Edukologija

Admission

Admission Rules

Application form

List of Dissertation Topics and Possible Supervisors

Daktaro disertacijų tematikos ir galimi vadovai 2017 m.

Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir kandidatai į doktorantų vadovus

Informacija stojantiems į Jungtinę Edukologijos mokslo doktorantūrą 2017 m.

Jungtinė Edukologijos mokslo doktorantūra su VDU, KU, MRU, Aveiro universitetu:

Atviro konkurso į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2017 m. sąlygos ir tvarka

Prašymo forma

Programos paskirtis

Šios programos paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Edukologijos doktorantūros programa rengia Socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarus. Šie specialistai galės dirbti tiriamąjį darbą visuose švietimo sistemos lygmenyse, taip pat mokslinį ir pedagoginį darbą profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo švietimo institucijose.

Studijų rezultatai ir karjeros galimybės

Baigę šią programą doktorantai gebės:

Baigę doktorantūros studijas, daktarai galės dirbti tyrėjais, švietimo politikos kūrėjais, švietimo projektų rengėjais ir vykdytojais, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose, užimti vadovaujančias pareigas švietimo ir mokslo institucijose.

Priėmimo sąlygos

Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą kandidatai priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais. Pavyzdžius ir pateikimo terminus žr. https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

Doktorantūros komitetui pretendentas nuo birželio 12 d. iki 16 d. (imtinai) turi pateikti: 

1. Mokslinį projektą (2 egz.) adresu VU Filosofijos fakultetas, 108 kab. (Vilnius, Universiteto 9/1, Jūratė Rapalavičiūtė, tel. (8-5) 2667616) bei elektroninę jo versiją (el. paštu – );

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skanuotas kopijas (el. paštu – ).

2017 m. birželio 30 d. 10 val. 305 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

Reikalavimai moksliniam projektui

REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI

1. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.

3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
•    ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
•    LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
•    METODOLOGIJA. Šioje dalyje aptariamos teorinės prieigos,  galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
•    BIBLIOGRAFIJA. Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
4. Projekto apimtis 12 000 – 15 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 5-6 puslapius.
5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
6. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

Programos turinys

Eil.

Nr.

Modulio pavadinimas

Kreditai, ECTS

PRIVALOMI   MODULIAI

1.

Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos (EDU8001)

5

2.

Socialinių tyrimų  metodologija (EDU8002)

5

PASIRENKAMI    MODULIAI (privaloma išklausyti 20 ECTS)

3.

Aukštosios mokyklos didaktika (EDU9001)

5

4.

Edukologijos kokybinių tyrimų metodologija (EDU8003)

5

5.

Edukologijos kiekybinių tyrimų metodologija (EDU8004)

5

6.

Švietimo plėtros projektai  (EDU8005)

5

7.

Profesija ir žmogaus psichosocialinė raida (EDU8006)

5

Specialieji moduliai (programoje derinama su vadovu: taip pat, be siūlomų, galima pasirinkti modulį kituose universitetuose bei fakultetuose, jei tai būtina studijuojamos tematikos gilesniam pažinimui, suderintai individualiai programai būtinas jungtinio komiteto pritarimas)

9.

Tarpkultūrinio švietimo dimensijos (EDU9002)

5

10.

Kūrybiškumo plėtotė šiuolaikinėje švietimo sistemoje (EDU8007)

5

11.

Socialinio ugdymo teorija (EDU8008)

5

12.

Mokymosi visą gyvenimą konceptualizavimas teorijoje ir politikoje (EDU9003)

5

13.

Karjeros projektavimo paradigmos (EDU9004)

5

14.

Šiuolaikinės švietimo sociologijos teorijos (EDU9005)

5

15.

Edukologijos raida, tendencijos ir perspektyvos (EDU9006)

5

16.

Švietimo politika ir vadyba: identitetas ir globalumas (EDU9007)

5

 

   INDIVIDUALIOS STUDIJOS, KONSULTAVIMAS

1.

Parengti ir  publikuoti mažiausiai 2 straipsnius  leidiniuose (iš jų vienas straipsnis - paremtas teoriniais, kitas straipsnis - empiriniais duomenimis), kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse

210

2.

Dalyvauti bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimus disertacinio tyrimo tematikoje

3.

Dalyvauti bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.

4.

Parengti ir pateikti Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertaciją, parengtą pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą.

Doktorantūros studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studijuoti visi privalomi moduliai (10 ECTS kreditų) ir gautas galutinis kiekvieno modulio studijų pasiekimų įvertinimas.

Studijuoti keturi moduliai (20 ECTS kreditų)  iš pasirenkamųjų modulių sąrašo ir gautas kiekvieno modulio studijavimo pasiekimų įvertinimas.

Parengti ir publikuoti 2 straipsniai  leidiniuose, kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse.

Dalyvauta bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimai tyrimo tematikoje.

Dalyvauta bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.

Pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą parengta ir pateikta Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertacija.

Doktorantams dėstomi dalykai

Universitetinė didaktika

Modeliai ir filosofija

Aukštojo mokslo politika

Aukštojo mokslo sistemos pokyčiai

Vertinimas

Ugdymo technologijos

Dialogo metodas

Grupinis mokymas