Sociologijos katedra

Z. NorkusSociologijos katedros vedėjas

Prof. Zenonas Norkus

Adresas: Universiteto g. 9, 210 kab.

Telefonas: +370 5 2667603

El. paštas:

 

 

Vida copy 

  Reikalų tvarkytoja Vida Valatkaitė

  Telefonas: +370 5 2667626

  El.paštas:

 

 


Šiuo metu Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto sociologijos katedroje vykdomos sociologijos bakalauro, dvi  magistrantūros – sociologijos bei sociologijos ir kriminologijos, ir sociologijos doktorantūros (05S) studijų programos.

Bendradarbiavimas

Inf. ruošiama...

Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

Socialinių transformacijų Lietuvoje lyginamieji sociologiniai tyrimai

Darbo tikslas:

Sociologijos diskursų analizė.
Lietuvos gyventojų pilietinių ir politinių nuostatų bei dalyvavimo dinamikos analizė.
Šeiminio gyvenimo tyrimai: diskursai, teorijos, metodai. Socialinės kontrolės ir deviacijų tyrimai.
Profesinės veiklos lauko tyrimai.
Socialinės politikos kritinė analizė.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedros vedėjas

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Socialiniai mokslai (Sociologija)

Trukmė: 2017-2021 m.

Sociologijos diskursai, socialinė kontrolė ir laiko struktūros

Darbo tikslas

Sociologijos diskursų analizė. Lyginamieji Lietuvos socialinės transformacijos 20-21 amžiuje ir lyginamieji imperiologijos istoriniai-sociologiniai tyrimai. Lietuvos gyventojų pilietinių ir politinių nuostatų bei dalyvavimo dinamikos analizė. Šeiminio gyvenimo tyrimai: diskursai, teorijos, metodai. Socialinės kontrolės ir deviacijų tyrimai. Profesinės veiklos lauko tyrimai. Socialinės politikos kritinė analizė.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedros vedėjas

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Socialiniai mokslai (Sociologija)
 
Trukmė: 2012.01.01 - 2016.12.31
 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami mokslinio tyrimo projektai

Visuotinės dotacijos priemonė

  • Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Projekto vadovas - prof. Zenonas Norkus. Trukmė: 2011.06.01-2014.05.31.
  • Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje. Projekto vadovas - prof. Aleksandras Dobryninas. Trukmė: 2011.04.01-2014.09.30. 

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

  • Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Projekto vadovas - prof. Aleksandras Dobryninas. Trukmė: 2010-2012.
  • Nužudymai Lietuvoje:kriminologinis tyrimas. Projekto vadovas - prof. Aleksandras Dobryninas. Trukmė: 2012.03.01-2013.12.31.

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”

  • Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai. Projekto vadovė - prof. Irena Emilija Juozeliūnienė. Trukmė: 2012.07.01-2014.12.31. 

Mokslinis žurnalas „Sociologija.Mintis ir veiksmas“

Vilniaus universiteto Sociologijos katedra kartu su Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra leidžia mokslinį žurnalą Sociologija.Mintis ir veiksmas“. 

Studijos

Sociologijos bakalauro ir magistro darbų temos

Baigiamųjų dabų temas ir vadovus studentai pasirenka savarankiškai arba pasitardami su atitinkamą temą išmanačiu dėstytoju.

Rinktis temą ir vadovą galima pagal Sociologijos katedros narių mokslinių interesų sritį bei jų dėstomus dalykus, kuriuos rasite užėję į katedros narių asmeninius puslapius.

Svarbiausios datos ir reikalavimai sociologijos bakalauro darbams

1. Bendrieji reikalavimai bakalauro darbui, svarbiausios datos

Kurso seniūnas iki 4 kurso rudens semestro spalio 15 d. įteikia Sociologijos katedrai studentų sąrašą su pasirinktomis bakalauro darbų temomis (lietuvių ir anglų kalbomis) ir dėstytojų, pas kuriuos studentai susitarė rašyti darbą, pavardėmis. Bakalauro darbų temas ir vadovus tvirtina Sociologijos katedra po spalio 15 d. Savarankiškai nesusitarusiems ir neturintiems vadovo, katedra jį paskiria.

Visi studentai, rašantys bakalauro darbus, iki 4 kurso rudens semestro pabaigos privalo pateikti Sociologijos katedrai su vadovu suderintą išplėstinį bakalauro darbo planą (ne mažiau 3-4 psl.). Plane turi būti: išsikeltas darbo tikslas bei uždaviniai arba pagrindinė darbo problematika; numatytos darbe naudoti literatūros bibliografinis aprašas (3-4 pagrindiniai bakalauro darbo literatūros šaltiniai ar autoriai turi būti aprašyti detaliau, aptariant jų turinį bei svarbiausias problemas). 4 kurso rudens semestro sesijos metu studentas turi gauti vadovo įvertinimą už atliktą darbo projektą. Neigiamas vadovo įvertinimas arba įvertinimo nebuvimas prilyginamas akademinei skolai.

Pirmas bakalauro darbo variantas (pilnos apimties tekstas, įskaitant santraukas lietuvių ir anglų kalbomis, įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą) turi būti įteiktas darbo vadovui iki balandžio 15 d. Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti studentui, jeigu jis laiku neįvykdė šios užduoties. Pataisytas ir reikiamai įformintas galutinis bakalauro darbo variantas (1 egzempliorius) su vadovo parašu turi būti įteiktas Sociologijos katedrai iki gegužės 28 d. 17 val. Neįteikus bakalauro darbo nurodytu laiku, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais. Darbo recenzentą skiria Sociologijos katedra. Studentas asmeniškai susisiekia su recenzentu ir jam patogiu būdu įteikia darbą ne mažiau kaip likus 5 darbo dienoms iki gynimo. Recenzentas darbo recenziją pateikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki gynimo.

Jeigu bakalauro darbo vadovas darbą įvertina neigiamai, darbas atiduodamas vertinti dviems recenzentams. Jeigu abudu recenzentai darbą įvertina neigiamai, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais.

Bakalauro darbų gynimo datą bei komisijos sudėtį tvirtina Filosofijos fakulteto Dekanas. Studentai darbus gina pagal sąrašą, sudarytą abėcėlės tvarka.

2. Bakalaurinio darbo pobūdis

Bakalauro darbai yra teoriniai ir teoriniai empiriniai. Teoriniai bakalauro darbai skirti sociologijos teorinių bei metodologinių klausimų analizei. Teoriniai – empiriniai darbai skirti aktualių socialinių problemų analizei, juose panaudojama empirinė medžiaga. Teorinėje dalyje (kuri turi sudaryti ne mažiau 50% darbo apimties) aptariama pasirinkta problema (šios problematikos darbų kontekste), išryškinamas jos aktualumas. Empirinėje dalyje pateikiami ir analizuojami statistiniai duomenys, studento atlikto empirinio tyrimo rezultatai, gali būti atlikta antrinė duomenų analizė.

3. Darbo struktūra ir apiforminimas

Darbą sudaro: titulinis lapas, turinys, santraukos (lietuvių ir anglų kalbomis), įvadas, ne mažiau kaip du skyriai (skyriai turi susidaryti iš kelių poskyrių), išvados, literatūros sąrašas (gali būti priedai, kuriuose pateikiama papildoma empirinės dalies medžiaga: apklausos anketos, statistiniai duomenys ir pan.).

Bakalauro darbo apimtis - 70–80 tūkst. spaudos ženklų.

Įvade būtinai turi būti suformuluota tyrimo problema, pagrįstas jos aktualumas ir svarba, trumpai apžvelgta literatūra (teorinės diskusijos) nagrinėjama tema ir suformuluotas darbo tikslas bei uždaviniai. Įvado pabaigoje turi būti trumpai aptarta darbo struktūra (apie ką bus rašoma kiekvienoje dalyje).

Visas dėmesys darbe turi būti sutelktas atsakymų į iškeltą problemą paieškai; darbo tekstas negali būti paprastas kitų autorių teiginių atpasakojimas, autorius turi savarankiškai analizuoti literatūrą, logiškai pagrįsti savo mintis ir aiškiai formuluoti išvadas.

Išvados (ne daugiau 2 psl. apimties) turi būti ne darbo santrauka, o trumpas ir aiškus atsakymas į įvade iškeltą problemą.

Į literatūros sąrašą (jis turi apimti ne mažiau 8-10 pozicijų - autorinių publikacijų) įtraukiama tik darbo tekste minima arba cituojama literatūra. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nurodant autorių, leidimo metus, leidinio pavadinimą (jeigu tai straipsnis - knygą ar žurnalą, kuriame jis skelbtas), leidimo vietą, leidyklą ir metus (žurnalams - tomą ir /arba numerį). [Pvz.: Beirne, P., Messerschmidt, J., 1991. Criminology. New York: HBJ]

Minint kūrinį darbo tekste, nurodomas jo autorius ir leidimo metai, pvz.: (Giddens, 1993). Jeigu autorius cituojamas, būtina nurodyti ir puslapį, pvz.: (Giddens, 1993, p.23).

Negalima tekste remtis kitų autorių mintimis ir teiginiais (juo labiau, juos cituoti), nenurodant šaltinio, tai yra laikoma plagiatu. Nustačius bent vieną plagiato atvejį darbe, jis gali būti vertinamas neigiamai.

Svarbiausios datos ir reikalavimai sociologijos magistro darbams

1. Bendrieji magistro darbų reikalavimai, svarbiausios datos

Kurso seniūnas iki 1 kurso gruodžio 1 d. įteikia Sociologijos katedrai studentų sąrašą su pasirinktomis magistro darbų temomis (lietuvių ir anglų kalbomis) ir dėstytojų, pas kuriuos studentai susitarė rašyti darbą,  pavardėmis. Magistro darbų temas ir vadovus tvirtina Sociologijos katedra. Savarankiškai nesusitarusiems ir neturintiems vadovo, katedra jį paskiria.

Visi studentai, rašantys magistro darbus, iki 1 kurso pavasario semestro sesijos pabaigos privalo pateikti Sociologijos katedrai su vadovu suderintą išplėstinį magistro darbo planą (ne mažiau 3-4 psl.). Plane turi būti: išsikeltas darbo tikslas bei uždaviniai arba pagrindinė darbo problematika; numatytos darbe naudoti literatūros bibliografinis aprašas (3-4 pagrindiniai magistro darbo literatūros šaltiniai ar autoriai turi būti aprašyti detaliau, aptariant jų turinį bei svarbiausias problemas. Studentas turi gauti vadovo įvertinimą už atliktą darbo projektą. Neigiamas vadovo įvertinimas arba įvertinimo nebuvimas prilyginamas akademinei skolai.

Pirmas magistro darbo variantas (pilnos apimties tekstas, įskaitant santraukas lietuvių ir anglų kalbomis, įvadą, išvadas bei literatūros sąrašą) turi būti įteiktas darbo vadovui iki 2 kurso pavasario semestro balandžio 15 d. Darbo vadovas turi teisę atsisakyti toliau vadovauti studentui, jeigu jis laiku neįvykdė šios užduoties. Pataisytas ir reikiamai įformintas galutinis magistro darbo variantas (1 egzempliorius) su vadovo parašu turi būti įteiktas Sociologijos katedrai iki gegužės 28 d. 17 val. Neįteikus magistro darbo nurodytu laiku, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais. Darbo recenzentą skiria Sociologijos katedra. Studentas asmeniškai susisiekia su recenzentu ir jam patogiu būdu įteikia darbą ne mažiau kaip likus 5 darbo dienoms iki gynimo. Recenzentas darbo recenziją pateikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki gynimo.

Jeigu magistro darbo vadovas darbą įvertina neigiamai, darbas atiduodamas vertinti dviems recenzentams. Jeigu abudu recenzentai darbą įvertina neigiamai, studentas praranda teisę jį ginti einamaisiais metais.

Magistro darbų gynimo datą bei komisijos sudėtį tvirtina Filosofijos fakulteto Dekanas. Studentai darbus gina pagal sąrašą, sudarytą abėcėlės tvarka.

2. Darbo pobūdis

Magistriniai darbai yra teoriniai ir teoriniai empiriniai.

Teoriniai magistro darbai skirti sociologijos teorinių bei metodologinių klausimų analizei. Teoriniai-empiriniai darbai skirti aktualių socialinių problemų analizei; juose panaudojama empirinė medžiaga. Teorinėje dalyje (kuri turi sudaryti ne mažiau 50% darbo apimties) aptariama pasirinkta problema (šios problematikos darbų kontekste), išryškinamas jos aktualumas. Empirinėje dalyje pateikiami ir analizuojami statistiniai duomenys, studento atlikto empirinio tyrimo rezultatai, gali būti atlikta antrinė duomenų analizė.

3. Darbo struktūra ir apiforminimas

Magistro darbą sudaro: titulinis lapas, turinys, įvadas, ne mažiau kaip du skyriai (skyriai turi susidaryti iš kelių poskyrių), išvados, literatūros sąrašas (gali būti priedai, kuriuose pateikiama papildoma empirinės dalies medžiaga: apklausos anketos, statistiniai duomenys ir pan.).

Magistro darbo apimtis - 100–120 tūkst. spaudos ženklų.

Įvade turi būti suformuluota tyrimo problema, pagrįstas jos aktualumas ir svarba, apžvelgta literatūra (teorinės diskusijos) nagrinėjama tema, suformuluoti darbo tikslas, uždaviniai ir hipotezės, aptarti darbo metodologiniai principai bei numatomi rezultatai. Pabaigoje turi būti trumpai aptarta darbo struktūra (apie ką bus rašoma kiekvienoje dalyje).

Magistro darbo temos pristatymas turi atitikti įvade iškeltus tikslus, uždavinius bei pasirinktą metodologiją. Dėstymas turi būti nuoseklus, logiškas, turintis aiškią struktūrą. Magistro darbe turi matytis magistranto gebėjimas savarankiškai formuluoti bei analizuoti nagrinėjamas problemas, deramai naudotis moksline literatūra bei kitais akademiniais šaltiniais.

Išvadose pateikiami pagrindiniai darbo rezultatai, atitinkantys įvade apsibrėžtus šio darbo tikslus bei uždavinius.

Į literatūros sąrašą įtraukiami tik magistro darbo tekste minimi arba cituojami šaltiniai. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nurodant autorių, leidimo metus, leidinio pavadinimą (jeigu tai straipsnis - knygą ar žurnalą, kuriame jis skelbtas), leidimo vietą, leidyklą ir metus (žurnalams - tomą ir /arba numerį); pvz.: Beirne, P., Messerschmidt, J., 1991. Criminology. New York: HBJ

Minint šaltinį darbo tekste, nurodomas autorius (jam nesant, leidinio redaktorius, sudarytojas ir pan.) ir leidimo metai; pvz.: (Giddens, 1993). Jeigu autorius cituojamas, būtina nurodyti ir puslapį; pvz.: (Giddens, 1993, p.23).

Draudžiama tekste kartoti kitų autorių mintis ir teiginius nenurodant šaltinio.

Sociologijos ir sociologijos ir kriminologijos magistrantūros praktikos organizavimo ir atlikimo tvarka

Pagal Sociologijos ir Sociologijos kriminologijos magistrantūros studijų programą tiriamojo darbo praktika yra privalomas dalykas. Praktika atliekama nuo vasario 5 d. iki balandžio 30 d. ir sudaro iš viso 160 val.

 Studijų programa  Praktikos trukmė: institucijoje (val./semestrą) Praktikos trukmė: auditorijoje/individualiai (val./semestrą)  Kreditai
Sociologija  130  30  6
Kriminologija   146  14

 6


Praktikos planas

Sociologijos magistrantūros trišalė praktikos sutartis

Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros trišalė praktikos sutartis

Tiriamoji darbo praktika organizuojama pagal tokią tvarką:

Kiekviena praktika yra dviejų dalių: studento praktinė veikla ir praktinės veiklos aptarimas. 

Praktikos atlikimo vietą parengia Sociologijos katedra, atsižvelgus į studentų pageidavimus specializuotis pagal pasirinktą sociologijos arba kriminologijos profilį.

Studento praktikai vadovauja ir ją vertina du praktikos vadovai: vienas iš institucijos (įstaigos), kurioje atliekama praktika, kitas - iš universiteto dėstytojų. Pageidautina, kad institucijos praktikos vadovas turėtų tiriamojo ir/arba analitinio darbo patirtį.

Studentas kartu su vadovais per 10 dienų iki praktikos pradžios parengia ir pristato praktikos planą (į jį surašomi pagrindiniai tikslai, užduotys, jų vykdymo planas).

Pasibaigus praktikai studentas pateikia Sociologijos katedros praktikos vadovui ataskaitą kartu su Institucijos praktikos vadovo įvertinimu, kuriame atsižvelgiama į konkrečią studento veiklą - efektyvumą, sąžiningumą, gebėjimą taikyti ir derinti žinias, vertybes ir įgūdžius ir pan.

Studentų praktikos ataskaitos ginamos paskutiniame auditoriniame užsiėmime, kurio laikas derinamas su Sociologijos katedros praktikos vadovu. Galutinį įvertinimą rašo Sociologijos katedros praktikos vadovas, remdamasis:

a) institucijos vadovo įvertinimu;

b) studento parengta praktikos ataskaita ir jos gynimu;

Praktikos ataskaitos gynimas prilyginamas egzaminui ir vertinamas pagal 10-balę skalę.

Praktikos ataskaitos struktūra ( tai yra rašto darbas, aprašantis tyrimą, veiklą, paslaugų organizavimą ir pan.):

1. Įvadas (jame išdėstomi praktikos pasirinkimo motyvai, tikslai, pristatomas praktikos planas);

2. Institucijos pristatymas (glaustas aprašymas įstaigos, kurioje atliekama praktika: darbuotojai, struktūra, teikiamos paslaugos, klientai, taikomi tiriamojo-analitinio darbo metodai);

3. Atliktos veiklos aprašymas (jau išsamiai aprašoma praktikos metu atlikta veikla, spręstos tyrimo problemos, gauti rezultatai ir išvados);

4. Apibendrinimas (glaustai aptariama visa praktika, daromos dalykinės ir organizacinės išvados, pateikiamos rekomendacijos);

5. Priedai (pridedami praktikai svarbūs dokumentai, studento parengti ir praktikos metu naudoti aprašai, protokolai, metodikos, rezultatai).

Apgintos ataskaitos saugomos VU Sociologijos katedroje 5 metus.

Studento (praktikanto) ir institucijos praktikos vadovo nesutarimai sprendžiami kartu su Sociologijos katedros praktikos vadovu. Studento ir Sociologijos katedros praktikos vadovo nesutarimai ar konfliktai sprendžiami  Sociologijos katedroje arba VU Filosofijos fakulteto Apeliacijų komisijoje.

Praktikos planas sociologijos bakalaurantams

Pagal Sociologijos bakalauro studijų programą pažintinė praktika yra privalomas dalykas. Praktika atliekama 4 kurso rudens semestre nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. ir sudaro iš viso 344 val.

 Studijų programa  Praktikos trukmė: institucijoje/individualiai (val./semestrą) Kreditai
Sociologija  344  15

Pažintinės praktikos aprašymas

Pažintinės praktikos planas

Pažintinės praktikos sutartis

Katedros nariai

Darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Prof. dr.

Aleksandras Dobryninas

Kriminologija 
Korupcijos problemos 
Žmogaus teisės 
Masinės medijos

Dėl susitikimo tartis el.paštu

412 kab.

Prof. dr.

Irena Emilija Juozeliūnienė

Tapatumo sociologija
Šeimos sociologija
Šeima ir migracija
Kokybinių tyrimų metodologija
Vizualioji sociologija ir tyrimo metodai
Trečiadieniais
1630 - 1730
 413 kab.

Prof. dr.

Zenonas Norkus

Istorijos ir socialinių mokslų filosofija 
Lyginamoji istorinė sociologija 
Maxo Weberio socialinė teorija 
Racionalaus pasirinkimo teorija

Pirmadieniais
1700 - 1900
Trečiadieniais
1400 - 1600

210 kab.

Katedros vedėjas

Prof. dr.

Arūnas Poviliūnas

Profesijų sociologija 
Švietimo sociologija 
Socialinio kapitalo tyrinėjimai 
Žinojimo ir mokslo sociologija 

Trečiadieniais
1000 - 1300
Ketvirtadieniais
1400 - 1700
 213 kab.

Doc. dr.

Rūta Žiliukaitė

Pilietinė visuomenė 
Demokratija ir demokratizacija
Vertybių kaita
Antradieniais
1230 - 1300
 Trečiadieniais
1430 - 1500

413 kab.

Aist. dr. Jolanta Aleknevičienė Kriminologija
Dėl susitikimo tartis el.paštu
 

Doc. dr.

Algimantas Čepas 
Teisės sociologija
Kriminologija 
Baudžiamoji teisė
Nusikaltimų prevencija 
Dėl susitikimo tartis el.paštu
 
Lekt. valand. Inga Gaižauskaitė

Socialinių tyrimų metodologija, akademinė etika, socialinis ir politinis pasitikėjimas, demokratizacija

  Dėl susitikimo tartis el.paštu  
Lekt. valand. dr. Aušra Pocienė Socialinių tyrimų metodologija, baudžiamoji politika, deviacijų sociologija, miestų saugumas Dėl susitikimo tartis el.paštu  
Lekt. valand. dr. Daumantas Stumbrys Demografija   Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. valand. dr. 

Aušra Širvinskienė
Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai
  Dėl susitikimo tartis el.paštu

413 kab.

Doc. dr.

Laima Žilinskienė

Kokybiniai metodai
Korupcija
Resocializacija

Dėl susitikimo tartis el.paštu

413 kab.

Dokt.

Irma Budginaitė

Migracija
Šeimos sociologija


Dėl susitikimo tartis el.paštu
 

Asist. dr.

Dalia Čiupailaitė

Miesto sociologija
Architektūros sociologija
Medijų sociologija

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Dokt. Rimantė Gaičevskytė

Kriminologija, persekiojimas, medijos, socialiniai tinklai

Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. dokt.

Agnė Girkontaitė

Švietimo sociologija
Aukštojo mokslo sociologija
Kalbos sociologija


Akademinėse atostogose

Lekt. valand. Regimantas Juras Etniniai santykiai    Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Dokt.

Karolis Jonutis 

Politinė sociologija
Post-marksizmas
Diskurso teorijos

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Ieva Labanauskaitė

Gyvenimo eigos ir raidos kriminologija
Kriminalinės karjeros ir jų tyrimai
Kriminologinės teorijos

Vaiko priežiūros atostogose

412 kab.

Dokt.

Mindaugas Lankauskas
Kriminologija
Teisės sociologija 
Deviacijų sociologija
Subkultūros
  Akademinėse atostogose  
Dokt. Gintė Martinkėnė Migracija, Šeimos sociologija Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. dokt.

Milda Pivoriūtė

Amžiaus tarpsnių sociologija
Tapsmas suaugusiu
Viešoji sociologija
Sociologijos sociologija

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Dokt.

Tadas Šarūnas
Miesto sociologija, Socialiniai judėjimai
Akademinėse atostogose  

Dokt.

Veronika Urbonaitė – Barkauskienė

Miesto sociologija, erdvės ir vietos sociologija, kokybinių tyrimų metodologija

Vaiko priežiūros atostogose

Dokt.  Kristijonas Vaicekauskas Kalbos sociologija Judumas Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Dokt.

Juozas Valenčius
Technologijų sociologija
Akademinėse atostogose  
Dokt.  Evaldas Visockas

Kriminologija, teisės sociologija

.lt  Dėl susitikimo tartis el.paštu