Podoktorantūros stažuotės

Filosofijos fakultetas dalyvauja projekte "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje".

Projektai finansuojami pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01).

Podoktorantūros stažuočių pagrindiniai uždaviniai:

• mokslininkų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas;
• mokslininkų tarpsektorinio, tarpinstitucinio, tarpkryptinio ir tarptautino mobilumo bei mobilumo tarp viešojo ir privataus sektoriaus skatinimas.

Pagrindinės sąlygos:

Podoktorantūros stažuočių konkursui paraiškas gali teikti asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, suteiktą tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir studijų institucijų ir kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 3 metai (motinystės bei vaiko priežiūros atostogos į šį laikotarpį neįskaičiuojamos). Stažuočių trukmė iki dvejų metų. Podoktorantūros stažuotės skirtos moksliniams tyrimams ir (arba) MTEP projektams vykdyti ir vyksta vadovaujama mokslininko, dirbančio pagal darbo sutartį toje institucijoje, kurioje atliekama stažuotė.

Stažuotės:

Eil. Nr. Stažuotojas Stažuotės pavadinimas Stažuotės metai Mokslinis vadovas
1. dr. Vytautas Kuokštis Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos 2013-2015 m. prof. Zenonas Norkus
2. dr. Berniūnas Renatas Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas 2013-2015 m. prof. Gintautas Valickas
3. dr. Daukšas Darius Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai 2012-2014 m. prof. Algimantas Valantiejus
4. dr. Matuzevičius Dalius Stereoreoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas 2012-2014 m. prof. Henrikas Vaitkevičius
5. dr. Kirtiklis Kęstutis Komunikacijos mokslų filosofijos matmenys 2010-2012 m. prof. Marius Povilas
Šaulauskas
6. dr. Kabelka Gintaras Lietuvos filosofijos posovietinė transformacija žinojimo sociologijos požiūriu 2010-2012 m. prof. Zenonas Norkus