Dėstytojams

Aktualu

Gerbiami dėstytojai,

Kviečiame vystyti studijų tarptautinimo iniciatyvas! Visą informaciją rasite čia:

Kvietimas studijų tarptautinimo iniciatyvų paraiškų teikimui

Vilniaus universiteto studijų tarptautinimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašas

Studijų tarptautinimo idėjas bei veiklas, prašome, aptarti ir suderinti su studijų programos pirmininkais bei studijų prodekane.


Pavasario semestrui perkopus į antrąją pusę norime pasidalinti aktualia Studijų skyriaus informacija.

- Kaip jau žinote, atsižvelgiant į VU Senato sprendimą ir epidemiologinę situaciją šalyje, kovo 15 dienos Filosofijos fakulteto dekanato posėdyje buvo nuspręsta, kad pavasario semestro studijų veiklos (įskaitant baigiamųjų darbų gynimus) Filosofijos fakultete bus vykdomos nuotoliniu būdu.

- Pavasario semestre studentams dažniau tampa aktualus ankstesnio egzaminų laikymo klausimas. Primename, kad egzaminai gali būti organizuojami tik baigus visus kurso užsiėmimus (paskaitas, seminarus ir pan.) Individualiai keisti egzaminų datas studentai galimybės neturi. Esant reikalui bei sutinkant dėstytojui yra sudaroma galimybė egzaminą organizuoti dviem datomis. Tokia egzaminavimo tvarka yra nurodoma kurso kontaktinio asmens (seniūno) parengtame bei dėstytojų patvirtintame egzaminų tvarkaraštyje.

- Baigiamųjų kursų studentams galutinių atsiskaitymų laikotarpis organizuojamas anksčiau – 2021 m. gegužės mėn. Svarbu, kad visi įvertinimai baigiamųjų kursų studentams būtų įvesti informacinėje sistemoje iki gegužės 25 d.

- Baigiamųjų darbų gynimo procesą organizuosime tuo pačiu principu, kaip tą darėme pereitų metų pavasarį – detalesne informacija dalinsimės su proceso dalyviais gegužės mėn.

- Diplomų teikimo Fakulteto absolventams šventė numatyta 2021 m. birželio 23 d. (labai tikimės gyvos šventės Didžiajame VU kieme):

  • Bakalaurams – 13 val.
  • Magistrams, PPS ir modulių studijų absolventams – 16 val. 

- 2020/2021 m. m. pavasario semestras trunka nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (studijų kalendorių galite rasti čia).

Esant poreikiui, nuotolinius užsiėmimus dėstytojai gali vesti iš auditorijų Filosofijos fakultete. Apie tokį poreikį prašome informuoti studijų koordinatorę Vidą Leilionienę:

Jei nepavyksta rasti reikiamo studento žiniaraščio, visada padeda tokia procedūra: eDėstytojo paskyroje prie studijų rezultatų įvedimo (eDėstytojas-Sesija-Studijų rezultatų įvedimas) viršuje esančiame paieškos langelyje įvedus norimo studento/-ės pavardę bus parodyti visi žiniaraščiai su šia pavarde, tarp kurių bus ir reikalingasis/tuščiasis.

Kilus klausimams, Studijų skyrius pasirengęs padėti.

Primename, kad FSF taryba yra patvirtinusi Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto studijų veiklų virtualioje erdvėje tvarkos aprašą, kuriuo kviečiame vadovautis. Be to, FSF interneto svetainės skiltyje PAVASARIO SEMESTRO STUDIJOS rasite aktualią informaciją.

Kviečiame naudotis priemonėmis nuotoliniam mokymui.


2021/2022 m. m. rudens semestro tvarkaraščiai

Šiuo metu yra rengiami rudens semestro tvarkaraščiai. Prašome visų dėstytojų aktyviai talkinti studijų koordinatorėms, atsakingoms už tvarkaraščius. Preliminarius tvarkaraščius turime suderinti ir paskelbti interneto svetainėje iki gegužės 3 d.

Vida Leilionienė: ; (8 5) 266 7606 - Psichologijos institutas, Filosofijos institutas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Rita Novikienė: ; (8 5) 239 8795 - Ugdymo mokslų institutas, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas.

Studijų dalykų aprašų rengimas ir atnaujinimas

Studijų dalykų aprašai yra konstruktyvaus susitarimo tarp dėstytojo, studento, fakulteto ir universiteto išraiška.

Prašome reguliariai peržiūrėti Jūsų dėstomų dalykų aprašus, prireikus juos atnaujinti ir persiųsti Institutų administratorėms.

Peržiūrėdami, patikslindami ar permąstydami dėstomų dalykų aprašus, atkreipkite dėmesį į dalyko ir studijų programos būtinas sąsajas, studentams ypač aktualios dalies – vertinimo strategijos aiškumą, kontaktinio ir savarankiško darbo valandų apskaičiavimą bei paskirstymą semestro metu ir kt. Jeigu atnaujinate esmines dalyko aprašo dalis (pavadinimą, turinį/temas ar jo didesnę dalį), aprašą pateikite Studijų programos komiteto pirmininkui ar pirmininkei, nes toks iš esmės atnaujintas dalyko aprašas turi būti svarstomas Studijų programos komitete (SPK), svarstymo nutarimas turi atsispindėti SPK posėdžio protokole. Prasidėjus semestrui, dalykų aprašai negali būti keičiami.

Kilus klausimų, tarkimės. 

Kontaktai: dr. Jolanta Aleknevičienė, studijų prodekanė, el. paštas , tel. 2667602 

Vilniaus universiteto rekomendacijos:

Rekomendacijos dėl dalyko aprašo rengimo

Studento darbo krūvio įvertinimas

Studento darbo krūvis ir jo skaičiavimo metodika

Tarybos nutarimai

Filosofijos fakulteto Tarybos nutarimai

Studijų kolegijos veikla

Studijų kolegija yra iš studijų programų pirmininkų ir studentų atstovybės deleguoto asmens sudarytas kolegialus organas, patariantis studijų prodekanui. Kolegijos paskirtis - suderinti studijų programų įgyvendintojų poziciją dėl studijų valdymo efektyvumo ir kokybės.

Filosofijos fakulteto studijų kolegiją sudaro:
Bakalauro studijų programų pirmininkai, magistrantūros studijų programų pirmininkai, profesinių pedagoginių studijų programos pirmininkas, studentų atstovas (-ė).

Studijų kolegijos darbą organizuoja ir posėdžiams pirmininkauja studijų prodekanė dr. Jolanta Aleknevičienė

Studijų kolegijos veikla

2020 m. birželio - rugsėjo mėn. vykstant priėmimui į pirmosios ir antrosios pakopos bei profesinių pedagoginių studijų programas Studijų kolegijos nariai yra informuojami apie studijų programų pasirinkimą bei priėmimo rezultatus. Esant poreikiui, vyksta konsultacijos priėmimo klausimais. Studijų kolegijos nariai dalyvauja planuojant studijų programų viešinimą visu mokslų metų laikotarpiu.

2020 m. gegužės 13 d. įvyko Studijų kolegijos posėdis per Ms Teams. Buvo aptarta nuotolinio baigiamojo studijų etapo eiga, baigiamųjų darbų gynimas, pasidalyta nuotolinio darbo studijų srityje patirtimi. Pristatyta nauja skiltis „Nuotolinis studijų baigimas“ Filosofijos fakulteto interneto svetainėje, kuriame talpinama visa aktuali nuotolinių studijų informacija dėstytojams ir studentams. Aptartas artėjantis priėmimo į pirmosios ir antrosios pakopos bei profesinių pedagoginių studijų programas etapas. Nutarta parengti Laikinąją Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo nuotoliniu būdu bei saugojimo tvarką, kuri nustato pirmosios ir antrosios pakopos, ir profesinių studijų studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir kaupimo bendruosius principus VU Filosofijos fakultete nuotolinių studijų laikotarpiu. Taip pat nutarta parengti atmintinę baigiamųjų darbų komisijų pirmininkams ir techninę atmintinę baigiamųjų darbų gynimų dalyviams bei atlikti bandomuosius baigiamųjų darbų komisijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi baigiamųjų darbų gynimo dalyviai, t. y., komisijos nariai, darbą ginantys studentai, komisijos sekretorius ir techninis administratorius.

2019 m. gruodžio 4 d. įvyko Studijų kolegijos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi 2020 m. priėmimo klausimai. Pažymėta, kad yra atnaujintos trys bakalauro studijų programos: Filosofijos, Kriminologijos ir Socialinės politikos. Svarstoma pakeisti Gamtamokslinio ugdymo programos pavadinimą į Dalyko pedagogiką ir atitinkamai atnaujinti studijų planą. Posėdžio metu buvo pristatyta ir svarstoma atnaujinta FSF pedagoginių darbuotojų mokymo krūvio lentelė, kurią siūloma naudoti 2020/21 m.m. krūvio apskaitai. Aptarti kiti aktualūs studijų klausimai: artėjantis studijų krypčių išorinis vertinimas, studijų tarptautinimo svarba bei neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.

Pažymėta, kad svarbi studijų proceso ir studijų viešinimo dalis yra atnaujinti dalykų aprašai, todėl nutarta:
• pavasario semestrui - atnaujinamų pasirenkamųjų dalykų aprašai SPK patvirtinami iki spalio 25 d., privalų dalykų - iki sausio 25 d.
• rudens semestrui - atnaujinamų pasirenkamųjų dalykų aprašai SPK patvirtinami iki balandžio 25 d., privalomų dalykų - iki rugpjūčio 25 d.
Likus ne mažiau kaip 5 dienos iki pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo pradžios arba semestro pradžios (jei tai privalomi dalykai) atnaujinti dalykų aprašai turi būti prisegti VUSIS. Prisega Institutų administratorės.

2019 m. gegužės 29 d. įvyko Studijų kolegijos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi studijų klausimai: anglų kalbos modulio atnaujinimo galimybės studijų programose (klausimą pristatė FLF UKI direktorė prof. Roma Kriaučiūnienė), FSF studijų programų viešinimo veiklos, FSF studentų atstovybės iškeltas klausimas dėl baigiamųjų darbų įvertinimo refleksijos, aptartas lėšų paskirstymo principas FSF magistrantūros studijų programoms, iškeltas klausimas dėl fotografavimo, filmavimo ir įrašymo paskaitų metu bei sutarta, kad be dėstytojo sutikimo šie veiksmai negali būti atliekami, diskutuota kaip padidinti studentų dalyvavimą atvirose paskaitose, kurias skaito vizituojantys ekspertai ir dėstytojai iš kitų šalių universitetų, pažymėta, kad dviejų metų laikotarpiui į FSF Azijos ir transkultūrinių studijų institutą atvyksta antropologijos profesorius Victor de Munck. Pagrindinės profesoriaus mokslinių interesų sritys ir dėstomi kursai: kognityvinė antropologija, romantinė meilė ir giminystės sistemos, sociokultūrinės antropologijos metodologija. Jo dėstomus studijų dalykus yra kviečiami rinktis FSF studentai.

Mentorystė

Kviečiame dėstytojus, mokslininkus ir alumnus, kurie norėtų ir galėtų dalintis savo profesine patirtimi su VU studentais: atrasti akademinius ir karjeros tikslus; atrasti platesnes galimybes universitete; padidinti motyvaciją studijuoti; išspręsti studijavimo problemas; siekti asmeninio ar profesinio tobulėjimo.

Kviečiame užpildyti mentoriaus anketą ir tapti VU studentų mentoriais: www.vu.lt/mentoriai (patarimai registruojantis). Visiems susidomėjusiems mentoryste, spalio 20 d. numatomas nuotolinis VU Mentorystės renginys-mokymai. Apie veiklą: www.vu.lt/mentoryste.

Tvarkaraščiai

Šiuo metu yra rengiami rudens semestro tvarkaraščiai. Prašome visų dėstytojų aktyviai talkinti studijų koordinatorėms, atsakingoms už tvarkaraščius. Preliminarius tvarkaraščius turime suderinti ir paskelbti interneto svetainėje iki gegužės 3 d.

Vida Leilionienė: ; (8 5) 266 7606 - Psichologijos institutas, Filosofijos institutas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Rita Novikienė: ; (8 5) 239 8795 - Ugdymo mokslų institutas, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas.

Darbuotojų pažymėjimai

Neturint ar pametus darbuotojo pažymėjimus turite kreiptis institutų administratores, dirbant tik projektuose – į projektus administruojančius asmenimis. Apie pagamintą pažymėjimą būsite informuoti. Jį reikės atsiimti ten, pas ką buvo užsakytas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos