialinio darbo ir socialinės politikos teorijai ir/ar praktikai. Turi būti suformuluotas darbo tikslas, uždaviniai (darbo tikslas ir uždaviniai apima teorinę ir empirinę darbo dalis). Trumpai pristatoma darbo struktūra (apie ką rašoma kiekvienoje dalyje). Tikslinga paminėti problemas, su kuriomis teko susidurti rengiant darbą. Įvado pabaigoje galima nurodyti, ar parengtas darbas (jo dalis) buvo ar gali būti panaudota (pvz. pranešimui ar straipsniui), kaip autoriaus nuomone būtų tikslinga tęsti tyrimą ar analizę, padėkoti asmenims padėjusiems rengti darbą.

Teorinėje darbo dalyje pateikiama literatūros apžvalga nagrinėjama tema, teorinė tyrimo objekto analizė, naudojamų sąvokų sampratos, analizuojami atitinkamą sferą reglamentuojantys teisiniai dokumentai, teoriniai teiginiai, koncepcijos ir pan. Šiame skyriuje galima išskirti Lietuvos autorių ir kitų šalių autorių nuostatų analizę arba kitaip struktūruoti teorinę dalį pagal tyrimo temai būdingus požymius. Šiame skyriuje negalima apsiriboti įvairių autorių citavimu, būtina atskleisti skirtumus ir/ar panašumus tarp skirtingų autorių minčių analizuojama tema ar sąvokų apibūdinimų, taip pat darbo autoriaus poziciją, jo požiūrį į atskirų cituojamų autorių teiginius.

Gali būti pateikiama statistinė informacija susijusi arba iliustruojanti tyrimo problemą, gali būti pateikta atvejų analizė, aprašyti įvairių Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai ir jų rezultatai.

Teorinė dalis užbaigiama tyrimo problema arba probleminiais klausimais, tyrimo objektu, tikslu, uždaviniais hipotezėmis. Hipotezės turi būti formuluojamos remiantis įvade aptartomis teorinėmis idėjomis arba ankstesnių tyrimų rezultatais.

Tyrimo metodikoje turi būti aprašytas tyrimo metodas, atranka, tyrimo eiga ir organizavimas. Pristatomas tyrimo metodas, turi būti paaiškinama, kodėl toks metodas pasirinktas, turi būti aptarta tyrimo metodika (instrumentas) bei ją sudarančios klausimų grupės, parodant metodikos sąsajas su tyrimo uždaviniais. Tiek kiekybinių, tiek kokybinių tyrimų atveju turi būti pagrindžiama respondentų atranka.

Kiekybinių tyrimų atveju, aprašant atranką, neužtenka nurodyti, kokia atranka buvo vykdyta, turi būti apibrėžta generalinė tyrimo elementų aibė, aprašyta kaip ir kodėl pasirinktas konkretus atrankos būdas ir kaip vykdyta atranka. Turi būti nurodytas tiriamųjų elementų aibės dydis, gali būti aptartos pagrindinės tiriamosios aibės demografinės charakteristikos. Tyrimo eiga ir organizavimas turi atskleisti kaip buvo vykdomas tyrimas, su kokiais sunkumais teko susidurti vykdant tyrimą, nurodyta tyrimo vieta ir laikas. Kokybinių tyrimų atveju turi būti aprašyta autoriaus pasirinkta duomenų analizės metodika.

Rezultatų pristatymas ir aptarimas: Tyrimo rezultatai pristatomi ir aptariami vadovaujantis tyrimo uždaviniais ir hipotezėmis, kiekybinių tyrimų atveju iliustruojami lentelėmis ir paveikslais (diagramomis). Kiekybinių tyrimų atveju, pristatant tyrimo duomenis būtina nurodyti procentinius rezultatų pasiskirstymus, naudotas statistikas (priklausomybės kriterijus, koreliacijos koeficientus ir pan.) ir aptari jų statistinį reikšmingumą, pateikti hipotezes patvirtinančius arba paneigiančius duomenis. Tekste turi būti nuorodos į lenteles ir paveikslus, komentuojant lenteles ir paveikslus tekste negalima atkartoti visų jose pavaizduotų duomenų, duomenys turi būti autoriaus interpretuojami.

Kokybinių tyrimų atveju, duomenų analizė ir interpretacija nėra vien paprastas respondentų nuomonių citavimas bei lyginimas. Kokybinių duomenų interpretacija turi remtis preciziška kokybinių duomenų analizės metodika: interviu ar kitu būdu gauti kokybiniai duomenys turi būti transkribuojami, parafrazuojami bei konceptualizuojami/kategorizuojami. Taigi galutiniai rezultatai pateikiami abstrakčia moksline kalba. (Pirminius duomenų analizės etapus - transkripciją, parafrazes ir pan. siūloma pateikti darbo Priede, baigiamojo darbo tekste kaip taisyklė pateikiami konceptualizuoti duomenys).

Atliekant tyrimus ir pristatant jų rezultatus negalima užmiršti tyrimų etikos reikalavimų.

Rezultatų apibendrinimas - tai gautų rezultatų interpretacija arba autoriaus svarstymai, kodėl gauti tokie tyrimo rezultatai ir ką jie galėtų reikšti, kokios rezultatų sąsajos su teoriniais darbo teiginiais, panašumai ir skirtumai su kitų autorių panašių tyrimų rezultatais. Taip pat rezultatų kokybės charakteristikų, t.y. patikimumo, validumo, reprezentatyvumo, aptarimas (kiekybinio tyrimo atveju). Rezultatų apibendrinimai gali būti integruoti į metodikos (reprezentatyvumą galima aptarti atrankos dalyje) ir rezultatų aptarimo skyrius arba išskirti į atskirą darbo skyrių.

Pasiūlymai. Pasiūlymai turi remtis tyrimo rezultatais, nurodant konkrečius veiksmus, priemones ir adresatą (kas, ką ir/ar kaip turėtų daryti). Pasiūlymai gali būti pateikti, kaip atskira darbo dalis (pvz. 4 skyrius "Sisteminio N problemos sprendimo galimybių analizė" ar pan.).

Išvadose pateikiami pagrindiniai darbo rezultatai, atitinkantys įvade apibrėžtus darbo tikslus bei uždavinius. Tikslinga pažymėti gautų rezultatų sąryšį su hipotezėmis (kiekybinių tyrimų atveju). Išvadose būtina apibendrinti visų darbo skyrių medžiagą, parodant, kad darbas sudaro vientisą, logiškai surištą visumą.

Empiriniuose darbuose teorinė dalis turi sudaryti trečdalį viso darbo.

Konkretaus darbo struktūra priklauso nuo darbo pobūdžio.

Bakalauro ir magistro darbų skirtumai:

1) Bakalauro darbuose rekomenduojama atlikti kiekybinius tyrimus, magistro darbuose gali būti atliekami kokybiniai ir/ar kiekybiniai tyrimai.

2) Magistro darbai turi būti didesni savo apimtimi (teksto, tyrimo, literatūros sąrašo). Kiekybinio tyrimo atveju jame naudojama ne tik aprašomoji statistika, bet ir statistinė analizė (taikomi statistiniai kriterijai sąsajoms tarp kintamųjų nustatyti, taikomi įvairūs statistinės duomenų analizės metodai). Magistro darbe neapsiribojama vien mokslinės literatūros pristatymu bei sinteze, tačiau problemos analizei bei argumentacijai pasitelkiamos mokslinės teorijos ir koncepcijos (sociologinės, psichologinės, edukologinės, ekonominės, politologinės ir kt.).

3) Bakalauro darbo literatūros sąraše turėtų būti bent 15 mokslinės literatūros šaltinių, iš kurių bent trečdalis būtų užsienio kalba. Magistro darbo literatūros sąraše turėtų būti bent 25 šaltiniai, iš kurių bent pusė būtų užsienio kalba.

Į literatūros sąrašą įtraukiami tik baigiamojo darbo tekste minimi arba cituojami šaltiniai. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nurodant autorių, leidimo metus, leidinio pavadinimą (jeigu tai straipsnis - knygą ar žurnalą, kuriame jis skelbtas), leidimo vietą, leidyklą ir metus (žurnalams - tomą ir /arba numerį); pvz.:

Beirne, P., Messerschmidt, J., 1991. Criminology. New York: HBJ

Minint šaltinį darbo tekste, nurodomas autorius (jam nesant, leidinio redaktorius, sudarytojas ir pan.) ir leidimo metai; pvz.:

(Giddens, 1993)

Jeigu autorius cituojamas, būtina nurodyti ir puslapį; pvz.:

(Giddens, 1993, p.23).

Draudžiama tekste kartoti kitų autorių mintis ir teiginius nenurodant šaltinio.