Edukologija

 

Dėmesio skelbiamas papildomas priėmimas į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Priėmimas į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas vyksta VU nustatyta tvarka.

Admission to studies

Admission Rules 2021

Application form

List of Dissertation Topics an Possible Supervisors

 

Dissertation Topic

Supervisors

1.

Education Management and Policy

Prof. Rimantas Želvys
Prof. Renata Bilbokaitė

2.

Culture of Education

 

Prof. Lilija Duoblienė
Doc. Irena Stonkuvienė

3.

Pedagogy and Didactics

Prof. Lilija Duoblienė
Prof. Nijolė Burkšaitienė
Prof. Renata Bilbokaitė
Prof. Diana Strakšienė
Doc. Irena Kaffemanienė
Prof. Aušra Kazlauskienė

Daktaro disertacijų tematikos ir galimi vadovai 2021 m.

 

Tematika

Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai

1.

Švietimo vadybair politika
Education Management and Policy
Prof. Rimantas Želvys
Prof. Renata Bilbokaitė

2.

Švietimo kultūra
Culture of Education
Prof. Lilija Duoblienė
Doc. Irena Stonkuvienė

3.

Pedagogika ir didaktika
Pedagogy and Didactics
Prof. Lilija Duoblienė
Prof. Nijolė Burkšaitienė
Prof. Renata Bilbokaitė
Prof. Diana Strakšienė
Doc. Irena Kaffemanienė
Prof. Aušra Kazlauskienė

Informacija stojantiems į Jungtinę Edukologijos mokslo doktorantūrą 2021 m.

Atviro konkurso į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2021 m. sąlygos ir tvarka

Prašymo forma

Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą kandidatai priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais nuo 2021 m. rugpjūčio 24 d. 12.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 24.00 val. adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

Doktorantūros komitetui pretendentas iki rugsėjo 16 d. (imtinai) turi pateikti:

  1. Mokslinį projektą el. paštu – ;
  2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas el. paštu – .

2021 m. rugsėjo 21 d. 11 val. 304 aud. arba MS Teams (priklausomai nuo pandeminės situacijos) stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus.

Ateidami  į pokalbį stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

Reikalavimai moksliniam projektui

REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI

1. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.

3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
•    ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
•    LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
•    METODOLOGIJA. Šioje dalyje aptariamos teorinės prieigos,  galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
•    BIBLIOGRAFIJA. Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
4. Projekto apimtis 8 000 – 12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4-5 puslapius.
5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
6. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos