Filosofija

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinio balo sandara. Stojimo į filosofijos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę (vertinimo kriterijus, svertinis koeficientas): mokslinio projekto vertinimas - 0,6; magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis - 0,2; mokslo darbai - 0,2.

1.1. Mokslinio projekto vertinimas. Vertinant mokslinį projektą vertinamas pagrindinių ketinamos tyrinėti mokslinės temos klausimų tinkamumas, tyrimo problematikos aktualumo pagrindimas ir numatomo tyrimo imties bei metodų pagrįstumas.

1.2. Mokslo darbų vertinimas. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, vykdė mokslo sklaidos veiklą ir pan. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: (1) magistro darbo įvertinimas; (2) magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

Reikalavimai moksliniam projektui

1. Reikalavimai moksliniam projektui. Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas.

1.1. Mokslinio projekto struktūra. Moksliniame projekte turi būti: (1) įvardintas konkretus pasirinktos VU filosofijos mokslo doktorantūros temos ar temų aspektas, t.y. pateikta jos ar jų konkretizacija; (2) suformuluoti keli pagrindiniai ketinamos tyrinėti konkretizuotos mokslinės temos klausimai; (3) įvertintas ketinamos tirti problematikos aktualumas ir originalumas, nurodyti svarbiausi tyrinėjimai ir įvardinta tyrimo imtis; (4) apibūdinta tyrimo metodologija; (5) pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

1.2. Mokslinio projekto apimtis - ne daugiau 15.000 spaudos ženklų vienai pasirinktai VU filosofijos mokslo doktorantūros temai.

Informacija stojantiems į doktorantūrą 2017 m.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais.

Pavyzdžiai ir pateikimo terminai..

Doktorantūros komitetui pretendentas birželio 12 - 16 d. (imtinai) turi pateikti: 

1. Mokslinį projektą (2 egz.) adresu VU Filosofijos fakultetas, 108 kab. (Vilnius, Universiteto 9/1, Jūratė Rapalavičiūtė, tel. (8-5) 2667616) bei elektroninę jo versiją (el. paštu – );

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skanuotas kopijas (el. paštu – ).

2017 m. birželio 30 d. 10 val. 106 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus

2017 m. VU Filosofijos mokslo doktorantūros tematikos ir galimi vadovai

   Tematikos   Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai
 1.

ŠIUOLAIKINĖ FILOSOFIJA IR FILOSOFINIAI KULTŪROS TYRIMAI

doc. M. Gutauskas,

prof. S. Jankauskas,

doc. A. Mickevičius,

doc. N. Milerius,

prof. A. Plėšnys,

doc. K. Sabolius,

prof. T. Sodeika,

prof. R. Šerpytytė

 2.

FILOSOFIJOS ISTORIJA IR DABARTIS: PAMATINĖS METODOLOGINĖS KONTROVERSIJOS

prof. A. Beinorius,

doc. J. Dagys,

prof. A. Jokubaitis,

doc. N. Kardelis,

lekt. dr. V. Korobov

prof. Z. Norkus,

prof. V. Radžvilas,

prof. A. Sverdiolas,

prof. M. P. Šaulauskas.

 

VU Filosofijos mokslo doktorantūros studijų programa

Vilniaus universiteto filosofijos mokslo doktorantūros studijų programa vykdoma pagal patvirtintą individualų studijų planą. Viso kreditų - ne mažiau kaip 30, tame tarpe: privalomų dalykų - 20 kr., pasirinktinių - ne mažiau kaip 10 kr., o taip pat universitetinės didaktikos praktika - 8 kr.

1. VU FILOSOFIJOS MOKSLO DOKTORANTŪROS TEMATIKA IR NUMATOMŲ DOKTORANTŪROS TYRIMŲ TEMATIKŲ SĄSAJOS SU KITAIS VU ATLIEKAMAIS TYRIMAIS BEI TYRIMŲ TEMATIKŲ SĄSAJOS PAGRINDIMAS.

1.1. Numatoma mokslinių tyrimų darbų bendroji tematika nuosekliai grindžiama Vilniaus universitete vykdoma mokslinių tyrimų kryptimi.

1.2. VU filosofijos doktorantūroje nuosekliai laiduojama daugiadalykiškumo dimensija. Tokią galimybę suteikia unikali VU mokslo potencialo įvairovė, apimanti visas penkias mokslo ir studijų sritis, o socialinių-humanitarinių mokslų atžvilgiu - ir iš esmės visas šių mokslų krypčių nomeklatūrą. Iš 31 Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų krypčių (patvirtintų VU Senate 2009 m. gruodžio 15 d.) net 8 turi tiesioginių probleminių sąsajų su filosofijos studijų kryptimi. Todėl sudarant individualius doktorantūros studijų planus į juos, atsižvelgiant į konkretaus tyrimo poreikius, įtraukiamas ne tik filosofijos, bet ir kitų mokslo krypčių mokslinis potencialas bei siūlomi daugiadalykiniai kursai.

2. VU FILOSOFIJOS MOKSLO DOKTORANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA.

2.1. VU Filosofijos mokslo doktorantūros studijų dalies turinio struktūra. Ją sudaro: mokslinės literatūros nagrinėjimas, moksliniai tyrimai, jų pristatymas mokslinėse konferencijose, gautų duomenų analizė, mokslinių straipsnių, disertacijos rengimas ir kita. Būtinieji doktoranto mokslinių tyrimų plano komponentai yra šie:

2.1.1. Privalomi kursai, seminarai ir universitetinės didaktikos praktika.

2.1.1.1. Privalomi profiliniai kursai - "Pamatinės filosofijos istorijos problemos" (10 kr.) ir "Šiuolaikinės filosofijos kryptys" (10 kr.) yra tiesiogiai siejami su doktoranto disertacijos tematika, t.y. doktorantai studijuoja visus juose nurodytus klausimus sutinkamai su bendrojo pobūdžio rengiamos daktaro disertacijos problematika.

2.1.1.2. Be privalomų kursų gali būti, atsižvelgianti į rengiamų disertacijų problematiką ir pobūdį, organizuojami privalomi seminarai - jų tematiką, kreditų apimtį ir formas nustato doktorantūros komitetas

2.1.1.3. Sutinkamai su filosofijos doktorantūros reglamentu, privalomas dalykas, neįeinantis į 30 kr. doktorantūros studijų minimumą, yra "Universitetinės didaktikos praktika" (8 kr.). Praktikos metu doktorantai supažindinami su universitetinio mokslo ir studijų specifika, dėsningumais ir naujovėmis, sudaromos sąlygos atskleisti ir išbandyti įvairias mokymo(si) technologijas.

2.1.2. Pasirinktiniai specializuoti ir (arba) daugiadalykiniai studijų kursai

2.1.2.1. Pasirinktinių specializuotų filosofijos mokslo kursų blokas apima ne mažiau kaip 10 dalykų. Jų sudėtis nustatoma doktorantūros komiteto ir yra tvirtinama sutinkamai su doktorantūros studijų reglamentu.

2.1.2.2. Pasirinktinių daugiadalykinių studijų blokas apima ne mažiau kaip 10 dalykų. Jų sudėtis nustatoma doktorantūros komiteto ir yra tvirtinama sutinkamai su doktorantūros studijų reglamentu.

2.1.3. Tarptautiškumas. VU filosofijos mokslo doktorantūroje privalomas doktorantų dalyvavimas tarptautinėje veikloje - konferencijos, simpoziumai, akademiniai mainai, o taip pat publikacijos, projektai, stažuotės, akademiniai kontaktai ir kt.

2.1.4. Individualus darbas su disertacijos vadovu ir konsultantais. VU filosofijos mokslo doktorantūra grindžiama privaloma individualizuota akademine veikla - nuolatinėmis konsultacijomis bei bendradarbiavimu vykdant mokslinius tyrimus, o taip pat ir kitokią akademinę veiklą: tiriamosios medžiagos atranka bei sisteminimas; organizacinis, projektinis ir metodinis mokslo tiriamasis darbas; bendrų mokslinių publikacijų rengimas ir kt.

2.1.5. Gilinamosios magistrantūros bei doktorantūros studijų integracija. VU filosofijos doktorantūra numato gilinamosios magistrantūros bei doktorantūros studijų integraciją: tęstinius mokslo tiriamuosius darbus, projektus bei akademinę veiklą - seminarus bei kitus akademiniai renginius. Tokia veikla, doktorantūros komiteto sprendimu, gali apimti ir privalomus, ir pasirinktinius studijų dalykus, o taip pat universitetinės didaktikos praktiką.

Pamatinės filosofijos istorijos problemos (privalomas dalykas)
10 kreditai

Šiuolaikinės filosofijos kryptys (privalomas dalykas)
10kreditai

Universitetinė didaktika (privalomas dalykas)
8 kreditai

 

Bendrieji individualiųjų doktorantų darbo planų reikalavimai

(patvirtinta VU Filosofijos mokslo doktorantūros komiteto, posėdžio protokolas Nr. 4, 2011-09-27)

1. Studijų plane kiekvienais metais, išskyrus pirmuosius ir paskutiniuosius metus, turi būti numatytas doktoranto pranešimas rengiamos disertacijos tema jungtiniame katedros bei doktorantūros komiteto viešame posėdyje. Pranešimo tezės, vizuotos darbo vadovo, pateikiamos Filosofijos mokslo doktorantūros komitetui raštu bei elektronine forma ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki pranešimo dienos. Pranešimo tvarka: tikslią vietą ir laiką nustato Filosofijos mokslo doktorantūros komiteto pirmininkas; katedros paskiria bent vieną recenzentą (doktorantą arba daktarą); pranešimo trukmė - ne daugiau kaip pusė akademinės valandos; recenzento komentaras - ne daugiau kaip trečdalis akademinės valandos; dalyvauja visi doktorantai, doktoranto vadovas bei konsultantai, doktorantūros komiteto nariai, kviečiami magistrantai bei kiti akademinės bendruomenės nariai. Recenzento prašymu doktorantas pateikia išsamesnę informaciją apie būsimo pranešimo turinį. Pranešimai rengiami prisilaikant "Bendrųjų rašto darbų reikalavimų".

2. Studijų plane, išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį semestrus, turi būti numatyta bent viena veikla, atitinkanti reglamente minimą "tarptautiškumo" reikalavimą: dalyvavimas tarptautiniame renginyje, "tarptautinė" publikacija, "tarptautinio" renginio organizavimas ir pan.

3. Visi egzaminai turi būti išlaikyti per pirmuosius tris semestrus.

4. Doktoranto straipsniai, kurie bus teikiami kaip privalomas minimumas ginant disertaciją, turi būti vizuoti doktoranto vadovo ir/arba konsultanto.

5. Viso disertacijos teksto pirmasis variantas turi būti paskutiniojo semestro pradžioje - ne vėliau kaip kovo mėnesį.

6. Į privalomosios pedagoginės praktikos krūvį gali būti įtraukta bakalaurantų ir magistrantų individualaus akademinio konsultavimo veikla bei studentų mokslo tiriamojo darbo organizacinės ir akademinės veiklos. Pedagoginė praktika gali būti nevykdoma pirmąjį ir paskutinįjį doktorantūros semestrą, o auditorinis pedagoginės praktikos krūvis (neviršijantis 100 val.) neskiriamas pirmaisiais ir paskutiniaisiais metais.

7. Vykdant atestaciją doktoranto Vadovo teikimu Filosofijos doktorantūros komitetas gali užskaityti neįvykdytą doktorantūros plane įvardintą veiklą atsižvelgdamas į kitus akademinius doktoranto darbus.

Ištrauka iš Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatų (Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. SK-2012-5-5):

"20. Už studijų rezultatus doktorantams ir gydytojams rezidentams iš sutaupytos doktorantų ir gydytojų rezidentų stipendijoms skirtų lėšų dalies kalendorinių metų pabaigoje kamieninių akademinių padalinių ir doktorantūros komitetų teikimu, suderinus su Doktorantūros ir rezidentūros skyriumi, rektoriaus įsakymu gali būti išmokama papildoma doktoranto ar gydytojo rezidento stipendija ar jos dalis.

21. Už neįvykdytą doktorantūros ir rezidentūros studijų programos dalį (doktorantai vertinami atestacijos metu, gydytojai rezidentai - atsiskaitydami už teorinę ar praktinę studijų dalį), akademinės drausmės pažeidimus kamieninio akademinio padalinio vadovo ir katedros / klinikos vadovo teikimu rektoriaus įsakymu doktorantams ir gydytojams rezidentams stipendijos mokėjimas gali būti laikinai sustabdytas".

Informacija ir kontaktai:
Filosofijos fakulteto doktorantūros studijų koordinatorė
Jūratė Rapalavičiūtė
Tel. 2667616, 108 kab.,