Arūnas Poviliūnas

Pradinis

ap Dr., profesorius

 Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 413 kab.

 Telefonas: +370 5 2667626

 El. paštas:  

 

Budėjimo laikas katedroje:


Trečiadieniais 10.00-13.00 ir ketvirtadieniais 14.00-17.00 (213 kab.)

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Profesijų sociologija, švietimo sociologija, socialinio kapitalo tyrinėjimai, žinojimo ir mokslo sociologija

 

Dėstomi dalykai:


Deviacijų sociologinės problemos, Istorijos filosofija, Refleksyvioji sociologija: P. Bourdieu, Socialinė ekonomika, Žinojimo sociologija, Švietimo sociologija 

Publikacijos

Knygos 

 •  
A. Poviliūnas, R. Žiliukaitė, V. Beresnevičiūtė. Profesinės veiklos lauko tyrimas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, 226 p. 
 •  
A. Poviliūnas. Kaimo atskirties profiliai, Vilnius: Kronta, 2003, 113 psl.
 •  
A. Poviliūnas. Tyrimo dalyvaujant metodologijos taikymas kaimo plėtroje, Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga, Socialiniai mokslai, sociologija (05S) Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2008, 54 psl. ISBN 978-9955-33-185-8.
 •  
A. Dobryninas, B. Gruževskis, V. Gaidys, A. Poviliūnas, M. P. Šaulauskas, V. Skapcevičius. Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990-1998, Vilnius, Garnelis, 2000, 216 psl.

Sudarytos knygos 

 •  
A. Poviliūnas (sudarytojas) Socialinės inovacijos kaimo plėtrai. Vilnius: Arx Baltica, 2008, 287 psl.
 •  
R. Bruzgelevičiene, V. Būdienė, A. Poviliūnas, L. Žukauskienė (sudarytojai). Tarp dviejų pradžių: Bandymas kurti regiono švietimo politiką, Vilnius: Knygiai, 2002, 146 psl.
 •  
A. Poviliūnas (sudarytojas) CIVITAS: JAV pilietinio ugdymo metmenys, Vilnius: Leidybos centras, 1995, 206 psl.
 •  
L. Deveikis, A. Poviliūnas (sudarytojai). Pilietinis ugdymas mokykloje, Vilnius: AB OVO, 1998, 232 psl.
 •  
A. Poviliūnas (sudarytojas). Istorinė sąmonės ir istorijos didaktika, Vilnius: Solertija, 1997, 89 p.

Metodinė literatūra

 •  
V. Beresnevičiūtė, A. Poviliūnas, R. Žiliukaitė. Profesinės veiklos lauko tyrimo metodika. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 24 psl.
 •  
A. Poviliūnas. Ar reikia Lietuvos kaimui kaimo bendruomenių organizatorių? Kn.: Socialinės inovacijos kaimo plėtrai. Vilnius: Arx Baltica, 10-26 psl.
 •   
A. Poviliūnas. Kaip buvo renkamos socialinės inovacijos? Kn.: Socialinės inovacijos kaimo plėtrai. Vilnius: Arx Baltica, 27-32 psl.
 •  
D. Blynas, K. Juškevičius, A. Poviliūnas, U. Rutkauskienė, L. Telksnys. Case Study: Toward Digital Communities – the initiative of the non-governmental organization Open Society Fund-Lithuania. In:  European University Lifelong Learning: The Managers’ Handbook, 2006.
 •  
A. Poviliūnas. Korupcija deviacijų sociologijos požiūriu. Kn. (sud. Daiva Penkauskienė) Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės, Vilnius: Garnelis, 2005, 45-57 p.
 •  
L. Deveikis, N. Morozaitė, A. Poviliūnas. Lietuvos moksleivių parlamentas: Mokomasis – informacinis žinynas, Vilnius: Pilietinių iniciatyvų centras, 2004; antras leidimas 2006, 78.
 •  
A. Dobryninas, A. Poviliūnas, M.P. Šaulauskas ir L. Žilinskienė. Regioninės valdžios sprendimų skaidrumo užtikrinimas: viešosios kontrolės stiprinimas, taikant informacines technologijas, Vilnius: TILS, 2003, 63.
 •  
L. Deveikis, A. Poviliūnas. Lietuvos moksleivių parlamentas, Mokomasis – informacinis žinynas, Vilnius: Pilietinių iniciatyvų centras, 2002 (2 leidimas), 84 p.
 •  
A. Poviliūnas. Projekto „Aš galiu“ pirmųjų metų patirtis. Kn.: Aš galiu, 2000-2001: Koalicija už sveiką ir saugų vaikų ir jaunimo gyvenimą, Vilnius: Kronta, 2001, p. 13-19.
 •  
A. Poviliūnas. Projektas „Aš galiu“. Kn.: „Aš galiu“, 2000-2001: koalicija už sveiką ir saugų vaikų ir jaunimo gyvenimą, Vilnius: Kronta, 2001, p. 2-12.
 •  
A. Poviliūnas. Projektas „Aš galiu“. Kn.: Projektas „Aš galiu“: Mokomasis – informacinis žinynas, Vilnius: Kronta, 2000, p. 4-16.
 •  
A. Poviliūnas. Patriotizmo vaidmuo ugdant pilietį. Kn.: Kuriame Lietuva, Vilnius: Švietimo kaitos fondas, 2000, p. 4-9.
 •  
A. Poviliūnas, L. Deveikis. Žmogaus teisės ir pilietinė visuomenė, Vilnius: Europos Tarybos Informacijos ir dokumentacijos centras, 1998.
 •  
L. Deveikis, A. Poviliūnas, C. Robinsonas. Žaidžiame rinkimus 1997, Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 1997, 60 p.
 •  
L. Deveikis, A. Poviliūnas. Demokratiniai rinkimai ir mokyklos bendruomenė, Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 1997, 50 p.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, tarp jų elektroniniuose, mokslo žurnaluose, kurie įtraukti į ISI sąrašą

 •  
A. Poviliūnas. Profesinės veiklos lauko tyrimo ypatumai. // Sociologija: mintis ir veiksmas, 2011/2 (29), 16-34 psl.
 •  
A. Poviliūnas. Profesinės veiklos tyrimo transformacija. // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2010, Nr. 2, 106-115 p.
 •  
A. Juska, A. Poviliunas. Conceptualizing the Rise of Rural Community Movement in Lithuania: A Framework for Analysis // Eastern European Countryside, 2010, vol. 16, p. 63-88.
 •  
A. Juska, A. Poviliunas, R. Ziliukaite, V. Geguziene. Rural Intelligentsia and Path Dependency in Post-socialist Civic Organising: The Case of Lithuania // Sociologia Ruralis, 2008, Vol. 48 (2), p. 93–117.
 •  
A. Poviliūnas. Participatory Research in Action. In: Roland Brake, Ulrich Deller (eds.) “Community Development – A European Challenge”, Barbara Budrich Publishers, 2008, p. 158-197.
 •  
A. Poviliūnas. Lithuanian Local Community Movement as a Resistance to Rural Exclusion. In: (eds.) Heinonen, M. et al. “Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas”, Cambridge Scholars Publishing, 2007, p. 164-184.
 •  
A. Juska, A. Poviliunas, R. Pozzuto. Resisting Marginalisation: The Rise of the Rural Community Movement in Lithuania // Sociologia Ruralis, 2005, Vol. 45, Number 1/2, April, p. 3-21.
 •  
A. Poviliūnas. Viešoji sociologija Lietuvoje: pro et contra. // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2009, nr. 2, p. 53-61.
 •  
V. Beresnevičiūtė, A. Poviliūnas. Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė // Sociologija: Mintis ir veiksmas, 2007/1, 88-103.
 •  
A. Juska, A. Poviliunas, R. Pozzuto. Rural grass-roots organizing in Eastern Europe: the experience from Lithuania // Community Development Journal, 2006, Vol. 41 No. 2, April, p. 174-188. 
 •  
A. Poviliūnas. ALK knygos kaip akademinės socializacijos veiksniai //  Knygotyra 2006, t. 47, 9-27 p.
 •  
A. Poviliūnas. Profesinis rengimas ir darbo rinka I: Nacionalinis viešosios politikos lygmuo, Acta Paedagogica Vilnensia, 2004, t. 12, 28-38 p.
 •  
A. Poviliūnas. Tyrimas dalyvaujant kaip socialinių inovacijų technologija //  Sociologija: Mintis ir veiksmas 2003, Nr. 1, 42-49 p.
 •  

A. Poviliūnas. Ar Lietuvos visuomenė jaučiasi saugiai? // Sociologija: Mintis ir veiksmas 2004, Nr. 2, 129-131 p.

 •  
A. Poviliūnas. Sociologinis Baltijos šalių kaimo pokyčių pereinamuoju laikotarpiu tyrimas // Sociologija: Mintis ir veiksmas 2004, Nr. 2, 132-140 p.
 •  
A. Poviliūnas. Atviros Lietuvos knyga ekspertų požiūriu // Knygotyra 2003, t. 41, 81-101 psl.
 •  
L. Telksnys, K. Juškevičius, A. Poviliūnas ir G. Navickas. Skaitmeninės plėtros problemos Lietuvos kaimiškose seniūnijose // Vagos, LŽŪU mokslo darbai, 2003, Nr. 61 (14), 49-54 p.
 •  
A. Poviliūnas. Europos Sąjungos kaimo plėtros politikos tapsmas // Žemės ūkio mokslai 2002, Nr. 4 (Priedas), 14-20 p. 
 •  
A. Poviliūnas. Lietuvos kaimo bendruomenė politinės atskirties akivaizdoje // Žemės ūkio mokslai 2002, Nr. 4 (Priedas), 78-84 p. 
 •  
A. Poviliūnas. Intelektualai kai kuriose socialinėse teorijose // Problemos 1996, Nr. 50, 90-101 p.
 •  
A. Poviliūnas. Kodėl lietuviškasis „Civitas“ yra toks, koks jis yra? // Politologija 1996, Nr. 1, 174-180 p.
 •  
Poviliūnas, A. Apie vieną istorijos filosofijos principų sankirtą // Problemos 1989, Nr. 40, 34-46 p.
 •  
A. Poviliūnas. Civic Education as a Challenge for Democracy: Lithuanian Experience. In: (eds.) Igor Vidačak and Jasmina Božić, “Common Goals - Varieties of Approaches: Promotion of Peace, Human Rights and Democratic Citizenship through Education” Croatian Commission for UNESCO Peace and Human Rights Education for Croatian Primary Schools Project, 2002, p. 133-138.
 •  
A. Poviliūnas. Pilietinė visuomenė. Kn.: Žmogaus socialinė raida, Vilnius, Homo Liber, 2001, p. 43-61.
 •  
A. Poviliūnas. Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika: tarpusavio santykio problema // Lietuvos istorijos studijos: Vilniaus universiteto darbai, 1998, t. 4, 86-99 p.
 •  
A. Poviliūnas. Lietuvos moksleivių istorinė sąmonė ir švietimo reforma. Kn.: (sud. U.A.J. Becher, A. Bumblauskas, J. Ruesenas) Istoriografija ir atvira visuomenė, Vilniaus Universitetas, 1998, 246-259 p.
 •  
A. Poviliūnas, I. Šutinienė. Peculiarities of the Historical Consciousness of Lithuanian Students. In: (eds.) Magne Angvik and Bodo von Borries, YOUTH and HISTORY: A Comparative Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents, Hamburg: Koerber Stiftung, 1997, 265-270 p.
 •  
A. Poviliūnas. Naujų istorijos didaktikos metmenų ieškant. Kn.: Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika (sud. A. Poviliūnas), Vilnius: Solertija, 1997, 5-12 p.
 •  
A. Poviliūnas. Pilietinis ugdymas ir visuomenės kaita. Kn.: Pilietinis ugdymas mokykloje (sud. L. Deveikis ir A. Poviliūnas), Vilnius: AB OVO, 1998, 7-13 p.
 •  
A. Poviliūnas. Individualiosios programos vaidmuo pilietiniam ugdymui. – Kn.: Pilietinis ugdymas mokykloje (sud. L. Deveikis ir A. Poviliūnas), Vilnius: AB OVO, 1998, 13-20 p.
 •  
A. Poviliūnas. Filosofijos fakulteto katedros. Sociologijos katedra. // Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. 1579-1989-2009. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955334989. p. 96-107.
 •  
V. Beresnevičiūtė, G. Kazakevičius, A. Poviliūnas. Kaimo mokykla kaimo politinės atskirties akivaizdoje. Kn: Bendravimo tiltai, Vilnius: UNDP, ŠKF, MTC, 2003, 6-16 p.
 •  
A. Poviliūnas. Regiono švietimo politikos klausimais. Kn.: Tarp dviejų pradžių: Bandymas kurti regiono švietimo politiką, Vilnius: Knygiai, 2002, 7-20 p.
 •  
A. Poviliūnas. Švietimo ideologijos, žmogaus teisių mokymas ir paslėpta ugdymo programa. Kn.: Vaiko teisės ir pilietinė visuomenė, Vilnius: Pilietinių iniciatyvų centras, 2000, 34-45 p.
 •  
A. Poviliūnas. Pilietinė visuomenė ir socialinis kapitalas. Kn.: Vaiko teisės ir pilietinė visuomenė, Vilnius: Pilietinių iniciatyvų centras, 2000, 46-56 p.
 •  
A. Poviliūnas. Dvi vaiko sampratos ir vaiko teisių problema. Kn.: Vaiko teisės ir pilietinė visuomenė, Vilnius: Pilietinių iniciatyvų centras, 2000, 5-14 p.
 •  
A. Poviliūnas. On the Peculiarities of Political Discourse: a Lithuanian Case // Social Change, vol. 1, 1994, p. 40-48.
 •  
A. Poviliūnas. Renesanso pasaulėžiūra ir Dž. Viko istorijos filosofija. Problemos, 1987, Nr. 37, 14-22 psl.
 •  
A. Poviliūnas. Apie Hėgelio kultūros (Bildung) samprata. Problemos, 1988, Nr. 38, 32-37 psl.

Kiti moksliniai straipsniai ir preprintai:

a) Paskelbtos MTEP ataskaitos

 •  
Krupickaitė, D.,  Poviliūnas, A.  Social impact of emigration and rural-urban migration in Central and Eastern Europe. Lithuania: final country report. On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion. P. 95. 
 •  
Poviliunas, A. Promoting Social Inclusion of Roma. A Study of National Policies. On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion. July, 2011. 
 •  
Beresnevičiūtė, V., Dagytė, V., Korsakienė, R., Poviliūnas, A., Savičiūtė, D., Smaliukienė, R. Konsultacinių švietimo paslaugų ir pasiūlos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas. 2010. Projektas „Lyderių laikas“. 217 psl. 
 •  
Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: In-work poverty and labour market segmentation. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. April, 2010. 
 •  
Poviliunas, A. Country Report – Lithuania. Study on Stakeholders’ Involvement in the Implementation of the Open Method of Coordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion. Carried out by INBAS GmbH and ENGENDER asbl On behalf of the European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG. August, 2009. 
 •  
Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. April, 2009. 
 •  
Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. October, 2008. 
 •  
Tyrimo vadovas A. Poviliūnas. Statybos, viešbučių ir restoranų sektorių profesiniai standartai. Projektas „Nacionalinės kvalifikacijų sistemos sukūrimas“. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008, 247 psl., ISBN 978-9955-647-48-5.
 •  
A. Poviliūnas. Lithuania: Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children. A Study of National Policies, May, 2007. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 •  
R. Lazutka, A. Poviliūnas, R. Žiliukaitė. Lithuania: Trends, Recent Developments, “Feeding in” and “Feeding out”. A Study of National Policies, November 2007. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 •  
A. Poviliūnas, Vida Beresnevičiūtė. Lithuania: “Feeding in” and “Feeding out”, and Integrating Immigrants and Ethnic Minorities. A Study of National Policies, November, 2006. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 •  
A. Poviliūnas. Lithuania: Trends, Recent Developments, Active Inclusion and Minimum Resources. First Semester Report 2006. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 •  
A. Poviliūnas, V. Beresneviciute ir R. Žiliukaitė. Regional and Local Implementation of NAP/inclusion: Lithuania. Second Semester Report 2005.  European Commission DG Employment and Social Affairs, Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006.
 •  
V. Beresnevičiūtė, A. Poviliūnas. Magistrų integracija į darbo rinką. Studija „Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas“. Vilnius: 2006, VPVI, 285-319 p. 
 •  
A. Dobryninas, A. Poviliūnas, D. Tureikytė, L. Žilinskienė. Delinkventai Lietuvos mokyklose, Vilnius: 2004.
 •  
A. Dobryninas, A. Poviliūnas, D. Tureikytė, L. Žilinskienė. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikių tenkinimas, Vilnius: 2004.
 •  
A. Dobryninas, A. Poviliūnas, D. Tureikytė, L. Žilinskienė. Visuomenės informuotumas apie švietimą ir švietimo vertinimas, Vilnius: 2003.
 •  
A. Dobryninas, A. Poviliūnas, D. Tureikytė, L. Žilinskienė. Žmogiškųjų išteklių plėtros būklės Lietuvoje įvertinimas, Vilnius, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2003, 82 p., ISBN 9986-9148-7-6.

b) Konferencijų tezės

 •  
A. Poviliūnas. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjūdis. Konferencija „Vietos savivalda ir bendruomenės Lietuvoje“, Lietuvos Respublikos Seimas, 2010-02-10, 55-61 psl. UDK 316.3(474.5)(06).
 •  
A. Poviliūnas. Lietuvos kaimo bendruomenių vaidmuo įveikiant socialinę atskirtį. Konferencija „Bendruomenių judėjimas Lietuvoje: galimybės ir iššūkiai“, Lietuvos Respublikos Seimas, 2005-02-18, 21-24 psl. ISBN 9986-18-141-0.
 •  
L. Telksnys, K. Juškevičius, A. Poviliūnas, G. Navicku. Skaitmeninės plėtros problemos Lietuvos kaimiškose seniūnijose. Tarptautinės mokslinės konferencija „Kaimo plėtra 2003: Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui“ tezės, Kaunas, LŽŪU, 2003, 248-250 psl. 
 •  
A. Poviliūnas. Tyrimas dalyvaujant kaip kaimo bendruomenių plėtros metodas. Tarptautinės mokslinės konferencija „Kaimo plėtra 2003: Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui“ tezės, Kaunas, LŽŪU, 2003, 34-36 psl. 
 •  
(kartu L. Telksniu, K. Juškevičiumi) Knowledge Economy and ICT Possibilities in Rural Areas of Lithuania. In: Knowledge Economy Forum II,  Helsinki, 25-28 March, 2003. 

Vertimai

 •  
M. Glendon, M.W. Gordon, C. Osakwe. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, 384 psl. (kartu su E. Kuriu ir V. Poviliūniene).

 

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose (projektą remia - ES struktūrinė parama 2007-2013 m.). 2011.11.09–2013.11.09 Projekto vadovas
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimo ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas (projektą finansuoja ES struktūrinė parama). 2009.09.11-2012.02.01 Projekto strateginės grupės narys, Profesinio lauko tyrimo grupės vadovas
Nacionalinis struktūrinių fondų projektas „Lyderių laikas“. 2009.09.01-2011.08.01 Ekspertas
Europos sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaita: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų vertinimo ataskaita (viešųjų paslaugų pirkimo sutartis tarp Sociumo tyrimo institutas ir Švietimo ir mokslo ministerijos). 2008.09-2008.11 Projekto vadovas
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas tyrimas ,,Kaimo bendruomenių organizacijų irimo arba mirtingumo (organizational mortality) priežasčių tyrimas”. 2008.04-2008.12. Projekto vadovas
Profesinių standartų rengėjų mokymo programos parengimas ir profesinių standartų rengėjų mokymas (viešųjų paslaugų pirkimo sutartis tarp Vilniaus universiteto ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos).  2007.12.- 2008.02. Projekto vadovas
Statybos, viešbučių – restoranų sektorių profesinių standartų kūrimas (viešųjų paslaugų pirkimo sutartis tarp Vilniaus universiteto ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos).  2007.12.- 2008.04. Projekto vadovas
Mokslinė studija „Kaimiškųjų vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas pagal KPP 2007-2013 m. III krypties priemones galimybės“ (2007 m. spalio 10 d. autorinė sutartis Nr. 8P – 785 su LR Žemės ūkio ministerija). 2007-2008 Projekto vadovas
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas tyrimas „Resursai, vietovė, gyvenimo trajektorijos (Lietuvos miesto atvejo tyrimas)“. 2007 03-2007 12.  Projekto vadovas
2 BPD prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ projektas: VILNIAUS UNIVERSITETO NENUOSEKLIŲJŲ STUDIJŲ SISTEMOS PRITAIKYMAS IR IŠPLĖTIMAS KAIMO PLĖTROS SPECIALISTŲ RENGIMUI 2006 – 2008. 2006-2008 Projekto vadovas
FR 6 – Citizens and governance in a knowledge-based society: Social Inequality and Why It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and Its Citizens. Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective (EUREQUAL) 2006 – 2009. 2006-2009 Projekto koordinatorius Lietuvoje
Projektas „Lietuva be atskirties ir skurdo“ (LaBAS). Europos komisijos finansuotas projektas NATIONAL AWARENESS RAISING ACTIONS ON SOCIAL INCLUSION AND SOCIAL PROTECTION.  2007 Pagrindinis ekspertas

Studentams

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos