Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose

Zenklai-projektui

ES projektas „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053

APIE PROJEKTĄ

Projektas finansuojamas pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto VP1-2  Mokymasis visą gyvenimą priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas.

Projekto laikotarpis: 2011 m. lapkričio mėn.–2014 m. vasario mėn.

Projekto tikslas - atnaujinti sociologijos studijų programas ir didinti jų tarptautiškumą, taip prisidedant prie mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybės.

Projekto uždaviniai:

1.1 Tobulinti dėstytojų kvalifikaciją ir specialiuosius gebėjimus, būtinus kokybiškam studijų programų atnaujinimui ir įgyvendinimui;
1.2 Atnaujinti I-os pakopos sociologijos studijų programą, parengiant ir pritaikant ją dėstyti užsienio kalba;
1.3 Atnaujinti II-os pakopos Sociologijos ir kriminologijos studijų programą, parengiant ir pritaikant ją dėstyti užsienio kalba.

Projekto veiklos:

1.1.1 Mokymai dėstytojams
1.1.2 Užsienio pedagoginio personalo dalyvavimas studijų programų atnaujinime
1.1.3 Vilniaus universiteto dėstytojų mobilumas, stažuotės
1.2.1 I-os pakopos Sociologijos studijų programos turinio atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti užsienio kalba
1.2.2 I-os pakopos Sociologijos studijų programos ekspertinis vertinimas ir įgyvendinimas
1.3.1 II-os pakopos Sociologijos ir kriminologijos studijų programos turinio atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti užsienio kalba
1.3.2. II-os pakopos Sociologijos ir kriminologijos studijų programos ekspertinis vertinimas ir įgyvendinimas

Atnaujintų studijų programų įgyvendinimas vykdomas:

 • I pakopos Sociologijos programos – 2013-2014 m. m. BA 3 kurso rudens semestre,
 • II pakopos Sociologijos ir kriminologijos – 2013-2014 m. m. MA 1 kurso rudens semestre

Projekto biudžetas: 990.390,00 Lt

PROJEKTO DALYVIAI, KONTAKTAI

 • Prof. dr. Aleksandras Dobryninas
 • Prof. dr. Irena Juozeliūnienė 
 • Prof. dr. Romas Lazutka 
 • Prof. dr. Zenonas Norkus
 • Prof. dr.  Arūnas Poviliūnas 
 • Prof. dr. Algimantas Valantiejus
 • Prof. dr. Gintautas Valickas 
 • Doc. dr. Ilona Česnienė
 • Doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
 • Doc. dr. Nijolė Radavičienė
 • Doc. dr. Rūta Žiliukaitė 
 • Lekt. dr. Algimantas Čepas
 • Lekt. dr. Mindaugas Degutis 
 • Lekt. dr. Margarita Dobrynina 
 • Lekt. dr. Eugenijus Dunajevas
 • Lekt. dr. Gražina Rapolienė
 • Lekt. dr. Laima Žilinskienė
 • Asist. Veronika Urbonaitė – Barkauskienė
 • Asist. Dalia Čiupailaitė
 • Asist. Agnė Girkontaitė
 • Asist. Regimantas Juras
 • Asist. Laura Kanapienienė
 • Asist. Ieva Labanauskaitė
 • Asist. Algimanta Vaikšnytė
 • Asist. Laura Varnauskaitė

Projektą administruojantis personalas:

 • Arūnas Poviliūnas  – projekto vadovas;
 • Žana Markauskienė – projekto finansininkė;
 • Daiva Raguotienė – projekto viešųjų pirkimų specialistė;
 • Gražina Rapolienė – vyriausioji specialistė, atliekanti projekto koordinatorės funkcijas;
 • Algimanta Vaikšnytė – vyriausioji specialistė, atliekanti projekto administratorės funkcijas.

Projekto vadovas: prof. Arūnas Poviliūnas, el. paštas ; tel. nr.  +370 5 266 7626

PROJEKTO REZULTATAI

1.1.1    Mokymai dėstytojams

Studijų programų atnaujinimo projektas pradėtas mokymais, kurių tikslas – supažindinti dėstytojus su dabartinėmis tendencijomis ir naujovėmis, dėl kurių reikia atnaujinti mokymo programas.

2012 m. vasario–2012 m. balandžio mėn. Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo instituto organizuotus mokymus sudarė 2 dalys:

 • Lietuvos studijų integravimasis į Europos aukštojo mokslo erdvę ir su juo susiję studijų proceso organizavimo pokyčiai;
 • universitetinės didaktikos naujovės ir nauji tyrimų metodai socialiniuose moksluose. Mokymų akimirkos

I-osios dalies mokymuose projekto dalyviai aktyviai dalyvavo mokymuose Universitete ir atliko praktines užduotis nuotoliniu būdu „Moodle“ aplinkoje. I-osios dalies sociologijos, sociologijos ir kriminologijos studijų programų turinio atnaujinimo mokymų temos:

 • Bolonijos procesas ir Europos aukštojo mokslo erdvės formavimasis;
 • Perėjimas prie ECTS kreditų;
 • Paskaitų rengimas anglų kalba;
 • Dalykų sandų kūrimas, remiantis studijų siekiniais ir kompetencijomis;
 • Studijos multikultūrinėje aplinkoje.

II dalies sociologijos, sociologijos ir kriminologijos inovatyvių dėstymo metodų diegimo mokymų temos: D.Lepaite

 • Pagrindiniai tarptautiniai sociologiniai tyrimai ir jų panaudojimas sociologijos ir sociologijos ir kriminologijos studijose;
 • Lietuvos HSM duomenų archyvo naudojimas sociologijos ir sociologijos ir kriminologijos studijose;
 • Kokybinės lyginamosios analizės taikymas įvairiose sociologijos šakose;
 • ATLAS-ti programinio paketo naudojimas įvairiose sociologijos šakose;
 • Regresinė duomenų analizė socialiniuose moksluose.

2012 m. balandžio mėn. 25 dėstytojai – projekto dalyviai baigė neformaliojo ugdymo seminarus, jiems išduoti tai pagrindžiantys pažymėjimai ir jų priedai.

2013 m. balandžio mėn. mokymų veikla buvo pratęsta, kadangi įgyvendinant projektą paaiškėjo, kad projekto vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas yra svarbus veiksnys, gerinantis atnaujinamų studijų programų kokybę. Projekto vykdytojai toliau tobulino savo kvalifikaciją šiose srityse: „Įvadas į R programą“, „Daugiamačių statistinių metodų taikymas“ ir „Mokymų virtualizavimas“.

Po mokymų, 2013 m. birželio mėn., projekto dalyviams išduoti „Sociologijos, sociologijos ir kriminologijos inovatyvių dėstymo metodų diegimo“ pažymėjimai.

Numatoma veiklos pabaiga – 2013 m. rugpjūčio mėn.

1.1.2    Užsienio pedagoginio personalo dalyvavimas studijų programų atnaujinime

2012 m. birželio mėn.–2012 m. lapkričio mėn. Vilniaus universitete pagal projektą „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053) viešėjo 6 užsienio universitetų dėstytojai: prof. Jan Trost (Švedija), prof. Helmut Kury (Vokietija), prof. Kauko Aromaa (Suomija), prof. Leo Granberg (Suomija), prof. Mario Vassalo (Malta) ir prof. Dina Siegel (Nyderlandai).

Vizitų metu vyko susitikimai su projekto vykdytojais, aptarti projekto tikslai ir vykdomos veiklos. Užsienio profesoriai konsultavo rengiant ir atnaujinant sociologijos, sociologijos ir kriminologijos programų kursus, vyko diskusijos dėl programų turinio atnaujinimo ir pritaikymo dėstyti tarptautinei auditorijai. Prof. Dina Siegel ir prof. Helmut Kury skaitė viešas paskaitas Vilniaus universiteto akademinei bendruomenei.

Paskaitų skaidrės:

Prof. Dina Siegel - „Kriminologinių tyrimų atlikimas pavojingose aplinkose“ („Doing criminological research in dangerous environments“) Parsisiųsti

Prof. Helmut Kury – „Naujos kriminologijos tendencijos ir mokymo naujovės“ („New trends of criminology and teaching innovations“) (1 dalis) Parsisiųsti (2 dalis) Parsisiųsti (3 dalis) Parsisiųsti

1.1.3    Vilniaus universiteto dėstytojų mobilumas, stažuotės

2012 m. balandžio mėn. –2013 m. sausio mėn. projekto dalyvė dr. Gražina Rapolienė stažavosi Umea universitete, dr. Margarita Dobrynina  - Utrechto universitete, Laura Kanapienienė -  Lundo universitete, Ieva Labanauskaitė - Hamburgo universitete ir Algimanta Vaikšnytė stažuotis vyko į  Mančesterio universitetą.
Stažuočių metu projekto dalyvės susitiko su tarptautinių studijų koordinatoriais, dėstytojais, dalyvavo konferencijose, paskaitose ir seminaruose, dalintasi studijų atnaujinimo ir tarptautinimo patirtimi. Stažuočių metu vykusios diskusijos su užsienio kolegomis daug prisidėjo prie sociologijos, sociologijos ir kriminologijos studijų programų atnaujinimo ir pritaikymo dėstyti užsienio studentams.

1.2.1 I-os pakopos Sociologijos studijų programos turinio atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti užsienio kalba

Studijų programų atnaujinimo veikla – pagrindinė projekto veikla, nuo kurios kokybės vėliau priklausys studijų programų populiarumas tarp vietinių ir užsienio studentų bei dėstytojų ir bendrai paėmus studijų tarptautiškumas.

Šiuo projektu atnaujinti sociologijos studijų programos (bakalauro studijos, kodas 612L30001) dalykai:

„Sociologinių tyrimų metodologijos pagrindai“ (4,5 ECTS kreditai),

„Klasikinės sociologijos teorijos“ (6 ECTS kreditai),

„Socialinė politika“ (4,5 ECTS kreditai),

„Socialinės antropologijos įvadas“ (3 ECTS kreditai),

„Šiuolaikinės sociologijos teorijos“ (6 ECTS kreditai),

„Ekonomikos sociologija“ (3 ECTS kreditai),

„Švietimo sociologija“ (3 ECTS kreditai),

„Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimai“ (4,5 ECTS kreditai),

„Etninių santykių sociologija“ (3 ECTS kreditai),

„Miesto sociologija“ (4,5 ECTS kreditai),

„Profesinė etika“ (3 ECTS kreditai),

„Socialinė ekonomika“ (4,5 ECTS kreditai),

“Kokybinių šeimos tyrimų metodai ir metodologijos” (3 ECTS kreditai),

„Viešojo sektoriaus ekonomika“ (4,5 ECTS kreditai),

„Kriminologijos įvadas“ (4,5 ECTS kreditai).

 Iš viso atnaujinta 61,5 ECTS kreditai, tai yra 25,46 % visos studijų programos apimties.

1.2.2 I-os pakopos Sociologijos studijų programos ekspertinis vertinimas ir įgyvendinimas

Studijų programos galutinį ekspertinį vertinimą atliko du nepriklausomi kitų institucijų ekspertai: doc. dr. Rasa Baločkaitė ir doc. dr. Liutauras Kraniauskas - mokslininkai, turintys išorinio studijų programų vertinimo patirties. Ekspertų išvados ir studijų programos atnaujinimas patvirtintas universiteto Senato nutarimu.

1.3.1 II-os pakopos Sociologijos ir kriminologijos studijų programos turinio atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti užsienio kalba

 Projektu atnaujinti sociologijos ir kriminologijos studijų programos dalykai (magistro studijos, kodas 621L35001):

„Baudžiamosios justicijos problemos (I, II)“ (12 ECTS kreditai)

„Bausmė ir resocializacija“ (6 ECTS kreditai)

„Deviacijų socialinės problemos (Teorinė kriminologija I)“ (6 ECTS kreditai)

„Biografinis metodas“ (6 ECTS kreditai)

„Kriminologijos teorijos (Teorinė kriminologija II)“ (6 ECTS kreditai)

„Asocialaus elgesio psichologija“ (6 ECTS kreditai)

Iš viso atnaujinta 42 ECTS kreditai, tai yra 35 % visos studijų programos apimties.

1.3.2. II-os pakopos Sociologijos ir kriminologijos studijų programos ekspertinis vertinimas ir įgyvendinimas

Studijų programos galutinį ekspertinį vertinimą atliko du nepriklausomi ekspertai: doc. dr. Rasa Baločkaitė ir doc. dr. Liutauras Kraniauskas - mokslininkai, turintys išorinio studijų programų vertinimo patirties. Ekspertų išvados ir studijų programos atnaujinimas patvirtintas universiteto Senato nutarimu (žr. aukščiau).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos