Instituto įvykiai

2022 m. gegužės 3-5 d. Vilniaus universitete lankysis Armėnijos aukštųjų mokyklų delegacija ir Europos sąjungos universitetų atstovai. Šis vizitas yra ARMDOCT projekto dalis. Projekto partneriai - vienuolika Armėnijos aukštojo mokslo institutucijų vadovai ir švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerijos pareigūnai, universitetų rektoriai, prorektoriai, mokslo tyrimo institutų vadovai.

Pagrindinis ARMDOCT projekto siekis - nuo sovietinio doktorantūros modelio pereiti prie europinio modelio. Projekto tikslas - parengti naujus aukštosios mokyklos trečios pakopos/doktorantūros reglamentavimo politinius/teisinius (nacionalinio ir institucinio lygmens)  dokumentus, juos pilotuoti įsteigiant 5 doktorantūros mokyklas. Tarp projekto partnerių keturi universitetai iš ES: Vilniaus Universitetas, universitetai iš Portugalijos, Italijos ir Prancūzijos. ARMDOCT partnerių atstovai atvyksta susipažinti su VU doktorantūros pertvarkos (pereinant prie Europinio modelio) patirtimi, susipažinti su doktorantūros mokyklomis.

Skaityti daugiau


2022m. gegužės 3-4 dienomis VU Filosofijos fakultete organizuojamas tarptautinis dviejų dienų seminaras doktorantams  „Introduction to Ethnography for Research in Eeducation and Social Sciences“. Seminare apžvelgiamas etnografinis požiūris į švietimo ir socialinių mokslų reiškinių tyrimą. Studentai nagrinės, kas yra ir kas nėra etnografija kaip tyrimo metodas, į kokius klausimus etnografija gali atsakyti ir kokius metodus etnografai naudoja rengdami, analizuodami ir pateikdami etnografinius tyrimus. Bus aptariama etnografijos etika, iššūkiai ir galimybės. Taip pat bus pristatyti auto etnografinių tyrimų ypatumai ir etnografijos bei istorijos sąsajos švietime. Seminarą ves profesorė Audra Skukauskaitė (Cetrinės Floridos universitetas, JAV) ir Ugdymo mokslų instituto docentė Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas).

Skaityti daugiau


Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ (Nr.09.3.1-ESFA-V-738-03-0001), kuriame didelis dėmesys skiriamas dėstytojų žmogiškojo intelektinio potencialo vystymui, kompetencijų stiprinimui, siekiama padėti dėstytojams įgyti naujų pedagoginių, dalykinių, metodinių, psichologinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kurie yra būtini siekiant aukštos studijų kokybės bei konkurencingo specialisto parengimo. Remiantis akademinio personalo, tarptautinių ekspertų įžvalgomis ir rekomendacijomis tobulinamos kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų plėtotės priemonės ir procesai, modernizuojamas požiūris į dėstymą, įtvirtinama pedagoginio meistriškumo svarba, užtikrinama gerosios praktikos sklaida, sudaromos galimybės planingai ir nuosekliai pedagoginės kompetencijos plėtrai ir veiklos tęstinumo užtikrinimui. Projekto metu kuriamos ir išbandomos įvairios priemonės skatinančios dėstytojų tinklaveiką, kuo glaudesnį ir aktyvesnį dėstytojų tarpusavio bendradarbiavimą viduje ir su kitų šalies ir užsienio universitetų kolegomis.

Skaityti daugiau


2022 m. balandžio 11-12 dienomis VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institute viešėjo prof. Charlotte Holand iš Dublino miesto universiteto, prof. Jan van Tartwijk, Anna Bosch ir dr. Marijn Smeets iš Utrechto universiteto.

Skaityti daugiau


Jeigu sukaupėte vertingą pedagoginės veiklos patirtį ir ja galite pasidalinti su įvairių tipų pedagoginių (bakalaurinių ir profesinių) studijų studentais, šis kvietimas skirtas Jums.

Skaityti daugiau


Balandžio 4 d. prasideda tarptautiniai mokymai apie skaitmeninių įrankių taikymą studijų procese, kurie yra skirti Vilniaus universiteto dėstytojams, dirbantiems pedagoginėse studijų programose. Mokymuose savo patirtimi apie interaktyvius paskaitų, vertinimo, darbo grupėse ar konkrečiai net pradinėms klasėms skirtus įrankius dalinsis Dublino universiteto tyrėjų komanda, VšĮ Edukraftas bei VU Ugdymo mokslų instituto ir Šiaulių akademijos dėstytojai.

Skaityti daugiau


Informatinio mąstymo apžvalga Europos šalių bendrajame ugdyme

Vilniaus Universiteto mokslininkai (prof. dr. Valentina Dagienė, doc. dr. Eglė Jasutė, dr. Gabrielė Stupurienė ir doktorantė Vaida Masiulionytė-Dagienė), kartu su Italijos Nacionaliniu tyrimų centru ir edukacinių technologijų institutu (CNR-ITD) bei Europos švietimo ministerijų tinklu „European Schoolnet“ dalyvavo Jungtinių tyrimų centro prie Europos Komisijos (JRC EC) organizuotame tyrime apžvelgiant informatinio mąstymo ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose. Džiaugiamės ir sveikiname, kad net trečdalis iš šio svarbaus tyrimo rengėjų buvo Vilniaus universiteto mokslininkai.

Skaityti daugiau


ERASMUS+ projekto „STEAM-CT“ veiklų pilotavimas ir mokymai mokytojams

2022 m. sausio 17-18 d. Ugdymo mokslų instituto mokslininkės dr. Anita Juškevičienė ir dr. Gabrielė Stupurienė pristatė projektą „STEAM-CT“ (Nr. 2019-1-BE02-KA201-060222) ir jo veiklas Ylakių gimnazijoje (Skuodo raj.). Gimnazijos mokiniai aktyviai išbandė (pilotavo) projekto veiklas, o mokytojai dalyvavo praktiniuose mokymuose. Pilotuojant projekto veiklas mokslininkės stebėjo, su kokiomis problemomis susiduria mokiniai konstruodami valdiklius, aiškinosi, kokius pakeitimus reikėtų atlikti veiklų aprašyme norint pasiekti ugdymo tikslus.

Skaityti daugiau


VU mokslininkų tyrimas rodo skirtingą švietimo kokybės supratimą, rekomendacijas pateikė ir ministerijai

Vilniaus universiteto tyrėjai nustatė, kad Lietuvos visuomenės supratimas apie švietimą labiausiai išsiskiria dėl siekiamų tikslų ir priemonių, kurios pasitelkiamos tikslams siekti. Mokslininkai suformulavo pagrindines išvadas bei rekomendacijas ir jas ketvirtadienį pristatė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. VU mokslininkai – Ugdymo mokslų instituto docentės Irena Stonkuvienė ir Agnė Juškevičienė bei pedagogas, socialinių mokslų daktaras, leidyklos „Šviesa“ ekspertas ir VU dėstytojas Simonas Šabanovas – atliko lyginamąjį tyrimą ir apibrėžė, kaip švietimo kokybę supranta ir vertina skirtingos ugdymo procese dalyvaujančios grupės – tėvai, mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai ir darbdaviai. Paaiškėjo, kad tyrimo dalyvių nuomonės apie tai, kas yra kokybiškas švietimas, gerokai išsiskiria.

Skaityti daugiau


Kvietimas dėstytojams, dėstantiems pedagogų rengimo studijų programose, stažuotis Lietuvos mokyklose ir užsienio universitetuose

Vasario 2 d. vyko nuotolinis seminaras, kuriame pristatytos stažuočių Lietuvos mokyklose ir užsienio universitetuose galimybės. Šio seminaro tikslas informuoti dėstytojus apie stažuotes organizuojamas įgyvendinant projekto „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001) veiklas. Stažuočių tikslas - skatinti pedagogus rengiančių dėstytojų ir mokytojų tinklaveiką, glaudesnį ir aktyvesnį dėstytojų bendradarbiavimą su Lietuvos mokyklų bendruomenėmis bei užsienio partneriais. Dėstytojams, dėstantiems pedagogų rengimo studijų programose, tai puiki galimybė tobulinti savo kompetencijas, atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus.
 

Consilium educationis „Taika, lygybė, brolybė ir kiti sovietinio švietimo mitai“

Šių metų sausio 25 d. 16 val. kviečiame į Consilium educationis seminarą „Taika, lygybė, brolybė ir kiti sovietinio švietimo mitai“. „SSRS buvo pati taikiausia šalis pasaulyje. Todėl vaikai granatas mokėsi mėtyti jau pradinėse klasėse“. „Sovietų Sąjungoje visi buvo lygūs. Tik kai kurie lygesni“ – šios ir panašios ironišką atspalvį turinčios frazės lydi ideologiniais terminais ir lozungais virtusius žodžius „taika”, „lygybė”, „brolybė”. Consilium Educationis susitikime bus pristatoma, kaip jie buvo diegiami sovietinėje mokykloje ugdant „Naująjį žmogų”. Remiantis VU Ugdymo mokslų institute vykdomo projekto (LMTLT, Nr.S-LIP-19-68/ (1.78) SU-810) tyrimo rezultatais bus aptariami karinio rengimo, socialinio teisingumo, tautų draugystės propagavimo vėlyvojo sovietmečio švietime aspektai.

Skaityti daugiau


Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme

Nacionalinė švietimo agentūra 2020–2021 metais sėkmingai įgyvendino projektą „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ (sutarties Nr. S-1383). Projekto tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį ir didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, užtikrinant tolygų kokybiško skaitmeninio turinio ir švietimo naujovių prieinamumą bei užtikrinti nenutrūkstamą STEAM plėtrą.

Skaityti daugiau


Mokytojų ir tyrėjų seminaras „Informatinio mąstymo vertinimas Šiaurės šalių technologinių kūrėjų ugdyme“

Baigiantis metams, 2021 m. gruodžio 29 d., Filosofijos fakultete susirinko mokytojai, mokyklų vadovai, mokslininkai, technologijų specialistai, tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo „Bebro“ konkurso savanoriai – vyko visos dienos seminaras, skirtas įvairiems informatinio mąstymo aspektams aptarti. Pagrindinis siekis ugdant informatinį mąstymą – mokyti ir mokytis spręsti įvairiausias problemas pasitelkus informacines technologijas, automatizavimo priemones.

Skaityti daugiau


Tarptautinė edukacinių tyrimų doktorantų mokykla

Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas kartu su Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu 2021 m. gruodžio 8-11 dienomis organizavo doktorantų konsorciumą Vilniuje ir Druskininkuose. Organizatoriai prof. dr. Lilija Duoblienė ir prof. dr. Valentina Dagienė, taip pat Radboud universiteto prof. Erikas Barendsenas.

Skaityti daugiau


Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė stažavosi „Diemedžio“ darželyje – mokykloje

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001). Vienas iš projekto tikslų – dėstytojų-pedagogų rengėjų stažuočių programa. Parengtą stažuotės programą išbandė Ugdymo mokslų instituto docentė ir šios veiklos koordinatorė dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė. 2021 lapkričio 8-12 dienomis dėstytoja stažavosi „Diemedžio“ darželyje – mokykloje.
Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė dalinasi stažuotės įspūdžiais.

Skaityti daugiau


Investicijos į mokinių ir mokytojų savijautą bei santykius – raktas į mokymosi sėkmę

Lapkričio 24 d. Vilniaus universitete vykusioje konferencijoje „Kas sąlygoja mokymosi sėkmę pokyčių ir krizių laikotarpiu“ pristatyti tyrimo „Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai“ rezultatai atvėrė erdvę idėjoms ir diskusijoms.

Skaityti daugiau


Projektas „Tęsk“

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu. Skaityti daugiau

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos