Dėstytojams

Aktualu

Mieli dėstytojai,

2020 m. rudens semestro pradžia Vilniaus universitete:

Rugsėjo 1 d. - II (magistrantūros) ir profesinių pedagogikos studijų pakopos studentams.

Rugsėjo 14 d. - I (bakalauro) studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentams.

Baigiamojo studijų etapo informacija:

- 2019/2020 m.m. pavasario semestras trunka nuo vasario 4 d. iki birželio 30 d. Šio pavasario semestro paskaitos prasideda vasario 4 d., tai yra pirmoji pavasario semestro savaitė (studijų kalendorių galite rasti čia).

- Primename, kad egzaminai gali būti organizuojami tik baigus visus kurso užsiėmimus (paskaitas, seminarus ir pan.) Individualiai keisti egzaminų datas studentai galimybės neturi. Esant reikalui bei sutinkant dėstytojui yra sudaroma galimybė egzaminą organizuoti dviem datomis. Tokia egzaminavimo tvarka yra nurodoma kurso kontaktinio asmens (seniūno) parengtame bei dėstytojų parašais patvirtintame egzaminų tvarkaraštyje.

- Baigiamųjų kursų studentams galutinių atsiskaitymų laikotarpis organizuojamas anksčiau – gegužės mėn. Svarbu, kad visi įvertinimai baigiamųjų kursų studentams būtų įvesti informacinėje sistemoje iki gegužės 30 d.

- Likusių kursų studentams semestro pabaiga yra birželio 30 d. Tai yra paskutinė diena kuomet visi galutinių atsiskaitymų įvertinimai turi atsirasti informacinėje sistemoje. Įvertinimams į informacinę sistemą įvesti yra skiriamos 10 darbo dienų.

- Kartais nėra paprasta rasti kai kuriuos žiniaraščius studijų rezultatams įvesti, ypač kursą kartojančių ar pagal individualų planą studijuojančių studentų. Šią problemą galima išspręsti eDėstytojo paskyroje prie studijų rezultatų įvedimo (eDėstytojas-Sesija-Studijų rezultatų įvedimas) viršuje esančiame paieškos langelyje įvedus norimo studento/-ės pavardę. Tuomet bus parodyti visi žiniaraščiai su šia pavarde, tarp kurių tikrai bus ir reikalingasis.

- Atkreipiame dėmesį, jog 2020/2021 m. m tvarkaraščių skelbimo terminas dėl karantino yra perkeltas į birželio 1 d. Šiuo metu vyksta tvarkaraščio rengimas, todėl kilus klausimų kviečiame kreiptis į mūsų tvarkaraščių koordinatores Vidą Leilionienę (Psichologijos institutas, Filosofijos institutas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas) arba Ritą Novikienę (Ugdymo mokslų institutas, Azijos ir traknskutūrinių studijų institutas).

- VU Virtualios mokymosi aplinkos platformoje yra galimybė pasinaudoti plagiato patikros galimybėmis bet kuriam rašto darbui. Visą informaciją rasite šioje nuorodoje.

Mieli Dėstytojai, šiuo metu, t.y., laikinojo karantino laikotarpiu primename:

 • vykdome studijas nuotoliniu būdu;
 • užtikriname visų, su dalyku turiniu ir organizavimu susijusių šalių – studijų programos komiteto, studentų, fakulteto administracijos – efektyvų ir greitą informavimą apie atliktus studijų dalykų eigos ir vertinimo pokyčius per VU platformas;
 • labai prašome vengti kontaktų, saugoti save ir aplinkinius.

Baigiamojo laikotarpio informaciją rasite paspaudę šią nuorodą.

Pagalbos medžiaga:

Kur ieškoti?

 • Aktualią informaciją dėl nuotolinių studijų proceso organizavimo kelsime ir atnaujinsime šioje paskyroje.

 • Daugiau specialios informacijos dėstytojams karantino laikotarpiu taip pat rasite specialioje VU tinklapio skiltyje.

 • Konsultacijas teikia:

Jolanta Aleknevičienė (studijų turinio dalis): ;

Antanas Voznikaitis (technologijų dalis): ;

 • Bendrintame dokumente NUOTOLINĖS_STUDIJOS_FSF drąsiai užduokite Jums kylančius klausimus dėl nuotolinių studijų organizavimo, į kuriuos atsakysime ten pat bei vieni su kitais pasidalysime patirtimi.

Aktualūs susitarimai:

 1. Informuojame ir kalbamės su studentais apie dėstymo eigą, tarpinius ir galutinius atsiskaitymus.

 2. Keisti ir tvirtinti studijų dalykų aprašų (sandų) šiam laikinam laikotarpiui nereikia.

 3. Vykdome VIDEO/ AUDIO paskaitas, seminarus, konsultacijas - TVARKARAŠTYJE numatytu laiku.

Suprantama, kad visa tai nėra įprasta, tačiau tikrai įveikiama bendradarbiaujant. Sveikatos ir iki susijungimo!

Naudokitės dėl pandemijos pratęstu MAXQDA programos bandomuoju laikotarpiu, kuris dabar yra ne 2, o 4 savaitės.

Situacija:

 • Informuojame, kad atsižvelgdama į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, koronaviruso prevencijai skirta darbo grupė nusprendė pratęsti nuotolinio darbo terminą dar 2 savaitėms iki gegužės 31 d. su galimybe šį laikotarpį pratęsti.

 • Siekiant tinkamai bei kuo efektyviau pratęsti ir užbaigti pavasario semestrą, VU Senate nuspręsta visas studijų veiklas universitete iki šio semestro pabaigos vykdyti nuotoliniu būdu.

Vaizdo paskaitos rengimas

Video į MS Stream

Registracija į BUS, PD ir LD 

Antrasis registracijos į pasirenkamuosius (PD, LD) ir BUS dalykus pavasario (einamajam) semestrui bus vykdoma nuo vasario 4 d. 10:00 val. iki vasario 18 d. 23:59 val.

Primename, kad remiantis Fakulteto tarybos 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu (protokolo Nr. 7), nustatyta minimali dalykui vykti reikalinga studentų kvota: pirmos pakopos studijose – 10, antros pakopos studijose – 5. Pasibaigus PD pasirinkimo laikotarpiui minimalių kvotų nesurinkę dalykai bus atšaukiami.

Kilus klausimams tarkimės.

Kontaktai: Rūta Dragūnevičienė, Studijų skyriaus vadovė, el. paštas , tel. 2667606 

Sėkmingo semestro!

Studijų dalykų aprašų rengimas ir atnaujinimas

Studijų dalykų aprašai yra konstruktyvaus susitarimo tarp dėstytojo, studento, fakulteto ir universiteto išraiška.

Prašome reguliariai peržiūrėti Jūsų dėstomų dalykų aprašus, prireikus juos atnaujinti ir persiųsti Institutų administratorėms.

Peržiūrėdami, patikslindami ar permąstydami dėstomų dalykų aprašus, atkreipkite dėmesį į dalyko ir studijų programos būtinas sąsajas, studentams ypač aktualios dalies – vertinimo strategijos aiškumą, kontaktinio ir savarankiško darbo valandų apskaičiavimą bei paskirstymą semestro metu ir kt. Jeigu atnaujinate esmines dalyko aprašo dalis (pavadinimą, turinį/temas ar jo didesnę dalį), aprašą pateikite Studijų programos komiteto pirmininkui ar pirmininkei, nes toks iš esmės atnaujintas dalyko aprašas turi būti svarstomas Studijų programos komitete (SPK), svarstymo nutarimas turi atsispindėti SPK posėdžio protokole. Prasidėjus semestrui, dalykų aprašai negali būti keičiami.

Kilus klausimų, tarkimės. 

Kontaktai: dr. Jolanta Aleknevičienė, studijų prodekanė, el. paštas , tel. 2667602 

Vilniaus universiteto rekomendacijos:

Rekomendacijos dėl dalyko aprašo rengimo

Studento darbo krūvio įvertinimas

Studento darbo krūvis ir jo skaičiavimo metodika

Tarybos nutarimai

Filosofijos fakulteto Tarybos nutarimai

Studijų kolegijos veikla

Studijų kolegija yra iš studijų programų pirmininkų ir studentų atstovybės deleguoto asmens sudarytas kolegialus organas, patariantis studijų prodekanui. Kolegijos paskirtis - suderinti studijų programų įgyvendintojų poziciją dėl studijų valdymo efektyvumo ir kokybės.

Filosofijos fakulteto studijų kolegiją sudaro:
Bakalauro studijų programų pirmininkai, magistrantūros studijų programų pirmininkai, profesinių pedagoginių studijų programos pirmininkas, studentų atstovas (-ė).

Studijų kolegijos darbą organizuoja ir posėdžiams pirmininkauja studijų prodekanė dr. Jolanta Aleknevičienė

Studijų kolegijos veikla

2020 m. birželio - rugsėjo mėn. vykstant priėmimui į pirmosios ir antrosios pakopos bei profesinių pedagoginių studijų programas Studijų kolegijos nariai yra informuojami apie studijų programų pasirinkimą bei priėmimo rezultatus. Esant poreikiui, vyksta konsultacijos priėmimo klausimais. Studijų kolegijos nariai dalyvauja planuojant studijų programų viešinimą visu mokslų metų laikotarpiu.

2020 m. gegužės 13 d. įvyko Studijų kolegijos posėdis per Ms Teams. Buvo aptarta nuotolinio baigiamojo studijų etapo eiga, baigiamųjų darbų gynimas, pasidalyta nuotolinio darbo studijų srityje patirtimi. Pristatyta nauja skiltis „Nuotolinis studijų baigimas“ Filosofijos fakulteto interneto svetainėje, kuriame talpinama visa aktuali nuotolinių studijų informacija dėstytojams ir studentams. Aptartas artėjantis priėmimo į pirmosios ir antrosios pakopos bei profesinių pedagoginių studijų programas etapas. Nutarta parengti Laikinąją Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo nuotoliniu būdu bei saugojimo tvarką, kuri nustato pirmosios ir antrosios pakopos, ir profesinių studijų studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir kaupimo bendruosius principus VU Filosofijos fakultete nuotolinių studijų laikotarpiu. Taip pat nutarta parengti atmintinę baigiamųjų darbų komisijų pirmininkams ir techninę atmintinę baigiamųjų darbų gynimų dalyviams bei atlikti bandomuosius baigiamųjų darbų komisijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi baigiamųjų darbų gynimo dalyviai, t. y., komisijos nariai, darbą ginantys studentai, komisijos sekretorius ir techninis administratorius.

2019 m. gruodžio 4 d. įvyko Studijų kolegijos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi 2020 m. priėmimo klausimai. Pažymėta, kad yra atnaujintos trys bakalauro studijų programos: Filosofijos, Kriminologijos ir Socialinės politikos. Svarstoma pakeisti Gamtamokslinio ugdymo programos pavadinimą į Dalyko pedagogiką ir atitinkamai atnaujinti studijų planą. Posėdžio metu buvo pristatyta ir svarstoma atnaujinta FSF pedagoginių darbuotojų mokymo krūvio lentelė, kurią siūloma naudoti 2020/21 m.m. krūvio apskaitai. Aptarti kiti aktualūs studijų klausimai: artėjantis studijų krypčių išorinis vertinimas, studijų tarptautinimo svarba bei neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.

Pažymėta, kad svarbi studijų proceso ir studijų viešinimo dalis yra atnaujinti dalykų aprašai, todėl nutarta:
• pavasario semestrui - atnaujinamų pasirenkamųjų dalykų aprašai SPK patvirtinami iki spalio 25 d., privalų dalykų - iki sausio 25 d.
• rudens semestrui - atnaujinamų pasirenkamųjų dalykų aprašai SPK patvirtinami iki balandžio 25 d., privalomų dalykų - iki rugpjūčio 25 d.
Likus ne mažiau kaip 5 dienos iki pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo pradžios arba semestro pradžios (jei tai privalomi dalykai) atnaujinti dalykų aprašai turi būti prisegti VUSIS. Prisega Institutų administratorės.

2019 m. gegužės 29 d. įvyko Studijų kolegijos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi studijų klausimai: anglų kalbos modulio atnaujinimo galimybės studijų programose (klausimą pristatė FLF UKI direktorė prof. Roma Kriaučiūnienė), FSF studijų programų viešinimo veiklos, FSF studentų atstovybės iškeltas klausimas dėl baigiamųjų darbų įvertinimo refleksijos, aptartas lėšų paskirstymo principas FSF magistrantūros studijų programoms, iškeltas klausimas dėl fotografavimo, filmavimo ir įrašymo paskaitų metu bei sutarta, kad be dėstytojo sutikimo šie veiksmai negali būti atliekami, diskutuota kaip padidinti studentų dalyvavimą atvirose paskaitose, kurias skaito vizituojantys ekspertai ir dėstytojai iš kitų šalių universitetų, pažymėta, kad dviejų metų laikotarpiui į FSF Azijos ir transkultūrinių studijų institutą atvyksta antropologijos profesorius Victor de Munck. Pagrindinės profesoriaus mokslinių interesų sritys ir dėstomi kursai: kognityvinė antropologija, romantinė meilė ir giminystės sistemos, sociokultūrinės antropologijos metodologija. Jo dėstomus studijų dalykus yra kviečiami rinktis FSF studentai.

Tvarkaraščiai

2020 / 2021 m. m. rudens semestro tvarkaraščiai

Paskelbti 2020 / 2021 m. m. rudens semestro tvarkaraščiai (meniu juostoje viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite 2020 / 2021 Ruduo).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos