Violeta Gevorgianienė

Pradinis

Dr., docentė

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 310 kab.

Telefonas: +370 5 2667610, +370 615 17924  

El. paštas:

 

Priėmimo laikas katedroje:


 Penktadieniais 1000-1100 val. (Dėl konsultacijų prašau iš anksto susitarti el. paštu)

 

  Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Negalią turinčių asmenų ugdymas, socialinė pagalba šiems asmenims ir jų šeimoms, diskriminuojamų asmenų/grupių integracija, studentų ir specialistų kompetencijų ugdymas, migracijos aspektai.

 

Dėstomi dalykai:


Bakalaurams:

Neįgaliųjų reabilitacija ir integracija, Akademinis raštingumas, Migracija ir etninių mažumų socialinė apsauga, Socialinė ekologija.

Magistrams:

Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis.

Publikacijos

 •  

Gevorgianienė, Violeta. Asmeninių kompetencijų reikšmė tarpdisciplininės komandos veikloje. STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. 2014, nr. 9.  ISSN 1648-2425 p. 81-93.

Parsisiųsti
 •  

Gevorgianienė, Violeta, Raščepkina, Irina. Motinų, auginančių autizmo sutrikimą turinčius vaikus, kompetencijos. Specialusis ugdymas / Šiaulių universitetas. 2014, nr. 2.  ISSN 1392-5369 p.

 
 •  

Gevorgianienė, Violeta, Žalimienė, Laimutė. Is our society baking the same cake? Centrifugal tendencies in Lithuania. 3rd ENSACT : joint European conference social action in Europe : abstract book, Istanbul, 16-19 April, 2013 p. 32.

Žalimienė, Laimutė, Gevorgianienė, Violeta. Hindrances to social cohesion in Lithuanian society: the picture of rural area in post-communist period. Journal of US-China public administration. ISSN 1548-6591 2013, vol. 10, no 2. p. 184-200.

Parsisiųsti
 •  

Gevorgianienė V., Fargion S. Verslumas socialiniame darbe –profesijos bruožas ar iššūkis? Acta Paedagogica Vilnensia, 2012, Nr. 28, p. 83-95

Parsisiųsti 
 •  
Gevorgianienė V., Kondrašovienė L., Lazutka R., Naujanienė R., Švedaitė B., Zabulytė-Kupriūnienė J., Žalimienė L. Socialinio darbo studijų krypties kompetencijų plėtotės metodika. Vilnius, 2011  
 •  
Švedaitė-Sakalauskė B., Gevorgianienė V. Socialinių darbuotojų moralinės dilemos dirbant su sunkiai pasiekiamais klientais: tarptautinis kokybinis tyrimas / Socialinis darbas: patirtis ir metodai, 2011, 8 (2). P. 39-57  
 •  
Fargion S., Gevorgianienė V., Lievens P. Developing entrepreneurship in social work through international education. Reflections on a European Intensive Programme / Social work education, Volume 30, Issue 8, 2011; Taylor & Francis Group, ISSN 0261-5479 (Print), pages 964-980  
 •  
Gevorgianienė V., Švedaitė-Sakalauskė B. Moral dilemas in outreaching social work: case of Lithuania ir an international perspective /Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, Nr1 (70), p.13-20, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2010  
 •  
Gevorgianienė V., Jakutienė V. Desafios del trabajo social comunitario en Lituania. Trabajo social comunitario en la sociedad individualizada. Valencia, 2009, p. 119-144  
 •  
Gevorgianienė V. Expectations of community social workers for their professional competence/ STEPP , p. 133-139, 2009   
 •  
Lazutka R., Gevorgianienė V. Migration and social work in Lithuania. In Migration and Social Work in Europe , Campanini, A., Frost, E. (ed.). Roma, Carrocci editore, 2008  
 •  
Hendriks P., Kloppenburg R., Gevorgianienė V., Jakutienė V. Cross national social work case analysis: learning from international experience in an electronic environment / European Journal of Social work, 2008  
 •  
Gevorgianienė V., Galkienė A., Grincevičienė V. Verslumo gebėjimų raiška kryptingo ugdymo sąlygomis / Pedagogika, Mokslo darbai, 2008, Nr.89, p. 90-96  
 •  
Gevorgianienė V., Jakutienė V. Community development in Lithuania / Community development – a European cahllenge, 2008. (printed by Barbara Budrich Publishers, Germany). p. 66-74  
 •  
Galkienė A., Gevorgianienė V. Neįgalumą turinčių mokinių verslumo ugdymo programa, 2008, VPU leidykla, p. 67. Rekomenduota ŠMM ekspertų komisijų (protokolo Nr. T-25 ir Nr. SD-231). ISBN 978-9955-20-237-0  
 •  
Galkienė A., Gevorgianienė V., Grincevičienė V. Neįgalumą turinčių mokinių rengimas profesinei karjerai. Mokomoji knyga, Vilnius, 2008, VPU leidykla, p. 170. ISBN 987-9955-20-241-7  
 •  
Gevorgianienė V., Jakutienė V. A guide to international social work practice at Lithuanian social work institutions, Vilniaus universiteto leidykla, 2007  
 •  
Gevorgianienė V., Zaikauskas V. Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai / Acta Paedagogica Vilnensia, 2007, Nr.8, p. 158-169  
 •  
Gevorgianienė V., Galkienė A., Grincevičienė V. Neįgalumą turinčių asmenų verslumo gebėjimų samprata / Pedagogika, Mokslo darbai, 2006, Nr.82, p. 116-123,VPU leidykla, ISSN 1392-0340  
 •  
Gintilienė G., Gevorgianienė G. Special education in Lithuania / Encyclopedia of Special Education, 3rd Edition (the “Work”), edited by Cecil R. Reynolds, Ph.D. and Elaine Fletcher-Janzen, Ed.D. NJ: Wiley & Sons. 2007, p. 1289-1291. ISBN 0-471-67802-3  
 •  
Gevorgianienė V. Sutrikusio intelekto asmenų dalyvavimas visuomenės gyvenime: subjektyvaus suvokimo analizė / STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2006, Nr.3, p. 131-138  
 •  
Gevorgianienė V., Trečiokaitė G., Zaikauskas V. Skirtingai ugdomų nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių akademinių ir socialinių gebėjimų lyginamoji analizė/Specialusis ugdymas. Mokslo darbai. 2004, Nr.1(10), p. 98-108. ISBN 1392-5369  
 •  
Gevorgianienė V. 3 dalys knygoje ,,Specialiojo ugdymo pagrindai”: 1) Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas (p.160-173). Komandinis darbas mokykloje (p.211-221). Vaikai, turintys kompleksinių sutrikimų (p. 447- 462). Šiauliai, 2003. ISBN 9986-38-423  

 

Mokslo populiarinimo darbai, vertimai ir kt.


 

 •  
Gevorgianienė V., Liaudanskienė V. Sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas. Pratybų sąsiuviniai (4). 2012  
 •  
Gevorgianienė V., Norvaišienė E. Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2009, p.26. ISBN 978-9955-520-83-2  
 •  
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui. Vilnius, 2009. ŠMM. SPPC. Leidykla: ,,Sapnų sala“. Red. Labinienė, R., Astapovičienė E., Gevorgianienė V., kt. p. 113. ISBN 978-9955-611-48-6  
 

Mokslinis redagavimas R. M. Berns knygos ,,Vaiko socializacija“, 2009

 
 •  
Evans V., Evans L. ,,At a glance. A practical guide to Children‘s special needs“. 2nd edition (2006). Gevorgianienės V. vertimas. Tyto Alba, 2008  
 •  
Gevorgianienė V. Socialinio darbuotojo savireguliacijos metodai (p. 187-215) ir Supervizija kaip socialinio darbo specialistų praktinio rengimo būdas (p. 216-226) / Socialinis darbas. Profesinės veiklos įvadas. VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007. ISBN 978-9955-636-04-5  
 •  
Metodinės medžiagos („Portage“ ankstyvojo ugdymo vadovo ir veiklos kortelių) vertimas, pritaikymas Lietuvos sociokultūrinei aplinkai. Vertėja, adaptuotoja. 1993-1994  

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos

WIT “White Task Force on the development of skills of the social welfare professionals”

2013 - 2014 m.

VU darbo grupės vadovė

Erasmus Intensyvi Programa ,,Employees on the Move, Social Work in action” (EMSWA)

2011 - 2014 m.

Projekto koordinatorė

,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“

2011 - 2012  m.

Programos dalyvė, vertintoja

Erasmus Intensyvi Programa ,,Employees on the Move, Social Work in action” (EMSWA). Koordinatorės: V. Gevorgianienė, V. Jakutienė 2011 - 2013 m. Projekto partnerė
Kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ir koordinavimas (ŠMM, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) 2011 m. Darbo grupės narė
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas. Contact No. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001. (Prof. R.Lazutka, Prof. L.Žalimienė, Doc. V. Gevorgianienė, Doc. B.Švedaitė) 2010 - 2011 m. Dalykinės grupės ekspertė
Erasmus lntensyvi programa ,,Innovation, New Ventures and Entrepreneurship in social work teaching” (INVEST) 2008 - 2009 m. Projekto vadovė
Health and Social Care for Migrants and Minorities (Project No. 28972-IC-1-2005-1-NL-ERASMUS-PROGUC-4) 2006 - 2008 m. Projekto partnerė
Leonardo da Vinci projekte ,,Community care approach: a strategy for social inclusion“ 2006 - 2008 m. Projekto partnerė
,,Neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymo Lietuvoje 2003-2004 metais efektyvumo tyrimas“ (užsakovas – Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės) 2006 m. Tyrėja
Socrates CD Projektas 28071-IC-1-2003-1UK-ERASMUS-MODUC-1 ,,Social work international practice education“ 2005 - 2006 m. Projekto partnerė
Europos sąjungos struktūrinių fondų projektas „Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos: kūrimas ir įgyvendinimas“ pagal BPD 2.4 priemonę 2005 - 2008 m. Tyrėja
Vilniaus m. savivaldybės, bendrijos “Viltis”, VU projektas “Vilniaus modelis – bendruomenės tarnybų tinklo rizikos grupių vaikams ir šeimoms plėtra” 2000 - 2001 m. Darbo grupės narė

Dalyvavimas tyrimuose

Tyrimo pavadinimas Metai Veikla
,,Outreach approaches in social work: comparative international analysis“ 2009 - 2010 m. Tyrimo koordinatorė, tyrėja
"Neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymo Lietuvoje 2003-2004 metais efektyvumo tyrimas“ (Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės) 2006 m. Tyrėja
„Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos: kūrimas ir įgyvendinimas“ 2005 - 2008 m. Tyrėja
,,Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemos“ (LR Švietimo ir mokslo ministerija) 2003 m.  Tyrėja

Dalyvavimas ekspertinėje veikloje

Ekspertinė veikla Pareigos
Specialiosios pedagogikos programos savianalizė, 2012 m. Savianalizės grupės vadovė
Mokslininkų projektų ekspertavimas, 2012 m. Ekspertė
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodikos ekspertė (Valakupių reabilitacijos centras), 2011 m. Projekto ekspertė 
SKVC studijų programų tarpinio vertinimo ekspertė, 2010-2012 m. Studijų programų vertintoja (ekspertė) 
„Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) 2009 - 2011  m. Dalykinės grupės ekspertė
SPPC specialiųjų mokymo priemonių ekspertė, 2009  m. Ekspertė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinės politikos studijų programos komiteto narė, Socialinio darbo katedros studijų programų vertinimo (savianalizės) darbo grupės narė, vertimas į anglų k. Darbo grupės narė, ekspertė 
VU Specialiosios psichologijos laboratorijos vykdomo projekto ,,Neįgalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiųjų poreikių, profesinių gebėjimų) įvertinimo metodikų ir jų taikymo rekomendacijų parengimas“ (Nr.BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0054), 2008 m. Ekspertė 
Nuo 1993 Specialiojo ugdymo ekspertų komisijos narė, nuo 2003 iki 2010 Kalbų ir meninio ugdymo ekspertų komisijos narė. ŠMM  Ekspertė: vadovėlių, metodinės medžiagos, teisinių dokumentų vertinimas

Kita veikla

 • ,,Neapibrėžtumo valdymas organizacijose ir bendruomenėse: vaidmenys ir rizikos“, 2012. Kvalifikacijos kėlimas.
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), Mokymai „Studijų programų kokybės kriterijai“, pažymėjimas Nr. MOSTA-095/2010.
 • Pavyzdžiai teisės aktų, skirtų vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašui savivaldybėse įgyvendinti, 2011. Nuoroda

 • Ikimokyklinio ugdymo paslaugų planavimo savivaldybėse metodika, 2011. Nuoroda
 • Europos socialinio darbo mokyklų asociacijos (EASSW) Vykdomojo komiteto narė (2009 - iki dabar).
 • EASSW projekto ,,Europe-China forum“ dalyvė, 2009.
 • Indianos universiteto Socialinio darbo mokykla, JAV (Indiana University, School of Social work): Sertifikuotas dalyvavimas tarptautinėje programoje „A cross-cultural, educational exchange program emphasizing professional enrichment and training“ 1992-1993.

Studentams

Inf. ruošiama...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos