Marijus Arvydas Šliogeris

Pradinis

Profesorius emeritas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Filosofijos istorija

Metafizikos prigimtis ir esmė

Mass media metafiziniai pagrindai

Kalbos filosofija

Meno kūrinio prigimtis

Technomokslo ištakos

Publikacijos

Knygos ir monografijos

Bulvės metafizika: iš filosofo dienoraščių, Vilnius: Apostrofa, 2010, 276 p., ISBN 978-9955-605-57-7.

Melancholijos archipelagai, Vilnius: Apostrofa, 2009, 168 p., ISBN 978-9955-605-54-6.

The Thing and Art. Two Essays on the Ontotopy of the Work of Art, Amsterdam-New York: Rodopi, 2009, 156 p., ISBN 978-90-420-2564-6.

A. Mickūnas, A. Šliogeris, Filosofijos likimas, Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 551, ISSN 1822-6949, ISBN 978-9955-23-214-8

Names of Nihil, Amsterdam: Rodopi, 2008, 134 p., ISBN 978-90-420-2402-1.

Būtis ir pasaulis: tyliojo gyvenimo fragmentai, 2-oji patais. laida, Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 557, ISBN 9986-09-309-0.

Niekis ir Esmas, Vilnius: Apostrofa, 2005, 2 tomai, ISBN 9955-605-08-1 (1 tomas), ISBN 9955-605-09-X (2 tomas).

Post Scriptum (vok.k.), Stuttgart: Athena Verlag, 2001, 107 p. ISBN 3-932740-84-X.

Kas yra filosofija?, Vilnius: Strofa, 2001, 152 p. ISBN 9986-751-41-1.

Alfa ir omega. Vilnius: Pradai, 1999.

Niekio vardai. Vilnius: Pradai, 1997.

Transcendencijos tyla. Vilnius: Pradai, 1996.

Konservatoriaus išpažintys. Vilnius: Pradai, 1996.

Sietuvos. Vilnius: Mintis, 19 

Būtis ir pasaulis. Vilnius: Mintis, 1990.

Daiktas ir menas. Vilnius: Mintis, 1988.

Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas. Vilnius: Mintis, 1985.

Egzistencijos filosofija: istorija ir dabartis. Vilnius: Mintis, 1981.

 

Straipsniai

1.   Tragiškasis herojus ir lietuviškoji jo atmaina (neolitinė A. Maceinos apologija su paleolitine tragiškojo gesto urologija) // Problemos, Nr. 74, 2008

2.    Patyrimo teritorija // Problemos, Nr.71, 2007

3.    Nietzsche: antifilosofija // Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės teorinėsinterpretacijos, Vilnius: „Versus aureus" l-kla, 2007.

4.    Tikėjimo paradoksas Kierkegaardo filosofijoje // EGZISTENCIJOS PARADOKSAI: Kierkegaardo filosofijos interpretacijos. Vilnius: Versus aureus. 2006.

5.    Patyrimo link // Problemos, Nr. 70, 2006

6.    Kantiškoji patyrimo samprata // Problemos, Nr. 68. 2005

7.    Niekio sūnus // Problemos, Nr. 67, 2005, p. 9-23.

8.    Nothing and Isness // In: Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies, IV. Ed.Jurate Baranova. Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IVA, Central And EasternEurope, volume 26. -  Vashington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2005, p.343-353.

9.   Nigilizm v poliach povsednevnosti // TOPOS/filosofsko-kulturologičeskij žurnal), Minsk, 2004, Nr.2, p.161-181.

10.  Загадка Сократа. // Современная литовская философия, отв. ред. Шамолин Р.В., cост. Качераускас Т. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004. c. 5-34.

11.  Metafizika ir visuotinybė // Problemos, Nr. 66, 2004.

12.  Lithuanian Philosophical Thought Between East and West // Lithuanian Philosophy: Persons and Ideas. (Lithuanian Philosophical studies, II), Washington, D.C.20064; 2000.

13.  Laisvojo šaulio taku, in:Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, Vilnius: Baltos lankos, 2000

14.  Tikrovė ir tikėjimas // Problemos, 1999, Nr. 56

15.  Teorijos ir technologijos prigimtis // Humanistika, 1999, Nr. 1-2

16.  Tikėjimas kaip filosofijos problema // Filosofija, Sociologija, 1998, Nr. 2

17.  Kastalijos dienoraščiai // Naujoji Romuva, 1997, Nr. 5-6

18.  Apie Ulro žemę // Naujoji Romuva, 1997, Nr. 1-2

19.  Mažvydas ir Lietuva // Literatūra ir menas, 1997, Nr.25

20.  Grynosios sąmonės odisėja, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dvasios fenomenologija, Vilnius: Pradai, 1997

21.  Bronius Radzevičius: tarp pagonybės ir krikščionybės // Kultūros barai, 1996, Nr.5, 6, 7, 8, 9

22.  Absurdo patirtis ir Kafkos skaičiuotojai // Naujoji Romuva, 1995, Nr.2

23.  Filosofija ir mokslas, in: Žmogus ir visuomenė, Vilnius: VPU leidykla, 1995, Nr. 1

24.  Filosofijos prasmė ir vieta žmogaus pasaulyje, in: Žmogus ir visuomenė, Vilnius: VPU leidykla, 1994, Nr. 2

25.  A Nyugat es Litvania kulturaja, (vengrų k.) in: 2000 irodalmies tarsadalmi havilap, Budapest, 1955

26.  A.Schopenhauerio filosofija, in: Arthur Schopenhauer, Pasaulis kaip valia ir vaizdinys, Vilnius: Pradai, 1995

27.  Laisvės paslaptis, in: F. Schelling, Žmogaus laisvės filosofija,  Vilnius: Pradai, 1995

28.  Lietuvos kelias į laisvę: sunkumai ir problemos // Akiračiai, 1992, Nr. 1, 2, 3

29.  Apie laisvę, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

30.  Apie laiką, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

31.  Apie daiktus, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

32.  Apie tiesą, in: Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992

33.  Lietuvos kultūra šiandien ir rytoj // Santara, 1992, Nr. 2

34.  Tylioji kalbos galybė // Mūsų kalba, 1992, Nr. 6

35.  Blyksniai Greimo horizontuose // Baltos lankos, 1992, Nr.2

36.  Antano Maceinos sugrįžimas, in: A.Maceina, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1991

37.  Apie Friedrichą Nietzschę, in: Frydrichas Nietzsche, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 1992

38.  G.Hegelio istorijos filosofija, in: G. Hegelis, Istorijos filosofija, Vilnius: Mintis, 1991

39.  Vakarų filosofija, in: Europa, Vilnius: Mintis, 1991

40.  Juozas Girnius ir egzistencinė filosofija, in: J.Girnius, Raštai,  t.1, Vilnius: Mintis, 1991

41.  Gelmė ir paviršius // Krantai, 1991, Nr. 4

42.  Ar meno kūrinys yra vertybė? // Krantai, 1990,

43.  Filotopijos metmenys, Respublikinės filosofų konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1990

44.  Laisvė ir įstatymas // Metai, 1990, Nr. 2

45.  Kultūra ir asmens laisvė // Atgimimas, 1990, Nr. 3

46.  Kultūra ir valstybė // Atgimimas, 1990, Nr. 14

47.  Martin Heidegger: kaukė ir būtis // Metmenys, Nr. 54

48.  Parmenido tezė // Metmenys, Nr. 56

49.  Kanto filosofijos ontologiniai aspektai, in: Kanto filosofijos profiliai, Vilnius: Mintis, 1988

50.  S.Kierkegaard: etika ir tikėjimo paradoksas, in: Pasaulėžiūros etiudai, Vilnius: Mintis, 1988

51.  M.Heideggerio ontologija, in: Sąmonės problemos šiuolaikinėje filosofijoje (rusų k.), Vilnius: Mintis, 1988

52.  Žmogaus egzistencinė situacija ir dabarties romanas // Pergalė, 1988, Nr. 4

53.  Karlo Jasperso filosofija, in: Karlas Jaspersas, Filosofijos įvadas, Vilnius: Mintis, 1987

54.  Egzistencinė žmogaus samprata, In: Žmogus šiuolaikinėje filosofijoje, Vilnius: Mintis, 1984

55.  Būties mąstymas M.Heideggerio filosofijoje // Problemos, 1980, Nr. 2

56.  Estetizmo problema S.Kierkegaardo filosofijoje // Problemos, 1979, Nr. 1

57.  M.Heidegger apie meno kūrinio prigimtį //Problemos, 1979, Nr. 2

58.  Ironijos principas S.Kierkegaardo filosofijoje // Problemos, 1978, Nr.2

59.  Būties problema Hegelio ir Kierkegaardo filosofijoje // Problemos, 1977, Nr. 2

60.  Mokslo ir filosofijos koncepcija H.Marcuses socialinėje doktrinoje // Problemos, 1976, Nr. 1

61.  Apie V.Solovjovo ontologiją // Problemos, 1975, Nr. 1

62.  Naujojo racionalumo ieškojimai //Problemos, 1975, Nr. 2

63.  V.Solovjovo ir tomizmo idėjos A.Dambrausko-Jakšto filosofijoje // Problemos, 1974, Nr.1

64.  V.Solovjovo gnoseologijos bruožai // Problemos, 1973, Nr. 1

65.  V.Solovjovo etikos bruožai // Problemos, 1973, Nr. 2

66.  V.Solovjovo filosofijos įtaka S.Šalkauskiui // Problemos, 1973, Nr. 2 (Respublikinės filosofų konferencijos tezės)

67.  Krikščioniškoji filosofija ir jos kritikai, Vilnius: Žinija, 1972, 34 p.

68.  V.Solovjovo idealiosios visuomenės modelis // Problemos, 1972, Nr.2

 

Vertimai

 1. Karl Jaspers, Filosofijos įvadas (Einfuhrung in die Philosophie), Vilnius: Mintis, 1987
 2. Georg Hegel, Istorijos filosofija (Philosophie der Geschichte), Vilnius: Mintis, 1990
 3. Friedrich Nietzsche, Stabų sutemos (Gotzen-Dammerung), Vilnius: Mintis, 1991
 4. Martin Heidegger, Rinktiniai raštai (Gesammelte Werke), Vilnius: Mintis, 1991
 5. Robert A. Dahl, Demokratija ir jos kritikai (Democracy and its critics), Vilnius: Pradai, 1994
 6. Hannah Arendt, Tarp praeities ir ateities (Betweenpast and future), Vilnius: Aidai, 1995
 7. Arthur Schopenhauer, Pasaulis kaip valia ir vaizdinys (Die Welt als Wille und Vorstellung), Vilnius: Pradai, 1995
 8. Georg Hegel, Dvasios fenomenologija (Phanomenologie des Geistes), Vilnius: Pradai, 1997
 9. Harold J. Berman, Teisė ir revoliucija (Law and Revolution), Vilnius: Pradai, 1998
 10. Karl Popper, Atvira visuomenė ir jos priešai  (The Open Sodiety and its Enemies), Vilnius: Pradai, 1999
 11. Karl Popper, Rinktinė (Popper Selections), Vilnius: Pradai, 2001.

     Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Tyrimai ir kita veikla

Inf. ruo6iama...

Studentams

Inf. ruošiama...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos