Mintautas Gutauskas

Pradinis

Gutauskas

Docentas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje:

Antradieniais1430 - 1530

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Fenomenologija

Hermeneutika

Postmodernioji filosofija


Dėstomi dalykai:

Fenomenologija

Filosofija (BUS)

Kalbos filosofija

Heideggerio filosofija

Nūdienės hermeneutinės filosofijos diskursai

Šiuolaikinės fenomenologijos tyrimų kryptys

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Svarbiausios publikacijos

Monografijos:

 1. Dialogo erdvė. Fenomenologinis požiūris, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 298 p. ISBN 978-9955-33-608-2 (Monografija)
 2. „Cinizmas, ciniškasis realizmas ir ciniška sąmonė“, in, Sekuliarizacija ir dabarties kultūra, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, p. 157-220. ISBN 978-609-459-245-4 (Kolektyvinė monografija)

Metodinė priemonė:

Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys. Vilnius: VU leidykla, 2011, ISBN 978-9955-634-85-0

 

Straipsniai:

 1. „Husserlio ir Heideggerio ginčas dėl fenomenologijos“, Problemos. Mokslo darbai. 2016. Nr. 89. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 2. „The Issue of Experience after Levinas: The Phenomenology of Bernhard Waldenfels“, in R. Šerpytytė (ed.) Emmanuel Levinas: A Radical Thinker in the Time of Crisis, 2015, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 3. „The Truth of Cynicism and Nihilism“, in, G. Chiurazzi, D. Sisto, S. Tinning (Eds.) Philosophical Paths in the Public Sphere, 2014, Wien: LIT Verlag.

 4. „Filosofas ir gyvūnas: Nietzsche, Heideggeris, Derrida“, Problemos. Mokslo darbai. 2014. Nr. 86. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 5. „Dialogo, teksto ir prasmės tapatybės klausimai Gadamerio ir Derrida pokalbyje“, Baltos lankos, Tekstai ir interpretacijos, Nr. 38/39. 2013, Vilnius: Baltos lankos.
 6. „Cinizmas ir nihilizmas“, Religija ir kultūra. Mokslo darbai. 2012. Nr. 10. Vilnius: VU Religijos studijų ir tyrimų centras.
 7. „Kasdienis miglotas cinizmas“, Religija ir kultūra. Mokslo darbai. 2011. Nr. 8. Vilnius: VU Religijos studijų ir tyrimų centras.
 8. „Criticism of Dialog in the Philosophy of E. Levinas“ in: A Century with Levinas. On the Ruins of Totality. Vilnius: Vilnius university publishing house. 2009.
 9. “Bandymas suprasti dialogą Martino Buberio filosofijoje (Tomo Sodeikos interpretacijų paralelė)”, Religija ir kultūra. Mokslo darbai. 2009. Nr. 6.Vilnius: VU Religijos studijų ir tyrimų centras.
 10. “Normalumas ir realybės konstitucija E. Husserlio ir M. Merleau-Ponty fenomenologijoje“, Athena. Filosofijos studijos. 2009. Nr. 5.Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.
 11. „Trinarė dialogo struktūra fenomenologiniu požiūriu“, Problemos. Mokslo darbai. 2009. Nr. 76. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 12. „Demaskuota religija kaip religijos duotis sekuliarizuotoje kasdienybėje“, Religija ir kultūra. Mokslo darbai. 2008. Nr. 5 (1). Vilnius: VU Religijos studijų ir tyrimų centras.
 13. „Skirtumo tarp Sokrato ir sofisto kvestionavimas: filosofinis dialogas dalykiškumo ir galios aspektais“, Problemos. Mokslo darbai. 2007. Nr. 72. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 14. „Dialogas prieš dialogą E. Levino mąstyme „anapus patirties““, Problemos. Mokslo darbai. 2007. Nr. 71. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 15. „Žuvies kūnas: akvariumo fenomenologija“, Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos. Nr. 27. Vilnius: Baltos lankos. 2007.
 16. „Skirtis ir nomadinis mąstymas G. Deleuze‘o „platonizmo nuvertimo“ programoje“, Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos. Nr. 21/22. Vilnius: Baltos lankos. 2006.
 17. „Svetimybės patirtis: B. Waldenfelso fenomenologija ties fenomenologijos riba", Žmogus ir žodis. T. 6. Nr. 4. Vilnius: VPU leidykla. 2004.
 18. "Die dialogische Struktur der Interpretation in der Philosophie H. G. Gadamers", Топос. Философско-культурологический журнал. No 2 (9).Минск 2004.
 

Vertimai:

Iš vokiečių kalbos išverstas skyrius „Hermeneutinė klausimo pirmenybė“ iš Gadamer, H. G. 1960. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr. Publikuota – Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos. Nr. 23. 2007. Vilnius: Baltos lankos.

Tyrimai ir kita veikla

Tyrimai:

Vykdytojas 2010-2013 metų projekte „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“, nacionalinė programa „Tauta ir valstybė: paveldas ir tapatumas“ (finansuojama Lietuvos mokslo tarybos, sutarties nr. VAT-13/2010).


Stažuotės, seminarai:

2013 09 savaitės mokslinis vizitas Žmogaus mokslų institute (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) Vienoje.

2012 09 savaitės mokslinis vizitas Žmogaus mokslų institute (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) Vienoje.

2012 05 ERASMUS dėstymo vizitas Rostocko universitete (Vokietija). Skaitytos paskaitos kalbos filosofijos tema.

2011 05 Stažuotė Alberto Liudvigo universitete Freiburge (Breisgau), Vokietija.

2008 06-07 Stažuotė Alberto Liudvigo universitete Freiburge (Breisgau), Vokietija.

2006 07-08, 2006 10-11 Stažuotė Alberto Liudvigo universitete Freiburge (Breisgau), Vokietija.

Dalyvauta 2003-2006 metų Higher Education Support Program (Budapeštas, Europos humanitarinis universitetas) remiamame projekte "Contemporary Communicative Philosophyand Communicative Strategies in Philosophy Teaching" skirtame regiono jaunų mokslininkų ir pedagogų mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos kėlimui (Europos humanitarinis universitetas Minske). Šio projekto metu vasaros sesijose (2004, 2005 m,. po 3 sav.) buvo klausoma žymių užsienio profesorių paskaitų, pristatomi ir diskutuojami filosofijos dėstymo projektai. Žiemos sesijose (2003, 2004, 2005, 2006, m., po 1 sav.)  buvo skaitomi ir svarstomi dalyvių parengti moksliniai ir didaktiniai pranešimai.

 


Konferencijos:

 1. Tarptautinė konferencija „Emmanuel Levinas: Radical Thinker in the Time of Crisis”, Vilnius 2015 11 27-29 d. Pranešimas: „The Question of Experience in Phenomenology after Emmanuel Levinas: Bernhard Waldenfels“.

 2. Mokslinė konferencija „Gyvūno samprata filosofijos ir šiuolaikinio meno kontekste“, Vilnius 2015 10 02. Pranešimas: „Dviprasmis Heideggerio diskursas apie gyvūną“.

 3. Mokslinė konferencija (Evaldo Nekrašo 70-mečiui paminėti) „Filosofija, mokslas, politika“, Vilnius 2015 05 29. Pranešimas: „Filosofijos įvado dėstymas: lietuviškasis kontekstas, konceptualiniai sprendimai ir praktiniai rezultatai“.

 4. Mokslinė konferencija „Religija ir kultūra“ tema: „Jacques Derrida ir religija”, Vilnius 2014 12 4-5 d. Pranešimas: „Kalbėti(s) apie religiją: Derrida ir Gadamerio sunkumai“.
 5. Mokslinė konferencija „Intuicija ar supratimas? Tiesioginė patirtis ir interpretacija fenomenologijoje“, Vilnius 2014 11 27 d. Pranešimas: „Husserlio ir Heideggerio ginčas dėl fenomenologijos“.
 6. Tarptautinė konferencija „Po ontologijos?“, Vilnius 2014 04 27-29 d. Pranešimas: „Pasaulio problema: Heideggeris ir gyvūnas“ (buvo verčiama į italų kalbą).
 7. Tarptautinė konferencija „Nihilism and Imagination“, Vilnius 2013 07 01-05 d. Pranešimas: „Cynicism and Nihilism“.
 8. Respublikinė konferencija „Filosofija: teorija ir taikymai“, Vilnius 2013 05 10 d. Pranešimas: „Cinizmo fenomenas: Fenomenologinė prieiga“.
 9. International Workshop "Phänomenologie der Sprache. Deutung, Dialog, Poetik". Rostock 2012 gegužės 24-25 d. Pranešimas: Spontaneität des Dialogs: zwischen Gemeinsamkeit und Differenz, Teleologie und Verschiebung".
 10. Konferencija "Religija ir kultūra 2012", 2012 Vilnius, gegužės 4-5 d. Pranešimas "Cinizmas ir nihilizmas".
 11. Tarptautinė konferencija "Nihilizmas, sekuliarizacija, postmodernybė", Vilnius 2011 gegužės 19-20 d. Pranešimas "Kasdienis miglotas cinizmas".
 12. Projekto "Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatybei" seminaras, Vilnius 2010 gruodžio 21 d. Pranešimas "Religija ir viešoji interpretacija".
 13. Respublikinė konferencija „Filosofija šiandien: apie ką ir kaip?“, Vilnius 2009 m. spalio 30 d. Pranešimas –„ Filosofinio dialogo silpnybės: galia, efektai, akivaizdybės, tiesa“.
 14. Mokslinė konferencija, skirta Tomo Sodeikos 60-osioms gimimo metinėms, „Dialogas ir/ar tyla“, Kaunas 2009 m. Spalio 9 d.. Pranešimas – „Tylėjimas ir kalbėjimas esatyje vienas prieš kitą“. 
 15. Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „Religija ir kultūra: kasdienybės horizontai“, Vilnius 2009 m. gegužės 20-21 d.. Pranešimas – „Dialogo paradigmos: religinė patirtis ir kasdienė komunikacija“.
 16. Tarptautinė filosofijos konferencija „Fenomenologijos keliai ir aplinkkeliai prancūzų, lietuvių ir latvių filosofijose“, Vilnius 2008 m. lapkričio 6-8 d. Pranešimas – „Normalumo reikšmė Husserlio ir Merleau-Ponty fenomenologijose“.
 17. Tarptautinė kasmetinė „Nordic Society of Phenomenology” mokslinė konferencija „Phenomenology and Human Sciences“, Kaunas 2008 m. balandžio 25-27 d. Pranešimas – „Die Grenzen der Erfahrung und das Verständnis des Dialogs“.
 18. Mokslinė konferencija „Prasmė filosofijoje ir filosofijos prasmė“, Vilnius 2008 m. gegužės 23-24 d. Pranešimas - „Dialogo prasmės (ne)aiškumas dialogo filosofijoje ir fenomenologijoje“.
 19. Mokslinė konferencija „Religija ir kultūra“, Vilnius 2008 m. vasario 28-29 d. Pranešimas – „Religijos demaskacijos kaip religijos duotis sekuliarizuotoje kasdienybėje“.
 20. Mokslinė konferencija „Religija ir kultūra“, Vilnius 2007 m. kovo 22-23. Pranešimas – „Religiniai pokalbiai: prasmės perteklius ir trūkumas“.
 21. Tarptautinė mokslinė konferencija „A Century with Levinas: on Ruins of Totality“ („Šimtmetis su Levinu: totalumo griuvėsiuose“), Vilnius-Kaunas 2006 m. balandžio 2-5 d. Pranešimas – „Levino dialogo samprata: dialogo filosofijos tąsa ir fenomenologijos kritika“.
 22. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lokalinių kultūrų vieta globalizacijos procese“. Vilnius 2005 lapkričio 18-19 d. Pranešimas - „Lokalumas kaip įkalinimas“.
 23. Mokslinė konferencija „Religija ir kultūra“, Vilnius 2005 m. kovo 17-18. Pranešimas – „Svetimybės transcendencija iš patirties perspektyvos“.
 24. Mokslinė konferencija „ 200 metų po Kanto“, Kaunas 2004 m. gegužės mėn. Pranešimas - „Įtikinimo galia – ar tenkina skirtumo tarp Sokrato ir sofisto panaikinimas?“.

Studentams

Metodinės priemonės kursams:

Filosofijos įvadas

FILOSOFIJOS ĮVADAS. SEMINARŲ UŽDUOTYS, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 978-9955-634-21-8 (metodinė priemonė, elektroninė publikacija). Parsisiųsti

 

KALBOS FILOSOFIJA. SEMINARŲ UŽDUOTYS, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 978-609-459-834-0 (metodinė priemonė, elektroninė publikacija). Parsisiųsti

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos