Instituto įvykiai - VU Filosofijos fakultetas

Instituto įvykiai

Seminaras „Naujos žinios apie Buridano modalinę silogistiką“

Buridan_Illustration.jpg

2022 m. birželio 28 d., antradienį, 17 val. maloniai kviečiame į VU Filosofijos instituto seminarą „Naujos žinios apie Buridano modalinę silogistiką“. Renginys vyks 308 auditorijoje.

Tradicinės antikos ir viduramžių samprotavimo teorijos pagrindas – kategorinio silogizmo samprata. Sukūrus šiuolaikinę predikatų logikos teoriją nustatyta jog asertorinę silogistiką galima formalizuoti vienviečių predikatų logikos priemonėmis ir laikyti ją predikatų logikos fragmentu. Silogizmų teorija tampa gerokai sudėtingesnė, jei vertinamų silogizmų prielaidomis ar išvadomis imami ne tik asertoriniai bet ir modaliniai (galimybę ar būtinybę išreiškiantys) teiginiai.

Seminaras skiriamas XIV a. Paryžiuje gyvenusio prancūzų filosofo ir logiko Jono Buridano* modalinės silogistikos aptarimui, šiuolaikinėje literatūroje pateikiamų jos vertinimų apžvalgai ir VU mokslininko atlikto tyrimo metu naujai gautų žinių apie Buridano modalinę silogistiką pristatymui.

Pranešėjai – dr. Živilė Pabijutaitė, dr. Haroldas Giedra ir doc. Jonas Dagys.

*Seminaras yra Mokslininkų grupių projekto „Tradicinės modalumų logikos tyrimas pasitelkiant šiuolaikinės logikos teorijas ir informacines technologijas“ dalis. Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-19-51.

**Jono Buridano gyvenimo ir aktyvaus laikotarpis apima ir 1323, t.y. Vilniaus įkūrimo metus, todėl seminaras yra neformaliai dedikuojamas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui.


Tarptautinis simpoziumas „Technologija ir vaizduotė“

Simpoziumas
Ne vienas šiandienos mąstytojas įžvelgė technologijų vaidmenį tiek pasaulio, tiek žmogaus steigtyje. Daug dėmesio skirdami medijuotų visuomenės būvių kritikai, jie atskleidė kokiu būdu įvairios įtinklinto egzistavimo formos reiškiasi organizuojant socialinius santykius, formuojantis individualiai sąmonei ar sąlygojant išankstines ateities projekcijas. Günterio Anderso, Bruno Latouro, Vilemo Flusserio, Paulo Virilio, Bernardo Stieglerio, Richardo Grusino, Yuk Hui ir daugelio kitų mąstyme atrandame niuansuotą mūsų techno-medijuojamo pasaulio inversijos analizę. Šiuo požiūriu Homo Sapiens kilmė gali būti suvokiama ne tik kaip biologinė ar transcendentalinė, bet ir kaip iš esmės technologinė.

Šis simpoziumas skirtas technologijų ir vaizduotės (o taip pat – vaizduotės ir technologijų) dialektikai, kuria atsižvelgiama į šiuolaikines posthumanizmo, naujųjų materializmų ir realizmų, taip pat antropoceno ir naujosios aplinkodairos diskusijas. Kaip galime įsitraukti į šio abipusiai sąlygojančio santykio analizę? Kokiu būdu naujai įsivaizduoti technologijos vaidmenį? Ar vaizduotė gali būti interpretuojama kaip pirmapradė žmogaus technika?

„Ilgą laiką manyta, kad žmogaus esmė sietina su kalba. Tačiau naujosios filosofijos ir antropologijos teorijos akcentuoja vaizduotės pirmapradiškumą – net kalbos ar simbolinių institucijų atžvilgiu. Taigi žmogus, kilmės požiūriu, pirmiausia traktuotinas kaip įsivaizduojanti būtybė, kuri savo santykį su aplinka apibrėžia kaip techniką. Šiandienė skaitmeninių terpių plėtra suteikia pagrindą naujai apmąstyti vaizduotės ir technologijų sąveikos klausimą,“ – sako renginio organizatorius profesorius Kristupas Sabolius.

Simpoziumas vyks anglų kalba, dalyvavimas nemokamas.

Simpoziumas vyks š. m. birželio 3 d. VU Mažojoje Auloje (Universiteto g. 3)

 

Pranešėjai:

Babette Babich (Fordhamo universitetas), Chiara Bottici (Naujoji socialinių tyrimų mokykla), Sebastián Lomelí Bravo (Nacionalinis autononominis Meksiko universitetas), Andrew Feenberg (Simono Fraserio universitetas), Daina Habdankaitė (Vilniaus universitetas), Pietro Montani (Vilniaus universitetas / Sapienza, Romos universitetas), Kristupas Sabolius (Vilniaus universitetas), Ignas Šatkauskas (Vilniaus universitetas), Federico Vercellone (Turino universitetas).

Šis simpoziumas yra Europos mokslinių tyrimų projekto „Žmonijos ateitis: nauji vaizduotės scenarijai“ (Vilniaus universitetas) dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0078) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)


Logika ir filosofija: istoriniai ir šiuolaikiniai tyrimai

Logika ir filosofija

Nuo tada, kai UNESCO sausio 14-ąją oficialiai paskelbė Pasauline logikos diena, įvairiose pasaulio valstybėse surengta gausybė renginių, skirtų atkreipti mokslinės bendruomenės ir plačiosios visuomenės dėmesį į logikos mokslo vystymąsi, konceptualinę jo svarbą bei praktinę reikšmę. Kadangi akademinis gyvenimas buvo stipriai paveiktas COVID-19 pandemijos, šįmet nebuvo galimybių Pasaulinę logikos dieną Vilniaus universitete paminėti sausio mėnesį. Vilniaus universiteto Filosofijos institutas, nukeldamas šios dienos minėjimą, organizuoja tarptautinę konferenciją Logika ir filosofija: istoriniai ir šiuolaikiniai tyrimai, vyksiančią gegužės 27-28 d. Vilniuje.

Tikimasi renginį organizuoti gyvai, tačiau esant nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus epidemiologinei situacijai jis bus perkeltas į nuotolį arba hibridinį formatą.

Konferencija skirta filosofinėms diskusijoms, susijusioms su logika plačiausia šio žodžio prasme: klasikinės ir neklasikinės, formaliosios ir neformaliosios, modalinės logikos, logikos metafizikos, logikos istorijos problemoms, filosofiniams logikos taikymams ir ryšiui tarp logikos bei kitų disciplinų aptarti.

Konferencijoje numatyta speciali programos dalis, skirta Jono Buridano modalinei silogistikai aptarti.

Konferencijos programa

Kviestiniai pranešėjai:

Prof. Hanoch Ben-Yami (Vidurio Europos universitetas)

Prof. Valentin Goranko (Stokholmo universitetas)

Prof. Daniel Nolan (Notr Damo universitetas)

Prof. Gabriel Sandu (Helsinkio universitetas)

Prof. Nick Zangwill (Londono universiteto koledžas)

Svarbios datos:

Konferencija: 2022 m. gegužės 27-28 d.

Konferencijos vieta:

Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Universiteto g. 9, Vilnius, Lietuva.

Dėl konferencijos teirautis elektroninio pašto adresu .

Organizatoriai:

Jonas Dagys, Pranciškus Gricius, Živilė Pabijutaitė

Filosofijos institutas, Vilniaus universitetas


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminarai
Filosofijos seminarai2022 m. gegužės 25 d. (trečiadienį) 16:30 val. kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks 106 aud.

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Audrius Pocius skaitys pranešimą „Mimesis ir schematizmas: Adorno kritika Kantui“. Komentuos prof. dr. Andrius Bielskis.

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
tel.: +370 5 2667616
el. paštas: 


Filosofijos instituto doktorantų seminaras 

 apple 4958609 640 copy

2022 m. gegužės 11 d. (trečiadienį) 16:30 val. kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks 106 aud.

Mokslo ir teorinės filosofijos katedros doktorantas Laurynas Jacevičius skaitys pranešimą „Dievo (ne)buvimo reikšmė žmogaus egzistencijai“. Pranešimo santrauka. Komentuos prof. Albinas Plėšnys.

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantė Monika Morkūnaitė skaitys pranešimą „Taikomoji semantika K. Gödelio ontologiniam argumentui: kvantifikavimo domenų apribojimo problema“. Komentuos dr. Živilė Pabijutaitė.

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
tel.: +370 5 2667616
el. paštas: 


Šiuolaikinės analitinės modalinės metafizikos problemos ir perspektyvos

 Nors plačiai paplitusi nuostata, kad analitinės filosofijos tradicijoje keliamos problemos apsiriboja kalbos ar sąvokų analize, nuo praėjusio amžiaus vidurio iki šiol tebevyksta analitinės metafizikos atgimimas. Bene plačiausiai nagrinėjama ir daugiausiai kontroversijų kelianti analitinės metafizikos šaka yra modalinė (galimybių ir būtinumo prigimtį nagrinėjanti) metafizika. Pranešimas skiriamas panoramiškai aptarti pamatinėms analitinės modalinės metafizikos problemoms, susijusioms su galimų pasaulių ontologija, de re modalumais, metafiziškai universalia modaline logika, posibilizmo ir aktualizmo bei necesitizmo ir kontingentizmo kontroversijomis, ir pristatyti šiuo metu rengiamam modalinės metafizikos terminologiniam žodynui.
Renginys vyks 2022 m. kovo 30 d. (trečiadienį) 17:00 VU Filosofijos fakultete, 303 auditorijoje.
Pranešėjas – Filosofijos fakulteto magistrantas Pranciškus Gricius.
Pranešimas yra projekto „Modalinės metafizikos terminologijos žodyno rengimas remiantis S. Kripkės, D. Lewiso ir A. Plantingos darbais“ (vad. dr. Živilė Pabijutaitė) dalis.
Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0139.


Tarptautinė konferencija „Mito ir Logos kryžkelės“

A. MickūnasVasario 22 dieną, antradienį, kviečiame į tarptautinę konferenciją „Mito ir Logos kryžkelės“ skirtą Algio Mickūno kūrybai.

Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai dialogiškai ir policentriškai nagrinės esminius žmogaus gyvenamojo pasaulio klausimus, pasitelkę hermeneutiniautines ir fenomenologines prieigas atvers tai, kas buvo atmesta šiuolaikinio „priežastingumo“. Konferencijoje bus apmąstomas platesnis „priežastingumas“, kuris neprivalo tapti akla jėga, vedančia į „kultūrų susidūrimą“. Būtent platesnio sąmoningumo atvėrimu ir pripažinimu konferencijoje bus siekiama įvairiapusiškesnio supratimo, leidžiančio apmąstyti mūsų dialogą su savimi, su savo disciplinomis ir su „kitais“.

Konferencija vyks: Universiteto g. 3, 239 aud.

Konferencijos programa

Prisijungimas prie konferencijos Zoom aplinkoje: https://us02web.zoom.us/j/84579460307?pwd=bERudGUwNEdqUVZIZGlmeDkwUG11QT09
Slaptažodis: 777

Konferenciją organizuoja Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedra, Vilniaus Universitetas.

Kontaktiniai asmenys:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 2667617
Laura Varnauskaitė, Konferencijos koordinatorė, +370 688 90 411


 
Tarptautinis seminaras „Modernybė ir Holokaustas Lietuvoje: atsakomybė smurto akivaizdoje“
 
Modernybė ir holokaustas int
 
2022 vasario 17 d. 16 val. kviečiame į VU Filosofijos instituto Levino filosofinių ir religinių studijų centro ir Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros vykdomo projekto „Modernybė ir Holokaustas Lietuvoje: moralinių dilemų filosofinė analizė“ pristatymą – diskusiją „Atsakomybė smurto akivaizdoje“
Diskusijos dalyviai: projekto vadovė doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Luc Anckaert, prof. Didier Pollefeyt, prof. Gintautas Mažeikis, dokt. Edgaras Skrebė, dokt. Ellen De Doncker
Susidomėjusius kviečiame prisijungti į Zoom platformą:
Meeting ID: 973 2726 1671
Passcode: 470408
arba stebėti tiesioginę transliaciją Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje. Diskusija vyks anglų kalba.
 
Tarptautinio seminaro „Modernybė ir Holokaustas Lietuvoje: atsakomybė smurto akivaizdoje“ programa:
 
Vasario 17 d., ketvirtadienis
16:00 – 17:15 val.
Doc. dr. Jolanta Saldukaitytė. Projekto „Modernybė ir Holokaustas Lietuvoje: moralinių dilemų filosofinė analizė“ pristatymas
Prof. dr. Gintautas Mažeikis „Kitų keliai: Levinas ir Adorno“
Prof. dr. Didier Pollefeyt „Holokaustas ir Levino filosofija: ieškant abipusio supratimo“
Doc. dr. Jolanta Saldukaitytė „Levinas ir atsakomybė smurto akivaizdoje “
Diskusija
 
17:15-18:15 val.
Prof. Luc Anckaert „Kulkų Holokaustas Lietuvoje ir Homo Sacer (G. Agamben, F. Kafka, W. Benjamin)“
Dokt. Edgaras Skrebė „Teisingumas ir modernybė. Kaip demokratijai nepavyko ir ką pasiūlytų Rawlsas su Nozicku“
Dokt. Ellen De Doncker „Teshuva kaip filosofinis požiūris į istoriją: tylos problema“
Diskusija
 
Šis seminaras yra dalis vykdomo projekto „Modernybė ir Holokaustas Lietuvoje: moralinių dilemų filosofinė analizė“ 2021-2022, Vilniaus universitetas. Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), Nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“ (MOD), sut. reg. nr. Nr. S-MOD-21-8.

Diskusija „Įstatymo ontologija“

Įstatymo ontologija

2021 m. gruodžio 16-17 d. kviečiame į prof. Ritos Šerpytytės vadovaujamo projekto „Įstatymo ontologija“ pristatymą – diskusiją. Renginys vyks hibridiniu būdu, programoje esantys diskutantai ir pranešėjai dalyvaus gyvai, o susidomėjusius kviečiame prisijungti į Zoom platformą arba stebėti tiesioginę transliaciją Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje.

Prisijungimo nuoroda:

https://fsf-vu-lt.zoom.us/j/93011401140?pwd=Z2lIdVdJdmpxUVFvcDUvL2lVTXV0UT09

Meeting ID: 930 1140 1140
Passcode: 371935

 

Seminaro „Įstatymo ontologija“ programa:

2021 m. gruodžio 16 d, ketvirtadienis

11 val. – 12 val. Prof. Rita Šerpytytė „Kodėl Įstatymo ontologija?“

12 val. -13 val. Pertrauka

13 val. – 14.30 val. Diskusija su filosofais, klasikinės filologijos, teisės, kriminologijos etc. atstovais. Moderuoja prof. Rita Šerpytytė. Pasisako prof. Naglis Kardelis, prof. Vytautas Ališauskas, dr. Vilius Bartninkas. Dalyvauja doc. Danutė Bacevičiūtė, dokt. Povilas Dumbliauskas, dr. Brigita Gelžinytė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė, doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Lilija Duoblienė, doc. Jonas Dagys, prof. Gintautas Mažeikis, dr. Ernesto Sferazza Papa, prof. Aleksandras Dobryninas.

14.30-15.00 Kavos pertrauka

15.00-15.30 Dr. Ernesto Sferazza Papa. Politiniai projekto „Įstatymo ontologija“ aspektai.

15.30 – 17.00 Diskusija. Moderuoja dokt. Povilas Dumbliauskas. Dalyvauja: prof. Gintautas Mažeikis, prof. Naglis Kardelis, prof. Vytautas Ališauskas, dr. Vilius Bartninkas. Dalyvauja doc. Danutė Bacevičiūtė, dokt. Povilas Dumbliauskas, doc. Jonas Dagys, dr. Brigita Gelžinytė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė, doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Lilija Duoblienė, prof. Aleksandras Dobryninas ir kt.

2021 m. gruodžio 17 d., penktadienis

15 val. – 15.40 val.

Dokt. Povilas Dumbliauskas. Teisiniai „Įstatymo ontologijos“ aspektai ir Įstatymas Hegelio filosofijoje

Doc. Danutė Bacevičiūtė. Etiniai „Įstatymo ontologijos“ aspektai.

15.40-16.00 Kavos pertrauka.

16.00 – Diskusija. Moderuoja prof. Rita Šerpytytė. Dalyvauja: doc. Mintautas Gutauskas, dr. Jolanta Aleknevičienė, prof. Gintautas Mažeikis, prof. Naglis Kardelis, prof. Vytautas Ališauskas, dr. Vilius Bartninkas, doc. Danutė Bacevičiūtė, dokt. Povilas Dumbliauskas, doc. Jonas Dagys, dr. Brigita Gelžinytė, dr. Vaiva Daraškevičiūtė, doc. Jolanta Saldukaitytė, prof. Lilija Duoblienė, prof. Aleksandras Dobryninas ir kt.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-21-51.


Vieša mokslininkės dr. Vaivos Daraškevičiūtės paskaita

VD2021 m. gruodžio 10 d., penktadienį, 17.00 val. maloniai kviečiame dalyvauti VU Filosofijos instituto mokslininkės dr. Vaivos Daraškevičiūtės viešoje paskaitoje „Religija ir menas postsekuliarioje perspektyvoje: atvaizdo paradoksai“. Renginys vyks Filosofijos fakultete 201 aud. (Universiteto g. 9). Norintys dalyvauti turi turėti galimybių pasą.

Nepaisant Vakarų kultūroje ilgus amžius gyvavusios religijos ir meno simbiozės, atrodytų, kad šiandien kalbėti apie šių sričių santykį galima nebent abipusio abejingumo terminais. Sekuliarizuotume pasaulyje menininkai atsiribojo nuo religinių turinių reprezentavimo, o religinės erdvės jau kuris laikas nėra ta vieta, kur galėtume aptikti novatoriško meno pavyzdžių. Kita vertus, reikia pastebėti, kad net ir tokioje susvetimėjimo atmosferoje tam tikra apykaita tarp religijos ir šiuolaikinio meno vyksta bei yra įgavusi gana netikėtas formas. Šiuo požiūriu paranku atsigręžti į naująsias atvaizdo teorijas (D. Freedberg, W. J. T. Mitchell, H. Bredekamp, G. Didi-Huberman), kuriose greta apmąstymų apie mūsų kasdienybei būdingą perteklinį vizualumą pasirodo ir postsekuliarios religinio konteksto implikacijos. Paskaitoje šios teorijos bus aptariamos dviem aspektais: pirma, kaip atvaizdo/kopijos ir auros problema krikščioniškoje tradicijoje bei šiuolaikinėse meno praktikose; ir antra, kaip tikėjimo matmens akcentavimas atvaizdo vitališkumo sampratoje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projektas „Postsekuliarus būvis“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Timofej

2021 m. lapkričio 17 d. (trečiadienį) 17:00 val. kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje paspaudus šią nuorodą.

Mokslo ir teorinės filosofijos katedros doktorantas Timofej Murašov skaitys pranešimą „Šestovo nihilizmo problema“. Pranešimo santrauka. Komentuos prof. Rita Šerpytytė.

 

 

 

 

 


 Vieša mokslininko dr. Algirdo Fediajevo paskaita

20210329 112904 copy

2021 m. lapkrčio 3 d., trečiadienį, 17.30 val. maloniai kviečiame dalyvauti VU Filosofijos instituto mokslininko dr. Algirdo Fediajevo viešoje paskaitoje „Dievo mirties teologija kaip emancipacinis mąstymas”. Renginys vyks Filosofijos fakultete 201 aud. (Universiteto g. 9). Norintys dalyvauti turi turėti galimybių pasą.

Šiuolaikinių radikalios kairės mąstytojų, pasižyminčių savotišku postsekuliariu atsigręžimu į krikščionybę kaip į neišsenkantį emancipacinio mąstymo aruodą, tekstuose esama tiesioginių nuorodų į ir netiesioginių sąsajų su Dievo mirties teologija – septintajame dešimtmetyje JAV kilusia, išgarsėjusia, bet greitai iš intelektualinio pasaulio tarsi pradingusia teologijos srove, kurios idėjos ir bus būsimos paskaitos pagrindinis dėmesio objektas. Dėl minėtųjų sąsajų laikant Dievo mirties teologiją, pirmiausiai tapatinamą su tokiais autoriais kaip Thomas J. J. Altizeris, Williamas Hamiltonas, Paulas van Burenas, nepelnytai pamirštu ir vis dar aktualiu mąstymu, bus orientuojamasi į emancipacinį jos pobūdį.

Bus akcentuojami ir plačiau nagrinėjami tokie radikaliausiai protestantiškojo sekuliarizavimosi keliu nuėjusios teologinės srovės aspektai, reikšmingi emancipacinėje perspektyvoje: jos pateikiama religijos kritika ir nereliginės krikščionybės idėja, transcendentinio Dievo neigimo kaip išskirtinai krikščioniško elemento teigimas bei kultūros ir mediacijos absoliutumo nepaliekant nemedijuotos transcendentinės erdvės ne tik Dievui, bet ir individui, postulavimas. Galutinis paskaitos tikslas – įvertinti Dievo mirties teologijos emancipacinio aspekto relevantiškumą šiuolaikiniame pasaulyje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projektas „Postsekuliarus būvis“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 


Kviečiame į profesorės habil. dr. sesers Teresos Obolevitch paskaitas

ses

Spalio 19-20 d. VU Filosofijos fakultete Mokslo ir teorinės filosofijos katedros kvietimu Jono Pauliaus II popiežiškojo universiteto Krokuvoje Filosofijos fakulteto profesorė habil. dr. sesuo Teresa Obolevitch skaitys paskaitas, skirtas žymaus XX a. rusų filosofo Semiono Franko religijos filosofijai.

Spalio 19 d.
15 val. 301 aud.: Semiono Franko gyvenimas ir kūryba: Frankas Vakaruose
17 val. 214 aud.: Semiono Franko religinis mąstymas: nesuvokiamybė

Spalio 20 d.
15 val. 302 aud.: Ontologinio įrodymo samprata Semiono Franko religinėje filosofijoje

Paskaitos bus skaitomos lenkų kalba ir verčiamos į lietuvių kalbą.

Sesuo prof. dr. habil. Teresa Obolevitch yra iškili rusų religinės filosofijos tyrinėtoja, knygų Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, философ, богослов (2020), Alexei Khomiakov: The Mystery of Sobornost’ (2019), Семён Франк, Лев Карсавин и евразийцы. (2020), Faith and Science in Russian Religious Thought (2019), Семен Франк. Штрихи к портрету философа (2017), Вера и знание: взгляд с Востока (2014), От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева (2014) ir kt. autorė bei sudarytoja.

 


Išleista doc. Mintauto Gutausko monografija

Zmogus ir gyvunas 3D 642x410

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docento Mintauto Gutausko knygoje nagrinėjami antropologinio – žmogaus ir gyvūno – skirtumo pavidalai fenomenologinėje hermeneutinėje filosofijoje. Maxo Schelerio, Martino Heideggerio, Eugeno Finko filosofijoje antropologinis skirtumas atliko svarbų vaidmenį apibrėžiant žmogaus esmę. Monografijoje tiriama, kokie motyvai ir prielaidos lėmė, kad mąstytojai atskyrė žmogų ir gyvūnus esmės skirtumu. Giorgio Agambenas ir Jacques‘as Derrida XX a. pabaigoje įtikinamai parodė, koks yra antropologinio skirtumo ir prievartos ryšys, kaip žmogaus konstitucija yra susijusi su prievarta nežmogiškų ar nepakankamai žmogiškų būtybių atžvilgiu.

Knygoje aiškinamasi, kokie yra antropogenezės mechanizmai ir kokios yra antropologinės mašinos sustabdymo ar radikalaus žmogaus esmės kvestionavimo gyvūno akivaizdoje perspektyvos. Savo ruožtu šiuolaikinė fenomenologija įrodo žmogaus ir gyvūnų tapatumą intencionalumo ir ego struktūrų požiūriu, tačiau antropologinio skirtumo visiškai neatmeta ir jį traktuoja kaip patirties ribą, kuri pasirodo santykyje su ribiniais subjektais – gyvūnais. Monografijoje nagrinėjamas žmogaus ir gyvūnų artimumas ir skirtingumas intencionalumo ir empatijos požiūriu, atskleidžiamas žmogaus patirties antropocentriškumas, kurį siūloma skirti nuo antropocentrizmo kaip žmogaus išskirtinumo ideologijos. Antropoceno krizė verčia kelti klausimą apie žmogų kaip kaltininką. Plėtojant šiukšlių fenomenologiją parodoma, kad antropologinis skirtumas pasidaro aktualus nebe kaip esmės, bet kaip atsakomybės skirtumas.


Tarptautinis religijos studijų krypties programos vertinimas

classroom 2787754 12802021 m. gegužės 6 d., ketvirtadienį, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks išorinis tarptautinis religijos studijų krypties programos vertinimas.

VU Filosofijos fakultete yra vykdoma viena religijos studijų krypties programa – „Religijos studijos“ (magistro). Nuotolinio vizito metu užsienio ekspertai susitiks su programos savianalizės suvestinės rengimo grupe, administracija, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais.

Susipažinti su vizito darbotvarke galite čia.

 

 


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

91521839 3619835751363917 4018514854045286400 o

2021 m. balandžio 14 d. (trečiadienį), 16:30 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje paspaudus šią nuorodą.

Mokslo ir teorinės filosofijos katedros doktorantė Julita Slipkauskaitė skaitys pranešimą „Kodėl empiristų teikiami Ockhamo ir Buridano filosofijos aiškinimai nemoksliniai?“ Pranešimo santrauka. Komentuos prof. N. Kardelis.

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Giedrė Tatarūnaitė skaitys pranešimą „Ar įmanoma suderinti fenomenologiją ir (spekuliatyvųjį) realizmą?“ Pranešimo santrauka. Komentuos asist. dr. V. Daraškevičiūtė.

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė

tel.: +370 5 2667616


Simpoziumas Pasaulinei logikos dienai paminėti

logikos diena 2
Prieš dvejus metus UNESCO, išreikšdama pagarbą vieniems svarbiausių 20-ojo amžiaus logikų Alfredui Tarskiui ir Kurtui Gödeliui, sausio 14 dieną paskelbė Pasauline logikos diena. 2021 m. sausio 14-ą dieną Filosofijos institutas visus kviečia švęsti Pasaulinę logikos dieną virtualiame vienos dienos simpoziume, kuriame pranešimus skaitys Filosofijos instituto studentai ir doktorantai. Renginio vieta: MS Teams http://bit.ly/3ouHCiS

19-ajame amžiuje pradėtas logikos formalizavimo procesas paspartino logikos vystymąsi bei 20-ajame amžiuje pagimdė daugybę neklasikinių logikų. Jų atsiradimo pasekmės buvo dvejopos: atsiradus logikoms, neigiančioms pamatinius klasikinės logikos principus, klasikinės logikos principai prarado absoliutaus akivaizdumo statusą, o užgimus įvairių atmainų modalinėms logikoms įgijome galimybę suteikti formalų pavidalą filosofiniams svarstymams apie galimybę, būtinybę, laiką, pažinimą ir moralę. Logikų gausa, atsiradusi 20-ajame amžiuje ir besiplečianti iki šios dienos, verčia mus kelti klausimus apie logikos ribas ir neutralumą bei atskleidžia reikmę kurti logikas, skirtas konkretiems tyrimų objektams.
 
 

Vieša profesoriaus Egdūno Račiaus paskaita
nuotrauka copy copy copy
2021 m. sausio 6 d., trečiadienį, 18 val. maloniai kviečiame dalyvauti VU Filosofijos instituto mokslininko profesoriaus Egdūno Račiaus viešoje paskaitoje „Islamiškas revaivalizmas - post-sekuliaraus būvio išraiška?“. Renginys vyks nuotoliniu būdu – jame galite dalyvauti registruojantis per Teams aplinką.

Pastaraisiais dešimtmečiais musulmonų visuomenėse ir diasporoje įvairiomis atmainomis subujojęs islamiškas revaivalizmas gali būti matomas kaip reakcija ir atsakas į prieš tai tiek imperinių jėgų, tiek nacionalinių režimų vykdytą sekuliarizaciją iš viršaus. Kita vertus, islamiško revaivalizmo ištakos siekia daugiau nei du šimtus metų, tad jis yra senesnis už tiek išorinių jėgų, tiek vietinių politinių elitų sekuliarizacijos pastangas. Kaip bebūtų, islamiškas revaivalizmas, nors siekia sugrąžinti religingumą tiek į musulmonų visuomenių viešąjį, tiek į privatųjį gyvenimą, ir tuo pačiu išguiti sekuliarizmo ideologiją bei apgręžti sekuliarizacijos procesą, patį religingumo turinį mato visiškai kitokį nei istoriškai vyravusias islamiško religingumo formas. Islamiško revaivalizmo idealas nėra iki-sekuliarios būsenos atkūrimas, bet kokybiškai naujos, post-sekuliarios "naujosios islamiškos", sukūrimas.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projektas „Postsekuliarus būvis“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Buridano modalumų analizė šiuolaikinės logikos požiūriu

0116d7ea 7833 4f8c baab 2805a3ed5b18
2021 m. sausio 6 d., trečiadienį, 15 val. maloniai kviečiame į VU Filosofijos instituto seminarą „Buridano modalumų analizė šiuolaikinės logikos požiūriu“. Renginys vyks nuotoliniu būdu – jame galite dalyvauti užsiregistravę MS Teams aplinkoje.

Tradicinės antikos ir viduramžių samprotavimo teorijos pagrindas – kategorinio silogizmo samprata. Sukūrus šiuolaikinę predikatų logikos teoriją nustatyta jog asertorinę silogistiką galima formalizuoti vienviečių predikatų logikos priemonėmis ir laikyti ją predikatų logikos fragmentu. Silogizmų teorija tampa gerokai sudėtingesnė, jei vertinamų silogizmų prielaidomis ar išvadomis imami ne tik asertoriniai bet ir modaliniai (galimybę ar būtinybę išreiškiantys) teiginiai.

Seminaras skiriamas XIV a. prancūzų logiko Žano Buridano teiginių su modalumais semantinės koncepcijos aptarimui bei šiuolaikinėje literatūroje pateikiamų jos formalizacijų įvertinimui. Pranešėjai – Živilė Pabijutaitė ir Jonas Dagys.

Seminaras yra Mokslininkų grupių projekto „Tradicinės modalumų logikos tyrimas pasitelkiant šiuolaikinės logikos teorijas ir informacines technologijas“ dalis. Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-19-51. 

 

 


tomoProf. Tomo Sodeikos vieša paskaita „Postmodernybė, postmetafizika, postsekuliarybė: žvilgsnis pro Martino Heideggerio langą“ perkeliama į 2020 m. sausio 7 d. 15 val. Paskaita vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 201 aud. 

 
„Tik iš būties tiesos galima mąstyti šventumo prigimtį. Tik iš šventumo esmės galima mąstyti dievybės esmę. Tik dievybės esmės šviesoje galima mąstyti ir išsakyti tai, ką privalo įvardyti žodis „Dievas“. Arba ar neturime pirmiausia rūpestingai suprasti ir įsiklausyti į šiuos žodžius, jei mums kaip žmonėms, t.y. kaip eksistentinėms būtybėms, turėtų būti leista patirti Dievo sąlytį su žmogumi? Kaip galėtų dabarties pasaulio žmogus rimtai ir griežtai kelti klausimą, ar Dievas artinasi, ar tolsta, jeigu pirmiausia nepasistengtų įsimąstyti į tą dimensiją, kurioje šis klausimas tik ir gali būti keliamas? O tai ir yra šventumo dimensija, kuri lieka paslėpta netgi kaip dimensija, jeigu nenušvinta būties atvirybė ir savo prošvaiste nepriartėja prie žmogaus.“
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
 
 

 
viešos copy2019 m. gruodžio 20 d., penktadienį, 16.30 val. VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 201 aud. asist. dr. Vaiva Daraškevičiūtė skaitys viešą paskaitą „Kaip baigiasi gamta? Nostalginiai naratyvai ir gamta po gamtos pabaigos“.
 
„Gamtos pabaiga“ Anthony Giddensas įvardija vėlyvajai modernybei būdingą situaciją, kai gamta kolonizuojama bendrosiose antropocentrinėse struktūrose. Taigi, čia fokusuojamasi ne į gamtos nyksmo procesą, bet į žmogiško santykio su gamta slinktis, pabrėžiant, kad jas diktuoja valdymo ir kontrolės principais grįstas modernybės diskursas. Kita vertus, kaip alternatyva šiam modeliui modernybės paradigmoje formavosi ne viena teorinė pozicija, kritiškai nusiteikusi pažangos procesų atžvilgiu ir išsakiusi pretenziją grįžti atgal į gamtą. Šioje nostalgiškai orientuotoje perspektyvoje gamtai suteikiama savotiško tikrovės substituto funkcija, o grįžimo intencijai priskiriamas etinis matmuo aiškinant ją išsigryninimo prasme. Dar akivaizdžiau instrumentinė gamtos prieiga kvestionuojama antropoceno perspektyvoje, kai atsisakoma modernybės įtvirtintos skirties tarp gamtos ir kultūros kontekstų, o sykiu postuluojama pretenzija dekonstruoti antropocentrinį tikrovės modelį, apeliuojant į gyvybės formų bendramatiškumą. Šiuo atveju santykis su gamta įgauna ateities vizijos matmenį, reikalaujantį tiek gamtos, tiek žmogaus sampratų persvarstymo.

Paskaitoje nostalginė ir futuristinė gamtos prieigos bus nagrinėjamos pasitelkiant tokius autorius kaip J. J. Rousseau, M. Heideggeris, B. Latouras, T. Mortonas bei pavyzdžius iš kultūros ir šiuolaikinio meno kontekstų.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutarties Nr. S-MOD-17-5.

viešos2019 m. gruodžio 20 d., penktadienį, 15 val. VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 201 aud. doc. dr. Danutė Bacevičiūtė skaitys viešą paskaitą „Immanuelio Kanto žmogus kaip paskutinis gamtos tikslas: modernybė ir antropocenas“.
 
Paskaitoje Immanuelio Kanto žmogaus kaip paskutinio gamtos tikslo samprata bus nagrinėjama siekiant atskleisti šio vokiečių filosofo minties santykį su šiuolaikinės aplinkos etikos problemomis, kylančiomis iš „gamtos pabaigos“ ir antropoceno apmąstymo. XVIII a. spekuliuodamas apie žmogų, Kantas jį pavadina paskutiniu gamtos tikslu ir, regis, jau numato „gamtos pabaigos“, t. y. žmogaus kontroliuojamos gamtos idėją. Tačiau sykiu jo pozicija neatsiejama nuo žmogiškosios atsakomybės ir žmonijos apskritai moralinės paskirties įsisąmoninimo. Paskaitoje bus keliamas klausimas, ar galima kalbėti apie aplinkos etiką, tiesiogiai arba netiesiogiai išplaukiančią iš kantiškosios pozicijos, kuri būtų prasminga antropoceno epochoje.
 
Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutarties Nr. S-MOD-17-5.


80504142 10156871946037666 3115440126851809280 o2019 m. gruodžio 16 d. 18 val. kviečiame į Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos Instituto seminarą “Karo įkasdieninimas vizualinių malonumų epochoje”. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, Vilnius).

Seminaro programa:
Doc. N. Milerius "Silpstanti atmintis ir jos pervaidinimai"
V. Davoliūtė "Perkeltos atmintys ir intymios karo topografijos"
A. Narušytė "Pavėluotos karo fotografijos: turizmas, trauma ir refleksija"

Seminaras yra LMT finansuojamo projekto “Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje” (S-MOD-17-1) dalis.

Seminaro prieiga facebook paskyroje.

Kontaktinis asmuo: Nerijus Milerius, +370 5 268 7189

 

 


nesuk i kelia is takelio 3D 642x410Vilniaus universiteto leidykla kviečia susipažinti su Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentės dr. Aušros Pažėraitės monografija „Nesuk į kelią iš takelio. Lietuvos žydų religinės ir filosofinės minties paveldo trajektorijomis“.


Ši knyga – tai bandymas pamėginti apčiuopti keletą Lietuvos žydų mąstytojų takelių, prieiti prie Lietuvos žydų religinės (iš dalies ir filosofinės) minties paveldo tokiu būdu, kad atsiskleistų jo situacija modernių laikų religijotyrinių ir kai kurių filosofinių idėjų bei kategorijų kontekste. Tai daroma diskutuojant su religijotyroje įsitvirtinusiomis ritualo ar sacrum kategorijomis, analizuojant šį paveldą Naujaisiais laikais vykusio rašytinių šventraščių „išlaisvinimo“ iš „sakytinių“ paveldų, t. y. tradicinių interpretacijų autoriteto ir galios, požiūriu.

Knygoje pateikiami keli ištraukų iš Vilniaus Gaono, R. Chaimo iš Valažino, R. Chaimo Ozerio Grodzinskio, R. Izraelio Salanterio, Emmanuelio Levino tekstų vertimai, daugelis jų palydimi komentarais. Autorės teigimu, „hebrajiškų terminų skaitymui palengvinti šioje knygoje pasirinkta supaprastinta fonetinė perraša, vadovaujantis lietuvių kalbos fonetinio rašymo taisyklėmis, tačiau, siekiant išlaikyti hebrajišką vardų ir kitų žodžių (laikantis šiuolaikinės literatūrinės hebrajų kalbos) skambėjimą, palikus tik kai kurių Lietuvoje jau prigijusių vardų ir terminų rašymą jų nepakeitus“.

Knygą „Nesuk į kelią iš takelio. Lietuvos žydų religinės ir filosofinės minties paveldo trajektorijomis“ galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt, humanitas.lt.

Straipsnis publikuotas naujienos.vu.lt


saulius geniusas 61736439 Lietuvos fenomenologų asociacija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas kviečia į metinę mokslinę konferenciją „Phenomenology and Interdisciplinary Research“. Konferencija vyks 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienį, 9 val., 201 aud., VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9).

Jau keletą metų Lietuvos fenomenologų asociacija kartu su Vilniaus universiteto Filosofijos institutu rengia kasmetinę konferenciją, kurioje pristato ir diskutuoja šiuolaikinės fenomenologinių tyrinėjimų temas. Šias metais nuspręsta išplėsti diskusijų erdvę ir konferencija yra rengiama su užsienio kolegomis iš Honkongo, JAV, Latvijos, Estijos ir kt.
Konferencija vyks anglų kalba. Įėjimas laisvas.

Konferencijos programa

Kontaktinis asmuo:
Mintautas Gutauskas

Daugiau informacijos rasite čia


 

Šepetys2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 15 val. VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 201 aud. dr. Nerijus Šepetys skaitys viešą paskaitą „Kame blogio extremalumas, arba Kaip be krašto sunku pamąstyti nacionalsocialistinį žydų naikinimą“.

Dalykas, apie kurį kalbėsiu, viena vertus, susijęs su konkrečia patirtimi specifinės „tikrovės“, kuriai įvardyti prireikia netgi atskiros sąvokos – kraštutinis, ekstremalus blogis. Įprastai tą „tikrovę“ mes istoriškai vadiname Holokaustu, kiek subtiliau – Šoa, neutraliau – nacionalsocialistine žydų eksterminacija. Tai žmonių naikinimo tikrovė ar žmonių tikrovės naikinimas, kaip pažiūrėsi. Kad ir kaip pažiūrėsi, jau pavadinti nėra paprasta, ką ir kalbėt apie to, ką pavadiname, retrospekciją. Nesiduoda čia mums pamąstoma bet kuri patirtis: sugalvojimo, vykdymo, (ne)išgyvenimo, matymo: neišsitaria, neatliepia, nesusiveda į bendrą vaizdą. Koks čia bendras vaizdas, kokia dar bendra kalba gali būti su žmogiškumo naikinimu, su blogiu, juoba ekstremaliu?

Paskaitoje seksiu Hannah Arendt tekstuose (nuo Totalitarizmo iki Eichmanno, nuo Denktagebuch iki Some Questions) nužymėtomis klausinėjimo ir svarstymo kryptimis, nevengdamas klupinėjimų patamsiuose, pasukus į šoną su Primo Leviu ar Giorgio Agambenu, Bernhardu Schlinku ar Samueliu Baku.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

sodeika2019 metų lapkričio 22 d. 14 val.  VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 301 aud. dr. Lina Vidauskytė skaitys viešą paskaitą „Darbas su mitu ir mito darbas su mumis: Hanso Blumenbergo mito samprata ir post-sekuliarybė“.

Mūsų dienomis mitais dažniausiai vadinami tiesiog įvairūs (sąmoningi ar nesąmoningi) prasimanymai. Tokią mito sampratą įtvirtino pirmiausia Apšvietos epochos mąstytojai, sumūriję modernybės pamatus, ant kurių stovi ir mūsų gimtoji moderni Vakarų kultūra. Tad juo keisčiau gali atrodyti tai, kad šiuolaikinėje filosofijoje galima aptikti tendenciją savotiškai reabilituoti mitą. 

Paskaitoje bus analizuojama, turbūt, vieno iš garsiausių post-heidegerinės epochos vokiečių filosofo Hanso Blumenbergo išplėtota originali mito samprata ir jos santykis su sekuliarybe bei post-sekuliarybe. Bus aptariamos mito, metaforos ir anekdoto teorinė bei praktinė reikšmės. Sykiu bus analizuojamos iškirtinai originalios Blumenbergo filosofinės pozicijos prielaidos, jos turinys bei reikšmė sprendžiant pamatines filosofijos problemas. O kontekstui nužymėti įsiklausysime į kai kurias C. Linnéjaus, Fr. W. J. Schellingo, L. Landgrebes, M. Heideggerio, O. Marquardo pozicijas. 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo  lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).


istorijos filosofija 3D 642x410Vilniaus universiteto (VU) leidykla kviečia susipažinti su VU Filosofijos fakulteto mokslininkų prof. dr. Jūratės Baranovos, prof. habil. dr. Zenono Norkaus ir buvusio Lietuvos edukologijos universiteto (dabar – VDU Švietimo akademija) Filosofijos katedros docento dr. Vytauto Žemgulio (1964–2014) mokomąja knyga „Istorijos filosofija“.
 
Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems istorijos raidos filosofines teorijas ir metodologines istorinio pažinimo galimybes. Ši knyga siūlo apmąstyti šiuo metu aktualias posthumanizmo bei istorijos ir moralės santykio problemas.
 
Mokomoji knyga sudaryta iš 18 skyrių, kiekviename pateikiamas seminaro literatūros sąrašas ir klausimai. Knygelės pabaigoje pateikiama privalomoji ir rekomenduojama literatūra.
 
Knyga „Istorijos filosofija“ skirta docentui dr. Vytautui Žemguliui atminti. V. Žemgulis – buvęs J. Baranovos studentas, vėliau – kolega. Docentas savo paskaitose naudojo vadovėlį „Istorijos filosofija“, buvo sukūręs metodinius klausimus, skirtus šio vadovėlio originalioms ištraukoms analizuoti. Z. Norkus ir J. Baranova, susiedami savo įdirbį dėstant istorijos filosofiją, užbaigė šį docento sumanymą.
 
Knygą „Istorijos filosofija“ galite įsigyti knygyne „Akademinė knyga“ ir el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt, humanitas.lt.


74560f99d2641961dd0e7ecb82d7ad0408371677Sekmadienį pasibaigusiame dokumentikos ir animacijos festivalyje „DOK Leipzig“ dalyvavę lietuvių kino kūrėjų filmai buvo įvertinti svarbiausiais apdovanojimais.

Daugiausiai jų – net tris, pelnė Audriaus Mickevičiaus ir VU Filosofijos fakulteto docento Nerijaus Mileriaus dokumentinis filmas „Pavyzdingas elgesys“ (prod. kompanija „Era Film“). Tarptautinėje konkursinėje „DOK Leipzig“ programoje pristatytas filmas pelnė pagrindinį apdovanojimą „Auksinį balandį“, taip pat , tarpreliginės žiuri prizą ir tarptautinės kino kritikų federacijos FIPRESCI prizą.

Lietuvos, Bulgarijos, Slovėnijos ir Italijos komandas suvienijęs kūrybinės dokumentikos filmas nagrinėja nusikaltimo, atleidimo ir socialinio teisingumo idėjas. Filmą vertinusi žiuri buvo sužavėta, pasak jų: „Pačiais tamsiausiais laikais susidūrus su blogiausiu, mes atrandame tikruosius save ir  žmogaus siela nušvinta ryškiausiai. Filmo kūrėjai grakščiai ir kilniai nukėlė mus į unikalią ir netikėtą atpirkimo kelionę.“

Filmo sumanytojas, režisierius Audriaus Mickevičiaus nei filmo premjeros, nei apdovanojimų nesulaukė – jis mirė 2017 m., todėl jo darbą, paties valia, pabaigė filosofas Nerijus Milerius. Po apdovanojimų ceremonijos Nerijus Milerius sakė: „Būkim nuoširdūs ir atviri. Kaip ir politikoje, kur nelaimės ir krizės kartais padeda kai kuriems politikams „susirinkti taškų“, taip ir pats Audriaus mirties faktas suteikė filmui daug papildomo dėmesio ir svorio. Bet tas svoris lengvai galėjo tapti nepakeliamas, o perduotas pabaigti filmas galėjo tapti našta, kuri galėjo išsprūsti iš rankų. Neišsprūdo. Nieko, ką gavom iš Audriaus rankų, neišvaistėm.“

„DOK Leipzig“ yra seniausias ir vienas didžiausių bei svarbiausių dokumentiniam ir animaciniam kinui skirtų tarptautinių festivalių, kasmet pritraukiantis iki 50 000 žiūrovų bei pristatantis daugiau kaip 300 naujausių dokumentinių ir animacinių filmų iš viso pasaulio.

Pristatomų filmų gamybą ir pristatymą „DOK Leipzig“ festivalyje rėmė Lietuvos kino centras.


door 1590024 960 7202019 m. lapkričio 6 d. 17 val. VU Filosofijos fakultete (Universiteto  g. 9) 201 aud. vyks vieša Todd Rossman, Scholastic Consulting, SIA (Latvija), paskaita „Filosofinis konsultavimas: kas, kaip ir kodėl?“.

Per paskutinius dešimtmečius Europoje ir JAV išaugęs filosofinio konsultavimo judėjimas atsiliepia į amžinąjį klausimą apie santykį tarp teorijos ir praktikos, mąstymo ir gyvenimo. Profesionalus filosofinis konsultantas Toddas Rossmanas atviroje diskusijoje papasakos, kaip jis padeda savo klientams susigaudyti jų ieškojimuose bei pasidalins savo mintimis apie filosofiją apskritai, remdamasis savo daugiamete teorine ir praktine patirtimi. Teorinius svarstymus iliustruos realių atvejų analizė.

Diskusiją, kuri vyks anglų kalba, moderuos Justinas Grigas, Filosofijos instituto doktorantas ir besimokantis psichoterapeutas.

thumbnaila12019 spalio 16 d., trečiadienį, 17 val., VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9), 209 auditorijoje, doc. dr. Mintautas Gutauskas skaitys viešą paskaitą „Šiukšlių fenomenologija Antropoceno epochoje“.

Fenomenologinėje-hermeneutinėje filosofijoje apmąstant pamatines žmogiškosios egzistencijos struktūras šiukšlių fenomenas nebuvo aptartas. Ar gali būti taip, kad šiukšlės atsitiktinai buvo pamirštos? O gal šiukšlės yra naujas fenomenas gana neseniai papuolęs į akiratį, vis garsiau kalbant apie žmogaus veiklos žalą Žemės planetai? Akivaizdu, kad šiukšlės yra seniai žinomos kaip kasdienio gyvenimo dalis. Tačiau filosofinėje refleksijoje jos atsiranda, kai jų prasmė ima keistis ir jos įgauna žmogiškosios savivokos matmenį. Paskaitoje šiukšlės bus aptariamos trimis aspektais: šiukšlės kaip paprastas kasdienio gyvenimo patirties fenomenas, šiukšlės kaip pamatinis žmogiškosios egzistencijos fenomenas ir šiukšles kaip savivokos kategorija atsiradusi Antropoceno epochoje.
 

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MOD-17-5.


time spiral2018 m. spalio 1–2 dienomis Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas organizuoja tarptautinę konferenciją: „Mito pirmapradiškumas ir instrumentinės sąmonės nuosmukis“ (angl. “Preeminence of Myth and the Decline of Instrumental Reason”).

Konferencijoje įvairių sričių Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės įvairius mitinės ir instrumentinės sąmonės raidos klausimus: aptars lietuviško mąstymo savitumo, globalios kultūros iššūkius Majų tradicijos savasčiai, „Motinos“ sampratą Indijos mitinėje kultūroje, mūsų amžiuje pasirodžiusias laikiškumo suvokimo galimybes ir daugelį kitų klausimų. Konferencijos programa.

Konferencija bus siekiama skatinti šios daugialypės problematikos tyrimus, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų metodologinių prieigų.

Konferencija vyks anglų kalba. Įėjimas į konferenciją laisvas, registracija nenumatyta.

Konferencijos prieiga facebook paskyroje.

Kontiktiniai asmenys:
Janina Markevičienė, , +370 5 2667622
Žilvinas Svigaris, , +370 698 25157


shutterstock766239871 paid sm2019 m. rugsėjo 26-28 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks erdvės ir laiko temai skirta tarptautinė ir tarpdalykinė konferencija „Laikas ir erdvė: tarpdalykinė prieiga“ (angl. “Space and Time: An Interdisciplinary Approach”). Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės erdvės ir laiko temą iš fizikos, istorijos, meno, filosofijos – logikos, fenomenologijos, analitinės ir mokslo filosofijos – bei kitų perspektyvų. Trečius metus vykstančios konferencijos tikslas – skatinti tarpdalykinius erdvės ir laiko tyrimus, inicijuoti įvairių sričių mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų disciplinų erdvės ir laiko tematikoje. 

Konferencija sulaukė didelio tarptautinio mokslininkų susidomėjimo. Šių metų konferencijoje dalyvaus įvairių sričių specialistai bei jaunieji tyrėjai iš 11 šalių, kurie analizuos ritmikos ir tempo, temporalinės egzistencijos, laiko kalboje, kauzalumo, tapatybės, erdvėlaikio, laiko lėtėjimo, kelionių laike bei erdvės susitraukimo, iškreiptumo ir daugelį kitų klausimų.

Konferencijos programa

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, tel. nr: +370 5 2667617.


DSC09044b2019 m. birželio 19-20 d. įvyko tarptautinis simpoziumas, kurio metu Vilniaus universiteto Filosofijos institutas į sostinę sukvietė reikšmingus šiandienos mąstytojus diskusijai apie šiuolaikinius tikrovės iššūkius. Nacionalinėje dailės galerijoje vyksiančiame simpoziume „The Agents of the Real“ („Tikrovės agentai“) pranešėjai svarstė potencialumo ir vaizduotės reikšmę ekologinės krizės, technologinės kaitos, mokslo žinių akseleracijos ir melagienų epochoje.
 
Simpoziumas sulaukė daug susidomėjimo. Be to, čia svečiavosi žymūs užsienio mąstytojai, tokie kaip Pietų Kalifornijos Architektūros instituto profesorius Grahamas Harmanas ir italų filosofas Maurizio Ferraris.
 
Simpoziumas yra dalis projekto „Žmogaus ateitis: nauji vaizduotės scenarijai“ (Vilniaus universitetas). Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0078) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
 
Čia galite peržiūrėti vaizdo įrašus iš simpoziumo: pirma diena ir antra diena.

Nijolė Radavičienė 642x4102018 m. skaitomiausiu mokslo periodikos žurnalu tapo „Problemos“ (vyr. redaktorė – doc. dr. Nijolė Radavičienė). Per 2018 m. žurnalas sulaukė daugiau nei 27 tūkst. straipsnių peržiūrų. Su žurnalu „Problemos“ galima susipažinti čia

Žurnalo redaktorė doc. N. Radavičienė išvardijo tris ją motyvuojančias priežastis. Pirma, Filosofijos fakultetas rimtai žiūri į leidybą, skatina palaikyti žurnalo gyvenimą, vertina mokslo žurnalo vyriausiojo redaktoriaus darbą. Antra, žurnalas turi gilią istoriją. Jis leidžiamas nuo 1968 m. ir šiemet mini 50 metų jubiliejų. Tik daugelio žmonių pastangomis pavyko taip ilgai išlaikyti žurnalą. Sovietmečiu šis žurnalas buvo kultūrinis įvykis. Šiuo metu žurnalas suprofesionalėjo, tapo labiau orientuotas į moksliškumą, spausdinama mažiau platesnei auditorijai aktualių tekstų. Trečia, pati redaktorė, kaip mokslininkė, norėjo dirbti su jaunais autoriais, padėti jiems parengti geresnius tekstus.

Išskirtina, kad internete yra visas žurnalo archyvas nuo pirmojo numerio. Archyvas suskaitmenintas doc. dr. Jono Dagio iniciatyva. „Filosofams yra svarbi ilgoje istorijoje išsakyta žinia. Publikuodami archyvą norėjome parodyti ir ankstyvuosius tekstus, atskleisti, kaip žurnalas atrodė su sovietinės istorijos ženklu“, – sakė doc. N. Radavičienė.

Sveikiname žurnalo kolektyvą! Jiems bus įteiktas apdovanojimą patvirtinantis dokumentas.

Vilniaus universiteto (VU) leidykla įsteigė „Skaitomiausios Vilniaus universiteto leidyklos knygos“ ir „Skaitomiausio Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodikos žurnalo“ apdovanojimus. Šiais metais apdovanojimai už knygas teikiami dviejose kategorijose: skaitomiausia monografija ir skaitomiausia studijų knyga.

Apdovanojimų tikslas – didinti VU ir VU leidyklos autorių žinomumą, skatinti mokslo, mokomųjų ir mokslo populiarinamųjų leidinių leidybą ir sklaidą. Apdovanojimai teikiami kasmet už praėjusių kalendorinių metų knygų pardavimų rezultatus. Plačiau apie apdovanojimų taisykles – leidyklos svetainėje (www.vu.lt/leidyba/apie-mus/apdovanojimai). Skaitomiausia studijų knyga bus paskelbta artimiausiu metu.

Straipsnis skelbtas naujienos.vu.lt


Filosofijos seminarai2019 m. birželio 12 d. (trečiadienį), 15.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
 
Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantė Vaida Kalkauskaitė skaitys pranešimą „P. Kahno racionalizmo kritika kaip sekuliarizmo kritika“  [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Andrius Bielskis.
Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Tadas Snuviškis skaitys pranešimą „Vaiśeṣikos realizmo ir budizmo fenomenalizmo kontroversija bei jos raiška Kinijos budistiniuose tekstuose“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Marius Povilas Šaulauskas.
 

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617


Filosofijos seminarai copy copy copy2019 m. birželio 5 d. (trečiadienį), 15 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 209 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
 
15 val. Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Ruslanas Baranovas skaitys pranešimą „Realybė ir santykis Hegelio filosofijoje ir į objektus orientuotoje ontologijoje“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Tomas Sodeika.
16 val. Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Mindaugas Šulskus skaitys pranešimą „Subjekto sampratos transformacijos: Kantas ir Hegelis“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Tomas Sodeika.
17 val. Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Daina Habdankaitė skaitys pranešimą „Fiktyvumas Meillassoux spekuliatyviajame realizme“ [pranešimo santrauka]. Komentuos vyriaus. m. d. Audronė Žukauskaitė
 

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617


2019 06 03 Dranseika1Tęsiamas eksperimentinei filosofijai skirtų renginių ciklas „Eksperimentinės filosofijos vakarai“. Šeštojo susitikimo metu Vilius Dranseika (VU Filosofijos institutas) skaitys pranešimą „Kasdienė žinojimo samprata ir klaidos galimybė".


Renginys vyks 2019 m. birželio 3 d., pirmadienį, VU Filosofijos fakultete 307 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius), 17.30 val.


Renginių ciklą organizuoja VU Filosofijos institutas.

 Filosofijos seminarai copy copy2019 m. gegužės 22 d., trečiadienį, 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).


Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Marius Markuckas skaitys pranešimą „Apšvietos filosofija kaip transhumanizmo prieštaringumo šaltinis“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Jūratė Rubavičienė.
Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica skaitys pranešimą „Europos vienybės idėja tarpukariu: prielaidos ir kryptys“ [pranešimo santrauka]. Komentuos asist. dr. Mindaugas Stoškus.
 

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617,


seeds 3412027 960 720

Kviečiame į VU Filosofijos instituto seminarą, kuriame dr. Fritz-Anton Fritzon (Lund University) skaitys pranešimą „Good/Good For Dualism: A Defence“.

2019 m. gegužės 15 d., 17 val., VU Filosofijos fakulteto 201 aud.

Pranešimas bus skaitomas anglų kalba. Įėjimas laisvas.
 
Pranešimo santrauka anglų kalba:
Both the notion of ‘good for (someone or something)’ and the contrasting notion of ‘good period’ have been criticised by rival camps of philosophers. Some hold that it is the relational notion of ‘good for’ that is the problematic one and that only the non-relational ‘good’ makes sense. Others hold that it is instead ‘good’ that is problematic and that only ‘good for’ makes sense. I will call the latter camp relational monists and the former non-relational monists. Opposed to both kind of monist are dualists who recognize both ‘good’ and ‘good for’ as coherent and intelligible parts of our evaluative thought and discourse, none of which can be eliminated or reduced to the other. In this talk I will defend the dualist position against challenges from both kinds of monist. The structure of my argument is to treat dualism as the default position and then to argue that none of the challenges coming from the different monists are strong enough to warrant abandoning dualism.
 
Dr. Fritz-Anton Fritzson dirba Lundo universitete (Švedija), taip pat yra vizituojantis podoktorantūros stažuotojas Vilniaus universitete. Daktaro disertacijoje (Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory, 2014) jis tyrė subjektyvizmą vertybių teorijoje, o dabartinis tyrimas Santykinės vertybės prigimtis telkiasi ties filosofine sąvokos geras (kam nors) ir paties ja nurodomo ryšio prigimties analize. Pagrindiniai dr. Fritzsono darbai paskelbti moksliniuose žurnaluose Philosophy bei Ethical Theory and Moral Practice.
nuotrauka2019 m. gegužės 13 d. VU Filosofijos fakultete Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros kvietimu Jono Pauliaus II popiežiškojo universiteto Krokuvoje Filosofijos fakulteto profesorė habil. dr. sesuo Teresa Obolevitch skaitys paskaitas, skirtas žymios XX a. rusų filosofės bei teologės Mirros Lot-Borodine išplėtotai neopatristikos sampratai.
 
13.00 val. 406 aud.: Mirros Lot-Borodine filosofinių bei teologinių pažiūrų formavimasis
15.00 val. 406 aud.: Mirra Lot-Borodine ir patristikos renesansas
 
Paskaitos bus skaitomos lenkų kalba ir verčiamos į lietuvių kalbą.
 
Sesuo prof. dr. habil. Teresa Obolevitch yra knygų Nuo onomatodoksijos iki estetikos. Aleksiejaus Losevo simbolio samprata (2011), Simbolis rusų kultūroje (2011), Rusų mintis Europoje. Recepcija, polemika, raida (2013), Rusų patristinio renesanso filosofija (2014), Tikėjimas ir protas rusų filosofijoje (2015) ir kt. autorė bei sudarytoja.

Kontaktinis asmuo:
Tomas Sodeika
VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra
El. p.:
2019 m. aron visuals 322314 unsplash gegužės 10 d. vyks metinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija „Laiko samprata filosofijoje ir anapus jos“. Konferenciją organizuoja Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universitetas.
 
Konferencijos metu pranešimus skaitys kviestiniai pranešėjai prof. William James (Deakin University), prof. Arnaud Bouaniche (Université Lille 3) ir Lietuvos filosofai.
 
Laiko problema visuomet buvo svarbi tiek filosofijoje, tiek fizikos moksluose. Išsamiau aptarta Platono, Aristotelio ir šv. Augustino, laiko problemos analizė tęsiama scholastikos mąstytojų, o vėliau tampa ypač aktuali Naujųjų amžių filosofams – Descartes’ui ir Leibnizui. Laiko samprata sistemiškai išplėtojama Kanto, Hegelio, Husserlio darbuose, kol galiausiai išsiskaido į skirtingas laiko teorijas McTaggarto, Bergsono, Heideggerio, Whiteheado, Popperio, Levino, Deleuze’o, Derrida filosofijose. Paraleliai laiko samprata analizuojama ir fizikos moksluose – Newtono, Einsteino, Hawkingo, Prigogine’o teorijos pateikia skirtingas gamtos ir laiko aiškinimo versijas. Laiko aiškinimu grindžiami ir biologijos mokslai, evoliucijos, genetikos, epigenetikos teorijos. Geologinis laikas (antropocenas), virtualus laikas, laiko pagreitėjimas, atsitiktinumas ir tapsmas tampa svarbia šiuolaikybės problema, kuri apsvarstoma filosofijos darbuose ir šiuolaikinio meno praktikose.
 
Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.
 
 
Konferencija vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
Kontaktinis asmuo:
Daina Habdankaitė

Tel. nr.: +370 622 53933

 2019 m. Filosofijos seminarai copygegužės 8 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

 
Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Alfredas Buiko skaitys pranešimą „ Sąmokslo teorijos fenomeno apibrėžimo problema “ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. Kęstutis Kirtiklis.
 
Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Brigita Gelžinytė skaitys pranešimą „Kopulos vaidmuo Hegelio sprendinio sampratoje“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. Danutė Bacevičiūtė.
 

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617


2019 05 07 iliustracija2019 metų gegužės 7 d. (antradienį), 18 val. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto filosofijos doktoranto Alfredo Buiko viešą paskaitą „Skeptiko požiūris: ufologinės sąmokslo teorijos“.

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 304 auditorijoje (Universiteto g. 9).

Paskaitos metu bus aptartos populiariausios su nežemiška gyvybe susijusios sąmokslo teorijos, tokios kaip Roswello ir Majestic XII sąmokslo teorijos ar Richardo Sharpe Shaverio sąmokslo teorijų naratyvai, šių sąmokslo teorijų kilmė bei istorija. 

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.


Filosofijos seminarai 04242019 m. balandžio 24 d., trečiadienį, 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 auditorijoje (Universiteto g. 9, Vilnius).

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantė Živilė Pabijutaitė skaitys pranešimą „Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais“ [pranešimo santrauka]. Komentuos asist. dr. Mindaugas Gilaitis.

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Albinas Plėšnys skaitys pranešimą „Tiesa nėra teiginio savybė (arba apie Epimenidą, Pegasą ir Tarskį)“ [pranešimo santrauka]. Pranešimą komentuos doc. dr. Naglis Kardelis.

Seminaro plakatas / Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje /

Seminaro prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, tel. (8 5) 266 7617


VP Buiko 2a2019 m. balandžio 23 (antradienis), 18.00 val. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto doktoranto Alfredo Buiko viešą paskaitą „IIiuminatai: tikrovė ir sąmokslo teorijos".

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 302 auditorijoje (Universiteto g. 9). Paskaitos metu bus aptartos anti-masoniškos ir iliuminatų sąmokslo teorijos, Bavarijos iliuminatų draugijos kilmė ir istorija.

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.
 

 


FI vp 012019 m. balandžio 9 d. (antradienis), 18.00 val. kviečiame į VU Filosofijos fakulteto doktoranto Alfredo Buiko viešą paskaitą „Iš kur atsiranda antisemitinės sąmokslo teorijos?"

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 302 auditorijoje (Universiteto g. 9).

Paskaitos metu bus aptarta antisemitinių sąmokslo teorijų kilmė, plitimas bei sukelta žala.

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.

 


talmudu interLietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tęsiamas išskirtinis viešų paskaitų ciklas „Sakralūs pasaulio tekstai: knygos biografija" – Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių tyrimų instituto dovana Lietuvai VU 440-tojo jubiliejaus proga.

Šiame cikle mokslininkai pristato sakralių, pamatinių pasaulio tradicijų tekstų „biografijas“, bandydami atsakyti į klausimus: kaip buvo kuriami, atrandami, verčiami ir interpretuojami šie įvairių kultūrų tekstai? Koks buvo jų vaidmuo istorinėje religijų raidoje? Paskaitose atskleidžiama kultūrinė ir socialinė, meninė ir politinė šių knygų įtaka nuo seniausių laikų iki mūsų dienų; aptariamos tiek tradicinės teologinės, tiek akademinės tekstologinės konkrečių tekstų suvokimo perspektyvos.

2019 m. balandžio 4 d. 18 val. kviečiame į septintąjį ciklo susitikimą, kuriame Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros docentė Aušra Pažėraitė pristatys „Talmudą“.

Talmudas – išskirtinę vietą judaizme turintis, žydų išminčių palikimą įkūnijantis veikalas. Tai steigiantysis judaizmo dokumentas, „išvertęs“ Penkiaknygės (Toros) pasakojimus ir įstatymus į vientisą socialinės santvarkos sistemą, kurią turėtų realizuoti Izraelis, išsibarstęs tremtyje po to, kai romėnai sugriovė Jeruzalės Šventyklą 70-ais-iais metais ir, kaip sakoma viename iš Talmudo traktatų, „Aukščiausiajam nebeliko jokios kitos vietos, kaip tik keturios uolektys halakhos“. Talmudo išminčių diskusijos halakhos (teisinių nuostatų) klausimais, apimančiais visą žydų visas įmanomas socialinio gyvenimo ir religinės praktikos sritis, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo chaotiškos, anekdotiškos, pasitelkiančios keistas logines procedūras, galiausiai, paaiškėja, kad turi apibrėžtą struktūrą, argumentavimo nuoseklumą ir vidinį ratio.

Paskaitoje bus siekiama atsakyti į klausimus: Kas yra Talmudo išminčiai? Kokia Talmudo struktūra? Kokios talmudinio argumentavimo ypatybės?

Renginys vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Renginių ciklo „Sakralūs pasaulio tekstai: knygos biografija" kuratorius – VU ATSI prof. habil. dr. Audrius Beinorius.


VP dokt 201904022019 m. balandžio 2 dieną (antradienį) 18.00 val. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete doktorantas Alfredas Buiko skaitys viešą paskaitą „Sąmokslo teorijos – kas tai?“. Paskaitos metu bus aptarti sąmokslo teorijų apibrėžimai, jų klasifikacijos bei šiuolaikiniai sąmokslų teorijų tyrinėjimai.

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Paskaitos plakatas

Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.

 

 

Filosofijos seminarai2019 m. balandžio 10 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 205 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos studijų katedros doktorantas Simas Čelutka skaitys pranešimą „Carlas Schmittas ir prigimtinė teisė“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. V. Radžvilas.

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos studijų katedros doktorantė Aistė Noreikaitė skaitys pranešimą „Etika iš pirmo asmens perspektyvos: Dworkino (ne)sėkmė?“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. N. Radavičienė

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminaro prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617,
 

paveikslėlis2019 m. balandžio 5 d., penktadienį, 17:00 VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) (204 auditorija) doc. dr. Danutė Bacevičiūtė skaitys viešą paskaitą „Postsekuliari etika“.

Ar esama „postsekuliaraus posūkio“ etikoje? Kas sieja pastangą plėtoti filosofijos ir religijos dialogą ieškant žmogiškojo solidarumo ištakų, etinio mito kūrimą suabsoliutinant žmogiškąją atsakomybę ir radikalaus blogio kaip negatyviai prisotinto fenomeno aprašymą? Paskaitoje, svarstant postsekuliarios etikos galimybės klausimą, bus aptariamos jos atmainos Jürgeno Habermaso ir Hanso Jonaso filosofijoje, o daugiausia dėmesio bus skirta čekų kilmės filosofo Martino Becko Matušiko apmąstymams apie radikalų blogį.

Paskaita finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712.

 

53643492 2000238740073446 7724685113501417472 n copyTęsiamas eksperimentinei filosofijai skirtų renginių ciklas „Eksperimentinės filosofijos vakarai“. Trečiojo susitikimo metu Mindaugas Gilaitis (VU Filosofijos institutas) skaitys pranešimą „Eksperimentinė filosofija ir kasdienė kalba".

Renginys vyks 2019 m. kovo 25 d., pirmadienį, VU Filosofijos fakultete (307 aud., Universiteto g. 9, Vilnius), 17:30.

Renginių ciklą veda Vilius Dranseika (VU Filosofijos institutas).

 
 
 

49348316 289368285096933 1315432007546699776 oSveikiname Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantą Alfredą Buiko, laimėjusį antrą vietą konkurse „Trijų minučių disertacija“! Alfredas skaitė pranešimą „Sąmokslo teorijos kaip moderni demonologija“.

Kovo 13 d. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) vyko konkurso „Trijų minučių disertacija“ finalas. Jo metu doktorantai iš Filosofijos, Medicinos, Chemijos ir geomokslų bei Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetų ir Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) savo disertacijas pristatė anglų kalba per tris minutes naudodami tik vieną skaidrę.

„Trijų minučių disertacijos“ konkursas prasidėjo 2008 m. Kvynslando universitete Australijoje. Šis renginys, kurio metu doktorantai apie savo tyrimus pasakojo trumpai ir suprantamai, sparčiai išpopuliarėjo ir šiuo metu vyksta visame pasaulyje. Vilniaus universitete šis konkursas šiemet yra organizuojamas trečią kartą. Kaip atrodo pasaulio nugalėtojų pristatymai, galite išvysti čia.

Daugiau informacijos apie šį konkursą ir apdovanojimus.

3898 259e005dc58865f2d7d59714abfa7e17Ministrų kabineto sprendimu už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui dvylikai kūrėjų paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos.

Premija buvo apdovanota ir Filosofijos fakulteto dėstytoja, tapytoja Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Sveikiname!

Daugiau informacijos rasite čia.

 


 Urbonai2019 m. kovo 13 d., trečiadienį, 15:00-18:30 VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) 201 a. vyks vieša Nomedos ir Gedimino Urbonų paskaita „Naujoji aplinkodaira ir amfibinės medijos“.

Paskaita leis pažvelgti į naujosios aplinkodairos (new environmentalism) ištakas –kibernetinės savireguliacijos, grįžtamojo ryšio kilpų ir homeostazės ryšius mokslo ir meno eksperimentuose – o taip pat patyrinėti jų vaidmenį šiuolaikinio meninio tyrimo diskurse (Urbonų kuruojamuose projektuose „Zooetika“ bei „Pelkių mokykla“). Paskaitą lydinčioje diskusijoje bus aptariamas menininkų ir mokslininkų pasiūlytas amfibinių medijų apibrėžimas.

Šis visuomenei atviras renginys yra VU Filosofijos instituto doc. Kristupo Saboliaus kurso „Medijų teorijos“ dalis. Įėjimas laisvas, registracija nebūtina.

Nomeda ir Gediminas Urbonai ir jų tarpdisciplininė meninė programa Urbonas Studio tiria meno vaidmenį kuriant viešąją erdvę visa apimančios privatizacijos bei ekologinės krizės akivaizdoje. Menininkai pasitelkia kultūrinę bei politinę vaizduotę kaip įrankį, įgalinantį socialinius pokyčius visuomenėje, siūlydami kompleksinius ir įvairių bendruomeninių grupių dalyvavimu pagrįstus kūrinius, besiskleidžiančius skirtingų disciplinų sankirtose. Jų kūriniai eksponuoti San Paulo, Berlyno, Maskvos, Liono, Kvandžu, Busano bienalėse, Folkstono trienalėje; Manifesta ir Documenta parodose; solo parodose Venecijos bienalėje ir MACBA Barselonoje tarp daugelio kitų. 2018 m. Urbonai kuravo Pelkių paviljoną, atstovaujantį Lietuvai 16-ojoje Venecijos architektūros bienalėje. Gediminas yra Masačusetso technologijų instituto Meno, kultūros ir technologijų programos profesorius. Nomeda yra Norvegijos technologijų universiteto ir MIT tyrėja ir mokslinė bendradarbė.


 

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse (humanitarinių ir socialinių mokslų srityje) LMA premija apdovanota VU Filosofijos instituto magistrė Elzė Sigutė Mikalonytė už mokslo darbą „Grynosios muzikos turinio problema šiuolaikinėje filosofijoje“ (darbo vadovas doc. dr. Jonas Dagys).

Sveikiname!

Daugiau informacijos


 

Philosophy books2019 m. kovo 1-2 dienomis VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra, VU Ugdymo mokslų institutas ir Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija organizuoja XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadą. Olimpiada vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9).

Programa:

Kovo 1 d., penktadienis

9:30-10:30 Dalyvių registracija (Filosofijos fakulteto fojė, 1 a.)


10:30-11:00 Olimpiados atidarymas
11:00-14:00 Filosofinės esė rašymas mokiniams (304 aud.)
11:00-14:00 Seminaras mokytojams (107 aud.)


14:00–14:30 Pietūs (mokiniams, VU valgykloje)


14:30- 15:30 Mokiniams ir mokytojams. Ekskursija po Vilniaus universitetą
15:30–17:00 Mokiniams ir mokytojams. Kino filmo peržiūra ir jo filosofinė interpretacija (304 aud.). Pristato VU Filosofijos instituto docentas Nerijus Milerius


17:30-18:00 Vakarienė (mokiniams, VU valgykloje)


Dalyvių apgyvendinimas (nakvynė) viešbutyje Corner Hotel T. Ševčenkos g. 16

Kovo 2 d., šeštadienis

9:00 Pusryčiai viešbutyje Corner Hotel T. Ševčenkos g. 16


11:00–12:00 Nugalėtojų apdovanojimai (VU Filosofijos fakultetas, 201 aud.)
12:00–12:30 Pokalbis su 1-10 vietų nugalėtojais dėl dalyvavimo XXVII Tarptautinėje Filosofijos Olimpiadoje IPO 2019 Romoje gegužės 16 – 19 d. http://ipo2019.sfi.it/

Organizacinio komiteto pirmininkė: VU Filosofijos fakulteto profesorė Jūratė Rubavičienė

Pirmininkės pavaduotojos: Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė Miglė Petronytė, LMNŠC metodininkė Dina Voronina

Vertinimo komisija:
VU Filosofijos fakulteto profesorė Jūratė Rubavičienė (pirmininkė),

Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė Miglė Petronytė, VU Filosofijos fakulteto docentas Arūnas Mickevičius, VU Filosofijos fakulteto doktorantė Daina Habdankaitė, VU Filosofijos fakulteto doktorantas Justinas Grigas

Olimpiados bičiuliai: VU Filosofijos fakulteto studentė Kristina Baranovaitė, VU Filosofijos fakulteto doktorantas Ruslanas Baranovas


Humanities2019 m. kovo 1 d. VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra, VU Ugdymo mokslų institutas ir Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija organizuoja filosofijos ir etikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Naujausios idėjos šiuolaikiniame filosofiniame diskurse Lietuvoje. Kursai vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9), 107 a. Trukmė – 6 val.

Programa:

11:00-11:15 Mokytojų registracija

11.15-12:00 Daina Habdankaitė
Jean-Paul Mongin Mažųjų Platonų serijos filosofinės knygos vaikams (Alberto Einšteino nušvitimai, Hana Arent ir jos mažasis teatras, Sokratas - Prezidentas!, Profesorius Froidas kalbasi su žuvimis, Martino Haidegerio tarakonas, Piktasis pono Dekarto genijus, Dieviškojo Sokrato mirtis, vertimas iš prancūzų kalbos, leidykla Jonas ir Jokūbas, 2018 ir 2019)

12:00-12:45 Kristupas Sabolius
Įsivaizduoti materiją: vaizdai ir galimybės (Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo. Sud. K. Sabolius. Vilnius: VU leidykla, 2018)

12:45-13:15 Jūratė Baranova
Filosofinės Ingmaro Bergmano filmų skaitymo prielaidos: Bergmanas ir Deleuze’as (Ingmaro Bergmano 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas)

13:15-13:45 Lilija Duoblienė
Humanizmas, naujasis humanizmas ir posthumanizmas (Duoblienė L. Posthumanistinis ugdymas. Dekoduoti. Vilnius: VU leidykla, 2018)

13.45-14:00 Diskusija

14:00–14:30 Pietūs

14:30-15:30 Ekskursija po Vilniaus universitetą

15:30-17:00 (304 aud.) Nerijus Milerius
Metakinas ir kinematografinis vaizdas (Milerius N. Žiūrėti į žiūrintį: kinas ir prievarta. Vilnius: VU leidykla, 2018)
Kino filmų ištraukų peržiūra


 

9781441116574Kviečiame į VU Filosofijos instituto seminarą, kuriame profesorius Timas Labronas (Concordia University of Edmonton) skaitys pranešimą „Science and Religion in a Wittgensteinian Context.

Renginys vyks 2019 m. vasario 27 d., 17 val., VU Filosofijos fakulteto 201 aud.

Pranešimas bus skaitomas anglų kalba. Įėjimas laisvas.

Pranešimo santrauka anglų kalba: Science and religion are frequently thought to be in agreement or disagreement with each other. However, Wittgenstein would not agree with any argument of general agreement or disagreement between them. In contrast, he would be opposed to realism in science and religion. Moreover, realism is the typical mode of the science and religion discussions generating both arguments of agreement and disagreement. Thus, from a Wittgensteinian perspective, once we see the problem of realism, and very importantly without endorsing the equal problem of non-realism, we can then begin to see both science and religion more clearly as they stand—without trying to argue how one or the other best captures a reality outside our language, practices, and form of life.

Timas Labronas yra Concordia University of Edmonton (Kanada) Menų fakulteto Filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius ir vedėjas. Jo moksliniai interesai apima religijos filosofiją, epistemologiją, mokslo ir religijos klausimus, Wittgensteino filosofiją. Prof. Labronas yra monografijų Science and Religion in Wittgenstein’s Fly Bottle (Bloomsbury, Continuum, 2016), Wittgenstein and Theology (T & T Clark, 2009), Wittgenstein’s Religious Point of View (Bloomsbury Continuum, 2006) autorius.

 

 


Kristupas Sabolius knyga Materija ir vaizduotė2019 m. vasario 24 d. 16-17 val. kviečiame į Vilniaus universiteto Filosofijos instituto docento dr. Kristupo Saboliaus sudarytos knygos „Materija ir vaizduotė“ pristatymą. Pristatymas vyks Vilniaus knygų mugėje, LITEXPO, Forume.

Šiandien menas ir mokslas, technika ir gamta atsiskleidžia kaip lygiaverčiai partneriai kūrybinio eksperimentavimo procese. Antropoceno (ar kitų panašaus pobūdžio sampratų – kapitaloceno, chtuluceno, plasticeno, plantatioceno ir t. t.), o kartu posthumanizmo, simpoetinio mąstymo, naujųjų realizmų ir materializmų bei zooetikos šviesoje įvairių gyvybės formų ir materijos ryšiai ima veikti kaip hibridinės genealogijos projektas. Naujai užgimusi disciplina – sintetinė biologija – kūrybos klausimą drąsiai sprendžia kaip ateities vaizduotės projektą, kuriame iškyla ne tik išgydyto vėžio, šviečiančių medžių ar braškėmis kvepiančių bakterijų, bet ir naujo žmogaus pasaulyje vizijos.

Tačiau ar mes tikrai galime pamatyti ir suprasti materiją – tokią, kokia ji pasirodo iš tikrųjų? Didelę galią suteikiančios technologijos išlaisvina ir aistringai optimistines, ir kritiškai pesimistines fantazijas, o materijos klausimas iškyla kaip hibridinės kūrybos tema. Kuo ir kaip turime tapti? Dėl ko? Su kuo? Ko atsisakydami? O gal – į ką atsižvelgdami? Kaip turime įsivaizduoti savo ateitį? Juk materija visuomet implikuoja ne tik neskaidrią struktūrą, bet ir gelminę dinamiką, kurios įsivaizdavimas ir suvokimas tampa tikroji problema.

Kolektyvinėje monografijoje „Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo“ materijos kūrybos tema pristatoma kaip filosofijos, sintetinės biologijos, antropologijos ir šiuolaikinio meno dialogas. Kristupo Saboliaus sudarytam leidiniui tekstus parengė Vytenis Burokas, Neringa Černiauskaitė, Mindaugas Gapševičius, Giedrius Gasiūnas, Rimantas Jankauskas, Marius Jatautas, laumes (Goda Budvytytė ir Viktorija Rybakova), Vytautas Michelkevičius, Dainius Tautvaišas, Nomeda ir Gediminas Urbonai.

Renginio prieiga facebook paskyroje.

Renginio vedėjas Kristupas Sabolius.

Dalyviai: Nomeda ir Gediminas Urbonai, Giedrius Gasiūnas.


51822099 1983367495302874 3551176554874667008 oKviečiame į paskutinį naujausios filosofo Nerijaus Mileriaus knygos „Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta“ (2018 m.) pristatymą, kuriame dalyvaus Nerijus Milerius, Agnė Narušytė, Mante Valiūnaitė.

Pristatymas vyks Knygų mugėje, Rašytojų kampe, vasario 23 d., 16 val.

„Kasdieniniame gyvenime neišvengiamai susiduriame su vienokiomis ar kitokiomis prievartos formomis. Žinios apie prievartą mus pasiekia per kriminalines naujienas, interneto portalus, prievarta mėgaujamės žiūrėdami siaubo filmus, esame tiesioginiai prievartos liudininkai. Tačiau retas kuris iš mūsų leidžiame ar norime apie ją kelti klausimus: kokia yra prievartos esmė, kokios yra jos dedamosios dalys, koks yra prievartos motyvas, koks yra smurtautojo ir aukos santykis, ką reiškia stebėti prievartą, ar egzistuoja „pozityvi“ prievarta, ar prievartos stebėjimas neskatina smurto?“, klausia N. Milerius.

Šalia akivaizdžių prievartos formų egzistuoja subtilesnės prievartos formos, leidžiančios papildyti įprastinį prievartos supratimą. Tokiose formose prievarta nėra vaizduojama tiesiogiai, bet nurodo į jau egzistuojančius prievartos pavyzdžius kine, fotografijoje, dailėje. Taip savaime įžengiama į metakino ir metaprievartos sritį, kurioje galima permąstyti kino ir prievartos fenomenus.

Vienas iš Nerijaus Mileriaus knygoje minimų metakino pavyzdžių – tai epizodas iš Stanley Kubricko „Prisukamo apelsino“ (angl. k. „A Clockwork Orange“, 1971 m.), kuriame pagrindinis filmo veikėjas, patologiškas smurtautojas ir klasikinės muzikos entuziastas „Aleksas sėdi ne įprastame, o specializuotame kino teatre, šis kino teatras lokalizuotas medicininėje laboratorijoje, kuri integruota į kalėjimą...“. Perauklėjimo tikslais Aleksas verčiamas žiūrėti Leni Riefenstahl filmą „Valios triumfas“ (vok. k. „Triumph des Willens“, 1935 m.). Pasak N. Mileriaus, būtent tokios ir panašios scenos, kuriuose filmo žiūrėtojas verčiamas vaikščioti per kontekstus, o ne vien susitapatinti su pagrindiniu herojumi, mus nubloškia į metakino plotmę.

Monografijos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Daugiau informacijos.


Kvietimas į konferenciją „Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai“

saulius geniusas 61736439

 Lietuvos fenomenologų asociacija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas 2018 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienį, kviečia į mokslinę konferenciją „Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai“.

Lietuvos fenomenologų asociacija kartu su Vilniaus universiteto Filosofijos institutu rengia kasmetinę konferenciją, kurioje pristatomos ir diskutuojamos šiuolaikinės fenomenologinių tyrinėjimų temos. Bus aptariamos jausmų fenomenologijos, erdvės fenomenologijos, bendruomenės fenomenologijos, fenomenologinės psichoterapijos temos. Taip pat bus diskutuojama apie Vosyliaus Sezemano filosofijos sąryšį su fenomenologija. Kviestinis pranešėjas Saulius Geniušas iš Honkongo Kinijos universiteto skaitys paskaitą, kurioje aptars naujausius sapnų fenomenologijos tyrinėjimus.

 Konferencijos programa

 


Tarptautinė konferencija „Gamtos transformacijos ir antropologinis skirtumas: ontologija, etika, menas“

vvv

© Damien Hirst and Science Ltd, The Forgiveness, 2008

2018 metų gruodžio 6–8 dienomis Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks tarptautinė konferencija „Gamtos transformacijos ir antropologinis skirtumas: ontologija, etika, menas“ (angl. Transformations of Nature and Anthropological Difference: Ontology, Ethics, Art”). Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijoje Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės gamtos, gyvūno, gyvybės sampratas, žmogaus apibrėžties ir antropologinio skirtumo pokyčius filosofijoje, antropoceno ir gamtos pabaigos sampratas, šiuolaikines ontologijas santykio su gamta ir gyvūnais aspektu, etinius santykio su gamta ir gyvūnais aspektus, sąveikos su gamtine aplinka ir gyvūnais patirtis, gamtos transformacijų ir antropologinio skirtumo refleksiją mene.

Konferencijos programa

Konferencija yra LMT finansuojamo projekto „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys“ (S-MOD-17-5) renginys.

Kontaktinis asmuo – Filosofijos instituto doc. Mintautas Gutauskas, el. p.

 Įėjimas laisvas.

 Konferencijoje plenarinį pranešimą skaitys Turino universiteto (Italija) profesorius Maurizio Ferraris – tarptautiniu mastu pripažintas italų filosofas, Ontologijos Laboratorijos (LabOnt) vadovas, Paryžiaus Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales vizituojantis profesorius. Savo tyrimuose jis nagrinėja ontologijos, estetikos, hermeneutikos problematiką, o pastaruoju metu Ferrario vardas siejamas su naujuoju realizmu, sulaukusiu didelio diskusinio atgarsio ne tik Italijoje, bet ypatingai - už jos ribų. Ferraris yra parašęs daugiau nei 50 knygų, kurios išverstos į įvairias Europos ir pasaulio kalbas (anglų kalba publikuoti jo veikalai Documentality or Why it is Necessary to Leave Traces, 2012; Goodbye Kant!, 2013; Where Are You? An Ontology of the Cell Phone, 2014; Manifesto of New Realism, 2014; Introduction to New Realism, 2014; Positive Realism, 2015).

Daugiau informacijos: https://maurizioferraris.it/

https://labont.it/


Indian dance performance2018 m. spalio 2 d. 17.10 val. kviečiame į Indijos šokių spektaklį „Bharata Natyam“, kurį atliks Berklee muzikos koledžo profesorė Rekha Menon.

Renginys vyks Vilniaus universiteto Teatro salėje (Universiteto g. 3, Vilnius). Įėjimas laisvas, renginio kalba – anglų.

Prof. R. Menon parodys ir pristatys Bharata Natyam šokių tradiciją, kuri yra viena iš garsiausių klasikinių pietų Indijos šokių formų. Bharata Natyam susideda iš nritta, nritya ir natya derinio. Nritta reiškia gryną šokio formą, apimančią pėdų ir galūnių, kaklo ir galvos judesius. Nitya akcentuoja abhinaya (veido raišką) ir gestus, skirtus perduoti tam tikrą pranešimą ar reikšmę. Abhinaya ir nritta derinys sudaro nritya, o natya nurodo dramos formą.

Nuo 17.40 iki 18.00 val. dalyviai kviečiami pasiklausyti atliekamų lietuvių liaudies dainų. Šis vakaro renginys yra tarptautinės konferencijos „Mito pirmapradiškumas ir instrumentinės sąmonės nuosmukis“ baigiamoji dalis, kurioje maloniai kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys.

Renginio prieiga Facebook paskyroje.

Kontaktinis asmuo: Žilvinas Svigaris, , +370 698 25157


 time spiral2018 m. spalio 1–2 dienomis Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas organizuoja tarptautinę konferenciją: „Mito pirmapradiškumas ir instrumentinės sąmonės nuosmukis“ (angl. “Preeminence of Myth and the Decline of Instrumental Reason”).

Konferencijoje įvairių sričių Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės įvairius mitinės ir instrumentinės sąmonės raidos klausimus: aptars lietuviško mąstymo savitumo, globalios kultūros iššūkius Majų tradicijos savasčiai, „Motinos“ sampratą Indijos mitinėje kultūroje, mūsų amžiuje pasirodžiusias laikiškumo suvokimo galimybes ir daugelį kitų klausimų. Konferencijos programa.

Konferencija bus siekiama skatinti šios daugialypės problematikos tyrimus, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų metodologinių prieigų.

Konferencija vyks anglų kalba. Įėjimas į konferenciją laisvas, registracija nenumatyta.

Konferencijos prieiga facebook paskyroje.

Kontiktiniai asmenys:
Janina Markevičienė, , +370 5 2667622
Žilvinas Svigaris, , +370 698 25157


5 DSC07436b2018 m. rugsėjo 28 d. 15 val. kviečiame į Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos Instituto rengiamą seminarą „Kasdienybė ir karo trauma“. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 301 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Seminaro programa:
Nerijus Milerius „Koncentracijos stovykla kaip įkasdienintos karo traumos vieta“
Agne Narušytė „Užsitęsusio karo architektūra kasdienybėje: fotografija ir dvigubas karinio aparato laikas“
Violeta Davoliūtė „Nuo triumfo iki traumos: Antrojo pasaulinio karo etnizacija Sovietų Lietuvoje“

Seminaro prieiga facebook paskyroje.

Seminaras yra LMT finansuojamo projekto „Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje: (S-MOD-17-1) dalis.


 

shutterstock766239871 paid sm2018 m. rugsėjo 27-29 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyks erdvės ir laiko temai skirta tarptautinė ir tarpdalykinė konferencija „Laikas ir erdvė: tarpdalykinė prieiga“ (angl. “Space and Time: An Interdisciplinary Approach”). Konferencijos vyks anglų kalba.

Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinės erdvės ir laiko temą iš fizikos, istorijos, meno, filosofijos – logikos, fenomenologijos, analitinės ir mokslo filosofijos – bei kitų perspektyvų. Antrus metus vykstančios konferencijos tikslas – skatinti tarpdalykinius erdvės ir laiko tyrimus, inicijuoti įvairių sričių mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų disciplinų erdvės ir laiko tematikoje. Konferencijos programa.

Konferencija sulaukė didelio tarptautinio mokslininkų susidomėjimo. Šių metų konferencijoje dalyvaus įvairių sričių specialistai bei jaunieji tyrėjai iš 11 šalių, kurie analizuos ritmikos ir tempo, temporalinės egzistencijos, laiko kalboje, kauzalumo, tapatybės, erdvėlaikio, laiko lėtėjimo, kelionių laike bei erdvės susitraukimo, iškreiptumo ir daugelį kitų klausimų.

Kontaktinis asmuo: Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, , +370 5 2667617.

Organizing and Scientific Committee:

Prof. Paavo Pylkkanen, Prof. Albinas Plesnys, Prof. Mauricio Suarez, Prof. Jurgis Skilters, Dr. Jonas Ciurlionis, Dr. Riccardo Baratella, Dr. Laimute Jakavonyte, Dr. Arunas Mickevicius, Dr. Julija Tuleikyte, Dr. Naglis Kardelis, Dr. Jonas Dagys, Dr. Kestutis Dubnikas, Kristina Rinkeviciene, Algis Fediajevas, Paulius Rimkevicius, Bozena Ciurlioniene, Virgilijus Petuska.

Organizing Partner Institutions:

Vilnius University (Lithuania), University of Skovde (Sweden), University of Latvia (Latvia), University of Helsinki (Finland), Universidad Complutense de Madrid (Spain).


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminaraiBirželio 13 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Ruslanas Baranovas skaitys pranešimą „Prieigos prie Kanto Realität sampratos problema“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. N. Kardelis ir doc. M. Gutauskas

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Mindaugas Šulskus skaitys pranešimą „Transcendentalinio subjektiškumo problema Kanto filosofijoje“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. K. Sabolius ir doc. D. Bacevičiūtė

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminaro prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, +370 5 266 7617,


FILOSOFIJOS MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

2018 BIRŽELIO 13 D., TREČIADIENIS, 9:00 VAL., 201 aud.

FILOSOFIJOS BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

 2018 BIRŽELIO 11 D., PIRMADIENIS, 9:00 VAL., 201 aud.

2018 BIRŽELIO 12 D., ANTRADIENIS, 9:00 VAL., 201 aud.

RELIGIJOS STUDIJŲ MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

 2018 BIRŽELIO 8 D., PENKTADIENIS, 11:00 VAL., 106 aud.

 FILOSOFIJOS BAKALAURO (GRETUTINĖS STUDIJOS) BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

 2018 BIRŽELIO 5 D., ANTRADIENIS, 10:00 VAL., 201 aud.


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminaraiGegužės 30 d. (trečiadienį), 15.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Marius Markuckas skaitys pranešimą „Transhumanizmo prieštaringumas istorinės ontologijos perspektyvoje“ [pranešimo santrauka].
Komentuos doc. N. Kardelis ir dr. M. Radžvilas

Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica skaitys pranešimą „Moderniosios vieningos Europos idėjos ištakos“ [pranešimo santrauka].
Komentuos dr. M. Stoškus ir dr. L. Šopauskas

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminamo prieiga VU renginių kalendoriuje

 Kontaktinis asmuo:

Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė, tel.: +37052667617,

 el. p.:


Konferencija „Polemos: ontologija, kalba, visuomenė“

Be pavadinimo2018 m. gegužės 17-18 dienomis maloniai kviečiame dalyvauti metinėje Filosofų draugijos konferencijoje „Polemos: ontologija, kalba, visuomenė“. Gegužės 17 d. konferencija vyks Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 aud. Universiteto g. 9, Vilnius), gegužės 18 d. – Mykolo Romerio universiteto 102 aud. (Didlaukio g. 55, Vilnius).

Konferencijos programa

Konferencijos priega Facebook paskyroje

Konferenciją organizuoja Lietuvos filosofų draugija drauge su Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutu, Vertybių tyrimų laboratorija bei Vilniaus universiteto Filosofijos institutu.

Asmuo kontaktams:
Daina Habdankaitė, Filosofijos instituto doktorantė, tel. +370 5 2667617, el. p.


Filosofijos instituto doktorantų seminaras

Filosofijos seminaraiGegužės 16 d. (trečiadienį), 15.00 val. kviečiame į Filosofijos instituto doktorantų seminarą. Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Brigita Gelžinytė skaitys pranešimą „Hegelio smėlio knyga, arba Apie pradžios pradžią ir jos negalimybę“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Rita Šerpytytė ir prof. Dalius Jonkus.

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Vaida Kalkauskaitė skaitys pranešimą „Religinės argumentacijos (ne)galimybė liberaliojoje demokratijoje: Habermas vs. Taylor“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Alvydas Jokubaitis ir prof. Gintautas Mažeikis.

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje

Seminamo prieiga VU renginių kalendoriuje

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė, VU Filosofijos instituto administratorė,

tel.: +370 5 266 7617, el. p.: 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos