Irena Emilija Juozeliūnienė

Pradinis

Juozeliuniene Dr., profesorė

 AdresasUniversiteto 9/1, 01513 Vilnius, 41kab.

 Telefonas+370 5 2667626

 El. paštas 

 

Budėjimo laikas katedroje:


Trečiadieniais 16.30 - 17.30

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Tapatumo sociologija, intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija, šeima ir migracija, vizualioji sociologija

Dėstomi dalykai:


Tapatumo sociologija, Intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija, Vizualiosios sociologijos metodai

Publikacijos

Mokslinės monografijos ir straipsnių rinkiniai

1. Juozeliūnienė, I., Budginaitė, I., I. Bielevičiūtė. Transnational families in Lithuania: multi-dimensionality of social relationships and their reorganization. - In Crespi, I., Meda, S., Merla, L. (eds.). Multi-ethnic and transnational families in Europe. Gender and generations. - Palgrave MacMillan, 2018. (ISBN 9783319597546. eISBN 9783319597553), p. 165-181.
2. Juozeliūnienė, I. and I. Budginaitė. How Transnational Mothering is Seen to be ‘Troubling’: Contesting and Reframing Mothering. – Sociological Research Online, special section: „Troubling Families“, 2018, p. 1-20, DOI: 10.1177/1360780417749464.
3.
Šeima abipus sienų: pokyčiai, šeimos sampratos ir vaidmens elgsena / Family Across Borders: Changes, Family Concepts, and Role Behavior. - Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos / Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices (sudarytojos ir atsakingos redaktorės Irena Juozeliūnienė ir Julie Seymour). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 168 – 183 / 359 – 374.
4.
Simbolinio interakcionizmo sąvokos tiriant migracijos šeimas / The concepts of symbolic interactionism in migrant family research. - Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos / Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices (sudarytojos ir atsakingos redaktorės Irena Juozeliūnienė ir Julie Seymour). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 51-62 / 237 – 248.
5.
Teminio straipsnių rinkinio Šeiminiai pokyčiai atvirų sienų ir mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos / Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices/, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, UDK 930.2(474.5); ISBN 978-609-459-198-3 sudarytoja ir atsakinga redaktorė (su Julie Seymour).
6.
Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime. Monografija. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 260 p. UDK 316.77; Jo-292, ISBN – 978-609-459-373-4.

7. 

Juozeliūnienė, I. Janas Trostas ir šeimos sociologija: naujos tyrimo galimybės.- Vilnius: Garnelis, 2003, 160p. UDK 316.3; Ju-155, ISBN 9955-428-42-2.

Mokomosios knygos

1.
Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose. Mokomoji knyga. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 144 p. UDK 314+316.3](075.8); Jo-155, ISBN – 978-609-459-443-4. (su bendraautorėmis – D. Tureikyte, R. Butėnaite).

2.

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L. Šeimos žemėlapio metodas. – Mokomoji knyga. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 100p. UDK 316.3(075.8); Ju-155, ISBN 978-609-459-065-8.

3. 

Juozeliūnienė, I. Visuomenė ir veikėjas: šiuolaikinė sociologinė interpretacija. Mokomoji knyga. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999, 69p. UDK 316.3(04); Ju-155, ISBN 9986-19-346-X.

Straipsniai mokslo žurnaluose, kurie įtraukti į ISI sąrašą

1. Global migration and Family Change in the Baltic Sea Region. - Journal of Comparative Family Studies, special issue „Reshaping Families in Northern Europe“, January-February, Volume XLVII, 2016, No.1. (su bendraautore I. Budginaite).
2. Emigrantai: “atstumtieji” ar nauji socialiniai veikėjai?. – Filosofija. Sociologija, T.25, Nr.4, 2014, p. 254-262. ISSN 0235-7186 (su bendraautoriais – D. Tureikyte, L. Žilinskiene, R. Butėnaite, S. Noviku).
3. Guest Editors‘ Comments. – Journal of Comparative Family Studies, special issue „Family and Migration“, November-December, Volume XLIV, 2013, No.6. (su bendraautoriumi – J. Trostu).
4. The Development of the Outline for Migrant Family Research: the Case of Lithuania. – Journal of Comparative Family Studies, special issue „Family and Migration“, November-December, Volume XLIV, 2013, No.6.

5. 

Juozeliūnienė, I., Martinkėnė, G. Lithuanian Family in the Context of Migration: Representation in Legal Documents and TV Broadcasts. - Filosofija. Sociologija, No.4, 2011, psl.414-425. ISSN – 0235-7186.

6. 

Juozeliūnienė, I. Doing Research on Families with Parents Abroad: the Search for Theoretical Background and Research Methods. – Filosofija. Sociologija, No.4, 2008, psl. 72-79. ISSN – 0235-7186.

7.

Juozeliūnienė, I. Political Systems and Responsibility for Family Issues: The case of Change in Lithuania. – In: Marriage and Family Review, 28(3/4). – New York: Haworth Press, Inc. 1999, p. 67-77. ISSN: 0149-4929.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, tarp jų elektroniniuose

1. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L., Martinkėnė, G. Application of Mapping Method in Sociology. – Social Sciences, No. 1(75), 2012, p. 9-16. ISSN 1392 – 0758.

2. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L. Šeimos žemėlapio metodas. - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2011, No. 2, p.35-55. ISSN 1392 – 3358.

3. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L., Martinkėnė, G. Žemėlapio metodo taikymas sociologijoje. – Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3. - Kaunas: KTU, 2011, p. 7-13. ISSN 2029-3224.

4. 

Juozeliūnienė, I. Besikeičianti sociologija – kelio pradžia ar trypčiojimas vietoje? - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2010, No.1, 168-173. ISSN 1392 – 3358.

5. 

Juozeliūnienė, I., Leonavičiūtė, Ž. Atotolio šeima daugiavietiškumo požiūriu. – Sociologija: mintis ir veiksmas, 2009, No. 1, 81–98. ISSN 1392 – 3358.

6. 

Juozeliūnienė, I. Doing Research on Families with Parents Abroad: the Search for Theoretical Background and Research Methods. - In: Jarventie, I., Miia Lahde (eds.) Methodological Challenges in Childhood and Family Research. Childhood and Family Research Unit Net Series. – Tampere: Tampere University Press, 2008, p. 81-90. ISBN – 978-951-44-7585-6; ISSN – 1795-4436.

7.

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L., Kazlauskaitė, A. Atotolio šeima: nauja užduotis šeimos sociologijai. –  Sociologija: mintis ir veiksmas, 2008, No.1, 119-133. ISSN 1392 – 3358.

8. 

Juozeliūnienė, I. 16-asis Pasaulinis sociologų kongresas: žvilgsnis iš vidaus. – Sociologija: mintis ir veiksmas, 2007, No.1, 149-155. ISSN 1392.

9. 

Juozeliūnienė, I., Čyžiūtė, J. Lukoševičiūtė, M., Tureikytė, D. Profesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas). – Filosofija. Sociologija, No.2, 2005, psl. 51-55. ISSN – 0235-7186.

10. 

Juozeliūnienė, I., Norvilaitė, Ž., Kuzmickaitė, L., Straviskaitė, A. Šeima: samprata, tarpasmeniniai santykiai ir etniškumas (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas). – Filosofija. Sociologija, No.2, 2005, psl. 46-50. ISSN – 0235-7186.

11. 

Juozeliūnienė, I. Research on Family in Lithuania: topics and methods since 1990. – In: H.Forsberg, A.R. Lahikainen (eds.) What‘s New? Nordic-Baltic Perspectives on Childhood and Families. Childhood and Family Research Unit Net Series; 1/2004. – Tampere: Tampere University Press, 2004.  ISBN – 951-44-6184-3; ISSN – 1795-4436.

12. 

Juozeliūnienė, I., Kuzmickaitė, L. Families in Lithuania. – In: Families in Eastern Europe. (Contemporary Perspectives in Family Research, Vol.5.) – London: Elsevier Ltd., 2004, p.213-226.  ISSN: 1530-3535 (Series);  ISBN: 0-7623-1116-9 British Library Cataloguing in Publication Data.

13. 

Juozeliūnienė, I. Political Systems and Responsibility for Family Issues: The case of Change in Lithuania. – In: B.H.Settles, etc. (eds.), Concepts and Definitions of Family for the 21st Century. – New York: The Haworth Press, Inc., 1999, p.67-77. ISBN – 0-7890-0765-7.

14.

Juozeliūnienė, I. Vertybių diskursas permainų metais. – In: A.Mitrikas (red.), Vertybės permainų metais. – Vilnius: LFSI, 1999, p. 8-20. ISBN – 9986-523-65-6.

15. 

Juozeliūnienė, I. Status of ethnic minorities in Lithuania: call for clarity of aim and coherency of the state lead policy. – In: Regional Contact (Institute for Ethnic and Regional Studies in Maribor), 1999, No.14. p. 168-175, ISSN 0902-8994.

16. 

Juozeliūnienė, I. Towards reinterpretation of the nation related issues. - In: Cultural Encounters in East Central Europe, Report 98:11, (Swedish Council for Planning and Coordination of Research), 1998, p.110-119. ISSN 0348-3991; ISRN FRN-R—98/11-SE.

17. 

Juozeliūnienė, I. Attitudes towards the nation state in the light of ethnic diversity of Lithuanian society. - In: E.Vebera (ed.),  Pilsoniska apzina. - Riga: Institute of Philosophy and Sociology at Latvian University, 1998, p.260-272. ISBN – 9984-572-28-5.

18. 

Juozeliūnienė, I. Ethnic identities and interethnic relations in Lithuania. – In: Regional Contact (Institute for Ethnic and Regional Studies in Maribor), 1997, No.12, p.194-206, ISSN 0902-8994.

19. 

Juozeliūnienė, I. Kolektyvinis ir individualusis tapatumas. – In: R.Grigas ir kt. (red.), Paribio Lietuva: Sociologinė Paribio gyventojų integravimosi į Lietuvos valstybę apybraiža. – Vilnius: LFSI, 1996, p. 61-81. ISBN – 9986-523-26-5.

20. 

Juozeliūnienė, I., Kanopienė, V. Gender Roles and Identity. - In: M.Taljūnaitė (ed.), Changes of Identity in Modern Lithuania (Social Studies No.2). – Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, University of Goteborg, 1996, p.223-240. (su bendraautore - V.Kanopiene). ISBN - 9986-523-24-9.

21. 

Juozeliūnienė, I. Personal and Collective Identity. - In: M. Taljūnaitė (ed.), Changes of Identity in Modern Lithuania (Social Studies No.2). – Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, University of Goteborg, etc. 1996, p.194-213. ISBN – 9986-523-24-9.

22. 

Juozeliūnienė, I. Lithuania as Local Community: Belonging and Identity. - In: L.Tomasi (ed.), The Local Community (A Sociological Interpretation of European Localism) (Collana di sociologia 1520.281). – Milano: Franco Angeli, 1996, p.73-105. ISBN – 88-204-9799-9.

23.

Juozeliūnienė, I. Attitudes Towards Democracy. - In: M.Taljūnaitė (ed.), Lithuanian Society in Social Transition. – Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy, Sociology and Law, 1995, p.16-20. ISBN – 9986-523-07-9.

24. 

Juozeliūnienė, I. Young People in Lithuania: Social Conditions and Search for New Values. - In: L.Tomasi (ed.), Values and Post-Soviet Youth (The Problem of Transition) (Collana di sociologia 1520.251). – Milano: Franco Angeli, 1995, p.99-116. ISBN – 88-204-9328-4.

25. 

Juozeliūnienė, I., Kanopienė, V. Women and Family in Lithuania. - In: B.Lobodzinska (ed.), Family, Women and Employment in Central-Eastern Europe (Contributions in Sociology, No. 112). – Westport: Greenwood Publishing Group, 1995, p.155-165. ISBN – 0-313-29402-X.

26. 

Juozeliūnienė, I. Young People in Modern Lithuanian Enterprises. - In: W.Ehlert, etc. (eds.), Return of Work, Production and Administration to Capitalism. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994, p.139-143. ISBN – 3-631-47620-5.

27.

Jonaitis, V., Juozeliūnienė, I., Karalius, A., Kuzmickaitė, L., Matulionis, A. The Lithuania National Report. - In: B.M.Jakob, etc. (eds.), Democracy and Local Governance (Ten Empirical Studies). – Hawaii: Matsunaga Institute for Peace, University of Hawaii, 1993, p. 105-123.

28. 

Juozeliūnienė, I. Social Conflicts in Contemporary Lithuanian Society. – In: A.Lucas et al. (eds.), Cambio Cultural Y Participacion. – Madrid: SI-RC-10, 1993, p. 277-280. ISBN – 84-604-6537-3.

29. 

Juozeliūnienė, I. The Family from the Standpoint of Responsibility. - In: Annals of Family Studies - Tokyo: Council on Family Relations (Kazoku Mondai Kenkyukai), 1993, No.18, p.66-72. ISSN 0289-7415.

30. 

Juozeliūnienė, I. Pasaulis ir šeima – pabaigos žodis. – Pasaulis ir šeima: nacionaliniai šeimos ypatumai (Sociologiniai tyrimai) – Vilnius: FSTI, 1992, 106p.

31. 

Juozeliūnienė, I. Gamybos socialinė organizacija ir valdymas. - Filosofija. Sociologija, No.1, 1991, psl. 23-29, ISSN – 0235-7186.

32. 

Juozeliūnienė, I. Jaunimas šiuolaikinėse pramonės įmonėse. –  Filosofija. Sociologija, No.2, 1990, psl. 77-80, ISSN – 0235-7186.

Kiti moksliniai straipsniai ir preprintai

1. Juozeliūnienė, I., I. Budginaitė, and I. Bielevičiūtė. Transnational families through the lens of ‘imaginary’ and ‘relationality’. - Book of Abstracts of the 13th Conference of the European Sociological Association “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, Athens, August 29 – September 1, 2017, p. 414-415.
2. How Transnational Families are Seen to be “Troubling”? – 3-rd ISA Forum of Sociology „The Futures we Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World“, Vienna, 10-14 July, 2016. (su bendraautorėmis: I. Budginaite ir I. Bielevičiūte).
3. Using visual methods to describe migrant family change. - 3-rd ISA Forum of Sociology „The Futures we Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World“, Vienna, 10-14 July, 2016. (su bendraautore I. Budginaite). 
4. Family and migration: Making of Meaning and Inequalities. – 5-th CRFR International Conference „Unequal Families and Relationships“, Edinburgh, John McIntyre Conference Centre, 13-15 June, 2016.
5. Migrant families through the lens of changing family practices. – International roundtable seminar “Family Change in Times of the De-Bordering and Mobility: resources and practices”. – Vilnius, Vilnius University, 17-19 October 2014.
6. Using Visual Methods to Describe Family Changes: Doing and Displaying Migrant Families in Lithuania. – Interim Meeting of ESA RN 13 (Sociology of Family and Intimate Lives) “Family: Continuity and Change”, Vilnius (Lithuania), 25-27 September, 2014, p. 8-10.
7. Family Resilience in Times of Mass Migration: The case of Lithuania. – XVIII World Congress of Sociology „Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology, Yokohama (Japan), 13-19 July, 2014, p. 459. (su bendraautore – D. Tureikyte).
8. Family and Migration. – ISA RC06 website, August, 2013.

9.

Juozeliūnienė, I., Martinkėnė, G. Emigration and Representation of Emigrant families in the Mass Media in Lithuania. – In Abstracts of ISA RC06 Kyoto Seminar 2011 on „Reconstruction of Intimate and Public Spheres in a Global Perspective“. – Kyoto: Kyoto university, 2011, p.40.

10. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L. Žemėlapio metodas: naujo žinojimo apie šeimas pavyzdys. – Nacionalinės Lietuvos sociologų konferencijos „Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?“, VDU, lapkričio 26 d. pranešimų tezės. – Kaunas: VDU, 2010, p. 30-31.

11.

Juozeliūnienė, I. Atotolio šeimų tyrimas: VU sociologijos katedros patirtis. – Nacionalinės Lietuvos sociologų konferencijos „Pasiekimai ir vizijos. Dvidešimt metų sociologijos studijoms Lietuvoje“, VU, 2009m. lapkričio 28 d. pranešimų tezės. – V.: VU, 2009, p. 22.

12. 

Juozeliūnienė, I. Families with Parents Abroad as a New Families in Lithuania. – In: Abstracts of ISA CFR/CAPP Conference „Family Diversity & Gender“. – Lisbon: Technical University of Lisbon, 2008, p. 4-5.

13. 

Juozeliūnienė, I. Doing Research on FPA: the Search for Theoretical Background and Research Methods. – In: Abstracts of PerLa Conference “Methodological Challenges in Childhood and Family Research” - Tampere: Tampere University Press, 2008, p.7.

14. 

Čyžiūtė, J., Juozeliūnienė, I., Norvilaitė, Ž. Conceptualizing Family and Career Woman in Lithuania: the Standpoint of Young People. - 37-ojo Pasaulinio Sociologijos Instituto Kongreso „ Frontiers of Sociology“ medžiaga, Stokholmas,2005m.liepos5-9.

15. 

Juozeliūnienė, I. Normal“ and „Deviant“ in Conceptualizing Family (the case of Lithuania). – In: Inequalities and Families: Culture, Gender, Rase, Economy (66th Annual Conference of NCFR, November 17-20, 2004, Orlando, FL) (CD disk).

16.

Juozeliūnienė, I. Jan Trost and Family Sociology. - CFR-Gazette, Vol. 29, Issue 2, 2003, p. 4-7.

17. 

Juozeliūnienė, I. Research on the Family in Lithuania: Topics, Methods and Trends – Sociologists, Society and Power (Materials of the Second Baltic Readings held in Riga, 18 October, 2003). - Vilnius: LSS, 2003, p. 9-10 (ISBN – 9955 – 531 - 06 – 01; UDK 316.3 (06); SO – 25).

18. 

Juozeliūnienė, I. The Establishment of Family Meanings. – In: The Development of Democracy in Baltic States: materials of the 1st conference „Baltic readings“ held in Birzai, May 4-5, 2002. – Vilnius: LSS, 2002, p.31.

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos (projektą finansuoja LMT) 2017.10.01-2019.12.15 Projekto vadovė
Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai (projektą remia LMT). 2012.07.01-2014.12.31 Projekto vadovė
Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (projektą remia - ES struktūrinė parama 2007-2013 m.). 2011.11.09–2013.11.09 Projekto vykdytoja
Lietuvos emigrantai ir jų vaikai: atotolio šeimų sociologinis tyrimas (projektą rėmė Vilniaus universiteto Mokslo komitetas pagal VU konkursą naujoms originalioms mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams remti). 2007.02.28-2007.12.31 Projekto vadovė
Resursai, vietovė, gyvenimo trajektorijos (Lietuvos miesto atvejo tyrimas) (projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas). 2007.03.01-2007.12.23  Projekto vykdytoja

Tarptautinių mokslo žurnalų specialių numerių redaktorė

Žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialaus numerio “Reshaping Families in Northern Europe”, Journal of Comparative Family Studies, January-February, Volume XLVII, No. 1, 2016. (su bendraautore – Aušra Maslauskaite).
Žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialaus numerio „Family and Migration“, 2013, November-December, Volume XLIV, No.6. sudarytoja ir atsakinga redaktorė (su bendraautoriumi – Janu Trostu).

TSA pasaulinio kongreso sekcijos organizatorė:

 

Tarptautinės sociologų asociacijos (angl. ISA) XIX pasaulinio kongreso Toronto, Kanada (2018 m. liepos 15-21) Šeimos komiteto (RC06) mokslinės sekcijos „Testing Concepts, Methods and Methodologies to Study Families Across Borders and Cultures: New/ Classical Tools and Mobility Discourses“ organizatorė ir koordinatorė (su Ria Smit, Johanesburgo universitetas, PAR)

 

Studentams

Inf. ruošiama...

TSA pasaulinio kongreso sekcijos organizatorė:

Tarptautinės sociologų asociacijos (angl. ISA) XIX pasaulinio kongreso Toronto, Kanada (2018 m. liepos 15-21) Šeimos komiteto (RC06) mokslinės sekcijos „Testing Concepts, Methods and Methodologies to Study Families Across Borders and Cultures: New/ Classical Tools and Mobility Discourses“ organizatorė ir koordinatorė (su Ria Smit, Johanesburgo universitetas, PAR)