Nuosekliosios studijos

Socialinio darbo studijų programos

Vilniaus universiteto socialinio darbo studijų programos parengtos laikantis Visuotinų socialinio darbo ugdymo bei mokymo standartų. („Global standards for social work education and training". Social work education, Vol. 23, No.5, October 2004, p. 493-513.) Programos atspindi socialinio darbo etinius principus ir vertybes, apima būtinas žinias ir gebėjimus, yra orientuotos į dabartinius visuomenės poreikius bei Lietuvos socialinės politikos prioritetus. Svari programų dalis skirta praktiniam mokymui, studentų savirefleksijos gebėjimų ugdymui.

Bakalauro studijų programa

Bakalauro studijų programoje bendrojo universitetinio lavinimo dalykai derinami su visuomenės ir asmens elgsenos mokslo žiniomis, o jų pagrindu mokoma socialinių problemų pažinimo ir jų sprendimo būdų. Taip pat ugdomi gebėjimai kūrybiškai įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje.

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, skirti studento pasaulėžiūros, sisteminio mąstymo pagrindų, informacijos paieškos įgūdžių ugdymui sudaro apie ketvirtadalį Programos apimties.

Socialinio darbuotojo, kaip kvalifikuoto metodinio tarpininko socialinių problemų sprendimui veikla reikalauja sisteminio požiūrio bei žinių ir gebėjimų taikyti sociologijos, psichologijos, psichiatrijos, socialinės pedagogikos ir kt. mokslų žinias savo veikloje. Todėl studijų programos pagrindų dalykai, skirti suteikti žinias bei pažintinius gebėjimus tolimesnėms gilesnėms studijoms, savarankiškam specialių dalykų studijavimui sudaro šiek tiek apie ketvirtadalį programos apimties.

Studijų programos specialaus lavinimo dalykai, skirti išugdyti žodinio ir rašytinio bendravimo, tiriamosios veiklos įgūdžius, sistemišką požiūrį į socialinių problemų priežastis bei jų sprendimo būdus, praktinius gebėjimus kūrybiškai bei kritiškai taikyti įgytas žinias socialinio darbuotojo veikloje, sudaro apie pusę programos apimties.

Programos kursai išdėstyti pradedant nuo fundamentalių socialinių, humanitarinių mokslų žinių pagrindų, būtinų plačios pasaulėžiūros, sistemiško mąstymo ugdymui. Šie dalykai labiausiai koncentruojami pirmuose penkiuose semestruose. Tuo tarpu praktiniams gebėjimams tiesiogiai dirbti su klientu, organizuoti socialines paslaugas, didžiausias dėmesys skiriamas 4-6 semestruose, nors pirmosios žinios ir gebėjimai praktiniam socialiniam darbui (specialaus lavinimo dalykų grupė) pradedami formuoti jau antrame ir trečiame semestre (tokie kursai kaip Bendravimas ir profesinė etika, Socialinio darbo metodai).

Socialinio darbuotojo profesijos specifika lemia, kad SD yra pirmiausia darbas su žmonėmis, aktyvus dalyvavimas socialinės komunikacijos sistemoje, tarpininkavimas sprendžiant asmens ir aplinkos problemas. Todėl programoje nemažai vietos skiriama psichologijos, bendravimo, etikos dalykams. Kita vertus, profesionalaus Lietuvos socialinio darbuotojo samprata po Nepriklausomybės atkūrimo formavosi tokia linkme, kad socialiniai darbuotojai - tai ne tik tiesioginį „klinikinį" socialinį darbą dirbantys specialistai, tačiau ir bendruomenių socialinio darbo organizatoriai, socialinių paslaugų politikos formuotojai vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje. Todėl į studijų programą įtrauktos ir tokios disciplinos kaip Socialinė politika, Darbo rinkos politika, Socialinės paslaugos, Viešojo sektoriaus ekonomika, Socialiniai projektai ir programos.

Studijų programa SOCIALINIS DARBAS: bakalauro pakopa, dieninės studijos

Magistro studijų programa

Į Socialinio darbo magistrantūrą konkurso būdu priimami visų krypčių bakalaurai.

Baigusiems kitų krypčių bakalauro ar magistro programas per pirmuosius studijų socialinio darbo magistrantūroje metus rengiamos iki 20 kreditų apimties papildomosios studijos, apimančios pagrindinius socialinio darbo bakalauro programos dalykus.

Magistro studijų programa yra dviejų sričių pažinimo derinys - iš vienos pusės tai visuomenė ir institucijos, iš kitos pusės - asmuo. Dėstomi dalykai grindžiami bakalauro studijų pakopoje įgytomis žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais ir aukštesniu lygiu ugdo būsimų socialinių darbuotojų kompetencijas. Šioje studijų pakopoje ugdomi gebėjimai strategiškai planuoti, vadovauti, inicijuoti socialinius pokyčius. Remiantis sisteminiu požiūriu, magistro studijų pakopoje aukštesniu lygiu gilinamasi į klientų ir socialinių darbuotojų sąveikos psichologinius aspektus.
Magistro studijų programą sudaro dvi dalys: 1) teorinės studijos ir 2) mokslo tiriamasis (magistro) darbas bei profesinė praktika. Programos sandara suteikia nemažą pasirinkimo ir savarankiško darbo erdvę studentams. Studentams sudaroma galimybė ir kartu iš jų tikimasi įtempto savarankiško darbo pasirinktose socialinio darbo srityse. Pasirenkami dalykai sudaro 1/3 visų paskaitų ir seminarų, o apie 40 proc. viso programos laiko skirta studento praktikai ir mokslo tiriamajam darbui - juos studentas pasirenka pats. Taip siekiama programos lankstumo, derinimosi prie besiformuojančių socialinio darbo poreikių šalyje ir studentų savarankiškumo stiprinimo.
Studijų kryptis SOCIALINIS DARBAS: Magistro pakopa, dieninės studijos

Socialinės politikos magistro studijų programa

2009 m. pradedama nauja magistrantūros dieninių studijų programa - Socialinė politika (trukmė 1,5 m.).

Baigę šią programą asmenys įgis papildomas kompetencijas. Jie suvoks socialinės politikos vietą mokslų sistemoje, jos santykį su politine filosofija, politikos mokslu, sociologija, ekonomika, vadyba, teise. Žinos socialinės politikos teorijas ir problemas, socialinės gerovės sistemų struktūras ir funkcionavimo dėsningumus, vietinių, nacionalinių ir tarptautinių institucijų veiklą socialinės politikos srityje. Išsiugdys gebėjimus taikyti įgytas žinias analizuojant socialinės politikos reiškinius ir procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, sugebėjimą racionaliai gvildenti tarpdalykinio pobūdžio problemas. Studentai gebės remtis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis socialinės gerovės teorijomis tiriant socialinės gerovės reiškinius, surasti ir susisteminti socialinės politikos pažinimui reikalingą informaciją, naudotis kiekybiniais ir kokybiniais socialinių tyrimų metodais. Jie gebės kritiškai ir kūrybiškai vertinti visuomenės mokslų tekstus, atlikti kvalifikuotą socialinės politikos tekstų analizę bei interpretaciją, pateikti kvalifikuotą raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, įgis gebėjimą orientuotis šiuolaikinių socialinių teorijų įvairovėje, susigaudyti jų giminystės, konvergencijos ir divergencijos santykiuose, išvengti metodinių klaidų atliekant socialinės politikos tyrimų projektus, gebės formuluoti socialinės politikos tikslus, uždavinius, parinkti ir pagrįsti priemones, organizuoti jų įgyvendinimą ir monitoringą, skaityti pranešimus ir dalyvauti akademinėse bei viešose diskusijose socialinės politikos temomis.Studijų trukmė - 1,5 metai, studijų forma - dieninė.

Į Socialinės politikos magistrantūrą konkurso būdu priimami visų krypčių bakalaurai. 

Baigusiems kitų krypčių bakalauro ar magistro programas per pirmuosius studijų socialinės politikos magistrantūroje metus rengiamos iki 20 kreditų apimties papildomosios studijos, apimančios pagrindinius socialinio darbo bakalauro programos dalykus.

Baigus šią programą bus suteiktas socialinės politikos magistro laipsnis. 

Socialinės politikos studijų programos planas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos