Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

PROGRAMOS

Psichodinaminė vaikų ir paauglių psichoterapija: bazinis lygis

Neformaliųjų studijų programa

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų) kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Jos tikslas yra suteikti pagrindinių vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos teorinių ir praktinių žinių bei ugdyti atitinkamus įgūdžius specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais, ir parengti juos gilesnėms psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos studijoms siekiant vaikų ir paauglių psichoterapeuto kvalifikacijos. Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos bazinio lygio programą sėkmingai baigė jau keturios laidos programos dalyvių.

Programos metu suteikiama žinių apie vaikų psichodinaminę raidą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos teoriniai principai bei metodai. Asmeninis patyrimas mažose grupėse bei supervizuojama ankstyvųjų santykių stebėjimo praktika parengia sėkmingam darbui su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Pagrindinis praktinis patyrimas ir grupinės supervizijos yra skiriamos atvejų analizei – raidos psichodinamikos supratimui, gebėjimui aprašyti, numatyti intervencijų ir/ar prevencijų kryptis.

Sėkmingai pabaigus programą studijas galima tęsti 3 metų trukmės Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos kvalifikacinio lygio programoje.

Studijos vyksta sesijiniu būdu ketvirtadieniais-šeštadienias vidutiniškai kartą per mėnesį. Programos apimtis: 2 metai, 14 sesijų.

Bazinis programos lygis baigiamas išlaikius baigiamąjį egzaminą bei pateikus ir apginus atvejo analizę (psichodinaminė diagnostika).

Reikalavimai stojantiesiems:

1) gydomosios medicinos arba psichologijos nuosekliųjų studijų baigimo diplomas (magistro laipsnis arba vientisosios studijos, prilyginamos magistro laipsniui); 2) profesinė patirtis ir praktinis darbas – vaikų sveikatos (fizinės ir / arba psichikos) priežiūros paslaugų teikimo srityje.

Norintieji studijuoti šioje programoje turi pateikti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir prašymą studijuoti. Apie naujai renkamas grupes skelbiama KMC puslapio naujienose, taip pat galima teirautis el. paštu .

Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras

Psichodinaminė vaikų ir paauglių psichoterapija: kvalifikacinis lygis

Neformaliųjų studijų programa

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (kvalifikacinio lygio) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų), jau susipažinusių su psichodinaminėmis raidos teorijomis ir gebančių šias žinias taikyti vertinant vaikų ir paauglių psichologinius sunkumus, taip pat žinančių pagrindinius psichodinaminės psichoterapijos principus, kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui.

Pagrindinis programos tikslas yra mokyti psichodinaminės psichoterapijos technikų taikymo gydant vaikus ir paauglius su įvairiais elgesio ir emociniais sutrikimais, o taip pat darbo su jų tėvais/globėjais metodų. Programa siekiama toliau gilinti psichodinaminės raidos psichologijos ir psichopatologijos žinias, formuoti psichodinaminės psichoterapijos proceso eigos ir dinamikos supratimą, gebėjimą atpažinti, reflektuoti ir analizuoti terapijoje vykstančius procesus ir jų dinamiką, numatyti ir planuoti terapijos etapus.

Programos apimtis: 3 metai.

Kvalifikacinis programos lygis baigiamas išklausius teorines paskaitas, baigus prižiūrimąją terapiją, surinkus minimalų privalomą asmeninio psichoterapinio patyrimo valandų skaičių bei apgynus baigiamąjį darbą.

Reikalavimai stojantiesiems:

1) gydomosios medicinos arba psichologijos nuosekliųjų studijų baigimo diplomas (magistro laipsnis arba vientisosios studijos, prilyginamos magistro laipsniui); 2) profesinė patirtis ir praktinis darbas – vaikų sveikatos (fizinės ir / arba psichikos) priežiūros paslaugų teikimo srityje; 3) Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos bazinio lygio programos arba Individualios psichodinaminės psichoterapijos bazinio lygio programos baigimo* pažymėjimai.

* Baigusieji šią programą turi išklausyti išlyginamąjį dalyką (privalomą Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos bazinio lygio programoje) – Ankstyvųjų santykių psichodinamika bei parengti ir apginti kūdikio stebėjimo atvejo analizę.

Norintieji studijuoti šioje programoje turi pateikti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir prašymą studijuoti. Apie naujai renkamas grupes skelbiama KMC puslapio naujienose, taip pat galima teirautis el. paštu .

Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras

Vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminis interpretavimas

Neformaliųjų studijų programa

Vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminio interpretavimo programa skirta sveikatos priežiūros ir ugdymo specialistams, dirbantiems su vaikais. Jos metu bus mokoma naudoti vaikų piešinių interpretavimą kaip pagalbinę psichodiagnostinę priemonę, analizuoti pagrindinius reikšminius ženklus vaikų ir paauglių piešiniuose, dirbti su vaikų piešinių metodais.

Šis kursas parengtas kaip psichodiagnostinė laboratorija (integruojant teorines žinias su praktiniu jų taikymu atliekant užduotis), kurioje, remiantis gelmių psichologija, mokoma atskirti reikšminius ženklus vaikų ir paauglių piešiniuose. Pasitelkiant piešinius, stengiamasi suvokti ryšį, kuris sieja vaikų ir paauglių gebėjimą kurti (piešti) su pasąmonės emocijomis. Seminarų metu kurso dalyviai yra supažindinami su įprastomis vaikų ir paauglių raidos būsenomis: konfliktais, nerimu, fobijomis, agresyviu elgesiu ir kitais sutrikimais bei jų raiška piešiniuose.

Programos apimtis: 1 metai.

Reikalavimai stojantiesiems: psichologijos bakalauro laipsnis arba jam prilygstantis, taip pat gali dalyvauti psichiatrai bei psichoterapeutai.

Norintieji studijuoti šioje programoje turi pateikti prašymą studijuoti bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Apie naujai renkamą grupę skelbiama KMC puslapio naujienose, taip pat galima teirautis el. paštu .

Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras

Klinikinė psichoanalizė

Klinikinės psichoanalizės studijų programa skirta psichoterapeutų kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Klinikinės psichoanalizės mokymo programa siekiama suteikti besimokančiajam gebėjimą individualiai pažvelgti į atskiro paciento ar kliento problemas, bendradarbiauti su pacientu terapinėje aplinkoje, skatinti asmenines paciento įžvalgas bei brandų savarankiškumą.

Teorijos studijomis suteikiama žinių apie skirtingas psichoanalizės mokyklas ir jų metodus. Mokomoji analizė suteikia galimybę patirti gilias emocines būsenas bei panaudoti šią asmeninę patirtį darbe su analizuojamaisiais. Pagrindinis praktinis patyrimas ir individualios supervizijos yra skiriamos atvejų analizei - psichodinamikos supratimui, gebėjimui naudoti intersubjektyvius fenomenus klinikinėse situacijose, gebėjimui tinkamai naudoti įvairias intervencijas bei interpretacijų formas, dirbti su priešinimusi, numatyti ir įveikti galimus sunkumus.

Klinikinės psichoanalizės studijos itin svarbios specialistams, mokantiems psichoterapijos, konsultuojantiems bei supervizuojantiems kolegas, dirbančius psichikos sveikatos paslaugų sektoriuje. Gilus psichoanalizės metodo išmanymas suteikia galimybę dirbti su tokiais pacientais, kurių psichikos sutrikimai buvo laikomi negydytinais psichoterapija.

Programa sudaryta atsižvelgiant į Tarptautinės psichoanalizės asociacijos (TPA) mokymo standartus bei atitinka Europos psichoterapijos asociacijos reikalavimus. Ji suderinta su TPA Laiduojančiu komitetu. Programa atitinka Lietuvoje veikiančių psichoterapijos draugijų išsilavinimui keliamus reikalavimus.

Teorijos studijų trukmė: 4 metai.

Klinikinės psichoanalizės programa baigiama išklausius privalomą programą bei pateikus ir apginus baigiamąjį darbą (psichoanalizės taikymas atskiram pacientui).

Reikalavimai stojantiesiems:

1) gydomosios medicinos arba psichologijos nuosekliųjų studijų baigimo diplomas (magistro laipsnis arba vientisosios studijos, prilyginamos magistro laipsniui); 2) profesinė patirtis, praktinis darbas – sveikatos (fizinės ir/arba psichikos) priežiūros paslaugų teikimas, asmeninė analizė (t.y. kandidatas Klinikinės psichoanalizės studijoms jau turi dalyvauti asmeninėje analizėje).

Daugiau informacijos mūsų tinklapyje www.psichoanalitikai.lt

Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras kartu su Vilniaus psichoanalitikų draugija.

Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa

Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa (toliau - PPMP) sudaryta remiantis Europos Pschoanalitinės Psichoterapijos Federacijos standartais, skirta asmenims turintiems universitetinį psichologijos magistro arba medicinos gydytojo diplomą, specialistų (psichologų ir gydytojų) profesiniam mokymui.

Pagrindinis PPMP programos tikslas yra  psichoanalitinės psichoterapijos žinių bei praktinių įgūdžių suteikimas, ruošimas kvalifikuotai dirbti psichoterapinį darbą. PPMP siekia suteikti gilesnių žinių apie psichoanalitinę paradigmą, jos sąvokas, siekia ugdyti psichoanalitinį asmenybės suvokimą, padėti pagrindus dabartiniam ir ypač vėlesniam šių teorinių žinių pritaikymui praktikoje.

Teorijos studijų trukmė: 4 metai.

Reikalavimai stojantiesiems: Psichologijos magistro laipsnis arba medicinos magistro laipsnis, gydytojo kvalifikacija.

Daugiau informacijos rasite čia

KNYGOS

PKMC galite pasiskolinti šias knygas:

Autorius Pavadinimas
Bagdonas Albinas Neuropsichologija: sąvokos ir schemos
Bagdžiūnienė Dalia Tyrimai organizacijose
Bagdžiūnienė Dalia Konfliktai organizacijose ir jų valdymas
Bandzevičienė Rita Psichoterapijos kryptys
Bieliauskaitė Rasa Vaikų konsultavimo teorinės paradigmos
Bulotaitė Laima Vaikų psichologinis konsultavimas
Čekanavičius Vydas Statistinių metodų taikymo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Čekuolienė Danguolė Prieraišumas: teoriniai aspektai, tyrimai, intervencija
Čekuolienė Danguolė Stebėjimas psichologijoje: moksliniai tyrimai, diagnostika ir korekcija
Čekuolienė Danguolė Šeimos psichologinio konsultavimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Dovydaitienė Miglė Skyrybas išgyvenę vaikai
Dovydaitienė Miglė Trumpalaikio konsultavimo principai
Dovydaitienė Miglė, Jusienė Roma Konsultavimas mokykloje
Gintilienė Gražina Vaiko psichologinis įvertinimas
Gintilienė Gražina Vaikų testavimas WISC-III LT
Girdzijauskienė Sigita Mokymosi negalės: samprata ir įvertinimas
Gudaitė Gražina Klinikinio psichologinio vertinimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Jusienė Roma Mažų vaikų savireguliacija
Kazlauskas Evaldas Psichologinio konsultavimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Laugalys Feliksas Darbo veiklos tyrimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Pociūtė Birutė Konsultavimas renkantis profesija
Sargautytė Rūta Skausmo psichologija
Sondaitė Jolanta Socialinės psichologijos praktinės užduotis
Valickas Gintautas Teisės psichologo profesinės etikos dilemos
Vatkevičius Henrikas Fiziologinių signalų registravimas
  Psichologijos universitetinių studijų profesinės priežiūros modelis
VEPA Vaikų elgesio problemų aprašas: vadovas ir klausimynas mokytojams ir tėvams
  Vaizdo įrašų taikymas vaikų psichiatrijoje ir psichoterapijoje
  Profesinės priežiūros mokymo programos praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
  Profesinės priežiūros mokymo programa
Straipsnių rinkinys Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: mokyklos ir mokymosi kontekstas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos