ES Struktūrinių fondų projektai

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra II etapas (VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009) Stažuotoja Vida Komičienė Priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V „Bendrojo lavinimo, profesinio lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas 2012–2014 Doc. Tatjana Bulajeva,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7625
2. Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS (VP1-2.3.-ŠMM-04-V-02-001) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą" 2011–2014 Prof. Albinas Bagdonas,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7255
3. Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053/LSS-250000-2507) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ 2011–2013 Prof. Arūnas Poviliūnas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626
4. Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-06-K "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje" 2011–2013 Dr. Irena Žukauskaitė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7628
5. Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2011–2013 VU – partneris, universiteto dalies vadovė Karjeros centro direktorė dr. J. Vaičiūnaitė
Fakultetas dalyvauja dėl filosofų ir sociologų praktikų
6. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas(VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) Priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2010–2012  VU CR projektas, dalyvauja
Sociologijos katedros ir Socialinio darbo katedros dėstytojai
7. Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas (projekto kodas BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058)  Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“  2006 – 2008 Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas, prof. Marius Povilas Šaulauskas
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7621
8. Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengimui (projekto kodas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0108)  Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento 2 Prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“  2004 – 2006  Filosofijos fakultetas, Sociologijos katedra
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

3.2. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas
Kontaktai

1. Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas (VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009) Priemonė VP3-2.2.-ŠMM-18-V „Universitetų infrastruktūros plėtra“ 2011–2014 Neringa Kižienė (CR),
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7240

Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose

Zenklai-projektui

ES projektas „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053

APIE PROJEKTĄ

Projektas finansuojamas pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto VP1-2  Mokymasis visą gyvenimą priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas.

Projekto laikotarpis: 2011 m. lapkričio mėn.–2014 m. vasario mėn.

Projekto tikslas - atnaujinti sociologijos studijų programas ir didinti jų tarptautiškumą, taip prisidedant prie mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybės.

Skaityti daugiau: Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose

Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS

 socialinis fondas logo smm 85h  vilniaus universitetas

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą" projektas

Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS

(VP1-2.3.-ŠMM-04-V-02-001/Pars-13700-2068)

Projekto laikotarpis: 2011 m. spalis - 2014 m. liepa

Projekto biudžetas: 2 192 360,00 Lt

Projekto tikslas: mokiniui teikiamos psichologinės pagalbos efektyvumo šalyje didinimas, įgyvendinant tikslinį pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų perkvalifikavimą pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas

Projekto uždavinys: parengti 52 pripažįstamą psichologijos bakalauro kvalifikaciją turinčius psichologus ir 42 pripažįstamą psichologijos magistro kvalifikaciją turinčius psichologus

Projekto veiklos:

1. Perkvalifikavimo veiklos:

    1.1. Bakalauro lygmens perkvalifikavimo programos įgyvendinimas (sesijų grafikas Parsisiųsti, einamosios sesijos tvarkaraštis).

    1.2. Magistro lygmens perkvalifikavimo programos įgyvendinimas (sesijų grafikas Parsisiųsti, einamosios sesijos tvarkaraštis  Parsisiųsti).

2. Studentų aprūpinimas mokymo priemonėmis:

    2.1. Psichologinės literatūros įsigijimo organizavimas.

    2.2. Mokymo priemonių leidyba. 

VUPSIS: Mokymo priemonių leidyba

Išleistos mokymo priemonės:

Pakalniškienė V. Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2012, -144 p. ISBN 978-609-459-096-2

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma atnaujinti psichologijos studijų metodinę medžiagą. Mokymo priemonės, kurias numatoma parengti:

Psichologijos bakalauro studentų kvalifikacijos kėlimui:

    Evoliucinės psichologijos įvadas;

    Profesinė psichologo etika;

    Psichofiziologijos praktikos darbai;

    Asmenybes teorijos;

    Mokymasis: klasikinės mokymosi teorijos;

    Pažinimo psichologija: mechano ir chemorecepcinis jutimas ir suvokimas;

    Anglų-lietuvių kalbų psichologijos žodynas;

    Psichologijos baigiamojo darbo rašymas;

    Psichologijos praktikos darbai.

Pedagoginės psichologijos magistro studentų kvalifikacijos kėlimui:

    Psichotraumatologija;

    Konsultavimas mokykloje;

    Vaikų elgesio ir emocijų problemų įvertinimas: metodinės rekomendacijos;

    Ikiteisminio tyrimo dalyviu apklausos psichologiniai ypatumai.

Projekto vadovas:

Prof. dr. (HP) Albinas Bagdonas, el. p. , tel. 2687255

Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004)

socialinis fondas

 

 

 

 

 

 

 

Apie Projektą

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonę "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".

Projekto laikotarpis: 2011 m. gegužė - 2013 m. liepa.

Projekto partneriai: Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, Alytaus Jotvingių gimnazija, Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba

Planuotas projekto biudžetas: 2 423 744,00 Lt

Įgyvendinto projekto biudžetas:  2 422 594,81  Lt (iš jų - 2 059 205,59 Lt ES lėšos)

Projekto tikslas: didinti gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo efektyvumą

Projekto uždavinys: plėsti Lietuvoje standartizuotų gabių vaikų atpažinimo instrumentų (metodikų) bazę ir sudaryti sąlygas švietimo pagalbos specialistams jas taikyti

Projekto veiklos:

1. „Berlyno intelekto struktūros testo vaikams" ir „Piešimo testo kūrybiškam mąstymui“ adaptavimas, standartizavimas ir leidyba

2. Švietimo pagalbos specialistų mokymai taikyti adaptuotus gabių vaikų poreikius identifikuojančius instrumentus (metodikas)

3. Neformalaus ugdymo programos gabiems vaikams taikymas

 

Projekto vadovė: dr. Irena Žukauskaitė, el. p. irena.zukauskaite[eta]fsf.vu.lt, tel. nr. 8 5 2667628

 

PROJEKTO REZULTATAI

1 veikla

Išversti, adaptuoti ir standartizuoti „Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas" (BIS-HB) ir „Piešimo testas kūrybiškam mąstymui“ (TCT-DP).

Rezultatai buvo pristatyti XXX tarptautiniame psichologų kongrese Keiptaune, III Lietuvos psichologų kongrese, XVI Europos Raidos psichologijos konferencijoje Lozanoje.

 

2 veikla

Vyko mokymai švietimo pagalbos specialistams taikyti BIS-HB ir TCT-DP testus. Iš viso apmokyti 224 mokyklų ir psichologinių pedagoginių tarnybų (PPT) psichologai iš įvairių Lietuvos regionų.

Tikimės, kad mokymuose įgytos žinios ir kompetencijos taps paskata kitaip pažvelgti į gabius vaikus ir suteikti jiems išsamią informaciją apie gabumus.

Prireikus konsultacijų dėl metodikų taikymo susisieketi el. paštu

 

3 veikla

723 gabūs vaikai, įvertinti standartizuotais testais, buvo ugdomi pagal neformalaus ugdymo programą. Mokymo programos “Kūrybiškumo laboratorija: kaip tampama išradėjais” tikslas  suteikti žinių ir ugdyti kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, savarankiškai analizuoti problemines situacijas, panaudoti įvairias kūrybinio mąstymo technikas, ieškoti, analizuoti bei kritiškai vertinti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti grupėje/komandoje, valdyti įtampos situacijas, viešai pristatyti informaciją; analizuoti, vertinti bei įprasminti įgytą asmeninę patirtį. Kūrybinis mąstymas mokymo metu ugdomas naudojant įvairius informacijos pateikimo ir analizės metodus: praktines užduotis, situacijų analizę, individualias užduotis ir darbą grupelėse, probleminį klausimų aptarimą ir kt.
Tikimės, kad projekto dalyviai šiltai prisimena kartu praleistas akimirkas ir taiko įgytas žinias praktikoje.

Metodinę mokymų medžiagą galima gauti čia: Parsisiųsti