Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Pradinis

B. SvedaiteDr., docentė

Adresas: Universiteto g. 9, 01513 Vilnius.

Telefonas: +370 616 00977    

El. paštas:

 

 

Priėmimo laikas katedroje:


-

 

  Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Socialinio darbo profesija ir jos raida; socialinio darbo metodai; socialinio darbo teorija; socialinis darbas su vaikais ir jaunimu; socialinis darbas su rizikos šeimomis, supervizija; galios santykiai socialiniame darbe

 

Dėstomi dalykai:


Socialinis darbas ir sistemų teorija

Publikacijos

L. Gvaldaitė, B. Švedaitė-Sakalauskė, J. Buzaitytė-Kašalynienė. Vadovavimas socialiniam darbui: pasekmės darbuotojams ir profesinei veiklai. // Tiltai, Nr. 67, 2014 Nr. 2, p. 109-125.

 •  

B. Švedaitė-Sakalauskė, J. Gvaldaitė, J. Buzaitytė-Kašalynienė. "Nepaisomi profesionalai": socialiniai darbuotojai ir jų galia. // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, Nr. 9, 2014, p. 22-36

B. Švedaitė-Sakalauskė. Kodėl refleksija? Socialinis darbas kaip refleksyvus profesionalumas. // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, Nr. 6, 2012,P. 23-32.

 •  

Gevorgianienė V., Kondrošovienė L., Lazutka R., Naujanienė R., Švedaitė B., Zabulytė-Kupriūnienė J., Žalimienė L. Socialinio darbo studijų krypties kompetencijų plėtotės metodika. 2012, Vilnius, Kriventa, p. 106

 •  

Švedaitė-Sakalauskė B., Gevorgianienė V. Socialinių darbuotojų moralinės dilemos dirbant su sunkiai pasiekiamais klientais: tarptautinis kokybinis tyrimas.// Socialinis darbas: patirtis ir metodai, 2011 8 (2), ISSN 2029-0470, p. 39-56

 •  

Katiliūtė E., Žydžiūnaitė V., Cibulskas G., Prakapas R., Buzaityė-Kašalynienė J., Kalvaitis A., Švedaitė-Sakalauskė B., Balčiūnas S., Crisafulli S., Masaitis M., Naviskaitė J., Valuckienė J.. Mokyklos savęs vertinime naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija. 2009, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prie ŠMM, ISBN 978-9955-788-07-2

 •  

Butvilas D., KriščiūnasA., Endzinienė M., Jurkevičienė G., Švedaitė-Sakalauskė B.. Jaunų žmonių, sergančių epilepsija, reabilitacijos efektyvumas. // Neurologijos seminarai. Nr. 14 (44), 2010, p. 93-99, ISSN 1392-3064

 •  

Butvilas D., Kriščiūnas A., Endzinienė M., Jurkevičienė G., Švedaitė-Sakalauskė B. Jaunų žmonių, sergančių epilepsija, gyvenimo pilnatvė. // Neurologijos seminarai. Nr. 14 (44), 2010, p. 86-92, ISSN 1392-3064

 •  

Gevorgianienė V., Švedaitė-Sakalauskė B. Moral dilemas in outreaching social work: case of Lithuania in an international perspektive. // Applied Research in Health and Social Scienses: Interface and Interaction (Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika), Nr. 1 (7), 2010, p. 13-20. ISSN 1822-3383

 •  

Bogdanova N., Švedaitė-Sakalauskė B. Egzistencialistinė paradigma socialiniame darbe: ribos ir galimybės.// Acta Paedagogica Vilnensia, T. 24, 2010, p. 9-20. ISSN 1392-5016 

 •  

Švedaitė-Sakalauskė B., Sakalauskas G. Recht auf Sozialarbeit in Litauen?// R. Oxenknecht-Witsch, R. Ernst, M.-L. Horlbeck (Hrsg.). Soziale Arbeit und Soziales Recht, Luchterhand Verlag, 2009. (S. 283-293) 

 •  

Čepėnaitė A., Gvaldaitė L., Kotova L., Švedaitė-Sakalauskė B. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo metodiniuose centruose patirtis. Metodinė priemonė. Vilnius, 2008

 •  

Gečienė, Buzaitytė-Kašalynienė J., Švedaitė-Sakalauskė B., Stakėnaitė D., Čiupailaitė D. Socialiai pažeidžiamo jaunimo integracijos į darbo rinką prielaidos Lietuvoje, VPVI, 2008. (Kolektyvinė monografija, p. 226)

 •  

Švedaitė-Sakalauskė B. Socialinio darbo kokybės dilema.// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2007, T. 4, p. 60-66

 •  

Švedaitė-Sakalauskė B., Kaučikienė J. Tėvo vaidmuo probleminėse šeimose: kokybinė analizė.// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2007, T. 4, p. 104-116

 •  

Švedaitė B. Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados. // Acta Paedagogica Vilnensia, 2005, 14, p. 133-144

 •  

Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai. Vilnius, 2005. (Mokomoji priemonė, p. 195)

 •  

Švedaitė B. Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos aspektu. // Acta Paedagogica Vilnensia, 2004, 12, p. 39-50

 •  

Švedaitė B. Sozialarbeitsausbildung in Litauen. // Forum Erziehungshilfen, 5, 2003 (9. Jg.), , Beltz Verlag, ISSN 0947-8957, p. 298-301 

 •  

Švedaitė B. Soziale Arbeit in Litauen. // Perspektiven der Jugendhilfe in einer vergreisenden Gesellschaft. Gilde Rundbrief, 2, 2003 (57 Jg.), Bielefeld, ISSN 0942-6779, p. 33-41 

Mokslinių tekstų vertimai iš vokiečių kalbos


 •  
Wagner H. Gyvenimo prasmės ieškos aspektai socialinio darbo kontekste. // Acta Paeadgogica Vilnensia, T.24, 2010, p. 20-31, ISSN 1392-501 
 •  
Dorschky L. Socialinis darbas, pradinis lavinimas ir alfabetizacija. // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, T. 5, 2009, p. 29-41, ISSN 1648-2425
 •  
Wagner H. Prasmės suradimas tarp modernaus gyvenimo modelių ir savivertės siekio. // Acta Paedagogica Vilnensia, 2008, T. 20, p. 126-140, ISSN 1392-5016 
 •  
Oberloskamp H. Paramos jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje teisės ir praktikos palyginimas. // Teisės problemos, T. 4 (58), 2007, p. 5-28, ISSN 1392-1592
 •  
Wagner H. Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2). // Acta Pedagogica Vilnensia, 2007, T. 18, p. 8-25 , ISSN 1392-5016
 •  
Wagner H. Prasmė-prasmės ieška-gyvenimo prasmė. // Acta Paedagogica Vilnensia, 2006, T. 17, p. 9-18, ISSN 1392-5016
 •  
Brandes H. Vyriškumo modelių konkurencija ir pokyčiai Rytų-Vakarų integracijos procese. // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2006, Nr. 3, p. 23-35, ISSN 1648-2425
 •  
Wagneris H. Sistemų teorija ir socialinis darbas/socialinė pedagogika. // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2003, Nr. 2, p. 4-33, ISSN 1648-2425

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
Mokslinių tyrimų projektas: „Socialinis darbas – tarp autonomijos ir priklausomybės“ 2012 - 2013 m. Projekto vadovė
„Socialinių įstaigų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas“ 2010 - 2011 m. Mokymų lektorė ir supervizorė 
„Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ 2009 - 2012 m. Projekto ekspertė

„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“

2009 - 2011 m. Mokslininkų grupės narė
EQUAL projektas „Jaunimo užimtumo motyvacijos stiprinimas“ 2004 - 2007 m. Kokybinių tyrimų vadovė, projekto mokslinės grupės narė

Dalyvavimas tyrimuose

Tyrimo pavadinimas Metai
Mokslinis tyrimas. Socialinių darbuotojų santykiai su valdžia/galia/autoritetu (B. Švedaitė-Sakalauskė, L. Gvaldaitė, J. Buzaitytė-Kašalynienė) 2012 - 2013 m.
Mokyklos savęs vertinimo instrumentų sukūrimas ir išbandymas (S. Balčiūnas, G. Cibulskas, E. Katiliūtė, A. Kalvaitis, B. Švedaitė-Sakalauskė, V. Žydžiūnaitė, J. Valuckienė) 2010 m.
Socialinėje rizikoje esančių jaunuolių dalyvavimas tarptautiniuose jaunimo mainuose bei savanorystės užsienyje programose. Kokybinis tyrimas (B. Švedaitė-Sakalauskė) 2010 m.
Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo poreikių nustatymo ir kvalifikacijos kėlimo programų tobulinimo galimybių studija (A. Tonkūnaitė, L. Gvaldaitė, B. Švedaitė-Sakalauskė) 2008 m.
Bendrųjų kompetencijų svarba universiteto absolventų integracijai į darbo rinką. Kokybinis tyrimas (B. Švedaitė-Sakalauskė) 2007 m.
Socialiai pažeidžiamų jaunuolių biografinis tyrimas (B. Švedaitė-Sakalauskė, D. Stakėnaitė) 2007 m.
Veiksmingos pagalbos socialiai pažeidžiamiems jaunuoliams ypatumai. Ekspertų kokybinis tyrimas (B. Švedaitė-Sakalauskė, D. Stakėnaitė) 2007 m.
Equal projekto „JUMS“ (Jaunimo užimtumo motyvacijos stiprinimas) metu taikytų priemonių poveikio pažeidžiamiems jaunuoliams tyrimas (B. Švedaitė-Sakalauskė, D. Stakėnaitė) 2007 m.

Ekspertinė veikla

Ekspertinė veikla Pareigos
Lietuvos socialinio darbo taryba (prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)  Pirmininkė
Lietuvos vyriausios socialinių darbuotojų atestacinės komisija (prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) Narė
Vilniaus arkivyskupijos karitatyvinių reikalų taryba Narė
Mokslinis žurnalas „Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika“ Redakcinės kolegijos narė
Mokslinis žurnalas „Socialinis darbas: patirtis ir metodai“ Redakcinės kolegijos narė
Mokslinis žurnalas „Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction“ (Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika) Redakcinės kolegijos narė

Kita veikla

 • Vilniaus Pal. J. Matulaičio socialinio centro steigėja ir valdybos narė;
 • Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos narė;
 • Vilniaus universiteto Socialinio darbo magistrantūros programos komiteto pirmininkė;
 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Egzaminų apeliacinės komisijos pirmininkė.

Studentams

Inf. ruošiama...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos