Psichologija

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinio balo sandara. Stojimo į VU psichologijos doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę (vertinimo kriterijus, svertinis koeficientas): mokslinio projekto vertinimas - 0,6; magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis - 0,2; mokslo darbai - 0,2.

1.1.  Mokslinio projekto vertinimas. Vertinant mokslinį projektą vertinamas pagrindinių ketinamos tyrinėti mokslinės temos klausimų tinkamumas, tyrimo problematikos aktualumo pagrindimas ir numatomo tyrimo imties bei metodų pagrįstumas.

1.2.  Mokslo darbų vertinimas. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje - papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, vykdė mokslo sklaidos veiklą ir pan. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: (1) magistro darbo įvertinimas; (2) magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

 

Reikalavimai moksliniam projektui

Reikalavimai moksliniam projektui. Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti: (1) įvardintas konkretus pasirinktos VU psichologijos mokslo doktorantūros temos ar temų aspektas, t.y. pateikta jos ar jų konkretizacija; (2) suformuluoti keli pagrindiniai ketinamos tyrinėti konkretizuotos mokslinės temos klausimai; (3) įvertintas ketinamos tirti problematikos aktualumas ir originalumas, nurodyti svarbiausi tyrinėjimai ir įvardinta tyrimo imtis; (4) apibūdinta tyrimo metodologija; (5) pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

Mokslinio projekto apimtis - ne daugiau 15.000 spaudos ženklų vienai pasirinktai VU psichologijos mokslo doktorantūros temai.

Informacija stojantiems į doktorantūrą 2017 m.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais. 

Pavyzdžiai ir pateikimo terminai.

Doktorantūros komitetui pretendentas birželio 12 - 16 d. (imtinai) turi pateikti:

1. Mokslinį projektą (2 egz.) adresu VU Filosofijos fakultetas, 108 kab. (Vilnius, Universiteto 9/1, Jūratė Rapalavičiūtė, tel. (8-5) 2667616) bei elektroninę jo versiją (el. paštu – );

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skanuotas kopijas (el. paštu – ).

2017 m. birželio 29 d. 10 val. 204 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

2017 m. VU Psichologijos mokslo doktorantūros tematikos ir galimi vadovai

   Tematikos  Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai
 1. PSICHOSOCIALINIO STRESO IR PSICHOLOGINIŲ SUTRIKIMŲ RIZIKOS IR ĮVEIKOS VEIKSNIAI IR PAGALBOS EFEKTYVUMAS

prof. D. Gailienė,

doc. N. Grigutytė,

doc. E. Kazlauskas,

prof. R. Kočiūnas.

 2. DARBUOTOJŲ VEIKLOS IR GEROVĖS PSICHOLOGINIAI, SOCIALINIAI IR ORGANIZACINIAI VEIKSNIAI ŠIUOLAIKINĖSE ORGANIZACIJOSE doc. D. Bagdžiūnienė
 3. PAŽINIMO PROCESŲ VEIKIMO PRINCIPŲ TYRIMAS

doc. R. Stanikūnas

 4. PSICHOSOCIALINIŲ SĄVEIKŲ IR PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ VEIKSNIAI BEI PADARINIAI

prof. L. Bulotaitė,

doc. A. Kairys,

doc. I. Laurinaitytė,

doc. V. Pakalniškiene,

prof. G. Valickas.

5. VAIKŲ SAVIREGULIACIJA, KASDIENIS ELGESYS IR SĄVEIKOS SU MOTINOMIS prof. R. Jusienė.