Laimutė Jakavonytė

Pradinis

Lektorė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje: trečiadieniais 1730 - 1830 (susitarus iš anksto)

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Praktinė filosofija

Dalykinė etika

Mokslinių tyrimų etika

Ugdymo filosofija

Filosofijos didaktika

Mokslo filosofija

Filosofijos istorija

 


Dėstomi dalykai:

Filosofijos dėstymo metodika

Filosofijos didaktika

Filosofijos įvadas, Filosofija

Kierkegaard egzistencinis mąstymas

Mokslo filosofija

Aktualios profesinės etikos problemos

Tyrimai ir kita veikla

Tyrimai:

  1. Projektas: „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui" (Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001), finansuojamam iš Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšų. Rengiamos „Profesinės etikos" dalyko 12 klasių moksleiviams programos ir metodinė medžiaga mokytojams. Nuo 2009 m. iki dabar.
  2. Projektas: „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete" (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098) pagal Lietuvos bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų srityje". Dėstomas modulis (8 val.): Etiniai mokslinių tyrimų su žmonėmis aspektai. Nuo 2007 m. iki dabar.

 


Standartai ir teisės aktai, kuriuos rengiant dalyvauta:

 1.  Jakavonytė L. Profesinė etika. // Vidurinio ugdymo 11-12 kl. dorinio ugdymo etikos bendrosios programos projektas.

Rengėjai: Lilija Duoblienė, Laimutė Jakavonytė, Irena Stonkuvienė, Vilija Zeliankienė. Vilnius, Ugdymo plėtotės centras, LR ŠMM, 2011.  

2011 m. vasario 21 d. švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-269 patvirtino Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

http://www.upc.smm.lt/projektai/kryptis/

http://www.upc.smm.lt/suzinokime/bp/2011/Dorinis_ugdymas_1_priedas.pdf http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/Rekomendacijos_Dorinio_2012-01-25.pdf

2.    Valstybės tarnautojų etikos kodekso projektas. Rengėjai: darbo grupė prie LR VRM  Valstybės tarnybos departamento. Projektas/IXP-2788/2003 08 14/

 


Darbas kituose projektuose:

  1. Projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001), finansuojamam iš Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšų. L. Jakavonytės parengtos „Profesinės etikos“ dalyko 12 klasių moksleiviams programos ir rengiama metodinė medžiaga mokytojams.  2009 – 2013 m.

http://www.upc.smm.lt/projektai/kryptis/http://www.upc.smm.lt/suzinokime/bp/2011/Dorinis_ugdymas_1_priedas.pdf http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/Rekomendacijos_Dorinio_2012-01-25.pdf

  1. 2.„Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas" (Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-002). 16 val. kursas „Diplomatinis protokolas ir tarptautinio bendravimo kultūra, renginių organizavimas".  Trakai, Trasalis, 2011 gegužės 20 d., birželio 7 d.
  1. Projektas „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas" Paprojekčio įgyvendinimo sutarties Nr. 2004-LT0029-SAC-1EEE/NOR-02-015/1VL-248. Paprojekčio pavadinimas: „Kultūros administratorių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimo reikšmė kultūros procesų valdymui".  Parengta medžiaga ir vesti mokymai savivaldybių kultūros skyrių vadovams: Vadovo etika ir korupcijos prevencija (40 val.). 2010 m. balandžio 19 - 23 d. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Saltoniškiųg. 58, 08105 Vilnius.
  2. Projektas: „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete“ (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098) pagal Lietuvos bendrojo programavimo dokumento2.5 priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų srityje“. Dėstomas modulis (8 val.): Etiniai mokslinių tyrimų su žmonėmis aspektai.          Nuo 2007 m. iki dabar.http://www.kkc.cr.vu.lt/lt/moduliai/,module.2,lecture.14
  3. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas projektas „Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų administracinio personalo mokymas, siekiant padidinti vadybos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo kompetenciją", (Nr.160-ESF/2004/2.2.0-01-26/SUT-203). Parengtas ir dėstytas projekto modulis (16val.): „Elgesio normų paisymas kaip tarnautojų atitikimo jų socialiniam ir profesiniam statusui  vertinimo kriterijus". 2007 - 2008m.

 


Kviestiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose:

1.   Philosophical Foundations of the Principle of Individual Autonomy in Biomedical Ethics: Kant versus Mill. In : 7 Lošinjski dani bioetike. June 8-12, 2008, Mali Lošinj,Croatia.

2.  Whatare the unique challenges, new goals, motivational opportunities, and practicalbenefits the new technologies present to philosophical education? //The InternationalSymposium. Philosophy and Education in Contemporary Society. September 20-22, 2004, Cres, Croatia.

3.  Naujųjųtechnologijų panaudojimo galimybės ir ribos dėstant filosofiją. // Kritiniomąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje. 2004 m. vasario 17  d., Vilnius, Šiuolaikinių didaktikų centras.

4.  Developingand Maintaining Web-based Supplementary Tools and Resources for a Philosophy Class. // Alliance ofUniversities for Democracy, 14thAnnual Conference: TowardNew Systems of Higher Education. October 26 - 29, 2003, Vilnius, Lithuania.

 


Tarptautinėse ir regioninėse konferencijose skaityti pranešimai:

5. Menininko statusas visuomenėje - istorinė topografija. // Meno procesas - tarpkonstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo. Vilnius, LMTA, 2011 m.balandžio 6 d.

6. Mappingthe new configurations of Lithuanian Culture: On the responsibility ofintellectuals.  // OSI Baltic Alumni Conference, Tallinn, Estonia, October 19-21, 2007.

7. Socialcapital: network that ties together the local and the global values.// Lokalinių kultūrų vieta globalizacijos procese. Tarptautinė mokslinė konferencija.Vilnius, VU, 2005 lapkričio 18 d.

8. Socialinio kapitalo ir tolerancijos grafinės reprezentacijos paradoksas // Mokomės gyventikartu: XXI amžiaus problemos ir sprendimai. Tarptautinė mokslinė konferencija, 2004 m. spalio 21 - 22 d., Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, UNESCOtaikos kultūros ir demokratijos katedra.

9. Naujų technologijų panaudojimas filosofijos dėstyme: ar atsiperka papildomos sąnaudos? // Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. Mokslinė konferencija. LMA, Vilnius, 2004 m. balandžio 21 d.

10. Kritinio mąstymo ugdymas: Naujųjų technologijų panaudojimo filosofijos dėstyme galimybės ir ribos. // Ugdymo filosofijos principai ir ugdymo sistemų kaita. Respublikinė konferencija, 2004 kovo 5-6 d., VPU, Molėtai.

11. Naujųjų technologijų panaudojimo galimybės ir ribos dėstant filosofiją. // Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje. Respublikinė konferencija, 2004 m.vasario 17 d., Šiuolaikinių didaktikų centras, Vilnius.

12. WhatValues Are Tying Together Ethics and Business in a Postmodern World? //International congress of Slavic nations: BYT I POWINNŚĆ. STATUS IFUNKCJE WARTOŚCI.  29. 05. 2003 - 01. 06. 2003, Rzezsow,Poland.

13. Ar valstybės tarnautojų etikos kodeksas yra tik oksimoronas? // Tarptautinėkonferencija "Etikos transformacijos šiuolaikiniame diskurse". 2003 m. gegužės 12-13 d., VPU, Vilnius.

14. Valstybės tarnautojų etika: tarp modernistinio instrumentalizmo klišių ir pomodernausetinio reliatyvizmo apeirono. Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanizmasir globalizacija: Filosofijos svarba visuomenės pažangai". 2003 m. balandžio 24- 25 d., Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, UNESCO taikos kultūros irdemokratijos katedra.

15. Mapping the New configurations of Lithuanian culture: On the Responsibility of Intellectuals in the Age of Transition. Miejsce Polski i krajów europy Środkowej w strukturach unijnych.  Lublin, 11 - 13 kwietnia 2003 roku, Poland.  

16. Ugdymo technologijų naudojant internetą taikymas filosofijos dėstyme. //Aukštojo irviduriniojo mokslo sanglauda: ugdymo turinio ir didaktikos tradicijos ir kaita.// Švietimo reforma ir mokytojų  rengimas. IX Tarptautinė mokslinė konferencija, 2003 m. kovo 20-21 d., VPU, Vilnius.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos