Aleksandras Dobryninas

Pradinis

dobrynin Dr., profesorius

 Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 413 kab.

 Telefonas: +370 5 2667626

 El. paštas:  

 

 

Budėjimo laikas katedroje:


Dėl susitikimo tartis el.paštu

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Kriminologija, korupcijos problemos, žmogaus teisės, masinės medijos

 

Dėstomi dalykai:


Teorinė kriminologija I (Deviacijų sociologinės problemos), Teorinė kriminologija II (Kriminologijos teorijos), Teorinė kriminologija III (Kriminologiniai diskursai), Politinių idėjų genealogija, Šiuolaikinės filosofinės ir sociologinės teisės problemos,  Spaudos reportažų ir publikacijų analizė

Publikacijos

Mokslinės monografijos ir studijos

1. Dobryninas, A. (sud.), Drakšienė, A., Gaidys, V., Vileikienė, E., Žilinskienė, L Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2012, 416 p.
2. Dobryninas, A., Gaidys, V. Ar saugi Lietuvos visuomenė: Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą. –Vilnius: JTVP, 2004, 328 p.
3. Dobryninas, A. Virtuali nusikaltimų tikrovė. Vilnius: Eugrimas, 2001, 284 p.
4. Dobryninas, A., Gaidys, V., Gruževskis, V. Poviliūnas, A., Skapcevičius, V., Šaulauskas, M., Žukas, S. Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990-1998. Vilnius: Garnelis 2000, 214 p.
5. Dobryninas, A. Democratic Change and Crime Control in Lithuania: Compiling New Criminological Discourses (Vilnius, Lithuania – 1996). NATO: Individual Democratic Institutions Research Fellowships 1994-1996.
6. Блувштейн, Ю., Добрынин, А. 4. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. – Минск: Университетское, 1990, 208 с.

Vadovėliai aukštosioms mokykloms, mokslo taikomieji darbai, mokslo šaltinių publikacijos

1. Dobryninas, A. „Įvadas“. Deviacijų socialinės problemos (sud. Aleknevičienė J). Vadovėlis. Vilnius: Eugrimas. 2007., p. 4-11.
2. Dobryninas, A., Sakalauskas, G., Žilinskienė, L. .Kriminologijos teorijos. Vadovėlis. Vilnius: Eugrimas. 2008. 186 p.
3. Ališauskienė, R., Dobryninas, A. Žilinskienė, L.Lietuvos korupcijos žemėlapis 2001-2004. Vilnius: Eugrimas. 2005, 120 p.
4. Dobryninas, A. Poviliūnas, A., Skapcevičius, V., Žilinskiene, L. Žmogiškųjų išteklių plėtros būklės Lietuvoje įvertinimas. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2003, 82 p.
5. Dobryninas, A., Gaidys, V. “Žmogaus teisės Lietuvoje: 2001-2002 (sociologinis tyrimas)”. Žmogaus teisės Lietuvoje: situacijos vertinimas. (sud. Dobryninas, A., Birmontiene, T., Katuoka, S., Piliavecas, A.) Vilnius: 2002, p. 64-114.
6. Dobryninas, A. Nepilnamečių justicija Lietuvos žiniasklaidoje.– Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 2000, 119 p.
7. Dobryninas, A., Katuoka, S. Mirties bausmė Lietuvoje. - Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 1999, 187 p.
8. Dobryninas, A. “Social Sciences and The Challenge of Transition (Lithuanian National Report).” Workshop on “Social Sciences and The Challenge of Transition”, Bled, 11-13 June 1998: Compendium of National Reports (Provisional Version). Strasbourg: Council of Europe – Slovenian Ministry of Education and Sport. 1998, 31 p.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

1. Dobryninas, A., Sakalauskas, G. “Country survey: Criminology, crime and criminal justice in Lithuania.“ European Journal of Criminology. September 2011 8, p. 421-434.
2. Dobryninas, A.“Lithuania’s Anti-corruption Policy: Between the “West” and the “East”.” European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 11, Nr. 1, January 2005, p. 77-95.

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose

1. Cesniene, I., Dobryninas, A., Giedraitis, V. „Macroeconomic factors and the perception of criminal justice in society: the role of shadow economies“. Kriminologijos studijos. 2014/1, p. 112-121.
2. Dobryninas, A., Drakšienė, A., Gaidys, V., Vileikienė, E., Žilinskienė, L. “Confidence and Trust in Criminal Justice Institutions: Lithuanian Case.” Proceedings Estonian Academy of Security Sciences. Connecging Security. Tallin, 2013 (12) , p. 153-188.
3. Dobryninas, A., Čepas, A., Valickas, G. “Nužudymai Llietuvoje: teisiniai, sociologiniai ir psichologiniai aspektai”. Teisės problemos. 2013, Nr.1, p. 5-42.
4. Dobryninas, A., Dobrynina, M., Česnienė, I., Giedraitis, V., Merkevičius, R. “On Perceptions of Criminal Justice in Society”. Sociologija: Mintis ir veiksmas. 2012. Nr. 2. p. 222-238.
5. Добрининас, А. Теоретические предпосылки конструирования девиантности. Конструирование девиантности. Монография (Сост. Я.И. Гилинский). СПб.: ДЕАН. 2011, 17-34.
6. Dobryninas, A. “Kriminologija ir valdžia.“ Sociologija: mintis ir veiksmas. 2007. Nr. 2. p.5-9.
7. Dobryninas, A. “Assessment of Activity Effectiveness of Anti-Corruption Bodies.” Aromaa, Kauko, and Viljanen, Terhi (eds.) International Key Issues in Crime Prevention and Criminal Justice. Paper in Celebration of 25 Years of HEUNI. HEUNI Publication Series No.50. Helsinki. 2006, p.53-66.
8. Dobryninas, A., Zilinskiene, L. “Map of Corruption in Lithuania: The Residents’ View.” Nevala, Sami, and Aromaa. Kauko (eds.) Organised crime, Trafficking, Drugs: Selected papers presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki 2003. HEUNI. Publication Series No. 42. Helsinki. 2004, p. 38-48.
9. Dobryninas, A. “The Experience of Lithuanian’s Journey to Abolition.” Hodgkinson, Peter, and Schabas, William A. (eds.) Capital Punishment: Strategies for Abolition. Cambridge: Cambridge University Press. 2003, p. 233-252.
10. Dobryninas, A. “Corruption and Transparency in the Baltics.” Moroff, Holger (ed.) European Soft Security Policies – The Northern Dimension. Berlin: Institut für Europäische Politik, 2002, p. 89-106.
11. Dobryninas, A. “Strategies for Rising Public Awareness on the Merits of Abolition of the Death Penalty: Lithuanian Case Study.” Criminology: Yesterday, Today, Tomorrow. Works of St. Petersburg Criminological Club. Nr. 3 (4). 2002, p. 95-108.
12. Dobryninas, A. “Virtual Violence: National and International Aspects of Crime Presentation on Lithuanian TV Channels.” Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic Region: NSfK’s 43rd Research Seminar, Jurmala, Latvia 2001. Helsinki: Scandinavian Research Council for Criminology, 2001, p. 89-99.
13. Dobryninas, A. “Atskiriamasis teisingumas.“ Jurisprudencija: Mokslo darbai. 20(12) tomas. Vilnius, 2001, p. 107-112.
14. Dobryninas, A. „Nusikaltimai ir spauda Lietuvos visuomenėje.“ Jurisprudencija: Mokslo darbai. 11(3) tomas. Vilnius. 1999, p. 22-29.
15. Dobryninas, A. “Konstitucija: tarp politikos ir teisės” Politologija, No 1, 1998, p. 95-102.
16. Dobryninas, A. “Crime, general public and mass media in Lithuania”, Crime and Criminology at the end of the Century, Tallinn: Estonian National Defence and Public Service Academy. 1997, p. 103-109
17. Dobryninas, A. “Nusikaltimų retorika Lietuvos politiniame diskurse”, Šiuolaikinio socialinio diskurso analizė, Šiuolaikinio socialinio diskurso analizė (A.J. Greimo centro studijos / 4: Semiotika). Vilnius: Baltos lankos. 1997, p. 26-40.
18. Dobryninas, A. “Crime and Political Change in Lithuania”, Impact of Political, Economic and Social Change on Crime and Its Image in Society: 51st International Course of Criminology, 12-16 September 1995 Warsaw, Poland. Warsaw: Institut Nayk Prawnych PAN. 1996, p. 71-77.
19. Dobryninas, A. Mirties bausmė Lietuvoje: Tarp teisinės semantikos ir politinės pragmatikos. Žmogaus teisės Lietuvoje. Vilnius: Nepriklausomas sociumo tyrimų institutas, 1996, p. 61-81.
20. Dobryninas, A. “Freedom's Paradoxes: In Search of their Roots and Fruits”, Personal Freedom and National Resurgence: Lithuanian Philosophical Studies, I., Washington, DC: Paideia Publishers and The Council for Research in Values and Philosophy, 1994, p. 59-73.
21. Dobryninas, A. “National Ideology and Open Society”, Anckar, Dag, and Jurgaitiene, Kornelija (eds.) Democracy in Theory and Practice, Åbo: Nordic Social Science Research Council, 1993, p. 85 - 93.
22. Dobryninas, A. „Laisvės paradoksas“. Kultūros barai. 1992. Nr. 9-10. P. 5-8.
23. Блувштейн,,Ю., Добрынин, А.“Криминология как мета-теория уголовного права.” Acta et commentationes universitatis Tartuensis. 817. Tartu, 1988, c. 92-102
24. Dobryninas, A. Tautinė ideologija ir atvira visuomenė. Baltos lankos, 1991, Nr. 1, p. 202 - 207.
25. Dobryninas, A. Laikas ir daiktai: laiko ontika Kanto filosofijoje. Kanto filosofijos profiliai, Vilnius: Mintis, 1988, p. 33 - 59.
26. Dobryninas, A. Žmogiškosios būties laikas. Žmogiškosios būties pažinimas. Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. 1988, p. 17 - 25.
27. Dobryninas, A. „Bernardo Lonergano „Antropologinis posūkis“.“ Katalikybės filosofijos koncepcijos: po II Vatikano susirinkimo. Vilnius: Mintis. 1986, p. 46-57.

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

1. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai (LMT 2010-2012, projekto vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas)
2. Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje (Visuotinių dotacijų projektas, 2011-2014, projekto vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas)
3. Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (LMT, 2012-2013, profesorius)
4. Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas (LMT, 2012-2013, vyriausiasis mokslo darbuotojas).

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

1. LMT Socialinių mokslų srities ekspertas
2. 6th and 7th EU Framework Programme for Research and Technological Development – ekspertas.
3. Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertas
4. Latvijos Studijų kokybės vertinimo centro (AIKNC) ekspertas.
5. OESD skyriaus Tadžikistane ekspertas.
6. Transparency International Lietuvos skyriaus (TILS) ekspertas.
7. VU Senato narys.
8. VU Filosofijos fakulteto Tarybos narys.
9. VU Filosofijos fakulteto Kriminologinių studijų vadovas
10. Kriminologijos ir sociologijos magistratūros studijų programos komiteto pirmininkas
11. Sociologijos magistratūros studijų programos komiteto narys
12. Sociologijos bakalauro studijų programos komiteto narys
13. Europos kriminologų draugijos Valdybos narys (iki 2012).
14. Europos grupės Socialinei kontrolei ir deviacijai tirti Valdybos narys
15. Lietuvos kriminologijos asociacijos Valdybos narys (iki 2012).
16. Lietuvių Enciklopedijos Redakcinės kolegijos ir Tarybos narys;
17. Žurnalo „Sociologija: mintis ir veiksmas“ redakcinės kolegijos narys;
18. Žurnalo „Teisės problemos“ redakcinės kolegijos narys
19. Žurnalo „Kriminologijos studijos“ redakcinės kolegijos narys
20. Žurnalo „Archiwum Kryminologii“ redakcinės kolegijos narys

 Ekspertinės ir socialinės plėtros darbai

1. Lietuvos nacionalinė integralumo sistema (TILS. 2012, ekspertas)
2. Perception and Attitude towards Corruption and Fight against Corruption in Tajikistan (OSCE, 2011, expert).
3. Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimas (TILC, 2011, ekspertas);
4. Lietuvos korupcijos žemėlapis 2008 (TILS, 2008-2009, projekto vadovas)

 

Studentams

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos