Doktorantūra

Edukologijos doktorantūra (jungtinė su VDU, KU, MRU, Aveiro universitetu)

Atviro konkurso į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2012 m. sąlygos ir tvarka.

Edukologijos mokslų krypties DOKTORANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA

Kodas 07 S
Studijų sritis Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Edukologija
Studijų pakopa Trečia
Studijų forma ir trukmė (metais) Nuolatinė – 4 metai. Ištęstinė – 6 metai
Programos apimtis kreditais 240 ECTS
Suteikiamas mokslinis laipsnis Socialinių  mokslų (edukologija  07S)  daktaro laipsnis

Programos paskirtis

Šios programos paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Edukologijos doktorantūros programa rengia Socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarus. Šie specialistai galės dirbti tiriamąjį darbą visuose švietimo sistemos lygmenyse, taip pat mokslinį ir pedagoginį darbą profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo švietimo institucijose.

Studijų rezultatai

Baigę šią programą doktorantai gebės:

analizuoti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, plėtoti kompetencijas bei asmeninę karjerą;

vertinti ir interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius ir problemas teorijos bei kitų tyrimų kontekste;

pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose;

vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste;

vertinti aukštojo mokslo reiškinius ir problemas didaktikos požiūriu;

suplanuoti ir atlikti kokybinį ir kiekybinį švietimo tyrimą;

atlikti tyrimo rezultatų apiforminimą bei sklaidą;

taikyti aprašomosios statistikos metodus atliekant mokslinį tyrimą;

parengti ir atlikti švietimo tobulinimo  ir mokslo projektą.

Karjeros galimybės

Baigę doktorantūros studijas, daktarai galės dirbti tyrėjais, švietimo politikos kūrėjais, švietimo projektų rengėjais ir vykdytojais, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose, užimti vadovaujančias pareigas švietimo ir mokslo institucijose.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas – parengta ir viešai ginama daktaro disertacija.

Priėmimo sąlygos

Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą kandidatai priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Priėmimo sąlygos plačiau pateiktos doktorantūros reglamente.

Programos turinys

Eil. Nr.

Modulio pavadinimas

Kreditai, ECTS

PRIVALOMI   MODULIAI

1.

Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos (EDU8001)

5

2.

Socialinių tyrimų  metodologija (EDU8002)

5

PASIRENKAMI    MODULIAI (privaloma išklausyti 20 ECTS)

3.

Aukštosios mokyklos didaktika (EDU9001)

5

4.

Edukologijos kokybinių tyrimų metodologija (EDU8003)

5

5.

Edukologijos kiekybinių tyrimų metodologija (EDU8004)

5

6.

Švietimo plėtros projektai  (EDU8005)

5

7.

Profesija ir žmogaus psichosocialinė raida (EDU8006)

5

Specialieji moduliai (programoje derinama su vadovu: taip pat, be siūlomų, galima pasirinkti modulį kituose universitetuose bei fakultetuose, jei tai būtina studijuojamos tematikos gilesniam pažinimui, suderintai individualiai programai būtinas jungtinio komiteto pritarimas)

9.

Tarpkultūrinio švietimo dimensijos (EDU9002)

5

10.

Kūrybiškumo plėtotė šiuolaikinėje švietimo sistemoje (EDU8007)

5

11.

Socialinio ugdymo teorija (EDU8008)

5

12.

Mokymosi visą gyvenimą konceptualizavimas teorijoje ir politikoje (EDU9003)

5

13.

Karjeros projektavimo paradigmos (EDU9004)

5

14.

Šiuolaikinės švietimo sociologijos teorijos (EDU9005)

5

15.

Edukologijos raida, tendencijos ir perspektyvos (EDU9006)

5

16.

Švietimo politika ir vadyba: identitetas ir globalumas (EDU9007)

5

 

   INDIVIDUALIOS STUDIJOS, KONSULTAVIMAS

1.

Parengti ir  publikuoti mažiausiai 2 straipsnius  leidiniuose (iš jų vienas straipsnis - paremtas teoriniais, kitas straipsnis - empiriniais duomenimis), kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse

210

2.

Dalyvauti bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimus disertacinio tyrimo tematikoje

3.

Dalyvauti bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.

4.

Parengti ir pateikti Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertaciją, parengtą pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą.

Doktorantūros studijų rezultatų vertinimo tvarka;

Studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studijuoti visi privalomi moduliai (10 ECTS kreditų) ir gautas galutinis kiekvieno modulio studijų pasiekimų įvertinimas.

Studijuoti keturi moduliai (20 ECTS kreditų)  iš pasirenkamųjų modulių sąrašo ir gautas kiekvieno modulio studijavimo pasiekimų įvertinimas.

Parengti ir publikuoti 2 straipsniai  leidiniuose, kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse.

Dalyvauta bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimai tyrimo tematikoje.

Dalyvauta bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.

Pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą parengta ir pateikta Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertacija.

 

Edukologijos mokslų krypties DOKTORANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA (iki 2011 m.)

FAKULTETAS

MOKSLO KRYPTIS (šaka)

KRYPTIES (šakos) kodas

Filosofijos

Edukologija

07S

Mokslo kryptis (šaka)

Dalykų pavadinimai

Kreditų skaičius

Dalykus kuruojančių katedrų pavadinimas

Privalomi:

Edukologija

Universitetinė didaktika

8

Edukologijos  katedra

Edukologija

Edukologijos raida, tendencijos ir perspektyvos

6

Edukologijos  katedra

Edukologija

Edukologinių tyrimų projektavimas

5

Edukologijos  katedra

Pasirenkami dalykai:

Edukologija

Švietimo organizacijos elgsenos teorijos ir modeliai

6

Edukologijos  katedra

Edukologija

Švietimo politika ir vadyba: identitetas ir globalumas

5

Edukologijos  katedra

Edukologija

Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos

6

Edukologijos  katedra

Edukologija

Vertybių tyrimai: kryptys ir perspektyvos

5

Edukologijoa katedra

Edukologija

Šiuolaikinės švietimo sociologijos teorijos

5

Edukologijos katedra

Psichologija

Kognityvinė psichologija

5

Bendrosios psichologijos

Filosofija

Hermeneutinė ir fenomenologinė filosofija

6

Filosofijos

Patvirtinta fakulteto taryboje  2008 m. gegužės  mėn.28   d. , protokolo Nr. 46

Dekanas                                                                                                       Doc. dr. Kęstutis Dubnikas

Programos papildymai patvirtinti fakulteto taryboje 2008 m. spalio 22 d., protokolo Nr. 50

Dekanas                                                                                                       Doc. dr. Kęstutis Dubnikas

Doktorantams dėstomi dalykai

Universitetinė didaktika

Modeliai ir filosofija

Aukštojo mokslo politika

Aukštojo mokslo sistemos pokyčiai

Vertinimas

Ugdymo technologijos

Dialogo metodas

Grupinis mokymas

Doktorantų darbų temų sąrašas

Doktorantų vardas, pavardė

Įstojimo m.

Darbo tema

Vadovas

 Inga Bankauskienė

2002

 Narkotikų vartojimo prevencijos pagrindinėje mokykloje problemos ir perspektyvos

 doc. dr. Laima Bulotaitė

 Nomeda Černiauskaitė

2008

 Alternatyvus švietimas kaip paauglių edukacinio stimuliavimo prielaida

 prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

 Vita Venslovaitė

2008

 Mokytojo naratyvo įtaka mokinio estetiniam suvokimui. Muzikinės raiškos atvejis

 prof. dr. Lilija Duoblienė

 Roman Voronovič

2008

 Mokinių pažintinių gebėjimų ugdymas panaudojant  realų ir virtualų eksperimentą chemijos pamokose

 doc. dr. Giedrė Purvaneckienė

 Janete Zygmantas

2006

 Adult Newcomers‘ Difficulties in Learning Lithuanian: an Ethnographic Case Study (Atvykusiųjų į Lietuvą suaugusiųjų lietuvių kalbos mokymosi sunkumai: etnografinis atvejo tyrimas)

 doc. dr.  Tatjana Bulajeva

 Vilma Butkutė

2009

 Elektroniniai dalykiniai žaidimai kaip pedagoginės sistemos kaitos veiksnys bendrojo lavinimo mokyklose

 prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

 Valda Dulevičiūtė

 

2009

 Vyresniųjų paaglių informacinio raštingumo ugdymas, taikant kino kalbos dekodavimo strategijas

 prof. dr. Lilija Duoblienė

 Placida Jasiūnaitė

2009

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų dorinės vertybės ir jų ugdymas žaidybine veikla

 prof. habil. dr. Vanda Aramavičiūtė

 Robertas Bartaševičius

2010

 Bendrojo lavinimo mokyklos politikos modeliavimas

 prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

 Šarūnė Nagrockaitė

2010

 Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio politika švietimo kaitos sąlygomis

 doc. dr.  Tatjana Bulajeva

 Olga Iljina

 2011

 Socialinis teisingumas mokykloje ir jo įtaka mokinių profesiniam tapatuimui

 doc. dr. Giedrė Purvaneckienė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos