Baltijos šalių mokslų akademijų medalis – prof. Z. Norkui

Zenonas Norkus BMA medalis 20152015 m. balandžio 20-21 dienomis Rygoje, Latvijos mokslų akademijoje įvyko XIV-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Mokslų akademijų tyrimai ir inovacijos: tarp praeities ir ateities“.

Pirmąją konferencijos dieną buvo iškilmingai įteikti trys Baltijos šalių mokslų akademijų medaliai Estijos, Lietuvos ir Latvijos mokslų akademijų nominuotiems mokslininkams, atlikusiems ypatingai reikšmingus visam Baltijos regionui mokslinius tyrimus, skatinančius Baltijos šalių mokslinį bendradarbiavimą. Iš Lietuvos mokslininkų medalį pelnė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Mokslo ir strateginės plėtros prodekanas, Sociologijos katedros profesorius Zenonas Norkus.

Read more:

Pasaulio banką sudomino fakulteto dokt. J. Navickės tyrimas

jekaterina navickeŠ. m. balandžio mėn. Pasaulio Banko puslapyje pasirodė VU Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros doktorantės Jekaterinos Navickės straipsnis „Stress-testing social insurance systems to assess vulnerability“.

Straipsnyje trumpai pristatoma socialinės apsaugos sistemos atsparumo šokams testavimo metodika. Pasaulio banko ekspertus sudomino naujoviškas analizės būdas, skirtas socialinių išmokų ir mokesčių sistemų būklės bei reformų stebėsenai, o taip pat įvertinimui jų realaus ar potencialaus poveikio individų pažeidžiamumui ir skurdui.

Read more:

Filosofijos fakulteto mokslininkai pasižymėjo humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

vu didysis kiemas smlVilniaus universitetas skyrė apdovanojimus už reikšmingus mokslo pasiekimus 2014 metais geriausių mokslinių darbų autoriams ir (arba) autorių kolektyvams. Geriausios humanitarinių ir socialinių mokslo sričių publikacijos kategorijoje skirti du apdovanojimai – abu pažymintys Filosofijos fakulteto mokslininkų nuopelnus:

  • Habil. Dr. Zenonui Norkui (Filosofijos fakultetas) už mokslinę monografiją „Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios Istorinės sociologijos požiūriu“.
  • Dr. A. Ramonaitei, dr. M. Jastramskiui, J. Kavaliauskaitei, dr. L. Nevinskaitei, dr. Rūtai Žiliukaitei (TSPMI, Filosofijos fakultetas) už monografiją „Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje“.
Read more:

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (87)

Išleistas 87 žurnalo PROBLEMOS numeris.

Publikuojami R. Šerpytytės, A. Sverdiolo, D. Jonkaus, L. Junutytės, K. Saboliaus, A. Laurukhino, M. Gilaičio, V. Valinskaitės, J. Tuleikytės, L. Jokubaičio, L. Valantiejūtės, G. Mažeikio ir V. Perovo moksliniai straipsniai, vertimai iš lotynų, senosios graikų, vokiečių kalbų (G. Berkeley, Pindaras, F. Schlegelis), knygų recenzijos. Akademinių maršrutų rubrikoje – interviu su eksperimentinės filosofijos pionieriumi, Rutgerso universiteto profesoriumi S. Stichu.

Read more:

Daktaro disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Vadovaujantis 2010 m. birželio 3 d. patvirtintu Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentu ir mokslo krypčių reglamentais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 897 patvirtintais Mokslo doktorantūros nuostatais, rengiantis 2015 metų priėmimo į doktorantūrą konkursui, skelbiamas disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atrankos konkursas Edukologijos, Filosofijos, Psichologijos ir Sociologijos mokslo doktorantūrų kryptyse.

Disertacijų tematikas, remiantis vykdomais moksliniais tyrimais, kartu su galimais doktorantų vadovais - būtinai ir lietuvių, ir anglų kalbomis - prašome siųsti adresu iki 2015 m. balandžio 6 d.

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
tel.: +370 5 2667616
el. paštas:

Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą

Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą. Vertėjas – VU Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros profesorius Albinas Plėšnys. Knyga skirta teisės filosofija, politine filosofija besidomintiems studentams.

John Finnis, Prigimtinis įstatymas ir prigimtinės teisės, iš anglų k. vertė Albinas Plėšnys. Vilnius: Aidai, 2014, 527 p. Knygos viršelis - parsisiųsti.

Šioje knygoje teisės filosofija glaudžiai siejama su etika, socialinėmis teorijomis ir politine filosofija. Johnas Finnisas plėtoja pagrįstus ir esminius argumentus: jis pateikia ne kitų žmonių argumentų apžvalgą, o aiškina ir kritiškai remiasi klasikine, Viduramžių, moderniųjų laikų ir šiuolaikine etika, socialinėmis bei politinėmis teorijomis ir jurisprudencija.

Read more:

„OpenAIRE2020“ projektui skirta per 13 milijonų eurų

OpenAIREplus logoNaujame ES finansavimo etape tęstiniam „OpenAIRE“ projektui gautos lėšos skirtos skatinti atvirąjį mokslą, užtikrinti lengvą ieškomų mokslinių publikacijų ir duomenų radimą bei didesnę jų panaudą.

Europos Komisijai patvirtinus tolesnį finansavimą „OpenAIRE“ projektui nuo 2015 m. sausio 1 d., daugiau kaip 50 šio projekto partnerių visoje Europoje ir už jos ribų galės nepertraukiamai plėtoti dar 2009 m. pradėtus darbus. „OpenAIRE2020“ projektu bus siekiama skatinti atvirąjį mokslą, užtikrinti lengvą ieškomų mokslinių publikacijų ir duomenų radimą bei didesnę pastarųjų panaudą. Numatytos veiklos apims šias sritis:
•    nacionalinių atvirosios prieigos pagalbos ir informavimo centrų (angl. National Open Access Desks (NOADs)) tinklo sukūrimą;
•    techninės infrastruktūros palaikymą;
•    „Horizon 2020“ programos finansuotų mokslinių tyrimų rezultatų stebėseną ir jų atskaitomybę;
•    paramą įgyvendinant Europos Komisijos pilotinį projektą dėl atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų duomenų (angl. EC’s Open Research Data Pilot);
•    bendradarbiavimą su mokslinius tyrimus Europoje finansuojančiomis organizacijomis bei leidėjais, siekiant integruoti finansavimo programas į „OpenAIRE“ infrastruktūrą;
•    gilinimąsi į pokyčius mokslinėje komunikacijoje ir jų įtaką ateityje;

Read more:

Išleista mokomoji knyga „Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose“

Išleista VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorės Irenos Juozeliūnienės, docentės Danutės Tureikytės ir Rūtos Butėnaitės mokomoji knyga „Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose“.

Irena Juozeliūnienė, Danutė Tureikytė, Rūta Butėnaitė. Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 144 p. Knygos viršelis – parsisiųsti.

Read more:
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information