Boguslavas Gruževskis

Pradinis

 DSC7983Dr., profesorius

Adresas: Universiteto 9, 05113 Vilnius, 310 kab.

Telefonas: +370 5 2667610, +370 5 2752434    

El. paštas:

 

 

 

Priėmimo laikas katedroje:


 

Trečiadieniais nuo 1100 val.  Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu.

 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Gyventojų užimtumas, darbo rinkos politika, profesinis rengimas, karjeros valdymas ir profesinis orientavimas, socialinė atskirtis ir jos mažinimo galimybės, asmens gerovė ir skirtingų gyventojų grupių gyvenimo kokybė.

 

Dėstomi dalykai:


Darbo rinkos politika, Asmens gerovė: tarpdalykinis požiūris, Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka

 

Publikacijos

Gruževskis B., Kasnauskienė G. Аn ageing population in Lithuania: new challenges for a welfare state. Развитие населения и демографическая политика. Памяти А.Я. Кваши : Сборник статей / Под редакцией М.Б. Денисе p. 279-297.  
 •  
Orlova U. L, Gruževskis B. Savarankiškumas - socialinės globos įstaigoje gyvenančių vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės veiksnys. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. ISSN 2029-0470 2014, nr. 13(1). p. 113-132. Parsisiųsti
 •  
Pocius A., Gruževskis B. Trend in the development of employment and unemployment according to gender and age of the population in Lithuania and the evaluation of integration into the labour market. Building the socially responsible employment policy in the Baltic States. ISBN 9783735790484 p. 80-114.  
 •  
Gruževskis B., Orlova U. L. Sąvokos "gyvenimo kokybė" raidos tendencijos. Socialinis darbas. ISSN 1648-4789 2012, t. 11, nr. 1. p. 7-18. Parsisiųsti
 •  
Gruževskis B., Šabanovas S. Įmonių skaičiaus raidos dinamika 2002-2012 m. - Lietuvos atskirų teritorijų ekonominio potencialo didesnės nelygybės link. Nelygybių Lietuva : 2012 m. Lietuvos sociologų konferencija, 2012 lapkričio 30 d. : tezės. p. 6-7. Parsisiųsti
 •  
Gruževskis B., Bartkus A. Senatvės pensijos draudimo Lietuvoje netobulumai ir jų sprendimo galimybės.Socialinis darbas. ISSN 1648-4789 2010, t. 9, nr.1. p. 12-17. Parsisiųsti
 •  
Guogis A., Gruževskis B. Ar reikia kitokio Lietuvos visuomenės socialinės raidos modelio? Socialinių mokslų studijos. 2010, nr. 3(7).  ISSN 2029-2236 p. 19-35. Parsisiųsti
 •  
Jankauskas R., Blažienė I., Gruževskis B. Lietuvos darbo medicinos gydytojų funkcijų ir poreikio įmonėse ir sveikatos priežiūros įstaigose įvertinimas. Visuomenės sveikata. 2008, nr. 3.  ISSN 1392-2696 p. 8-14.  
 •  
Žalimienė L., Lazutka R., Gruževskis B., Girdzijauskienė S., Bagdonas A. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką Lietuvoje: politika, įvertinimas, reabilitacija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 150 p.  
 •  
Medaiskis T., Gruževskis B., Mikulionienė S. Visuomenės senėjimo padariniai darbo rinkai ir įmonėms: tendencijos ir iššūkiai. Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdvėje. ISBN 9789955983842 p. 241-266.  
 •  
Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima, Gruževskis, Boguslavas, Moskvina, Julija. Tautinių mažumų nedarbas bei jo mažinimo prielaidos Lietuvoje. Filosofija, sociologija. 2007, t. 18, nr. 4.  ISSN 0235-7186 p. 23-36.  
Adlys P. G., Gruževskis B., Kabaila A., Martinavičius J., etc. Portrait of the regions of Lithuania. Vilnius, 2006. 154 p.  
 •  
Įmonių socialinė atsakomybė (I.Kleinaitė, J.Moskvina, N.Vasiljevienė). – Trišalės tarybos sekretoriatas, Vilnius, 2006. – 40 p. (Kolektyvinė monografija)  
 •  
Socialiai atsakingas verslas arba korporatyvi socialinė atsakomybė ir jos plėtojimo Lietuvoje galimybės. (su J.Moskvina) // Darbo biržos naujienos, Vilnius, 2005, Nr. 1 (85), p. 14-16. ISSN 1392-6756  
 •  
Regioninė politika – ne atskiras nacionalinės politikos segmentas. // Darbo biržos naujienos, Vilnius, 2005, Nr. 3 (87), p. 15-16. ISSN 1392-6756  
 •  
The enlargement of social Europe. The role of the social partners in the European Employment Strategy (Blažienė I., Lafoucriere C., Magnusson L, etc.). – Brussels, European Trade Union Institute, 2005, p. 61-100. (Kolektyvinė monografija)  
 •  
EES implementation promoting the development of social dialogue in Lithuania (I.Blažienė). The enlargement of social Europe. The role of the social partners in the European Employment Strategy. European Trade Union Institute, Brussels, 2005, p. 61-100. ISBN 2-87452-000-4 (Kolektyvinė monografija)  
 •  
Flexsicurity in Lithuanian Labour Market. Labour markets in transition: balancing flexibility and security in CEE. ILO Budapest Office. Budapest, 2005, p.70. (Kolektyvinė monografija)  
 •  
Possibilities for Developing Flexible Employment Forms in Lithuania (Stankevičienė A) // Mokslo darbai. Ekonomika, 2004, Nr. 66, p.132 – 144  
 •  
Neoficialaus užimtumo bei neapskaityto darbo apmokėjimo vertinimas (Pocius A., Martinavičius J.). Oficialiai neapskaitytos ekonomikos Lietuvoje tyrimas // Statistikos departamento darbai. V.: Statistikos departamentas, 2004, p. 56-66  
 •  
Kartų problema – gyvenimas be senatvės pojūčių // Darbo biržos naujienos, 2004 Nr. 1 (73), p. 15 – 16  
 •  
Specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimo kiekybinės ir kokybinės kaitos tendencijos Lietuvoje (Čėsnaitė B.) // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2003, Nr. 6, p. 164 – 173  
 •  
Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos (Okunevičiūtė-Neverauskienė L.) // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2003, Nr. 6, p . 174 – 189  
 •  
Darbo rinkos profesinio mokymo efektyvumo tyrimai (Šileika A.) / Darbo rinkos profesinio mokymo ir konsultavimo patirtis, V.: LDRMT, 2003. – 149 p. (mano p. 17 – 27)  
 •  
Social dialogue and EMU in the acceding countries (Blažienė I.). - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2003. – 262 p. (mano p. 167-188). (Kolektyvinė monografija)  
 •  
The Unemployment Insurance Systems in the Baltic countries // Nordiskt arbetsloshetsforsakringsmote 2001, Nordisk Ministrrad, Copenhagen, 2002. – 163 p. (mano p. 82 – 90)  
 •  
Kaišiadorių rajono demografinės bei darbo rinkos situacijos analizė Lietuvos kontekste / Tarp dviejų pradžių. Bandymas kurti regiono švietimo politiką, V.: ALF, 2002. – 146 p. (mano p. 121 – 144)  
 •  
Žmogaus socialinė raida. Užimtumas. Metodinė medžiaga. V.: JTVP – Justitia, 2002. – 117 p. (Monografija)  
 •  
Pagrindinės strateginės paramos šeimai politikos plėtros kryptys Lietuvoje: situacija, problemos, motyvai, veiksniai. Užimtumas. / Paramos šeimai politika. Samprata ir patyrimas. V.: LFSI, 2001. – 195 p. (mano p. 130-155)  
 •  
Aukštąjį išsimokslinimą turinčių specialistų konkurencingumo tobulinimas Lietuvai integruojantis į ES (Čėsnaitė B.) // Atviros Lietuvos Fondo internetinis puslapis, 2001  
 •  
Užimtumo pokyčiai. Lanksčių užimtumo formų taikymo galimybių įvertinimas. Metodinė medžiaga. V.: ALF - Justitia, 2001. – p. 116. (Monografija)  
 •  
Aktualūs socialinės politikos klausimai. Jaunimo integravimas į darbo rinką (Pocius A., Šileika A. ir kt.). - V.: DSTI-LDB, 2001. – 99 p. (mano p. 66 – 80). (Kolektyvinė monografija)  
 •  
Darbo rinkos profesinis mokymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra rengiantis stojimui į ES (Čėsnaitė B., Jovaiša T.) / Suaugusiųjų švietimas dabarčiai ir ateičiai. - Kaunas: VDU, 2000  
 •  
Polityka socjalna na Litwie // Lithuania, Varšuva, 2000, Nr.3/4, p. 114 – 119  
 •  
Labou Market Monitoring and Integration possibilities / Labour Market Monitoring and Evaluation Methods, Ministry of Labour, Copenhagen, 2000. – 58 p. (mano p. 47 – 53)  
 •  
Darbo rinkos monitoringas ir politikos integravimas. Galimybės panaudoti danijos patirtį Lietuvoje / Darbo rinkos monitoringas ir įvertinimo metodai. V.:SADM, 2000. – 44 p. (mano p. 40 – 43)   
 •  
Surašymo duomenys užimtumo ir nedarbo analizei // Mokslas ir gyvenimas, 2000, Nr. 11   
 •  
Mažmeninės prekybos sektoriaus studija. (Beleckienė G., Denys V.). - V.: Profesinio mokymo metodikos centras, 2000. – 90 p. (Kolektyvinė monografija)   
 •  
Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990 - 1998 (Dobryninas A., Poviliūnas A., Šaulauskas M. ir kt.). - V.: Garnelis, 2000. – 214 p. (mano p. 52-74). (Kolektyvinė monografija)   
 •  
Trišalių susitarimų bedarbių profesinio mokymo srityje efektyvumo problema. / Aktualūs socialinės politikos klausimai. V.: LDRMT, 1999. – 159 p. (mano p. 81-92)   
 •  
Gyventojų, gyvenančių miesteliuose, potencialiuose kaimiškųjų teritorijų vystymosi centruose, užimtumo vertinimas (Okunevičiūtė L.) / Lietuvos kaimo plėtros politika ir mokslo uždaviniai, V.: LMA, 1999. – 210 p. (mano p.29 – 40)   
 •  
Užimtumas / Žmogaus socialinė raida Lietuvoje 1999. V.: JTVP-Lietuva, 1999. – 167 p. (mano p. 61 – 73)  
 •  
Employment and Unemployment Problems Faced by Inhabitants of Small Towns // The Survey of the Lithuanian Economy, V.,1999, May. p. 100 – 106   
 •  
Unemployment insurance in Lithuania / The Nordic Unemployment Insurance. The Nordic Council, Kopenhaga, 1999. – 223 p. (mano p. 213 – 221)   
 •  
Employment and labour market in Lithuania (Beleckienė G.). - Vilnius-Turinas: European Training Foundation, 1999-2000. - 63 p. (Kolektyvinė monografija)   
 •  
Skirtingą išsimokslinimą ir specialybę turinčių asmenų nedarbas Lietuvoje (Čėsnaitė B.) / Darbo rinkos profesinis mokymas - efektyvus darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimo veiksnys, V.: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 1998. – 146 p. (mano p. 12-34)   
 •  
Darbo rinkos profesinio mokymo efektyvumo tyrimo problema / Darbo rinkos profesinis mokymas – efektyvus darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimo veiksnys, V.: LDRMT, 1998. – 146 p. (mano p. 81 – 98)   
 •  
Nedarbą padės įveikti užimtumo programa (Lapinskas A.) // Darbo biržos naujienos, 1998, Nr.2   
 •  
Užimtumo ne visą darbo laiką fenomenas (Garmus T.) // Darbo biržos naujienos, 1998, Nr.8   
 •  
Šeimos politika Lietuvoje. Principai ir priemonės (Stankūnienė V., Mitrikas A. ir kt), V.: LFSI, 1997. – 36 p.  
 •  
Darbo santykių transformacija Lietuvoje / Žmogaus socialinė raida Lietuvoje 1997. V.: JTVP, 1997. – 132 p. (mano p. 64 – 73)   
 •  
Užimtumas ir nedarbas (lietuvių ir anglų k.) (Misiūnas A.) // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Statistikos departamentas, 1997 lapkričio mėn., p. 22 – 2   
 •  
Šeima ir gimstamumas Lietuvoje (Kanopienė V., Stankūnienė V., Mitrikas A.). - V.: LFSI, 1997. – 336 p. (mano p. 189 – 215). (Kolektyvinė monografija)   
 •  
Darbo rinkos politikos krypčių pagrindimo problema (Damidavičius M., Kabaila A.) / Aktualūs darbo rinkos politikos klausimai. V.: Lietuvos darbo birža – Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 1996. – 138 p. (mano p. 5-16)   
 •  
Užimtumas ir nedarbas (Misiūnas A.) // Lietuvos ekonomikos apžvalga, 1996 m.gegužės mėn.   
 •  
Lietuvos darbo rinkos dinamika // Aljansas,1996 Nr.11, p. 5 – 9   
 •  
Užimtumas ir nedarbas (lietuvių ir anglų k.) (Misiūnas A.) // Lietuvos ekonomikos apžvalga. Statistikos departamentas, 1996, lapkričio mėn.   
 •  
Lietuva socialinių pokyčių erdvėje (Taljūnaitė M. Marčinskas A. ir kt.). - V.: LFSI, 1996. – 390 p. (mano p. 337-348). (Kolektyvinė monografija)   
 •  
Darbo rinkos reguliavimo galimybės apskričių ir savivaldybių lygyje (Pajuodienė G.), V: , LDB-DSTI, 1996. – 48 p. (Kolektyvinė monografija)   
 •  
Jaunimo užimtumo problemos Lietuvoje (Čėsnaitė B.) / Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika. - V.: LFSI, 1995. – 274 p. (mano p. 218 – 230)   
 •  
Situacijos darbo rinkoje poveikis šeimai / Šeimos gyvybingumo problemos. - V.: LFSI, 1995   
 •  
Užimtumas Lietuvoje / Žmogaus socialinė raida Lietuvoje 1995. V.: JTVP-Lietuva, 1995. – 80 p. (mano p. 18 – 27)   
 •  
Bedarbis tarp mūsų // SODRA, 1995 Nr.13-14   
 •  
Darbo rinkos poveikis šeimai / Lietuvos šeima. - V.: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1994-1995. – 275 p. (mano p. 99-106)  
 •  
Litewski rynek pracy w okresie transformacji gospodarczej // Lithuania, Varšuva, 1994, Nr. 1 (10).  
 •  
Nedarbas – pavojus Lietuvos visuomenei // Lietuvos ūkis, 1994, liepos-rugpjūčio mėn.  
 •  
Nedarbas – pavojus Lietuvos visuomenei // Lietuvos ūkis, 1994, liepos-rugpjūčio mėn.  
 •  
Kaip organizuoti darbo klubus (Bagdžiūnienė D.) // Darbo biržos naujienos, 1994, Nr. 135-143  
 •  
Kur dingsta darbingo amžiaus žmonės? // Darbo biržos naujienos, 1994, Nr.14-15  
 •  
Užsienio šalių patirties apibendrinimas gyventojų užimtumo reguliavimo klausimais // Darbo biržos naujienos, 1993, Nr.1, 19, 37  
 •  
Dynamika bezrobocia na Litwie w latach 1991-1993 // Lithuania. Varšuva, 1993, Nr. 4  
 •  
Employment and reproduction of labour force // Baltic Journal of Population. - Ryga, 1992, November  
 •  
Situacija Danijos darbo rinkoje // Darbo rinka ir stabilus užimtumas, Vilnius, 1992, Nr. 4-5  
 •  
Socialinis draudimas ir užimtumo problemos Lietuvoje (Lazutka R., Kazlauskas A.) // Baltijos kelias,1992, Nr.1-2  

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas programose/projektuose

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos

Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio administracinio modelio
sukūrimas

2014 m.
gegužės mėn. – 2015 m.

Vadovas

Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje

2014 m. gegužės
– gruodžio mėn.

Vadovas

PROGRESS (2007-2013) project Development of Skills and Tools for Non-discrimination Mainstreaming (Ref. No. VS/2010/0555)

2012 m. -
2013 m.

Vykdytojas

Paslaugų sutartis dėl tyrimo atlikimo. Lenkijos ir lenkų įvaizdis Lietuvos visuomenėje. Sutartis Nr. 25 WIL-RU-53/2011

2012 m.
-2011 m.

Vadovas

Paslaugų sutartis dėl tyrimo metodikos parengimo. Lenkijos ir lenkų įvaizdis Lietuvos visuomenėje.

2011

Vadovas

Progress The Establishment of socio-economic network in the field of anti-discrimination (sutarties nr.: VT-2008-007)

2009 m. –
2011 m.

Vadovas

Evaluative Study of Directive 1997/81/EC (supplemented by Directive 98/23/EC) on Part-Time and Directive 1999/70/EC on Fixed-Term Employment

2012 m.
kovo – gegužės mėn.

Vadovas

Mokslinis projektas „Trečiųjų šalių piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką galimybių vertinimas, informacijos apie šią tikslinę grupę kaupimas ir palyginimas“.

2009 m. -2011
m.

Vadovas

Informacijos teikimo paslaugos darbo ir užimtumo kokybės, kolektyvinių darbo santykių bei restruktūrizacijos srityse

2010-2013

Vykdytojas

Mokslas verslui ir visuomenei

2009 m. -
2012 m.

Vadovas

Informacijos teikimo paslaugos darbo ir užimtumo kokybės, kolektyvinių darbo santykių bei restruktūrizacijos srityse

2009 m. -2010
m.

Vykdytojas

Language Rich Europe”. Multivingvizmą Europoje skirtas skatinti projektas

2009 m.
-2010 m.

Vadovas

Against discrmination and intolerance: searching for possibilities of effective collaboration (VS/2009/0374; SI2.542844; sutarties priedas: Nr. VS/2010/0114)

2009 m. –
2010 m.

Vadovas

Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą

2010 m.
-2011 m.

Vadovas

Nuo analize pagrįsto politikos dialogo iki veiksmingo sprendimų priėmimo:
ekonominės krizės ilgalaikių pasekmių socialinės atskirties situacijai Lietuvoje vertinimas

2009 m.
balandžio - lapkričio mėn.

Vykdytojas

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas (Nr. US09-422/16)

2009 m. –
2010 m.

Vadovas

Vaikų, kurių tėvai išvyko iš Lietuvos, psichologinių ir socialinių gerovės veiksnių tyrimas

2008 m.
gegužės mėn. – 2009 m. vasario mėn.

Vykdytojas

Papildomų aktyvių darbo rinkos priemonių, finansuojamų iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, tyrimas, šių priemonių taikymo sąlygų ir
tvarkos nustatymas.

2008 m.
-2009 m.

Vadovas

Ekonominės krizės poveikio darbo rinkai įvertinimas bei ateities pokyčių prognozavimas. ES valstybių patirtis kovojant su krizės poveikiu darbo rinkai.

2009 m.

Vadovas

Nacionalinio diskriminacijos statistikos rinkimo plano parengimas, įgyvendinant projektą „Daugialypė diskriminacija iš arti“

2008 m.
-2009 m.

Vadovas

Dalyvavimas tarptautinėse mokslo konferencijose

Perskaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose, įvykusiose užsienyje

Pranešimas Metai Šalis

Ekonomikos nuosmukio įtaka Lietuvos darbo rinkai

2010 m. Briuselis

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo galimybės Baltijos šalyse. “Kodėl reikėtų sugrįžti?”

2010 m. Ryga

Kultūra – post-modernaus bendruomeniškumo ar individualizmo link?

2010 m. Kazachstanas

Dirbančiųjų skurdo mažinimo galimybės

2011 m. Prancūzija

Ekonomikos nuosmukio pasekmės darbo rinkai

2011 m. Belga

Užsienyje gyvenančių lenkų padėties pokyčiai

2011 m. Lenkija

Socialiniai demografiniai pokyčiai Lietuvoje

2012 m. Belgija

Lietuvos socialinės perspektyvos

2012 m. Rusija

Skurdas ir nelygybė. Demokratijos paradoksai

2013 m. Prancūzija

Jaunimo užimtumo didinimo galimybės

2013 m. Belgija

Perskaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose, įvykusiose Lietuvoje

 

Pranešimas Metai Miestas
“Lietuvos darbo biržai – 95 metai”. Pranešimas - “Koja kojon su laiku ir pokyčiais” 2014 m. Vilnius
Lietuvos gamybinio potencialo sumažėjimas 2013 m. Vilnius
Demografinė ir socialinė padėtis Šakių rajone ir jo perspektyvos 2013 m. Šakiai
Verslininkų socialinė atsakomybė 2013 m. Vilnius
Darbo rinkos tendencijos ir aplinka: ką tai reiškia verslui? 2013 m. Vilnius
Darbo rinkos pokyčiai ir užimtumo reguliavimo principai 2013 m. Vilnius
Ekonomikos nuosmukio įtaka Lietuvos darbo rinkai 2012 m. Kėdainiai
Socialinis dialogas ir darbo sąlygos Lietuvoje 2012 m. Vilnius
Skirtingų gyventojų grupių subjektyvios gerovės aspektai 2012 m. Kražiai
Asmens gerovė vyresniame amžiuje 2012 m. Vilnius
Gyventojų senėjimas ir jaunimo užimtumas – kartų solidarumas ar atskirtis? 2012 m. Vilnius
Gyventojų užimtumo pokyčiai ir darbo rinkos politika 2011 m. Vilnius
Tuščių kišenių fenomenas 2011 m. Vilnius
Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje 2008-2010 m. 2011 m. Rumšiškės
Gyventojų senėjimo tendencijos Lietuvoje 2011 m. Vilnius
Flexicurity Lietuvoje: teorinis modelis ar reali siekiamybė? 2011 m. Vilnius
Darbo rinkos bei socialiniai pokyčiai ir Lietuvos perspektyvos 2010 m. Kaunas
Asmeninė atsakomybė ir bendruomeniškumas – pagrindiniai šalies klestėjimo įrankiai 2010 m. Vilnius
Darbo rinkos tendencijos ir karjeros galimybės 2010 m. Vilnius
Trečiųjų šalių piliečių galimybės Lietuvos darbo rinkoje 2009 m.  Vilnius 
Darbo rinkoje pažeidžiamų gyventojų grupių tyrimai: kritinė įžvalga 2009 m. Vilnius
Ilgalaikės ekonomikos nuosmukio socialinės pasekmės 2009 m. Vilnius 
Lietuvos užimtumo ir darbo rinkos statistika 2009 m. Vilnius 
Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo įgyvendinimo apžvalga 2009 m. Vilnius
Galimų diskriminacijos apraiškų, naujai numatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms, įvertinimas 2009 m. Vilnius

 

Kita veikla

Mokslo populiarinimo veikla

Vieša paskaita Metai Miestas

Socialiniai ir demografiniai procesai Lietuvoje

2014 m. Panevėžys

Laimės vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje

2014 m. Vilnius

Darbo rinkos ir gamybinio potencialo pokyčiai Lietuvos regionuose

2013 m. Panevėžys

Socialinės demografinės tendencijos ir Lietuvos perspektyvos

2013 m. Vilnius

Demografinių pokyčių įtaka šalies socialinei raidai

2013 m. Vilnius

Gyventojų senėjimo procesai Lietuvoje

2013 m. Marijampolė

Darbo rinkos pokyčiai ir Lietuvos socialinės raidos perspektyvos

2013 m. Vilnius

Demografinių tendencijų Lietuvoje įtaka socialiniam draudimui

2013 m. Vilnius

Užimtumo Lietuvoje pokyčiai 2008-2011 m. ir perspektyvos

2012 m. Vilnius

Demografinių ir pokyčių darbo rinkoje įtaka socialiniam draudimui

2012 m. Vilnius

Demografinių ir pokyčių darbo rinkoje įtaka socialiniam draudimui

2011 m. Vilnius

Darbo rinkos pokyčiai ir skurdo Lietuvoje dinamika

2010 m. Šiauliai

Vaikų, kurių tėvai išvyko iš Lietuvos, psichologiniai ir socialiniai gerovės veiksniai

2009 m. Vilnius

Dalyvavimas televizijos, radijo laidose, interviu žiniasklaidai

 1. Dalyvavimas Lietuvos radijo 1 programos laidose - 43 kartus per ataskaitinį laikotarpį.
 2. Dalyvavimas radijo stoties „Znad Wilii” (lenkų k.) laidose - 37 kartus.
 3. Dalyvavimas radijo stoties „Žinių radijas”       laidose - 60 kartų.
 4. Dalyvavimas kitų Lietuvos radijo stočių laidose - 30 kartų.
 5. Dalyvavimas Lietuvos TV 1 programos laidose - 22 kartus.
 6. Dalyvavimas Lietuvos skirtingų TV kanalų laidose - 34 kartus.
 7. Dalyvavimas Lenkijos radijo ir TV įvairių programų laidose - 14 kartų.
 8. Komentarai, medžiaga laikraščiams, žurnalams, internetinei žiniasklaidai – 78 kartus.

Dalyvavimas viešose diskusijose, apskrituose staluose

 

Pranešimas Metai Miestas
Gyventojų užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo galimybės

2014 m.  
Darbo santykių liberalizavimo galimybės Lietuvoje

2013 m. Vilnius
Bendrųjų erdvių plėtros galimybės

2013 m. Vilnius
ES socialinės apsaugos politikos principai

2013 m. Vilnius
Socialinio dialogo plėtros Lietuvoje galimybės

2013 m. Vilnius
Gerovės užtikrinimas senatvėje 2013 m. Ostrow
Mazoviecka
(Lenkija)
Lietuvos verslo plėtros galimybės

2013 m. Sankt Peterburgas
Jaunimo politika: ar siekiame to, ko turime siekti?

2013 m. Vilnius
Ekomiestas – gražūs žodžiai ar tikrovė?

2012 m. Vilnius
Užimtumo ir verslo perspektyvos Lietuvoje

2012 m. Prienų raj.
Vilniaus ir Liublino santykių raida ir perspektyvos 2012 m.

Liublinas
(Lenkija)

Verslo plėtros galimybės regionų lygmenyje 2012 m.

Šalčininkai

Gyventojų senėjimas ir kartų solidarumas 2012 m.

Šiauliai

Gyventojų senėjimo tendencijos Lietuvoje 2011 m.

Vilnius

Neįgaliųjų užimtumo didinimo galimybės 2010 m.

Vilnius

Globalizacijos įtaka gyventojų užimtumui, socialinei apsaugai ir gerovei 2010 m.

Kaunas

Švietimo sistemos tobulinimas darbo rinkos pokyčių kontekste 2010 m.

Vilnius

Migracijos pokyčiai ir įtaka Lietuvos verslui 2010 m.

Vilnius

Jaunimo verslumo skatinimas savivaldybių lygmenyje 2010 m.

Vilnius

 

Studentams

Inf. ruošiama...

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos