Daiva Skučienė

Pradinis

daiva 2 Docentė dr.

 Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 110 kab.

 Telefonas: +370 5 2667609   

 El. paštas:

Dėstomi dalykai:

Socialinės politikos analizė, Taikinamasis tarpininkavimas, Socialinės gerovės tyrimai, Mokslo tiriamoji praktika (Socialinės politikos magistrantams)

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas); socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika); Gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas

Priėmimo laikas

Publikacijos

Publikacijų sąrašas iš eLABa

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Publikacijos

Inf. ruošiama...

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas tyrimuose

Tyrimo pavadinimas Metai
Pensijų skaičiavimo būdo analizė ir valstybinių pensijų reformos koncepcija (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2012 m.
Prieinama e.studijų medžiaga neįgaliesiems: Tęstinių veiklos modelių metodika (Lietuvos neįgaliųjų draugija) 2012 m.
Lietuvos pensijų sistemos vystymosi ilgalaikių tendencijų bei joje numatomų pokyčių įtakos Lietuvos viešųjų finansų tvarumas (Užsienio reikalų ministerija/ Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2011 m.
Socialinį darbą dirbančių profesinė gerovė (Lietuvos Mokslo Taryba) 2011 - 2012 m.
Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika 2010 - 2013 m.
Privačių pensijų rinkos kūrimas Lietuvoje: kaštai ir nauda  2010 - 2011m.
Socialinės politikos įtaka gyventojų gerovei (Lietuvos Valstybinis mokslo ir švietimo fondas) 2009 m. 
Leistų ir planuojamų naudoti genetiškai modifikuotų organizmų poveikio socialinei- ekonominei aplinkai Lietuvoje įvertinimas (LR Aplinkos ministerija) 2009 m.
 Socialinio teisingumo rodikliai švietime (Švietimo ir mokslo ministerija) 2009 m.
Mokslininkų socialinės garantijos, 2008, (Vilniaus miesto savivaldybė/ Švietimo ir mokslo ministerija) 2008 m.
Socialinio draudimo fondų atsargos rezervų sudarymo patirties ES šalyse ir jos taikymo galimybės Lietuvoje (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) 2008 m.
Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas  (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2008 m.
Socialinės klientų būklės vertinimas ir reikalingų paslaugų organizavimas  (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2008 m.
Socialinės apsaugos priemonės- svarbus įrankis siekiant pakankamo lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros šalyje (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2008 m.
Nuotolinių studijų modulių nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų rengimo paslaugoms pirkti nuotolinių studijų modulio “socialinio darbo teorija ir praktika”, “Socialinio darbo metodika” bendroji ir specialioji dalis 2008 m.
Sutrikusios regos ir sutrikusios klausos asmenų techninės pagalbos priemonių poreikio tyrimas ir šių priemonių skyrimo kriterijų nustatymas (Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) 2007 m.
Psichologinės, socialinės reabilitacijos priemonių vertinimo metodinės rekomendacijos, skirtos asmenims, teikiantiems psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugas vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas (Valstybinis psichikos sveikatos centras) 2007 m.
2005 metais įvykusio invalidumo nustatymo ir su tuo susijusių išmokų skyrimo reformos analizė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2007 m.
Informacinio leidinio apie vaikus auginančių šeimų materialinę gerovę, socialinę paramą joms ir socialinį kartų solidarumą Lietuvos socialinėje politikoje (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2007 m.
Socialinio darbo su neįgaliais žmonėmis ir rizikos šeimomis patirties pasidalijimas tarp Vilniaus ir Rygos” poveikio tyrimas (Vilniaus Socialinės paramos centras) 2006 m.
“Vaikų, vartojančių psichiką veikiančias medžiagas, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo būdų, metodų ir galimybių šalyje analizė bei psichologinių ir socialinių paslaugų vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, poreikio nustatymo metodikos parengimas” (Narkotikų kontrolės departamentas) 2006 m.
Piniginės Socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo monitoringas bei įvertinimas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2006 m.
Įvertinus paramą gausioms šeimoms, teikti siūlymus dėl šios paramos tobulinimo (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2006 m.
Priklausomų asmenų reintegracija į visuomenę ir darbo rinką: atsakas į socialinę atskirtį. Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodika  (narkotikų kontrolės departamentas) 2006 m.
Trumpalaikės institucinės socialinės globos normų suaugusiems socialinės rizikos asmenims metmenų projekto parengimas. vertinimo kriterijų, apibūdinančių teikiamų paslaugų atitikimą normoms, formulavimo principai (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2006 m.
“Gerosios patirties sklaidos mokymai” Socialinių paslaugų įstatymo poįstatyminių teisės aktų įgyvendinimo patirtis  (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2006 m.
Socialinių paslaugų Vilniaus m. tyrimas (Vilniaus m. Socialinės paramos centras) 2005 m.
Ageing and Employment: Identification of Good Practice to Increase Job Opportunities and Maintain Older Workers in Employment: Case Study design, (Warvick institute) 2005 m.
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikių tyrimas (Lietuvos infektologų draugija) 2005 m.
Neįgaliųjų verslo centrų įkūrimas, remiantis tyrimo medžiaga, Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija. EQUAL projektas: EQ/2004/1130 13 2005 - 2007 m.
Vaikų socialinės globos standartų projekto taikymo galimybės (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2005 m.
Socialinio draudimo aprėpties didinimas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)  2004 m.
Socialinių paslaugų poreikio plėtros Klaipėdos mieste galimybių studija (Klaipėdos m. savivaldybė) 2004 m.
Visų aktorių gebėjimų skurdo ir socialinės atskirties srityje įvertinimas bei pagerinimas (Europos Komisija/ Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2003 m.
Suaugusiųjų profesinio mokymo poreikio ir socialinio efektyvumo Lietuvoje įvertinimas (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba) 2002 m.
Dalyvavimas pensijų reformoje: piliečiai, rinkos, viešosios institucijos (Atviros Lietuvos fondas) 2002 m.

 

Mokslinės stažuotės

Institucija Šalis/ miestas Data
Regresinė duomenų analizė socialiniuose moksluose. LMT/VU  Lietuva 2012 m.
ATLAS.ti programinio paketo naudojimas įvairiose sociologijos šakose. LMT/VU  Lietuva 2012 m.
Kokybinės lyginamosios analizės taikymas įvairiose sociologijos šakose. LMT/VU  Lietuva 2012 m.
Pagrindiniai tarptautiniai sociologiniai tyrimai ir jų panaudojimas sociologijos ir kriminologijos studijose, LMT/VU  Lietuva 2012 m.
Lietuvos HSM duomenų archyvo naudojimas sociologijos ir kriminologijos studijose, LMT/VU  Lietuva 2012 m.
Paskaitų rengimas anglų k.“, LMT/VU Lietuva 2012 m.
Kiekybinės teksto analizės tyrimai ir kiekybinių metodų taikymas socialinių mokslų srityse“, LMT/VU  Lietuva 2012 m.
„Kokybinių duomenų analizės programos“LMT/VU  Lietuva 2012 m.
„Mokslinių rezultatų statistinio apdorojimo metodai“VU  Lietuva 2011 m.
„ Europos teisės aktai, reglamentuojantys mokslinę veiklą ir teisiniai aspektai biomedicininiuose, fizikiniuose ir humanitariniuose moksliniuose tyrimuose“, Lietuvos mokslų akademija  Lietuva 2007 m.
“Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą” mokslininkų kvalifikacijos kėlimo kursai “Šiuolaikiniai matematinės statistikos, skaičiavimo matematikos ir matematinio modeliavimo metodai”, Matematikos ir informatikos institutas  Lietuva 2006 m.
Complutense universitetas, “Greito reagavimo komanda: konfliktų prevencija ir krizių reabilitacija postkonfliktiniuose regionuose “ ekspertė   Ispanija 2003 m.
Laplandijos universitetas  Suomija 2003 m.

 

Dalyvavimas konferencijose/ seminaruose

Konferencijos/ seminaro pavadinimas Metai
"Socialinės transformacijos šiandieniniame pasaulyje". Pranešimas -"Ilgalaikės tendencijos Lietuvos pensijų sistemoje ir jų įtaka finansiniam tvarumui" 2012 m.

International Conference “QUALITY OF LIFEIN THE CONTEXT OFGLOBALIZATION: ASPECT OF ACTIVE AGEING AND SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS”. Pranešimas - "Plenarinis pranešimas”Subjective wellbeing of Lithuanian retirees”

2012 m.
2nd International workshop on socioeconomics of ageing. Pranešimas "Cost-benefit analysis of the funded pension scheme in Lithuania" 2011 m.
4th Annual International City - Break Conference: Business and Society in a Global Economy. Pranešimas "Initial outcomes of privatization of pensions in Lithuania" 2010 m. gruodžio 20 - 23 d.
1st International workshop on socioeconomics of ageing. Pranešimas "The economic status of elderly people in Lithuania" 2009 m.
"Moterys Lietuvos akademiniame gyvenime: seni ir nauji stereotipai". Pranešimas "Moterų ir vyrų požiūrių į mokslininkų socialines garantijas skirtumai" 2009 m.
"Moters teisės šiuolaikinėje Lietuvoje" seminaras. Pranešimas "Moterų ir vyrų pajamų skirtumai" 2008 m.
Diskriminacijos eliminavimas darbo rinkoje (EQUAL projektas). Pranešimas "Iššūkiai šiandieninei socialiniai politikai" 2008 m.

International scientific conference “Enlarged European Union in house of Europe: new internal and external problems”. Pranešimas "Gender and social insurance benefits in Lithuania"

2005 m.
International conference “Socrates Grundtvig project”. Pranešimas "Women and the labour market" 2004 m.
International conference “Catalysts and impediments of economic development in Central and Eastern Europe. Pranešimas "The continuing gender gap in later life economic security" 2004 m.
International Ph.D. Scientific Conference” European Union and its New Neighborhood". Pranešimas "Retirement income: trends in adequacy and equality in the light of EU pension policy objectives" 2004 m.

Jaunųjų mokslininkų konferencija “Kintančios visuomenės iššūkiai”. Pranešimas "Pajamų nelygybė tarp pensininkų Lietuvoje"

2003 m.

 

Kita veikla

  • LR Aplinkos ministerijos GMO priežiūros komiteto narė;
  • Ekspertė GMO socialinio ekonominio poveikio analizei.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos