Irena Emilija Juozeliūnienė

Pradinis

Juozeliuniene Prof. dr.

 AdresasUniversiteto 9, 01513 Vilnius, 41kab.

 Telefonas+370 5 2667626

 El. paštas 

 

Budėjimo laikas katedroje:


Antradieniais 1230-1330 val.

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Tapatumo sociologija, intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija, šeima ir migracija, vizualioji sociologija

Dėstomi dalykai:


Tapatumo sociologija, Intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija, Vizualiosios sociologijos metodai

Publikacijos

Mokslinės monografijos ir straipsnių rinkiniai

1. Juozeliūnienė, I., Budginaitė, I., I. Bielevičiūtė. Transnational families in Lithuania: multi-dimensionality of social relationships and their reorganization. - In Crespi, I., Meda, S., Merla, L. (eds.). Multi-ethnic and transnational families in Europe. Gender and generations. - Palgrave MacMillan, 2018. (ISBN 9783319597546. eISBN 9783319597553), p. 165-181.
2. Juozeliūnienė, I. and I. Budginaitė. How Transnational Mothering is Seen to be ‘Troubling’: Contesting and Reframing Mothering. – Sociological Research Online, special section: „Troubling Families“, 2018, p. 1-20, DOI: 10.1177/1360780417749464.
3.
Šeima abipus sienų: pokyčiai, šeimos sampratos ir vaidmens elgsena / Family Across Borders: Changes, Family Concepts, and Role Behavior. - Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos / Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices (sudarytojos ir atsakingos redaktorės Irena Juozeliūnienė ir Julie Seymour). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 168 – 183 / 359 – 374.
4.
Simbolinio interakcionizmo sąvokos tiriant migracijos šeimas / The concepts of symbolic interactionism in migrant family research. - Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos / Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices (sudarytojos ir atsakingos redaktorės Irena Juozeliūnienė ir Julie Seymour). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 51-62 / 237 – 248.
5.
Teminio straipsnių rinkinio Šeiminiai pokyčiai atvirų sienų ir mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos / Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices/, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, UDK 930.2(474.5); ISBN 978-609-459-198-3 sudarytoja ir atsakinga redaktorė (su Julie Seymour).
6.
Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime. Monografija. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 260 p. UDK 316.77; Jo-292, ISBN – 978-609-459-373-4.

7. 

Juozeliūnienė, I. Janas Trostas ir šeimos sociologija: naujos tyrimo galimybės.- Vilnius: Garnelis, 2003, 160p. UDK 316.3; Ju-155, ISBN 9955-428-42-2.

Mokomosios knygos

1.
Vizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose. Mokomoji knyga. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 144 p. UDK 314+316.3](075.8); Jo-155, ISBN – 978-609-459-443-4. (su bendraautorėmis – D. Tureikyte, R. Butėnaite).

2.

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L. Šeimos žemėlapio metodas. – Mokomoji knyga. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 100p. UDK 316.3(075.8); Ju-155, ISBN 978-609-459-065-8.

3. 

Juozeliūnienė, I. Visuomenė ir veikėjas: šiuolaikinė sociologinė interpretacija. Mokomoji knyga. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999, 69p. UDK 316.3(04); Ju-155, ISBN 9986-19-346-X.

Straipsniai mokslo žurnaluose, kurie įtraukti į ISI sąrašą

1. Global migration and Family Change in the Baltic Sea Region. - Journal of Comparative Family Studies, special issue „Reshaping Families in Northern Europe“, January-February, Volume XLVII, 2016, No.1. (su bendraautore I. Budginaite).
2. Emigrantai: “atstumtieji” ar nauji socialiniai veikėjai?. – Filosofija. Sociologija, T.25, Nr.4, 2014, p. 254-262. ISSN 0235-7186 (su bendraautoriais – D. Tureikyte, L. Žilinskiene, R. Butėnaite, S. Noviku).
3. Guest Editors‘ Comments. – Journal of Comparative Family Studies, special issue „Family and Migration“, November-December, Volume XLIV, 2013, No.6. (su bendraautoriumi – J. Trostu).
4. The Development of the Outline for Migrant Family Research: the Case of Lithuania. – Journal of Comparative Family Studies, special issue „Family and Migration“, November-December, Volume XLIV, 2013, No.6.

5. 

Juozeliūnienė, I., Martinkėnė, G. Lithuanian Family in the Context of Migration: Representation in Legal Documents and TV Broadcasts. - Filosofija. Sociologija, No.4, 2011, psl.414-425. ISSN – 0235-7186.

6. 

Juozeliūnienė, I. Doing Research on Families with Parents Abroad: the Search for Theoretical Background and Research Methods. – Filosofija. Sociologija, No.4, 2008, psl. 72-79. ISSN – 0235-7186.

7.

Juozeliūnienė, I. Political Systems and Responsibility for Family Issues: The case of Change in Lithuania. – In: Marriage and Family Review, 28(3/4). – New York: Haworth Press, Inc. 1999, p. 67-77. ISSN: 0149-4929.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, tarp jų elektroniniuose

1. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L., Martinkėnė, G. Application of Mapping Method in Sociology. – Social Sciences, No. 1(75), 2012, p. 9-16. ISSN 1392 – 0758.

2. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L. Šeimos žemėlapio metodas. - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2011, No. 2, p.35-55. ISSN 1392 – 3358.

3. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L., Martinkėnė, G. Žemėlapio metodo taikymas sociologijoje. – Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3. - Kaunas: KTU, 2011, p. 7-13. ISSN 2029-3224.

4. 

Juozeliūnienė, I. Besikeičianti sociologija – kelio pradžia ar trypčiojimas vietoje? - Sociologija: mintis ir veiksmas, 2010, No.1, 168-173. ISSN 1392 – 3358.

5. 

Juozeliūnienė, I., Leonavičiūtė, Ž. Atotolio šeima daugiavietiškumo požiūriu. – Sociologija: mintis ir veiksmas, 2009, No. 1, 81–98. ISSN 1392 – 3358.

6. 

Juozeliūnienė, I. Doing Research on Families with Parents Abroad: the Search for Theoretical Background and Research Methods. - In: Jarventie, I., Miia Lahde (eds.) Methodological Challenges in Childhood and Family Research. Childhood and Family Research Unit Net Series. – Tampere: Tampere University Press, 2008, p. 81-90. ISBN – 978-951-44-7585-6; ISSN – 1795-4436.

7.

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L., Kazlauskaitė, A. Atotolio šeima: nauja užduotis šeimos sociologijai. –  Sociologija: mintis ir veiksmas, 2008, No.1, 119-133. ISSN 1392 – 3358.

8. 

Juozeliūnienė, I. 16-asis Pasaulinis sociologų kongresas: žvilgsnis iš vidaus. – Sociologija: mintis ir veiksmas, 2007, No.1, 149-155. ISSN 1392.

9. 

Juozeliūnienė, I., Čyžiūtė, J. Lukoševičiūtė, M., Tureikytė, D. Profesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas). – Filosofija. Sociologija, No.2, 2005, psl. 51-55. ISSN – 0235-7186.

10. 

Juozeliūnienė, I., Norvilaitė, Ž., Kuzmickaitė, L., Straviskaitė, A. Šeima: samprata, tarpasmeniniai santykiai ir etniškumas (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas). – Filosofija. Sociologija, No.2, 2005, psl. 46-50. ISSN – 0235-7186.

11. 

Juozeliūnienė, I. Research on Family in Lithuania: topics and methods since 1990. – In: H.Forsberg, A.R. Lahikainen (eds.) What‘s New? Nordic-Baltic Perspectives on Childhood and Families. Childhood and Family Research Unit Net Series; 1/2004. – Tampere: Tampere University Press, 2004.  ISBN – 951-44-6184-3; ISSN – 1795-4436.

12. 

Juozeliūnienė, I., Kuzmickaitė, L. Families in Lithuania. – In: Families in Eastern Europe. (Contemporary Perspectives in Family Research, Vol.5.) – London: Elsevier Ltd., 2004, p.213-226.  ISSN: 1530-3535 (Series);  ISBN: 0-7623-1116-9 British Library Cataloguing in Publication Data.

13. 

Juozeliūnienė, I. Political Systems and Responsibility for Family Issues: The case of Change in Lithuania. – In: B.H.Settles, etc. (eds.), Concepts and Definitions of Family for the 21st Century. – New York: The Haworth Press, Inc., 1999, p.67-77. ISBN – 0-7890-0765-7.

14.

Juozeliūnienė, I. Vertybių diskursas permainų metais. – In: A.Mitrikas (red.), Vertybės permainų metais. – Vilnius: LFSI, 1999, p. 8-20. ISBN – 9986-523-65-6.

15. 

Juozeliūnienė, I. Status of ethnic minorities in Lithuania: call for clarity of aim and coherency of the state lead policy. – In: Regional Contact (Institute for Ethnic and Regional Studies in Maribor), 1999, No.14. p. 168-175, ISSN 0902-8994.

16. 

Juozeliūnienė, I. Towards reinterpretation of the nation related issues. - In: Cultural Encounters in East Central Europe, Report 98:11, (Swedish Council for Planning and Coordination of Research), 1998, p.110-119. ISSN 0348-3991; ISRN FRN-R—98/11-SE.

17. 

Juozeliūnienė, I. Attitudes towards the nation state in the light of ethnic diversity of Lithuanian society. - In: E.Vebera (ed.),  Pilsoniska apzina. - Riga: Institute of Philosophy and Sociology at Latvian University, 1998, p.260-272. ISBN – 9984-572-28-5.

18. 

Juozeliūnienė, I. Ethnic identities and interethnic relations in Lithuania. – In: Regional Contact (Institute for Ethnic and Regional Studies in Maribor), 1997, No.12, p.194-206, ISSN 0902-8994.

19. 

Juozeliūnienė, I. Kolektyvinis ir individualusis tapatumas. – In: R.Grigas ir kt. (red.), Paribio Lietuva: Sociologinė Paribio gyventojų integravimosi į Lietuvos valstybę apybraiža. – Vilnius: LFSI, 1996, p. 61-81. ISBN – 9986-523-26-5.

20. 

Juozeliūnienė, I., Kanopienė, V. Gender Roles and Identity. - In: M.Taljūnaitė (ed.), Changes of Identity in Modern Lithuania (Social Studies No.2). – Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, University of Goteborg, 1996, p.223-240. (su bendraautore - V.Kanopiene). ISBN - 9986-523-24-9.

21. 

Juozeliūnienė, I. Personal and Collective Identity. - In: M. Taljūnaitė (ed.), Changes of Identity in Modern Lithuania (Social Studies No.2). – Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, University of Goteborg, etc. 1996, p.194-213. ISBN – 9986-523-24-9.

22. 

Juozeliūnienė, I. Lithuania as Local Community: Belonging and Identity. - In: L.Tomasi (ed.), The Local Community (A Sociological Interpretation of European Localism) (Collana di sociologia 1520.281). – Milano: Franco Angeli, 1996, p.73-105. ISBN – 88-204-9799-9.

23.

Juozeliūnienė, I. Attitudes Towards Democracy. - In: M.Taljūnaitė (ed.), Lithuanian Society in Social Transition. – Vilnius: Lithuanian Institute of Philosophy, Sociology and Law, 1995, p.16-20. ISBN – 9986-523-07-9.

24. 

Juozeliūnienė, I. Young People in Lithuania: Social Conditions and Search for New Values. - In: L.Tomasi (ed.), Values and Post-Soviet Youth (The Problem of Transition) (Collana di sociologia 1520.251). – Milano: Franco Angeli, 1995, p.99-116. ISBN – 88-204-9328-4.

25. 

Juozeliūnienė, I., Kanopienė, V. Women and Family in Lithuania. - In: B.Lobodzinska (ed.), Family, Women and Employment in Central-Eastern Europe (Contributions in Sociology, No. 112). – Westport: Greenwood Publishing Group, 1995, p.155-165. ISBN – 0-313-29402-X.

26. 

Juozeliūnienė, I. Young People in Modern Lithuanian Enterprises. - In: W.Ehlert, etc. (eds.), Return of Work, Production and Administration to Capitalism. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994, p.139-143. ISBN – 3-631-47620-5.

27.

Jonaitis, V., Juozeliūnienė, I., Karalius, A., Kuzmickaitė, L., Matulionis, A. The Lithuania National Report. - In: B.M.Jakob, etc. (eds.), Democracy and Local Governance (Ten Empirical Studies). – Hawaii: Matsunaga Institute for Peace, University of Hawaii, 1993, p. 105-123.

28. 

Juozeliūnienė, I. Social Conflicts in Contemporary Lithuanian Society. – In: A.Lucas et al. (eds.), Cambio Cultural Y Participacion. – Madrid: SI-RC-10, 1993, p. 277-280. ISBN – 84-604-6537-3.

29. 

Juozeliūnienė, I. The Family from the Standpoint of Responsibility. - In: Annals of Family Studies - Tokyo: Council on Family Relations (Kazoku Mondai Kenkyukai), 1993, No.18, p.66-72. ISSN 0289-7415.

30. 

Juozeliūnienė, I. Pasaulis ir šeima – pabaigos žodis. – Pasaulis ir šeima: nacionaliniai šeimos ypatumai (Sociologiniai tyrimai) – Vilnius: FSTI, 1992, 106p.

31. 

Juozeliūnienė, I. Gamybos socialinė organizacija ir valdymas. - Filosofija. Sociologija, No.1, 1991, psl. 23-29, ISSN – 0235-7186.

32. 

Juozeliūnienė, I. Jaunimas šiuolaikinėse pramonės įmonėse. –  Filosofija. Sociologija, No.2, 1990, psl. 77-80, ISSN – 0235-7186.

Kiti moksliniai straipsniai ir preprintai

1. Juozeliūnienė, I., I. Budginaitė, and I. Bielevičiūtė. Transnational families through the lens of ‘imaginary’ and ‘relationality’. - Book of Abstracts of the 13th Conference of the European Sociological Association “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, Athens, August 29 – September 1, 2017, p. 414-415.
2. How Transnational Families are Seen to be “Troubling”? – 3-rd ISA Forum of Sociology „The Futures we Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World“, Vienna, 10-14 July, 2016. (su bendraautorėmis: I. Budginaite ir I. Bielevičiūte).
3. Using visual methods to describe migrant family change. - 3-rd ISA Forum of Sociology „The Futures we Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World“, Vienna, 10-14 July, 2016. (su bendraautore I. Budginaite). 
4. Family and migration: Making of Meaning and Inequalities. – 5-th CRFR International Conference „Unequal Families and Relationships“, Edinburgh, John McIntyre Conference Centre, 13-15 June, 2016.
5. Migrant families through the lens of changing family practices. – International roundtable seminar “Family Change in Times of the De-Bordering and Mobility: resources and practices”. – Vilnius, Vilnius University, 17-19 October 2014.
6. Using Visual Methods to Describe Family Changes: Doing and Displaying Migrant Families in Lithuania. – Interim Meeting of ESA RN 13 (Sociology of Family and Intimate Lives) “Family: Continuity and Change”, Vilnius (Lithuania), 25-27 September, 2014, p. 8-10.
7. Family Resilience in Times of Mass Migration: The case of Lithuania. – XVIII World Congress of Sociology „Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology, Yokohama (Japan), 13-19 July, 2014, p. 459. (su bendraautore – D. Tureikyte).
8. Family and Migration. – ISA RC06 website, August, 2013.

9.

Juozeliūnienė, I., Martinkėnė, G. Emigration and Representation of Emigrant families in the Mass Media in Lithuania. – In Abstracts of ISA RC06 Kyoto Seminar 2011 on „Reconstruction of Intimate and Public Spheres in a Global Perspective“. – Kyoto: Kyoto university, 2011, p.40.

10. 

Juozeliūnienė, I., Kanapienienė, L. Žemėlapio metodas: naujo žinojimo apie šeimas pavyzdys. – Nacionalinės Lietuvos sociologų konferencijos „Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?“, VDU, lapkričio 26 d. pranešimų tezės. – Kaunas: VDU, 2010, p. 30-31.

11.

Juozeliūnienė, I. Atotolio šeimų tyrimas: VU sociologijos katedros patirtis. – Nacionalinės Lietuvos sociologų konferencijos „Pasiekimai ir vizijos. Dvidešimt metų sociologijos studijoms Lietuvoje“, VU, 2009m. lapkričio 28 d. pranešimų tezės. – V.: VU, 2009, p. 22.

12. 

Juozeliūnienė, I. Families with Parents Abroad as a New Families in Lithuania. – In: Abstracts of ISA CFR/CAPP Conference „Family Diversity & Gender“. – Lisbon: Technical University of Lisbon, 2008, p. 4-5.

13. 

Juozeliūnienė, I. Doing Research on FPA: the Search for Theoretical Background and Research Methods. – In: Abstracts of PerLa Conference “Methodological Challenges in Childhood and Family Research” - Tampere: Tampere University Press, 2008, p.7.

14. 

Čyžiūtė, J., Juozeliūnienė, I., Norvilaitė, Ž. Conceptualizing Family and Career Woman in Lithuania: the Standpoint of Young People. - 37-ojo Pasaulinio Sociologijos Instituto Kongreso „ Frontiers of Sociology“ medžiaga, Stokholmas,2005m.liepos5-9.

15. 

Juozeliūnienė, I. Normal“ and „Deviant“ in Conceptualizing Family (the case of Lithuania). – In: Inequalities and Families: Culture, Gender, Rase, Economy (66th Annual Conference of NCFR, November 17-20, 2004, Orlando, FL) (CD disk).

16.

Juozeliūnienė, I. Jan Trost and Family Sociology. - CFR-Gazette, Vol. 29, Issue 2, 2003, p. 4-7.

17. 

Juozeliūnienė, I. Research on the Family in Lithuania: Topics, Methods and Trends – Sociologists, Society and Power (Materials of the Second Baltic Readings held in Riga, 18 October, 2003). - Vilnius: LSS, 2003, p. 9-10 (ISBN – 9955 – 531 - 06 – 01; UDK 316.3 (06); SO – 25).

18. 

Juozeliūnienė, I. The Establishment of Family Meanings. – In: The Development of Democracy in Baltic States: materials of the 1st conference „Baltic readings“ held in Birzai, May 4-5, 2002. – Vilnius: LSS, 2002, p.31.

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos (projektą finansuoja LMT) 2017.10.01-2019.12.15 Projekto vadovė
Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai (projektą remia LMT). 2012.07.01-2014.12.31 Projekto vadovė
Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (projektą remia - ES struktūrinė parama 2007-2013 m.). 2011.11.09–2013.11.09 Projekto vykdytoja
Lietuvos emigrantai ir jų vaikai: atotolio šeimų sociologinis tyrimas (projektą rėmė Vilniaus universiteto Mokslo komitetas pagal VU konkursą naujoms originalioms mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams remti). 2007.02.28-2007.12.31 Projekto vadovė
Resursai, vietovė, gyvenimo trajektorijos (Lietuvos miesto atvejo tyrimas) (projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas). 2007.03.01-2007.12.23  Projekto vykdytoja

Tarptautinių mokslo žurnalų specialių numerių redaktorė

Žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialaus numerio “Reshaping Families in Northern Europe”, Journal of Comparative Family Studies, January-February, Volume XLVII, No. 1, 2016. (su bendraautore – Aušra Maslauskaite).
Žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialaus numerio „Family and Migration“, 2013, November-December, Volume XLIV, No.6. sudarytoja ir atsakinga redaktorė (su bendraautoriumi – Janu Trostu).

TSA pasaulinio kongreso sekcijos organizatorė:

 

Tarptautinės sociologų asociacijos (angl. ISA) XIX pasaulinio kongreso Toronto, Kanada (2018 m. liepos 15-21) Šeimos komiteto (RC06) mokslinės sekcijos „Testing Concepts, Methods and Methodologies to Study Families Across Borders and Cultures: New/ Classical Tools and Mobility Discourses“ organizatorė ir koordinatorė (su Ria Smit, Johanesburgo universitetas, PAR)

 

Studentams

Inf. ruošiama...

TSA pasaulinio kongreso sekcijos organizatorė:

Tarptautinės sociologų asociacijos (angl. ISA) XIX pasaulinio kongreso Toronto, Kanada (2018 m. liepos 15-21) Šeimos komiteto (RC06) mokslinės sekcijos „Testing Concepts, Methods and Methodologies to Study Families Across Borders and Cultures: New/ Classical Tools and Mobility Discourses“ organizatorė ir koordinatorė (su Ria Smit, Johanesburgo universitetas, PAR)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos